Procedūra : 2011/2880(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0724/2011

Pateikti tekstai :

B7-0724/2011

Debatai :

OJ 13/12/2011 - 134

Balsavimas :

PV 15/12/2011 - 9.4

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 92k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0721/2011
13.12.2011
PE479.423v01-00
 
B7-0724/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP))


Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Alexandra Thein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Anneli Jäätteenmäki, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2011/2880(RSP))  
B7‑0724/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2011 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte ir Sirijoje, ypač krikščionių bendruomenėse, ir į 2011 m. rugsėjo 15 d. ir liepos 7 d. rezoliucijas dėl Rafaho Nachedo bylos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 8 d., lapkričio 3, 22 ir 28 d. ir gruodžio 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 10 d., lapkričio 14 d. ir gruodžio 1 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas ir į 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2011/522/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, Tarybos sprendimą 2011/523/ES, kuriuo iš dalies sustabdomas Europos ekonominės bendrijos ir Sirijos Arabų Respublikos bendradarbiavimo susitarimo taikymas, 2011 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentą Nr. 878/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, 2011 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1011/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, ir ypač į 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1244/2011, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 27 d., spalio 16 d. ir lapkričio 12, 16 ir 24 d. Arabų Lygos pareiškimus dėl padėties Sirijoje, 2011 m. lapkričio 2 d. Arabų Lygos veiksmų planą ir 2011 m. lapkričio 27 d. priimtas Arabų Lygos sankcijas Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 22 d. JT Generalinės Asamblėjos trečiojo žmogaus teisių komiteto rezoliuciją dėl padėties Sirijoje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. rugpjūčio 23 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, priimtą per jos 17-ąją ypatingąją sesiją, kuria įsteigiama nepriklausoma tarptautinė tyrimų komisija padėčiai Sirijos Arabų Respublikoje tirti, ir į 2011 m. lapkričio 23 d. šios komisijos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Islamo bendradarbiavimo organizacijos pareiškimą, kuriame Sirijos vyriausybė raginama nedelsiant nutraukti pernelyg didelės jėgos naudojimą prieš piliečius ir gerbti žmogaus teises,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 2 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, priimtą per jos 18-ąją ypatingąją sesiją, kuria suteikti įgaliojimai specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje klausimais, ir į 2011 m. gruodžio 2 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Turkijos Respublikos sprendimą taikyti ekonomines sankcijas Sirijai,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir Romos statutą, kuriuos Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi per 2011 m. kovo mėnesį prasidėjusį taikių protestų malšinimą Sirijoje, Jungtinių Tautų duomenimis, buvo nužudyta daugiau kaip 4000 žmonių, dar daugiau buvo kankinama, sužeista ir dešimtys tūkstančių suimta; kadangi dėl smurto ir perkėlimų daugelis Sirijos gyventojų susiduria su blogėjančia humanitarine padėtimi;

B.  kadangi nepaisydama tarptautinio pasmerkimo ir tikslinių sankcijų Sirijos vyriausybė, kariuomenė ir saugumo pajėgos ir toliau į taikius protestus atsako tikslingais žudymais, kankinimais ir masiniais suėmimais;

C. kadangi Sirijos valdžios institucijos ir toliau neįsileidžia tarptautinių žurnalistų ir stebėtojų; kadangi Sirijos pabėgėlių ir žmogaus teisių gynėjų pranešimai ir mobiliojo ryšio telefonais užregistruoti vaizdai yra svarbiausi informacijos ir dokumentacijos apie sistemingus ir plačiai paplitusius Sirijos kariuomenės ir saugumo pajėgų daromus žmogaus teisių pažeidimus prieš piliečius ir apskritai padėtį Sirijoje šaltiniai;

D. kadangi 2011 m. lapkričio mėn., kaip pranešama, kasdien nužudoma dešimtys žmonių, todėl šį mėnesį iki šiol nužudyta daugiausiai žmonių − beveik 1000 jų žuvo ginkluotuose susirėmimuose, per užpuolimus ir dėl kitokio pobūdžio smurto;

E.  kadangi nepriklausomos tarptautinės tyrimų komisijos ataskaitoje patvirtinami egzekucijų be teismo, nesankcionuotų suėmimų, prievartinių dingimų, kankinimų, įskaitant seksualinį smurtą bei vaikų teisių pažeidimus, atvejai; kadangi Komisija yra itin susirūpinusi tuo, kad nusikaltimai žmoniškumui vykdyti skirtingose Sirijos vietovėse;

