Procedura : 2011/2880(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0721/2011

Teksty złożone :

B7-0721/2011

Debaty :

OJ 13/12/2011 - 134

Głosowanie :

PV 15/12/2011 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 127kWORD 88k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0721/2011
13.12.2011
PE479.420v01-00
 
B7-0721/2011

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Syrii (2011/2880(RSP))


Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Charles Tannock w imieniu grupy politycznej ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii (2011/2880(RSP))  
B7‑0721/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Syrii,

–   uwzględniając decyzję Rady 2011/523/UE częściowo zawieszającą stosowanie Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską, rozporządzenie Rady (UE) nr 878/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, a także rozporządzenie Rady (UE) nr 1011/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, decyzję Rady 2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Syrii i uchylającą decyzję 2011/273/WPZiB,

–   uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Syrii z dnia 8 i 31 lipca, 1, 4, 18, 19, 23 i 30 sierpnia, 2 i 23 września 12 października 2011 r.; 3 i 28 listopada oraz 2 grudnia 2011 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Syrii z dni 18 lipca, 10 października i 1 grudnia 2011 r.,

–   uwzględniając wspólny komunikat Komisji Europejskiej i wysokiej przedstawiciel skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie”,

–   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie praw człowieka w Syrii,

–   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 3 sierpnia 2011 r.,

–   uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Syryjskiej Republice Arabskiej,

–   uwzględniając sprawozdanie niezależnej międzynarodowej komisji śledczej do spraw Syryjskiej Republiki Arabskiej przedłożone Radzie Praw Człowieka ONZ w dniu 23 listopada 2011 r.,

–   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR) z 1966 r., którego Syria jest stroną,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od ośmiu miesięcy, od rozpoczęcia w marcu 2011 r. demonstracji przeciwko reżymowi syryjskiemu, trwają stałe zamieszki i dochodzi do rozlewu krwi;

B.  mając na uwadze, że Narody Zjednoczone szacują, że w wyniku zamieszek w Syrii zginęło ponad 5 000 osób, w większości cywili, i że wiele osób zostało rannych;

C. mając na uwadze, że misja informacyjna wysokiego komisarza z dnia 19 sierpnia znalazła dowody potwierdzające setki zbiorowych egzekucji, używanie ostrej amunicji przeciwko demonstrantom, powszechne rozstawianie strzelców wyborowych podczas protestów, przetrzymywanie i torturowanie bez względu na wiek, blokadę miast przez siły bezpieczeństwa i niszczenie wodociągów;

D. mając na uwadze, że w Syrii dochodzi do arbitralnych aresztowań obywateli tego kraju oraz wtrącania ich do więzienia bez procesu lub po osądzeniu przez sąd wojskowy, a prawo nie gwarantuje im niezależnych obrońców, wolności wypowiedzi ani swobody demonstrowania;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami małe i duże miasta całej Syrii są oblegane przez siły rządowe i pozbawione dostępu do żywności, leków lub łączności;

F.  mając na uwadze, że pomimo licznych wygłaszanych publicznie obietnic przeprowadzenia reform politycznych prezydent Baszar al-Assad nie podjął żadnych działań na rzecz realizacji konkretnego programu, który zagwarantowałby swobody obywatelskie i niezawisłość sądów oraz zabraniałyby rządowi syryjskiemu naruszania praw człowieka;

G. mając na uwadze, że rząd syryjski wykorzystuje Najwyższy Sąd Bezpieczeństwa Narodowego – specjalny sąd pozostający poza powszechnym systemem sądownictwa w sprawach karnych – do sądzenia działaczy politycznych i obrońców praw człowieka;

H. mając na uwadze, że Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej będzie współpracowała z władzami w Syrii w celu zorganizowania wolnych wyborów i przekazania władzy przez prezydenta al-Assada;

I.   mając na uwadze, że dnia 2 września, 13 października i 1 grudnia br. państwa członkowskie UE uzgodniły rozszerzenie sankcji, oprócz już obowiązujących ograniczeń stosowanych wobec Syrii;

J.   mając na uwadze, że prezydent al-Assad nie reaguje na niezliczone apele wspólnoty międzynarodowej, która domaga się położenia kresu przerażającej przemocy w Syrii;

K. mając na uwadze, że zamieszki społeczne i brutalne represje władz syryjskich wobec ludności syryjskiej grożą teraz wybuchem wojny domowej, która z kolei może przerodzić się w konflikt regionalny;

