Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0047/2012

Esitatud tekstid :

B7-0047/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 112kWORD 64k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0047/2012
8.2.2012
PE479.473v01-00
 
B7-0047/2012

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))


José Bové, Raül Romeva i Rueda, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Maroko vahelise lepingu kohta, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (2012/2522(RSP))  
B7‑0047/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15975/2010),

–   võttes arvesse lepingu (mis on sõlmitud kirjavahetuse teel Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahel ning milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid, millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokollid nr 1, 2 ja 3 ning nende lisad ja millega muudetakse kõnealust assotsiatsioonilepingut) projekti (15974/2010),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 1995. aastal käivitatud Barcelona protsessi raames sõlmis Euroopa Liit assotsiatsioonilepingud enam kui kümne Vahemere lõunapiirkonna riigiga eesmärgiga parandada dialoogi ja koostööd ning luua seeläbi piirkond, mida iseloomustavad rahu, julgeolek ja stabiilsus;

B.  arvestades, et 2005. aastal väljatöötatud Rabati tegevuskava muutis koostöö raskuspunkti ja andis kõikide koostöövaldkondade tasakaalustatud arendamise asemel selge eelistuse vabakaubanduspiirkonna loomisele, mis edasise liberaliseerimise eesmärgil tõi kaasa kaubanduse valdkonna väljajätmise assotsiatsioonilepingust;

C. arvestades, et ELi kaubanduspoliitika peamine eesmärk Vahemere lõunakalda riikides peaks olema meetmete loomine rahu, julgeoleku ja stabiilsuse kindlustamiseks piirkondliku integratsiooni, suurema lisandväärtusega kaupade tootmise ja kohaliku tarbimise kaudu;

D. arvestades, et araabia kevad tõi ilmsiks vajaduse tegelda eelkõige demokraatia puudujääkidega kõikides poliitika valdkondades, mida ELi ja Vahemere lõunapiirkonna riikide suhetes käsitletakse;

E.  arvestades, et sellesuunalisi jõupingutusi peaksid toetama kaubandussuhted, milles on esmatähtsad Maroko majanduslikud ja maaelu arengu vajadused, eeskätt merekeskkonna säilitamine, vältides kalavarude vähenemist, samuti maaelu keskkonna alalhoidmine, eelkõige nõuetekohase veemajanduse ning suurte ühele kultuurile keskendunud istanduste vältimise abil;

F.  arvestades, et tuleb suurendada jätkusuutlike töökohtade võimalusi Maroko põllumajanduses, kalanduses ja nendega seotud sektorites, tõsta esile põllumajanduslike pereettevõtete olulist osa, austada töötajate põhiõigusi ja teha jõupingutusi toiduainetetööstuse laiendamiseks eesmärgiga luua juurde kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvaid ja suurema palgaga töökohti;

G. arvestades, et erilist tähelepanu tuleb pöörata võrdsete võimaluste aspektile ning luua täiendavalt sobivaid ametikohti naistele, samuti leida nii meestele kui ka naistele paremaid lahendusi töö ja pereelu ühitamiseks;

H. arvestades, et puu- ja köögiviljasaaduste sektoril on märkimisväärne tähtsus paljude Euroopa Liidu lõunapoolsete riikide, eelkõige Hispaania ja Prantsusmaa maapiirkondades, kus majandus- ja sotsiaalkriis on omandanud murettekitavad mõõtmed;

I.   arvestades, et kaubanduse peadirektoraadi ülesandel Manchesteri ülikoolis Vahemere piirkonna täieulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohta koostatud säästvuse mõju hindamisaruandes ennustatakse esimeseks kümneks aastaks pigem sotsiaalsete probleemide kasvu ja säästvale arengule vastandlikku survet keskkonnale;

J.   arvestades, et Euroopa Parlament lükkas 14. detsembril 2011 tagasi ELi ja Maroko kalanduskokkuleppe protokolli;

K. arvestades, et Lääne-Sahara ei ole Maroko osa ning seda ei saa ELi ja Maroko Kuningriigi vahel sõlmitavatest lepingutest ei välja jätta ega neisse vaikimisi kaasata; arvestades, et Euroopa Kohus on kinnitanud, et Euroopa Liit peab kogu oma tegevuses järgima rahvusvahelist õigust, kuid Lääne-Sahara kaasamine lepingusse oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega;

1.  rõhutab, et komisjon peab kiiresti välja töötama ulatusliku strateegia Barcelona protsessi seniste puudujääkide kõrvaldamiseks ja arvestama seejuures probleemidega, mis tulid ilmsiks seoses araabia kevadega, mis raputas piirkonda 2011. aastal ent pole siiani oma algseid eesmärke saavutanud;

2.  soovitab majanduslike ja kaubandusalaste otsuste vastuvõtmisel suunata jõupingutused eelkõige piirkondliku integratsiooni tugevdamisele ja demokraatia edendamisele poliitikas; ning lisandväärtusahelate arendamisele eri riikides, mis võimaldaks mõistlikku tootmist ja tarbimist;

3.  on seisukohal, et edukate kaubandussuhete võtmetähtsusega näitaja on võrdsed konkurentsitingimused, kus pööratakse erilist tähelepanu nõrgematele sidusrühmadele, loodusvarade kaitsele, tootjate piisavale tasustamisele, õiglastele palkadele ja jätkusuutlikele töökohtadele, mille tulemusena omakorda muutuvad stabiilseks kohalikud turud ning säilib keskkond;

4.  väljendab muret selle üle, et UNICEFi uusima aruande kohaselt on 1,5 miljonilt kooliealiselt lapselt endiselt võetud õigus haridusele ja peamiselt maapiirkondades jätkub lapstööjõu kasutamine, samuti et kasvav ekspordile suunatud tootmine võib osutuda takistuseks selle ebaseadusliku tegevuse lõpetamisele;

5.  juhib tähelepanu sellele, et enne majanduse jätkuvat liberaliseerimist Vahemere lõunapiirkonna riikidega, tuleb läbi viia täiendavad põhjalikud säästvuse mõju hindamised, et hoida ära probleemid, mis võiksid ohustada araabia kevadet;

6.  on veendunud, et rahvusvahelise seaduse kohaselt tuleb Lääne-Sahara kõikide ELi ja Maroko vaheliste kokkulepete rakendusalast selgesõnaliselt välja jätta, säilitades samal ajal võimaluse sõlmida Lääne-Sahara inimestega nende soovi korral eraldi kokkulepped;

7.  kutsub komisjoni üles korraldama uued läbirääkimised põllumajandus- ja kalandussektori liberaliseerimist käsitleva kokkuleppe teemal eesmärgiga kohandada kavandatavad meetmed säästva majanduse ja sotsiaalse arengu vajadustele parema piirkondliku sidususe tingimustes;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, liikmesriikidele ning Maroko valitsusele.

Viimane päevakajastamine: 10. veebruar 2012Õigusalane teave