F.  kadangi 2011 m. lapkričio 12 d. Arabų Lyga nusprendė sustabdyti Sirijos narystę po to, kai Sirijos vyriausybė nepaisė savo sutikimo nustoti malšinti protestus ir įsileisti į šalį Arabų Lygos stebėtojus; kadangi 2011 m. lapkričio 16 d. jos narystė buvo sustabdyta;

G. kadangi 2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton susitiko su Sirijos nacionalinės tarybos atstovais ir pabrėžė visas religines ir etnines bendruomenes apimančios opozicinės politinės platformos svarbą;

H. kadangi 2011 m. lapkričio 27 d. pasibaigus kelių ultimatumų laikui Arabų Lyga patvirtino sankcijas Sirijai: nutrauktos operacijos su Sirijos nacionaliniu banku, sustabdytas arabų šalių vyriausybių finansavimas, teiktas projektams Sirijoje, aukštiems Sirijos pareigūnams uždrausta keliauti į arabų šalis ir įšaldytas su B. al Assado vyriausybe susijęs turtas; kadangi dar turi būti paskelbta tiksli komercinių skrydžių tarp Sirijos ir arabų šalių uždraudimo data;

I.   kadangi 2011 m. lapkričio 30 d. Turkijos vyriausybė kaip ir Arabų Lyga Sirijai ėmė taikyti ekonomines sankcijas ir ginklų embargą, nutraukusi ginklų ir karinės įrangos tiekimą ir sustabdžiusi bendradarbiavimo susitarimą su Sirija, kol bus suformuota nauja vyriausybė; kadangi 2011 m. lapkričio 22 d. Turkijos ministras pirmininkas paragino prezidentą B. al Assadą „pagaliau atsistatydinti“;

J.   kadangi 2011 m. gruodžio 1 d. Europos Sąjunga ėmė taikyti Sirijai savo ribojamąsias priemones, įskaitant papildomus, su Sirijos naftos ir finansų sektoriais susijusius draudimus ES teritorijoje įsteigtoms įmonėms ir finansų institucijoms, naujus turto įšaldymus ir draudimą keliauti 11 asmenų ir 12 subjektų, ginklų embargą ir ypač draudimą iš ES eksportuoti informacines ir ryšių technologijas (IRT), kurias vyriausybė gali naudoti piliečių žmogaus teisių pažeidimams Sirijoje; kadangi iki šiol Taryba ir EIVT nesusitarė dėl būtinų paskelbto IRT eksporto draudimo detalių ir jų nepaskelbė;

K. kadangi 2011 m. gruodžio 2 d. JT vyriausioji žmogaus teisių komisija paragino perduoti įtarimus dėl Sirijos kariuomenės ir saugumo pajėgų nusikaltimų žmoniškumui Tarptautiniam baudžiamajam teismui; kadangi „Laisvoji Sirijos armija“ padėtį Sirijoje apibūdino kaip pilietinį karą;

L.  kadangi 2011 m. gruodžio 2 d. JT Žmogaus teisių taryba specialiojoje sesijoje priėmė rezoliuciją, kurioje griežtai smerkiamas plačiai paplitęs, sistemingas ir baisus pagrindinių žmogaus teisių pažeidinėjimas Sirijoje ir vyriausybė prašoma nedelsiant nutraukti žiaurumus prieš savo žmones;

M. kadangi 2011 m. gruodžio 4 d., sekmadienį Sirijos valdžios institucijos prie Sirijos ir Jordanijos sienos suėmė tinklaraštininkę Razan Gazzawi, nes ji tariamai keliavo į Jordanijos sostinę Amaną dalyvauti jos darbdavio Sirijos žiniasklaidos ir žodžio laisvės centro organizuotame seminare spaudos laisvės klausimais;

N. kadangi plačiai pranešta, jog ES (įsteigtos) įmonės aprūpino Sirijos vyriausybę (pagal užsakymą pagamintomis) technologijomis, skirtomis internetu ir mobiliosiomis ryšio priemonėmis perduodamai informacijai Sirijoje perimti, stebėti ir kataloguoti perimant ir šalies viduje, ir tarptautiniu mastu perduodamą informaciją; kadangi ES (įsteigtos) įmonės statė ir valdė stebėjimo centrus Sirijoje ir teikė susijusią techninę pagalbą Sirijos vyriausybei;

