Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0699/2011

Texte depuse :

B7-0699/2011

Dezbateri :

OJ 13/12/2011 - 146

Voturi :

PV 14/12/2011 - 7.10

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 129kWORD 84k
12.12.2011
PE479.398v01-00
 
B7-0699/2011

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Summitul UE-Rusia (2011/2948(RSP))


Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la Summitul UE-Rusia (2011/2948(RSP))  
B7‑0699/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere actualul Acord de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre, pe de o parte şi Federaţia Rusă, pe de altă parte(1), şi negocierile iniţiate în 2008 privind un nou acord UE-Rusia, precum şi Parteneriatul pentru modernizare, iniţiat în 2010,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2003 privind Europa extinsă – vecinătatea: un nou cadru pentru relațiile cu vecinii noștri din est și din sud (COM(2003)0104) şi Comunicarea Comisiei din 12 mai 2004 privind Politica europeană de vecinătate - document de strategie (COM(2004)0373),

 

–   având în vedere rezultatele alegerilor pentru Duma de Stat din 4 decembrie şi Raportul din 5 decembrie privind rezultatele și concluziile preliminare ale misiunii internaționale de observare a alegerilor a OSCE,

–   având în vedere rapoartele şi rezoluţiile sale anterioare referitoare la Rusia şi la relaţiile dintre UE şi Rusia, în special Rezoluţia referitoare la concluziile Summitului UE-Rusia de la Nizhny Novgorod din 9-10 iunie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Rusia este un vecin strategic al UE şi un factor politic şi economic important atât în regiune, cât şi pe scena internaţională;

B.  întrucât relaţiile economice şi comerciale dintre UE şi statele sale membre şi Rusia s-au dezvoltat în mod constant de-a lungul ultimului deceniu, conducând la o cooperare economică strânsă şi cuprinzătoare şi la interdependenţă; întrucât, în schimb, relaţiile politice au rămas tensionate;

C. întrucât UE şi statele sale membre şi Rusia au ocazia de a trece peste neîncredere şi de a stabili relaţii constructive, printre altele prin încheierea cu succes a negocierilor privind un Acord de parteneriat strategic între UE şi Federaţia Rusă, care au nevoie de un nou impuls; având în vedere importanţa respectării statului de drept, precum şi a drepturilor omului şi a drepturilor democratice;

D. întrucât misiunea internațională de observare a alegerilor a OSCE a concluzionat că:

§ alegerile pentru Duma de Stat din 4 decembrie au fost organizate corespunzător din punct de vedere tehnic, însă au fost marcate de convergenţa statului şi a partidului aflat la guvernare;

§ în pofida faptului că procesul electoral nu s-a desfăşurat în mod echitabil, alegătorii au profitat de dreptul de a-şi exprima opţiunea;

§ în ciuda faptului că la alegeri au participat şapte partide, concurenţa politică a fost limitată de faptul că, în prealabil, anumitor partide politice li s-a refuzat înregistrarea;

§ partidul aflat la putere a fost favorizat în cadrul alegerilor, astfel cum o demonstrează lipsa de independenţă a administraţiei alegerilor, faptul că majoritatea mijloacelor de comunicare în masă au fost părtinitoare şi ingerinţa nejustificată a autorităţilor statului la diferite niveluri;

§ calitatea procesului electoral s-a deteriorat considerabil pe parcursul numărării voturilor, în timpul căreia au avut loc numeroase încălcări ale procedurii şi au existat cazuri evidente de manipulare, inclusiv diverse indicii grave privind completarea frauduloasă de aceeaşi persoană a mai multor buletine de vot;

§ recentele alegeri pentru Duma de Stat nu au oferit condiţiile necesare pentru o concurenţă electorală echitabilă,

1.  îşi reafirmă convingerea că Rusia rămâne unul dintre cei mai importanţi parteneri ai Uniunii Europene în dezvoltarea unei cooperări strategice, partener cu care UE are în comun nu doar interese economice şi comerciale, ci şi obiectivul de a coopera pentru a asigura pacea şi securitatea atât în Europa, cât şi pe scena internaţională;

