Förfarande : 2011/2948(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0697/2011

Ingivna texter :

B7-0697/2011

Debatter :

OJ 13/12/2011 - 146

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.10

Antagna texter :

P7_TA(2011)0575

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 137kWORD 73k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0693/2011
12.12.2011
PE479.396v01-00
 
B7-0697/2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Janusz Wojciechowski, Konrad Szymański, Adam Bielan för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland (2011/2948(RSP))  
B7‑0697/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det befintliga avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan(1), och de förhandlingar som inleddes 2008 om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland och förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av människorättsdialogen mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet från EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd om frihet, säkerhet och rättvisa av den 11 oktober 2011 i Warszawa,

–   med beaktande av de gemensamma uttalandena från det 27:e toppmötet mellan EU och Ryssland som hölls i Nizjnij Novgorod den 9–10 juni 2011,

–   med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av 6 december 2011 om valen till Duman i Ryska federationen,

–   med beaktande av dagordningen för toppmötet mellan EU och Ryssland den 15 december 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det ryska parlamentsval som hölls den 4 december 2011 präglades av ett antal betydande oegentligheter.

B.  Endast sju partier tilläts att ställa upp med kandidater. De viktigaste oppositionsgrupperna, inklusive Folkets frihetsparti, nekades registrering och förbjöds att driva valkampanj.

C. Många oegentligheter rapporterades på valdagen, bland annat mångröste (så kallade ”busskaruseller”), blockering av partiobservatörer och flera röstsedlar från samma person. OSSE/ODIHR bedömde rösträkningen som bristfällig eller mycket bristfällig i 34 av 115 observerade röstlokaler.

D.  Valobservationsgruppen Golos blev utsatt för trakasserier från myndigheterna, bland annat en bot på 1 000 USD för påstådda överträdelser av vallagen och ett 12 timmars kvarhållande av Golos direktör Lilja Sjibanova på Moskvas flygplats den 3 december. Flera oberoende eller oppositionsanknutna mediaportaler attackerades av hackers på valdagen.

E.  Efter valet började fredliga protester i Moskva, St Petersburg och andra städer, och hundratals personer har gripits av polisen.

F.  Före valet utövade företrädare för regeringen och lokala myndigheter påtryckningar och tillgrep hotelser mot statstjänstemän, lärare, pensionärer och studenter för att försäkra sig om deras stöd för partiet Enade Ryssland.

G. Ryssland är medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har undertecknat FN:s förklaringar. Ryssland har därigenom åtagit sig att skydda och främja de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättsstatsprincipen.

H. EU och Ryssland samarbetar i många bilaterala och globala frågor, med utgångspunkt i gemensamma åtaganden och delade intressen.

I.   Det är viktigt för EU att föra fram ett gemensamt budskap och visa sammanhållning och enighet i sina förbindelser med Ryssland.

J.   I det gemensamma uttalandet om partnerskapet för modernisering angav EU och Ryssland att deras förhållande bygger på ett djupt engagemang för demokratiska principer, grundläggande och mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Detta partnerskap skulle kunna utgöra en central del i ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

K. Energi spelar en stor roll i förbindelserna mellan EU och Ryssland och fortsätter att vara ett centralt instrument i Rysslands ekonomiska politik och utrikespolitik.

L.  President Medvedev har förklarat att det finns ett akut behov av att komma till rätta med den enorma korruptionen i Ryssland och har gjort offentliga åtaganden om att stärka rättsstatsprincipen och uttalat oro över oberoendet i Rysslands domstols- och rättssystem.

M. President Medvedevs människorättsråd har dragit slutsatsen att alla ryska statsorgan aktivt motarbetat de undersökningar av den korruption som Sergej Magnitskij avslöjat och har lagt fram bevis för de grova kränkningar av hans rättigheter som till slut ledde till hans död.

N. De tjänstemän som utsetts för att återuppta undersökningen av Sergej Magnitskijs död är de samma tjänstemän från inrikesministeriet som arresterade honom och sedan torterade honom.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att intensifiera förhandlingarna om ett nytt övergripande och rättsligt bindande partnerskaps- och samarbetsavtal som omfattar alla aspekter av förbindelserna, inte minst ett avsnitt om mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet understryker i detta sammanhang att Rysslands systematiska underlåtenhet att respektera demokratins principer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter måste återspeglas i Europeiska unionens förhandlingsposition inför arbetet med ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa besvikelse över hur valet den 4 december förrättades med sina många oegentligheter. Rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden/den höga representanten och det polska EU‑ordförandeskapet uppmanas att ta upp frågan om valet den 4 december vid toppmötet med ett klart budskap om EU:s betänkligheter om hur valet genomfördes och med en uppmaning till Ryssland att tillåta fria och rättvisa valkampanjer med konkurrens inför presidentvalet i mars 2012.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att inga nya politiska partier, inbegripet Folkets frihetsparti, tilläts att registrera sig före valet, och anser att en sådan attityd från de ryska myndigheternas sida allvarligt underminerar principen om politisk pluralism och mötesfrihet som är grundvalarna för en verklig demokrati.

4.  Europaparlamentet påminner om att sedan premiärminister Vladimir Putin tog makten i Ryssland har inga val i landet bedömts vara fria och demokratiska av västerländska observatörer.

5.  Europaparlamentet fördömer skarpt de åtgärder som de ryska myndigheterna vidtagit mot Golos efter det att man inrättat en särskild webbplats för att registrera valfusk och oegentligheter i samband med valen.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ta upp frågan om de fredliga demonstranterna som greps under demonstrationerna i Moskva, St Petersburg och andra ryska städer, bland annat en av de mest kända ryska bloggarna Alexej Navalnij. Parlamentet fördömer skarpt massgripandena och våldet från polisens sida och kräver att de gripna genast ska friges.