O. kadangi ir Prancūzijos ambasadorius Sirijoje Eric Chevallier ir JAV ambasadorius Sirijoje Robert Ford grįžo į Damaską tokiu būdu rodydami paramą Sirijos gyventojų kovai ir reikalavimams; kadangi abu ambasadoriai buvo atšaukti spalio mėn. saugumo sumetimais ir dėl išpuolių prieš Prancūzijos interesus;

P.  kadangi, žmogaus teisių organizacijų duomenimis, tūkstančiai Sirijos gyventojų ieškojo prieglobsčio kaimyninėse šalyse, ypač Turkijoje; kadangi apytikriai dešimt tūkstančių sirų gyvena pabėgėlių stovyklose Turkijoje;

1.  griežtai pakartoja, jog smerkia neproporcingos ir žiaurios prievartos prieš taikius protestuotojus naudojimą ir sistemingą už demokratiją pasisakančių aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir tinklaraštininkų, gydytojų ir medicinos darbuotojų persekiojimą; reiškia itin didelį susirūpinimą dėl Sirijos valdžios institucijų daromų plataus masto, sistemingų ir sunkių žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimų, įskaitant masinius suėmimus, be teismo vykdomus žudymus, nesankcionuotus sulaikymus, seksualinį smurtą prieš civilius gyventojus, grobimus ir kankinimus, taip pat ir vaikų kankinimus, kurie gali prilygti nusikaltimams žmoniškumui; reiškia gilią užuojautą aukų artimiesiems;

2.  pakartoja savo raginimą prezidentui Basharui al Assadui ir jo režimui nedelsiant atsisakyti valdžios, kad būtų sudarytos sąlygos demokratiniam pereinamajam procesui Sirijoje; teigiamai vertina Sirijos žmonių drąsą ir ryžtą ir visapusiškai remia jų orumo ir laisvės siekį, kad galėtų spręsti dėl savo šalies ateities taikiomis ir demokratiškomis priemonėmis;

3.  labai teigiamai vertina ir remia Arabų Lygos pastangas nutraukti represijas Sirijoje ir užtikrinti civilių gyventojų apsaugą dislokuojant stebėtojų misiją šalyje; palankiai vertina svarbų Arabų Lygos sprendimą taikyti sankcijas Sirijos režimui, kadangi Sirija vis nesilaiko duotų pažadų ir atsisako įgyvendinti Arabų veiksmų planą, ir ragina Sirijos valdžios institucijas daugiau neatidėliojant įgyvendinti šį planą, nedelsiant nutraukti žiaurumus ir pradėti esmines demokratines reformas, kurių reikalauja Sirijos žmonės;

4.  tvirtai pritaria 2011 m. gruodžio 1 d. ES sprendimui pradėti taikyti Sirijos režimui papildomas sankcijas, įskaitant IRT eksporto draudimą, ir pabrėžia, jog būtina, kad nedelsiant įsigaliotų aiškus įgyvendinimo reglamentas dėl draudimo; pabrėžia, jog ES ir valstybės narės turi nedelsdamos užtikrinti veiksmingą visų ribojamųjų priemonių taikymą ir pasirengti skubiai sugriežtinti šias ribojamąsias priemones, ragina ES, kuri yra svarbiausia Sirijos prekybos partnerė, taikyti turto įšaldymą ir draudimą keliauti dar 200 šeimų ir įmonių, kurios yra pagrindinės B. al Assado vyriausybės finansuotojos, ir akcentuoja, jog sankcijos yra tikslinės ir jomis siekiama daryti poveikį Sirijos valdžiai, o ne gyventojams;