2.  reiterează că încheierea unui acord de parteneriat strategic între UE şi Federaţia Rusă rămâne de o importanţă capitală pentru dezvoltarea şi intensificarea în continuare a cooperării dintre cei doi parteneri; îşi exprimă speranţa că summitul va favoriza progresul negocierilor;

3.  îşi reiterează sprijinul pentru parteneriatul pentru modernizare ca mijloc de a da un nou impuls dezvoltării relaţiilor strategice; regretă faptul că, până în prezent, punerea în aplicare a proiectului are doar rezultate limitate;

4.  subliniază faptul că atât Rusia, cât şi statele membre ale UE fac parte din Consiliului Europei şi şi-au exprimat angajamentul de a respecta şi aplica principiile democraţiei şi respectului pentru drepturile omului şi statul de drept; invită ambele părţi să-şi respecte obligaţiile în ceea ce priveşte aceste aspecte;

5.  regretă rezultatele relativ limitate ale dialogului privind drepturile omului dintre UE şi Rusia; consideră că participarea Parlamentului şi a membrilor societăţii civile ar avea o contribuţie semnificativă la acest dialog;

6.  deplânge faptul că rezultatul alegerilor este în continuare controversat; îşi exprimă preocupările profunde în ceea ce priveşte neregulile semnalate în legătură cu numărătoarea voturilor; ia act de protestele în curs ale cetăţenilor ruşi care solicită efectuarea unei anchete transparente cu privire la acuzaţiile de fraudare; solicită preşedintelui Medvedev să-şi pună în practică anunţul şi să dea curs acestei solicitări; se aşteaptă ca această anchetă să fie transparentă;

7.  invită autorităţile ruse să creeze condiţiile necesare pentru alegeri prezidenţiale libere şi echitabile în martie 2012;

8.  invită autorităţile ruse să respecte pe deplin libertatea de întrunire în conformitate cu Constituţia Rusiei, precum şi obligaţiile sale internaţionale;

9.  îşi exprimă preocupările profunde în ceea ce priveşte atacurile informatice la adresa site-urilor de ştiri independente şi a altor site-uri web; invită autorităţile ruse să garanteze libertatea de exprimare şi libertatea mijloacelor de comunicare şi să pună capăt acţiunilor statului împotriva mijloacelor de informare critice şi a forumurilor online;

10. îşi exprimă preocupările cu privire la anunţul recent referitor la adoptarea unei legi regionale cu caracter homofob în cadrul adunării din Sankt Petersburg, prin care se interzice „publicitatea făcută homosexualităţii” şi care creează confuzie în rândul oamenilor între homosexualitate şi pedofilie şi cu privire la declaraţiile ce au urmat discuţiei privind caracterul oportun al unei astfel de legi la nivel federal purtate de câteva personalităţi proeminente din cercurile politice moscovite;

11. dezaprobă extinderea NATO şi instalarea de noi sisteme de rachete balistice şi antibalistice în Europa; consideră contraproductivă recenta decizie de a recurge la represalii şi de a instala noi sisteme de arme la Kaliningrad; îşi exprimă preocupările profunde în ceea ce priveşte pericolul unei noi curse a înarmării în Europa;

12. reaminteşte faptul că poporul european se opune cu fermitate instalării unor astfel de sisteme în Europa; invită statele membre ale UE care au acceptat instalarea unor componente ale unui nou sistem anti-rachetă pe teritoriul lor să revoce această decizie şi să dezasambleze aceste sisteme militare; regretă profund eşecul discuţiilor dintre NATO şi Rusia în vederea soluţionării controversei legate de sistemele de rachete antibalistice; solicită demararea unor negocieri orientate spre rezultate, care să corespundă poziţiei cetăţenilor europeni; solicită UE să includă de urgenţă printre priorităţile dialogului cu SUA şi Rusia soluţionarea controversei legate de sistemele de rachete antibalistice în Europa pentru a împiedica o nouă cursă a înarmării în Europa;