1.  potępia decyzje Chin i Rosji o zawetowaniu podejmowanych w Organizacji Narodów Zjednoczonych prób opracowania rezolucji potępiającej brutalne tłumienie protestów antyrządowych w Syrii; wyraża rozczarowanie brakiem wspólnej reakcji Rady Bezpieczeństwa ONZ na brutalne działania władz syryjskich i zwraca się do wspólnoty międzynarodowej o zgodne potępienie reakcji reżymu syryjskiego na demonstracje;

2.  stanowczo potępia stosowanie przemocy przez wszystkie podmioty w Syrii;

3.  wzywa reżym syryjski do przerwania oblężenia miasta Homs, zezwolenia na wejście międzynarodowej pomocy humanitarnej oraz wycofania syryjskich sił zbrojnych z miast syryjskich;

4.  z zadowoleniem przyjmuje kierowniczą rolę Ligi Arabskiej w usiłowaniach zmierzających do położenia kresu przerażającej przemocy w Syrii; przypomina reżymowi syryjskiemu, że ostateczny termin podpisania inicjatywy pokojowej Ligi Arabskiej upłynął w niedzielę 4 grudnia; wzywa reżym syryjski do bezzwłocznego podpisania inicjatywy pokojowej Ligi Arabskiej i spełnienia związanych z tym warunków, takich jak wycofanie sił zbrojnych z miast całego kraju, uwolnienie więźniów i zezwolenie obserwatorom na sprawdzenie sytuacji w terenie;

5.  z zadowoleniem przyjmuje potępienie reżimu syryjskiego przez Turcję i Arabię Saudyjską oraz rolę Turcji w przyjmowaniu uchodźców; ubolewa, że Iran nadal wyraża poparcie dla nieprzejednanej postawy prezydenta al-Assada oraz brutalnych represji wobec ludności;

6.  z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z dnia 1 grudnia i popiera rozszerzenie sankcji wobec reżymu syryjskiego;

7.  domaga się, aby rząd syryjski zagwarantował ochronę manifestantów przed atakami, przestrzegał ich prawa do uczestnictwa w pokojowych demonstracjach oraz zagwarantował wolność wypowiedzi; wzywa zatem rząd Syrii do natychmiastowego zaprzestania stosowania siły wobec pokojowych demonstrantów;

8.  zauważa, że prezydent al-Assad jako głowa państwa syryjskiego na mocy konstytucji i prawa ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszystkie działania sił zbrojnych; wzywa prezydenta al-Assada do przyjęcia do wiadomości, że Syryjczycy odrzucają jego reżim, i ustąpienia dla dobra Syrii i jedności jej narodu;

9.  wzywa rząd Syrii do wszczęcia niezależnego, skutecznego i przejrzystego dochodzenia w sprawie działań sił bezpieczeństwa, a w szczególności operacji specjalnych jednostek dowodzonych przez brata prezydenta, oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich członków służb bezpieczeństwa, którzy strzelali do nieuzbrojonych demonstrantów ostrą amunicją lub wydali taki rozkaz;

10. wyraża zaniepokojenie informacjami o coraz większym udziale w protestach sił islamistycznych, które posiadają broń z przemytu, nawołują do dżihadu i strzelają do sił bezpieczeństwa, co grozi wybuchem wojny domowej o podłożu religijnym;

11. wzywa rząd syryjski do zaprzestania arbitralnych aresztowań i uwolnienia działaczy politycznych, obrońców praw człowieka, dziennikarzy i wszystkich więźniów sumienia; wzywa władze syryjskie do publicznego wyjaśnienia wszystkich przypadków osób zabitych, rannych oraz zaginionych;

12. wyraża poważne zaniepokojenie faktem, że władze syryjskie mogą stosować metodę zastraszania wobec działaczy opozycyjnych na wychodźstwie;

13. wzywa rząd Syrii do umożliwienia organizacjom humanitarnym i ich pracownikom natychmiastowego i bezwarunkowego wstępu do kraju;

14. domaga się nawiązania otwartego pokojowego dialogu między rządem a narodem syryjskim; stanowczo wzywa rząd Syrii do wywiązania się z podjętych publicznie zobowiązań i bezzwłocznego przeprowadzenia demokratycznych reform, przy pełnym poszanowaniu wszystkich grup mniejszości;

15. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, egipskiej Radzie Najwyższej Sił Zbrojnych, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2011Informacja prawna