5.  tvirtai pritaria Turkijos ministrui pirmininkui, paraginusiam prezidentą B. al Assadą nedelsiant atsistatydinti; teigiamai vertina tai, kad Turkijos vyriausybė pasmerkė Sirijos vyriausybės sistemingą smurtą, ir teigiamai vertina Turkijos sankcijas Sirijos režimui; palankiai vertina tai, kad Turkija remia Sirijos gyventojus, taip pat priimdama pabėgėlius prie Turkijos ir Sirijos sienos; pritaria raginimams Turkijos ir Sirijos pasienyje sukurti buferines zonas, į kurias būtų priimami Sirijos pabėgėliai ir kuriose rastų prieglobstį ir apsaugą režimo persekiojami žmonės, sudaryti sąlygas Sirijos opozicijai dirbti organizavimo ir planavimo darbus, taip pat tarptautinei bendruomenei, įskaitant Arabų Lygą, sukurti humanitarinės pagalbos koridorius, jungiančius Homso miestą su Turkija ir Viduržemio jūros pakrante ir Daros miestą su Jordanija, kuriais žmonės galėtų pabėgti nuo į juos nukreipto smurto;

6.  pažymi, kad Homso miestą, šiuo metu apsuptą Basharo al Assado režimo kariuomenės, reikia aprūpinti antklodėmis, vaistais ir pienu kūdikiams;

7.  teigiamai vertina JT Žmogaus teisių tarybos sprendimą suteikti įgaliojimus specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Sirijos Arabų Respublikoje klausimais; primena savo raginimą atlikti nepriklausomą, skaidrų ir veiksmingą Sirijos saugumo pajėgų vykdytų nužudymų, areštų, nesankcionuotų sulaikymų, įtariamų priverstinių dingimų, seksualinio smurto ir kankinimo atvejų tyrimą, kurį turėtų atlikti Tarptautinis baudžiamasis teismas, siekiant užtikrinti, kad už šiuos veiksmus atsakingi asmenys tarptautinės bendruomenės būtų patraukti atsakomybėn; ragina Sirijos valdžios institucijas įsileisti į šalį humanitarines agentūras ir darbuotojus ir faktų nustatymo misijas ir leisti nepriklausomai tarptautinei žiniasklaidai veikti Sirijoje be apribojimų;

8.  tvirtai pritaria Sirijos nacionalinės tarybos raginimui įsteigti neskraidymo zoną palei Turkijos ir Sirijos sieną ir tokiu būdu sukurti saugią zoną;

9.  teigiamai vertina ir remia nuolatines Sirijos opozicijos ir šalyje, ir už jos ribų dedamas pastangas sukurti vieningą platformą, toliau bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, ypač Arabų Lyga, siekti bendros Sirijos ateities vizijos ir pereiti prie demokratinės sistemos; toliau remia Sirijos nacionalinę tarybą ir pabrėžia Sirijos opozicijos ir Laisvosios Sirijos armijos svarbą siekiant užtikrinti žmogaus teises, pagrindines laisves ir teisinę valstybę išsaugant aiškų įsipareigojimą laikytis taikaus ir visapusiško požiūrio;

10. labai apgailestaudamas smerkia tai, kad Rusija ir Kinija nuolat blokuoja JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje smerkiamas smurtas Sirijoje ir padėties Sirijoje tyrimas perduodamas Tarptautiniam baudžiamajam teismui, nors ištisus mėnesius prezidentas B. al Assad vykdo brutalią prievartą, palankiai vertina nuolatines ES valstybių narių pastangas išreikalauti ryžtingų JT veiksmų didinant tarptautinį spaudimą Sirijai; ragina ES valstybes nares būti pasirengusias veikti savarankiškai glaudžiai bendradarbiaujant ir derinant veiksmus su Turkija ir Arabų Lyga siekiant priimti griežtesnes sankcijas prieš Basharo al Assado režimą, jei JT Saugumo Taryba nesiimtų veiksmų;

11. ragina Europos Sąjungos valstybes nares apsvarstyti galimybę išsiųsti ES esančius Sirijos diplomatus ar imtis kitų atitinkamų priemonių jų atžvilgiu, jei Europos Sąjungoje bus priekabiaujama prie žmonių ar jiems grasinama;

12. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę nuolat ieškoti galimybių glaudžiau bendradarbiauti su Turkija ir Arabų Lyga siekiant apsaugoti Sirijos gyventojus ir pagerinti jų padėtį, taip pat teikti humanitarinę pagalbą ir užtikrinti prieigą prie informacinių ir ryšių paslaugų;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JAV administracijai ir JAV kongresui, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2011 m. gruodžio 14 d.Teisinis pranešimas