Postup : 2011/2949(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0696/2011

Predkladané texty :

B7-0696/2011

Rozpravy :

OJ 12/12/2011 - 147

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.8
CRE 14/12/2011 - 7.8

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0573

NÁVRH UZNESENIA
PDF 116kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0692/2011
12.12.2011
PE479.395v01-00
 
B7-0696/2011

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7-0671/2011

v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,


o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (2011/2949(RSP))


Ulrike Rodust, Josefa Andrés Barea, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Kriton Arsenis, Catherine Trautmann, Estelle Grelier v mene skupiny S&D

o budúcom protokole, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (2011/2949(RSP))  
B7‑0696/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006(1)),

–   so zreteľom na protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (0000/2011),

–   so zreteľom na postup súhlasu v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0000/2011),

–   so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A7-0000/2011 a A7-0000/2011),

–   so zreteľom na dôvodovú správu v odporúčaní Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-394/2011) odhaľujúcu nedostatky súčasného ročného protokolu,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v súlade s externou správou o hodnotení ex post, ktorú si vyžiadala Komisia, je súčasný protokol z hľadiska pomeru nákladov k ziskom jasne neuspokojivý vzhľadom na slabé využívanie dohodnutých rybolovných možností a nevyriešené ekologické a sociálne aspekty;

1.  vyzýva Komisiu, aby pokročila v rokovaniach o novom protokole s cieľom vyhnúť sa akémukoľvek dočasnému uplatňovaniu protokolu v dôsledku chýbajúceho súhlasu Európskeho parlamentu;

2.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že každý budúci protokol bude po hospodárskej, ekologickej a sociálnej stránke udržateľný a vzájomne prospešný;

3.  trvá na tom, že akákoľvek dohodnutá možnosť pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ loviť ryby vo vodách Maroka musí byť založená na zásade nadmerných stavov rýb, ako sa uvádza v dohovore OSN o morskom práve; poukazuje najmä na to, že sa musia dôkladne posúdiť všetky populácie, v súvislosti s ktorými sa požaduje prístup, alebo pri ktorých je pravdepodobné, že flotila EÚ ich uloví ako vedľajší úlovok; zdôrazňuje, že akýkoľvek prístup udelený EÚ sa musí vzťahovať na zdroje, ktoré nedokáže vyloviť marocká flotila;

4.  vyzýva Komisiu, aby vo všetkých budúcich protokoloch zabezpečila dodržiavanie zásady, že plavidlá EÚ budú mať prístup iba k nadmerným populáciám;

5.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že v budúcom protokole budú rybolovné možnosti vychádzať z vedeckého odporúčania, posúdenia populácie, ako aj z potrieb rybolovného sektora; ďalej trvá na tom, že technické opatrenia a rybolovné možnosti musia byť v súlade s vedeckým odporúčaním po porade s rybármi;

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila efektívnejšie využívanie sektorovej podpory a účinnejšie monitorovanie, domnieva sa, že dohoda o partnerstve v sektore rybolovu musí obsahovať účinné mechanizmy dohľadu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa prostriedky vyčlenené na rozvoj, a predovšetkým na skvalitnenie infraštruktúry v odvetví rybolovu, využívali správne;

7.  vyzýva Komisiu, aby prijala všetky opatrenia na získanie potrebných údajov o vykonávaní protokolu, čo umožní, aby bol legislatívny postup čo najtransparentnejší;

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budúci protokol bude v plnej miere dodržiavať medzinárodné právo a bude prospešný pre všetkých miestnych obyvateľov, ktorých sa bude týkať;

9.  vyzýva Komisiu, aby poskytla Parlamentu podrobnú písomnú správu o tom, ako boli v budúcom protokole dodržané požiadavky Parlamentu;

10. ďalej vyzýva Komisiu, aby dodržiavala medziinštitucionálny rámec a v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy rešpektovala úlohu Európskeho parlamentu;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1.

Posledná úprava: 13. decembra 2011Právne oznámenie