Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0699/2011

Predkladané texty :

B7-0699/2011

Rozpravy :

OJ 13/12/2011 - 146

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.10

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 90k
12.12.2011
PE479.398v01-00
 
B7-0699/2011

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))


Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o samite EÚ – Rusko (2011/2948(RSP))  
B7‑0699/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na platnú Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej(1) a na rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom, ktoré sa začali v roku 2008, ako aj na Partnerstvo pre modernizáciu, ktoré sa začalo v roku 2010,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2003 s názvom Rozšírená Európa – Susedstvo: nový rámec vzťahov s našimi východnými a južnými susedmi (KOM(2003)0104) a strategický dokument z 12. mája 2004 o európskej susedskej politike (KOM(2004)0373),

–   so zreteľom na výsledok volieb do Štátnej Dumy zo 4. decembra a vyhlásenie o predbežných zisteniach a záveroch medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie OBSE z 5. decembra,

–   so zreteľom na predchádzajúce správy a uznesenia Európskeho parlamentu o Rusku a vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, najmä na uznesenie o záveroch zo samitu EÚ – Rusko v Nižnom Novgorode z 9. – 10. júna 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rusko je strategickým susedom EÚ a dôležitým politickým a hospodárskym činiteľom v regióne aj na medzinárodnej scéne;

B.  keďže hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a jej členskými štátmi a Ruskom sa za posledné desaťročie stabilne vyvíjajú smerom k hlbokej a komplexnej hospodárskej spolupráci a vzájomnej závislosti, zatiaľ čo politické vzťahy sú naopak naďalej napäté;

C. keďže EÚ a jej členské štáty a Rusko stoja pred výzvou prekonať nedôveru a nastoliť konštruktívne vzťahy okrem iného úspešným zavŕšením rokovaní o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou, ktoré si vyžadujú nový impulz; vzhľadom na potrebu dodržiavať zásady právneho štátu, ľudské a demokratické práva;

D. keďže medzinárodná volebná pozorovateľská misia OBSE skonštatovala, že:

§ voľby do Štátnej Dumy 4. decembra boli technicky dobre zrealizované, ale že voľby boli poznačené úzkym prepojením štátu a vládnucej strany;

§ voliči napriek nerovnosti podmienok počas volebného procesu využili možnosť vyjadriť svoju vôľu;

§ napriek tomu, že o hlasy voličov sa uchádzalo sedem strán, politická súťaž bola obmedzená, keďže pred voľbami bola zamietnutá registrácia niektorých politických strán;

§ súťaž bola ovplyvnená v prospech vládnucej strany aj nedostatočnou nezávislosťou volebných orgánov, zaujatosťou médií a nenáležitým zasahovaním štátnych orgánov na rôznych úrovniach;

§ kvalita volebného procesu sa výrazne zhoršila počas sčítania hlasov, ktoré sa vyznačovalo častými porušeniami postupov a prípadmi zjavnej manipulácie vrátane niekoľkých vážnych prípadov upchania volebných urien;

§ nedávne voľby do Štátnej Dumy neprebehli za podmienok potrebných pre spravodlivú volebnú súťaž;

1.  opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že Rusko je jedným z najdôležitejších partnerov Európskej únie pri budovaní strategickej spolupráce, pričom spoločné sú nielen hospodárske a obchodné záujmy, ale aj cieľ spoločného úsilia o mier a bezpečnosť v Európe, ako aj na globálnej úrovni;

2.  opätovne potvrdzuje, že uzavretie Dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Ruskou federáciou má naďalej zásadný význam pre ďalší vývoj a zintenzívnenie spolupráce medzi oboma partnermi; vyjadruje presvedčenie, že na samite sa dosiahne pokrok v rokovaniach;

3.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu Partnerstvu pre modernizáciu ako prvému kroku, ktorý znamená nový impulz pre vývoj strategických vzťahov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pokiaľ ide o realizáciu tohto projektu, dosiahli sa zatiaľ len čiastočné výsledky;

4.  zdôrazňuje, že Rusko aj členské štáty EÚ sú členmi Rady Európy a zaviazali sa dodržiavať a uplatňovať zásady demokracie, dodržiavať ľudské práva a zásady právneho štátu; vyzýva obe strany, aby prísne dodržiavali záväzky v týchto oblastiach;

5.  vyjadruje poľutovanie nad slabšími výsledkami dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom; domnieva sa, že účasť Parlamentov a subjektov občianskej spoločnosti by tomuto dialógu poskytla dôležitý impulz;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že výsledok volieb je kontroverzný; vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o manipuláciách pri sčítavaní hlasov; berie na vedomie prebiehajúce protesty ruských občanov, ktorí žiadajú transparentné vyšetrenie údajného falšovania; vyzýva prezidenta Medvedeva, aby v súlade so svojim vyhlásením zabezpečil splnenie tejto požiadavky; očakáva, že toto vyšetrovanie bude transparentné;

7.  vyzýva ruské orgány, aby zabezpečili nevyhnutné podmienky pre slobodné a spravodlivé prezidentské voľby v marci 2012;

8.  vyzýva ruské orgány, aby v plnej miere rešpektovali slobodu zhromažďovania v súlade s ruskou ústavou a medzinárodnými záväzkami Ruska;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad počítačovými útokmi namierenými proti nezávislým spravodajským médiám a iným webstránkam; vyzýva Ruské orgány, aby zaručili slobodu prejavu a tlače a aby ukončili štátne akcie proti kritickým médiám a internetovým fóram;

