Διαδικασία : 2012/2522(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0049/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0049/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0055

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 102k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0048/2012
8.2.2012
PE479.475v01-00
 
B7-0049/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,


σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου όσον αφορά αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP))


Cristiana Muscardini. Daniel Caspary, Elmar Brok, María Auxiliadora Correa Zamora, Elisabeth Jeggle εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου όσον αφορά αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα (2012/2522(RSP))  
B7‑0049/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Βαρκελώνης, της 28ης Νοεμβρίου 1995, με την οποία θεσμοθετήθηκε εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Νότιας Μεσογείου,

–       έχοντας υπόψη την Ευρω-μεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2005 για την έγκριση της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με το Μαρόκο όσον αφορά αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους, και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου,

–       έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 25ης Μαΐου 2011, με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», (COM(2011) 303 τελικό),

–       έχοντας υπόψη την διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0201/2011),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώθηκε στην Νότιο Μεσόγειο μετά τα πρόσφατα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης απαιτούσε αλλαγή στην προσέγγιση της ΕΕ και ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές και ότι η προσέγγιση της ΕΕ έχει συνδέσει οιαδήποτε μορφή ισχυρότερης εταιρικής σχέσης με μια πραγματική διαδικασία εκδημοκρατισμού και κράτους δικαίου στις χώρες αυτές (προσέγγιση των «αναλογικών κερδών»), ότι αυτή η νέα προσέγγιση της ΕΕ έχει ορισθεί με σαφήνεια από την Επιτροπή στις πρόσφατες ανακοινώσεις της· ότι το Μαρόκο έχει σημειώσει κατά τους τελευταίους μήνες ριζικά βήματα προς μια ουσιαστική διαδικασία εκδημοκρατισμού με έναν πιο ειρηνικό και σταθερό τρόπο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιοχής·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη των εμπορικών σχέσεων και η ισορροπημένη και προοδευτική ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες αυτές αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο αυτής της νέας προσέγγισης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Άρθρο 16 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ Μαρόκου η οποία ισχύει από την 1η Μαρτίου 2000, προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Βασίλειο του Μαρόκου θα απελευθερώσουν σταδιακά τις αμοιβαίες συναλλαγές στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, των ψαριών και των αλιευτικών προϊόντων·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία αντιπροσωπεύει το 15% έως 20% του ΑΕγχΠ των μαροκινών εξαγωγών και απασχολεί το 38% του εργατικού δυναμικού του Μαρόκου, ενώ στις αγροτικές περιοχές φθάνει το 75%, και, κατά συνέπεια, η σταθερότητα και η ανάπτυξη αυτού του τομέα είναι εξαιρετικά σημαντική για την πολιτική σταθερότητα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να συνυπολογίζονται οι αρνητικές συνέπειες της διαδικασίας για την ελευθέρωση του εμπορίου σε ορισμένες ευαίσθητες γεωργικές παραγωγές στην ΕΕ, όπως οι τομάτες, οι οποίες πρέπει να ανταγωνισθούν με τις μαροκινές εξαγωγές αφού έχουν προηγουμένως συμμορφωθεί με υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 το Μαρόκο ενέκρινε το Πράσινο Πρόγραμμα του Μαρόκου το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σημαντικές ενισχύσεις από την κεντρική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο άρχισε την αποκέντρωση του κυβερνητικού ρόλου προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των αγροτικών κοινοτήτων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί πλήρως να στηρίξει αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισμού, αποκέντρωσης και γενικότερα την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, η οποία έχει ζωτική σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του εν λόγω τομέα με απώτερο στόχο την πολιτική σταθεροποίηση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη συμφωνία προχωρεί σε άμεση ελευθέρωση του 55% των δασμών επί των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ (ξεκινώντας από το 33%) και του 70% των δασμών επί των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων του Μαρόκου εντός δέκα ετών (ξεκινώντας από το 1%)·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο συμπεριλαμβάνεται στις τέσσερεις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τις οποίες το Συμβούλιο έχει εγκρίνει διαπραγματευτικές οδηγίες για εκτενή και ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές συναλλαγές γεωργικών προϊόντων θα αποτελέσουν τμήμα αυτών των διαπραγματεύσεων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μαρόκο ως μέρος διμερούς συνεργασίας πρέπει να εφαρμόσει σχέδια ασφάλειας των τροφίμων με στόχο την αναβάθμιση της νομοθεσίας περί υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (SPS), προσεγγίζοντας το κεκτημένο και τα πρότυπα ποιότητας της ΕΕ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πρωτόκολλο έχει εγείρει πολλές ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της γεωργίας ιδιαίτερα σε μερικές περιφέρειες των Μεσογειακών περιοχών που μπορεί να επηρεασθούν αρνητικά από ορισμένα ειδικά μέτρα ελευθέρωσης της Συμφωνίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη της τους πλέον ευάλωτους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας και να μην χαθεί η ευκαιρία για μια βιώσιμη ανάπτυξη των μειονεκτικών και ασθενέστερων περιοχών στην ΕΕ·