13. reaminteşte faptul că un parteneriat se bazează pe securitatea comună; solicită încetarea oricăror acţiuni de pe continentul european care au la bază interese unilaterale în materie de securitate pe continentul european şi a accelerării procesului de reînarmare şi a măsurilor luate ca reacţie la acesta; invită statele membre UE să nu mai treacă cu vederea propunerea preşedintelui Medvedev de a încheia un tratat paneuropean comun de securitate, care ar urma să fie discutat în cadrul OSCE;

14. solicită o cooperare strânsă între UE şi Rusia cu privire la negocierile internaţionale pentru crearea unui cadru de politică cuprinzător în domeniul schimbărilor climatice pentru perioada de după 2012 în temeiul CCONUSC şi al Protocolului de la Kyoto; îndeamnă Federaţia Rusă să contribuie într-o mai mare măsură la procesul de combatere a schimbărilor climatice, reducând emisiile de gaze cu efect de seră la nivel intern şi, în special, îmbunătăţind eficienţa energetică;

15. îşi reiterează poziţia în favoarea energiei din surse regenerabile şi solicită dezafectarea în condiţii de siguranţă a reactoarelor nucleare de primă generaţie din Rusia, reactoare ce reprezintă o ameninţare pentru vieţile cetăţenilor din Rusia şi din ţările învecinate; solicită Comisiei UE să finanţeze programe de cooperare pentru cercetarea în acest domeniu;

16. ia act de acordul încheiat între Georgia şi Federaţia Rusă referitor la aderarea Rusiei la OMC şi de faptul că aderarea Rusiei la OMC va avea consecinţe semnificative asupra evoluţiilor economice şi sociale din Rusia;

17. ia act de faptul că cooperarea din sectorul energetic dintre UE şi Rusia oferă perspectiva unei situaţii benefice pentru ambele părţi, dacă relaţiile se bazează pe principiul respectului reciproc al intereselor, transparenţei şi reciprocităţii; solicită ambelor părţi să acorde mai multă importanţă eficienţei energetice, economisirii de energie şi energiei din surse regenerabile; subliniază faptul că energia trebuie considerată un bun public;

18. ia act de rezultatele primelor reuniuni ale forumului societăţii civile; solicită ambelor părţi să demareze noi iniţiative pentru a promova contactele interumane, în special schimburile între studenţi şi între oamenii de ştiinţă; solicită oportunităţi mai bune pentru studenţii şi profesorii ruşi de a participa la programele de schimburi academice din UE;

19. îşi reiterează angajamentul faţă de obiectivul pe termen lung al eliminării vizelor pentru deplasările între Uniunea Europeană şi Rusia; ia act de rezultatele negocierilor privind facilitarea eliberării vizelor, însă subliniază că sunt necesare negocieri mai ambiţioase în acest sens;

20. îşi exprimă sprijinul pentru acordul dintre UE şi Rusia privind mărirea ariei de aplicare a zonei fără graniţe dintre Polonia şi regiunea Kaliningrad de la 30 la 105 km.

21. invită UE şi Rusia să iniţieze negocieri cu Statele Unite şi Canada, cu participarea deplină a popoarelor indigene din regiune, în vederea adoptării unui tratat internaţional pentru protejarea regiunii arctice, în conformitate cu orientările stabilite de Tratatul privind Antarctica deja existent, cu scopul de a face din regiunea arctică o zonă de pace şi cooperare, rezervată în mod exclusiv activităţilor paşnice; ţinând seama de vulnerabilitatea mediului arctic, subliniază necesitatea imperioasă ca, într-o primă fază, să se instituie un moratoriu de 50 de ani privind orice activităţi de explorare sau extindere a activităţilor de extracţie a resurselor minerale din regiune care să includă un acord de compensare a naţiunilor celor mai puţin dezvoltate;

22. solicită ambilor parteneri, care sunt membri ai Cvartetului, să facă presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt activităţilor de colonizare și pentru a începe să negocieze cu adevărat soluţia ce implică existența a două state, pe baza frontierelor din 1967, oraşul Ierusalim servind de capitală pentru ambele state, respectiv Statul Israel și un Stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să trăiască alături în pace și securitate;

23. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, guvernului şi parlamentului Federaţiei Ruse, Consiliului Europei şi Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

(1)

JO L 327, 28.11.1997, p. 1.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2011Notă juridică