10. vyjadruje znepokojenie nad nedávnym oznámením, že miestne zastupiteľstvo v Petrohrade môže schváliť homofóbny zákon s miestnou platnosťou, ktorý má zakázať propagáciu homosexuality a vyvolať u ľudí pochybnosti o rozdieloch medzi homosexualitou a pedofíliou, a nad následnými vyhláseniami niektorých prominentov z moskovských politických kruhov o možnosti prerokovať takýto zákon na federálnej úrovni;

11. odsudzuje rozširovanie NATO a nasadenie nových systémov balistických rakiet a systémov protiraketovej obrany v Európe; považuje nedávne rozhodnutie o protiopatrení a nasadení nového zbraňového systému v Kaliningrade za kontraproduktívne; vyjadruje hlboké znepokojenie nad hrozbou novej vlny zbrojenia v Európe;

12. pripomína, že Európania sú dôrazne proti nasadeniu takýchto systémov v Európe; vyzýva tie členské štáty EÚ, ktoré akceptovali nasadenie častí nového systému protiraketovej obrany na svojom území, aby zrušili toto rozhodnutie a aby tieto vojenské systémy demontovali; vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že NATO a Rusko nedokázali vyriešiť spor týkajúci sa systému protiraketovej obrany; vyzýva na začatie rokovaní zameraných na výsledok, ktorý bude zodpovedať postoju európskych občanov; naliehavo vyzýva EÚ, aby sa riešením sporu týkajúceho sa protiraketového systému v Európe zaoberala prioritne v rámci dialógu s USA a Ruskom s cieľom predísť novým pretekom v zbrojení v Európe;

13. pripomína, že partnerstvo je založené na spoločnej bezpečnosti; vyzýva na ukončenie akýchkoľvek krokov na európskom kontinente, ktorými sa presadzujú jednostranné bezpečnostné záujmy, a na zastavenie urýchľovania opätovného zbrojenia a súvisiacich protiopatrení; vyzýva členské štáty EÚ, aby prestali prehliadať Medvedevov návrh na uzavretie spoločnej celoeurópskej zmluvy o bezpečnosti, o ktorom by sa malo rokovať v rámci OBSE;

14. vyzýva na úzku spoluprácu EÚ a Ruska na medzinárodných rokovaniach o komplexnom rámci politiky v oblasti zmeny klímy po roku 2012 na základe UNFCCC a Kjótskeho protokolu; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby sa intenzívnejšie usilovala o riešenie otázky zmeny klímy prostredníctvom vnútroštátneho znižovania emisií skleníkových plynov a najmä zlepšovaním energetickej účinnosti;

15. opakuje svoje stanovisko v prospech energie z obnoviteľných zdrojov a vyzýva na bezpečné odstavenie ruských jadrových reaktorov prvej generácie, ktoré ohrozujú životy v Rusku i v susedných krajinách; vyzýva Európsku komisiu, aby financovala programy výskumnej spolupráce v tejto oblasti;

16. berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou o vstupe Ruska do WTO, konštatuje, že vstup Ruska do WTO bude mať hlboký vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj Ruska;

17. poznamenáva, že spolupráca v odvetví energetiky medzi EÚ a Ruskom ponúka vyhliadky obojstranne prospešného stavu, ak budú vzťahy založené na zásade vzájomného rešpektovania záujmov, transparentnosti a reciprocity; vyzýva obe strany, aby vo väčšej miere zdôrazňovali energetickú účinnosť, úspory energie a energie z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje, že energia sa musí považovať za verejný statok;

18. berie na vedomie výsledky prvých schôdzí fóra občianskej spoločnosti; vyzýva obe strany, aby vyvinuli ďalšie iniciatívy na presadzovanie kontaktov medzi ľuďmi, najmä výmeny študentov a vedcov; požaduje zlepšenie možností ruských študentov a akademických pracovníkov zúčastňovať sa na výmenných programoch EÚ;

19. znovu opakuje záväzok, pokiaľ ide o dlhodobý cieľ bezvízového styku medzi EÚ a Ruskom; berie na vedomie výsledky rokovaní o zjednodušení vízového režimu, ale zdôrazňuje, že sú potrebné ambicióznejšie rokovania o jeho zjednodušení;

20. podporuje dohodu medzi EÚ a Ruskom o rozšírení pásma bezhraničnej zóny medzi Poľskom a kaliningradským regiónom z 30 km na 105 km;

21. vyzýva EÚ a Rusko, aby iniciovali rokovania s USA a Kanadou a s plnou účasťou zástupcov domorodého obyvateľstva Arktídy zamerané na medzinárodnú zmluvu o ochrane Arktídy podľa vzoru platnej Zmluvy o Antarktíde, aby sa Arktída stala oblasťou mieru a spolupráce vyhradenou výlučne na mierové činnosti; vzhľadom na zraniteľnosť životného prostredia Arktídy zdôrazňuje naliehavú potrebu zaviesť ako prvý krok 50-ročné moratórium na akékoľvek prieskumy týkajúce sa ťažby nerastných zdrojov v regióne alebo jej rozširovania vrátane dohody o náhradách najmenej rozvinutým krajinám;

22. vyzýva oboch partnerov, ktorí sú členmi kvarteta, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby zastavil akékoľvek ďalšie osídľovanie a začal vážne rokovať o riešení blízkovýchodného konfliktu založenom na existencii dvoch štátov podľa hraníc z roku 1967 a s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov, pričom Izrael a nezávislý, demokratický, súvislý a životaschopný palestínsky štát by existovali bok po boku v mieri a bezpečnosti;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Ruskej federácie, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1)

Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 1.

Posledná úprava: 13. decembra 2011Právne oznámenie