 

Το πολιτικό πλαίσιο

 

1.      εκτιμά ότι η ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών και η σταδιακή ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ μπορεί να αποτελέσουν πανίσχυρα μέσα για την ανάπτυξη των χωρών της Νότιας Μεσογείου και να συμβάλουν στην άμβλυνση της γενικευμένης φτώχειας και της ανεργίας που υποδαυλίζουν τα οικονομικά δεινά, την μετανάστευση και την ανασφάλεια στην περιοχή·

2.      υπογραμμίζει ότι την επαύριον της Αραβικής Άνοιξης η ΕΕ έχει υποχρέωση να αξιοποιήσει πλήρως τις εμπορικές και οικονομικές της δυνατότητες προκειμένου να υποβοηθήσει την δημοκρατική μετάβαση εκείνων των χωρών της Νότιας Μεσογείου που έχουν πρόσφατα εκδημοκρατισθεί· θεωρεί εν προκειμένω ότι το Μαρόκο έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προς την εδραίωση της δημοκρατίας με την μεταρρύθμιση του Συντάγματος και την ειρηνική διεξαγωγή της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας·

3.      θεωρεί σημαντικό οι εμπορικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες να επιδιώκουν στο να ωφεληθούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας και να στοχεύουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· επισημαίνει εν προκειμένω ότι άνω του 80% των μαροκινών αγροτών διαθέτει γη μικρότερη των πέντε εκταρίων και επιδοκιμάζει ως εκ τούτου τη στήριξη της Συμφωνίας εκ μέρους της Μαροκινής Συνομοσπονδίας της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου (COMADER) ·

 

Η συμφωνία

 

4.      τονίζει ότι η Συμφωνία, λόγω της σημασίας και του βάρους του γεωργικού τομέα στο Μαρόκο, επίσης ως μιας σημαντικής πηγής θέσεων απασχόλησης, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομική του ανάπτυξη καθώς και στην πολιτική του σταθεροποίηση, εφόσον προσφέρει νέες ευκαιρίες για εξαγωγές στην ΕΕ που είναι η μεγαλύτερη ξένη αγορά για τα μαροκινά προϊόντα· θεωρεί ότι θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ και συγκεκριμένα για τον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων· επισημαίνει ότι οι εξαγωγείς της ΕΕ θα επωφεληθούν ενδεχομένως από την άρση των μαροκινών εισαγωγικών δασμών για το 70% των γεωργικών και αλιευτικών σειρών προϊόντων που θα εξοικονομήσουν 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου σε τελωνειακούς δασμούς·

5.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πρόσθετα μη δασμολογικά μέτρα που περιλαμβάνει η συμφωνία, όπως η συμπληρωματική προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, οι ενισχυμένοι μηχανισμοί διασφάλισης και τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας· ελπίζει ότι η έγκριση αυτής της συμφωνίας θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ και το Μαρόκο μηχανισμός επίλυσης διαφορών ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να επιδιώξει ικανοποίηση εάν το Μαρόκο δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας·