7.  Europaparlamentet uppmanar på nytt vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att se till att diskussionerna om människorättsfrågor inte begränsas endast till de människorättssamråd som hålls två gånger om året utan även tas upp under andra möten på alla nivåer. Parlamentet uppmanar igen den ryska regeringen att se till att den under samråden är företrädd inte endast av diplomater från utrikesministeriet utan även av tjänstemän från andra relevanta institutioner, såsom justitieministeriet och inrikesministeriet.

8.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att göra verkliga framsteg när det gäller att åtgärda och förebygga Rysslands omfattande kränkningar av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I dessa kränkningar ingår inte bara de brott som Europadomstolen tagit upp och dömt Ryssland för, utan även de systematiska och fortsatta kränkningar som fått president Dmitrij Medvedev att uppmana till krafttag mot landets ”rättsliga nihilism”.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att anta rådets (utrikes frågor) slutsatser om mänskliga rättigheter i Ryssland vilket skulle framhäva EU:s oro över det fortsatt fientliga klimatet för de mänskliga rättigheterna, och framför allt ta upp att det civila samhället måste få utrymme för att kunna fungera utan onödiga restriktioner och att människorättsförsvarare måste få säkerhet, liksom den omfattande straffriheten för tortyr, tvångsförsvinnande och andra övergrepp i Nordkaukasus och vikten av att Ryssland helt och fullt måste genomföra domarna från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, såsom ett sätt att åtgärda dessa missförhållanden.

10. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att Europeiska unionens råd genast ska införa sanktioner mot och frysa konton och andra tillgångar för ryska regeringstjänstemän som var inblandade i skattebedrägerierna och som medverkade till att Magnitskij gripits på falska grunder, torterats, vägrats läkarvård och mördats i fängsligt förvar, liksom till att sopa undan spåren efter brottet. Parlamentet uppmanar EU:s brottsbekämpande organ att samarbeta på detta område och noterar att de sanktioner som vidtagits av USA och Storbritannien bidragit till att flera ryska tjänstemän som misstänkts vara inblandade i Sergej Magnitskijs död har ställts inför rätta.

11. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen med den ryska regeringen om att genomföra utfasningen av avgifterna för flygningar över Sibirien.

12. Europaparlamentet välkomnar att Georgien och Ryssland har nått en överenskommelse om olösta bilaterala frågor gällande Rysslands anslutning till WTO så att Ryssland kan bli medlem i denna organisation, vilket kommer att underlätta handeln och skapa lika spelregler för affärsverksamhet. För att kunna bli medlem måste dock Ryssland komma till rätta med många problem och åtgärda hinder såsom industristöd, byråkrati, begränsningar av utländska investeringar och otillräckliga folkhälsonormer.

13. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att avstå från att utöva ekonomiska och politiska påtryckningar på länderna i EU:s och Rysslands gemensamma grannskap. Parlamentet betonar att EU och Ryssland måste samarbeta för att länderna i det gemensamma grannskapet ska utvecklas, inte minst när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Ryssland uppmanas att erkänna Georgiens, Moldaviens och Ukrainas val för Europa.

14. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att aktivt bidra till att lösa de låsta konflikterna i dess grannskap. Parlamentet upprepar att Ryssland till fullo behöver genomföra sexpunktsavtalet om eldupphör, inklusive respekten för Georgiens suveränitet och territoriella integritet. Parlamentet stöder Minskgruppen i dess framsteg i fråga om konflikten i Nagorno-Karabach och välkomnar den senaste tidens ryska initiativ att ge nya impulser till fredssamtalen. Parlamentet välkomnar återupptagandet av förhandlingar inom det så kallade 5+2-formatet om konflikten i Transnistrien, och noterar att det första officiella mötet hölls den 1 december 2011, vilket förhoppningsvis betyder början på en lösning av konflikten.

15. Europaparlamentet efterlyser ett större engagemang från Rysslands sida för att uppnå en gemensam ståndpunkt på internationell nivå när det gäller de demokratiska förändringarna i Nordafrika och Mellanöstern. Parlamentet påpekar att Rysslands veto i FN:s säkerhetsråd skulle kunna stoppa internationella ansträngningar för fredliga lösningar i Syrien och uppmanar Ryssland att delta i en samordnad strategi mot Assads regim.

16. Europaparlamentet betonar att den nuvarande situationen i Iran och utvecklingen av dess kärnprogram kräver en resolut och samordnad strategi från det internationella samfundet med ett aktivt deltagande från Ryssland.

17. Europaparlamentet betonar behovet av samarbete med Ryssland på energiområdet. Parlamentet upprepar samtidigt att framstegen med att skapa närmare förbindelser bör kopplas till förbättringar av rättsstatsprincipen och demokratiska normer i Ryssland. Rådet och kommissionen uppmanas att se till att principerna i energistadgefördraget blir en central del i det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet påpekar att EU bör se en diversifiering av energikällorna som sin huvudprioritering och göra alla tänkbara insatser för att slutföra projekt som Nabucco och Agri. Parlamentet påminner i detta sammanhang att diversifiering betyder att finna alternativa olje- och gaskällor och inte alternativa transportsätt från Ryssland.

18. Europaparlamentet noterar att partnerskapet för modernisering inte bara bör omfatta ekonomiska och tekniska frågor och utmaningar utan att det också måste grundas på ett brett samarbete, särskilt när det gäller rättsstatsprincipen, skydd av mänskliga rättigheter och utvecklingen av ett tillförlitligt rättsväsen.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Georgiens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

 

(1)

EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.

Senaste uppdatering: 13 december 2011Rättsligt meddelande