6.      επισημαίνει τις ανησυχίες ορισμένων ευρωπαϊκών βιομηχανικών ομίλων σχετικά με τις αυξημένες ποσοστώσεις με ατέλεια για τις εισαγωγές ευαίσθητων οπωροκηπευτικών, δεδομένης της ευαισθησίας και του ευάλωτου χαρακτήρα των γεωργικών τομέων, ιδιαίτερα στις Μεσογειακές περιφέρειες που μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από αυτήν τη διαδικασία ελευθέρωσης, αναγνωρίζει δε την ανάγκη να διατηρηθούν οι κατάλληλοι έλεγχοι και ποσοστώσεις με ατέλεια κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων οπωροκηπευτικών του Μαρόκου τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία της αγοράς ευαίσθητων γεωργικών παραγωγών όπως οι τομάτες στην Ισπανία·

7.      θεωρεί ότι η συμφωνία ΕΕ/Μαρόκου προβλέπει ειδικές θεσμικές ρυθμίσεις και μηχανισμούς, όπως συνεργασία για την αποφυγή διαταραχών των αγορών, ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μαρόκου, την υποεπιτροπή για το γεωργικό εμπόριο στο πλαίσιο της διαχείρισης της Συμφωνίας Σύνδεσης, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και δεδομένα για την παραγωγή, καθώς επίσης τη ρήτρα διασφάλισης βάσει του Άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου·

8.      εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί απάτης στο σύστημα τιμής εισόδου για τα οπωροκηπευτικά καθώς και στην πραγματική παρακολούθηση των ποσοστώσεων με ατέλεια ορισμένων προϊόντων· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ισχυροποιήσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις προτάσεις για ευθυγράμμιση των τρόπων εφαρμογής του συστήματος τιμής εισόδου στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα κατά την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Γεωργικών Προϊόντων για την εισαγωγή αποτελεσματικών μέτρων ελέγχου· υπογραμμίζει ότι υποβλήθηκαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης από ευρωπαίους εμπόρους και στην Επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η εν λόγω επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το σύστημα τιμής εισόδου ώστε να τερματιστούν οι απάτες·

9.      επισημαίνει ότι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να εξαρτάται από την συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και εκφράζει την ικανοποίησή του για την θετική έκθεση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων για το 2011· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που αποδίδει η συμφωνία στα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας και ζητεί να έχει η τεχνική βοήθεια κεντρική θέση στις διαπραγματεύσεις για μια εκτενή και ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ισοδύναμα μέτρα και ελέγχους μεταξύ του Μαρόκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το περιβάλλον, τα κοινωνικά πρότυπα και τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αγορών·

10.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αντικτύπου του Πρωτοκόλλου που θα επικεντρώνεται στις πλέον ευάλωτες μεσογειακές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πλέον ευαίσθητους τομείς και να ενημερώνει τακτικά, κάθε έξι μήνες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της παρακολούθησης των ανταλλαγών γεωργικών προϊόντων, ιδιαίτερα των πλέον ευαίσθητων προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία περιέχει μηχανισμούς που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που οι γεωργικοί τομείς της ΕΕ υποστούν σοβαρές διαταραχές και ζημίες ως αποτέλεσμα των μαζικών ροών μεταξύ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αναστολής του Πρωτοκόλλου σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων·

 

Ευρύτερο εμπόριο και οικονομικά θέματα

 

11.    τονίζει ότι προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική σχέση ΕΕ-Μαρόκου με αμοιβαία οφέλη, οι διαπραγματεύσεις για την Σφαιρική και σε Βάθος Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις διαφορετικές, συνδεόμενες με τον γεωργικό τομέα, πτυχές, ένα εμπεριστατωμένο κεφάλαιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ρήτρες για την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνουν την αναγνώριση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και πρωτοβουλία για εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και άνοιγμα της αγοράς για υπηρεσίες και δημόσιες συμβάσεις και επενδυτικά κεφάλαια προς αμοιβαίο συμφέρον, καθώς επίσης επαρκή χρονικό ορίζοντα για την αμοιβαία ελευθέρωση των γεωργικών προϊόντων· στις διαπραγματεύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του αντικτύπου που πραγματοποιήθηκε στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες και τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από το Πρωτόκολλο·

12.    καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές Συμφωνίες συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές δίκαιο και αποβαίνουν προς όφελος όλων εκείνων των ομάδων του τοπικού πληθυσμού που επηρεάζουν·

13.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, την Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ, το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο και το Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση του Μαρόκου.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου