Procedură : 2012/2522(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0051/2012

Texte depuse :

B7-0051/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0055

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 123kWORD 83k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0048/2012
8.2.2012
PE479.477v01-00
 
B7-0051/2012

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești


Robert Sturdy în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești  
B7‑0051/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Declarația de la Barcelona din 28 noiembrie 1995, prin care s-a instituit un parteneriat între Uniunea Europeană și țările din sudul și estul Mării Mediterane,

–   având în vedere Acordul euro-mediteranean de stabilire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Regatul Marocului, pe de altă parte,

–   având în vedere decizia Consiliului din 14 octombrie 2005 de autorizare a negocierilor cu Marocul privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole, produse agricole transformate, pește și produse pescărești,

–   având în vedere Comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 25 mai 2011 privind „Un nou răspuns la o vecinătate în schimbare” (COM(2011)303 final),

–   având în vedere concluziile Consiliului Afacerilor Externe al UE din 14 decembrie 2011 de autorizare a deschiderii negocierilor comerciale cu Egiptul, Iordania, Marocul și Tunisia,

–   având în vedere proiectul de acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Marocului, pe de altă parte,

–   având în vedere procedura de aprobare prevăzută la articolul 207 și la articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0201/2011),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât peisajul politic în schimbare din țările din sudul Mării Mediterane în urma evenimentelor legate de primăvara arabă a făcut necesară o reacție fermă, efectivă și rapidă din partea UE;

B.  întrucât consolidarea relațiilor comerciale, precum și liberalizarea echilibrată și progresivă a comerțului cu aceste țări reprezintă o componentă importantă a acestei reacții;

C. întrucât comerțul și investițiile sunt motoarele creșterii și ajută la reducerea sărăciei, aproprierea dintre oameni, asigurând legături între națiuni și contribuind la stabilitate politică;

D. întrucât articolul 16 din Acordul de asociere a UE cu Marocul, intrat în vigoare de la 1 martie 2000, prevede ca Uniunea Europeană și Marocul să implementeze progresiv o mai mare liberalizare a schimburilor lor reciproce de produse agricole, produse agricole transformate, pește și produse pescărești;

E.  întrucât UE menține un excedent comercial semnificativ cu Marocul, care a atins în 2010 valoarea de 5,9 miliarde EUR;

F.  întrucât, în domeniul agriculturii și pescuitului, UE prezintă un excedent comercial important cu țările din sudul Mării Mediterane de peste 4 miliarde EUR, dar un deficit comercial bilateral cu Marocul de produse agricole și pescărești în valoare de 633 milioane EUR în 2010; întrucât comerțul cu produse agricole și pescărești reprezintă aproximativ 18% din exporturile Marocului;

G. întrucât agricultura reprezintă 16,4% din PIB-ul Marocului în 2009 și angajează aproximativ 38% din forța de muncă a acestei țări; întrucât agricultura reprezintă 2,1% din PIB-ul UE din 2006 și angajează aproximativ 5% din forța de muncă europeană;

H. întrucât acordul propus liberalizează imediat 55% din tarifele pentru produsele agricole și pescărești ale UE (până în prezent 33%) și 70% din tarifele pentru produsele agricole și pescărești ale Marocului pe o perioadă de 10 ani (până în prezent 1%);

I.   întrucât toate bunurile agricole importate în UE din țări terțe trebuie să respecte reglementările UE privind măsurile sanitare și fitosanitare;

J.   întrucât Marocul este una din țările din sudul Mării Mediterane pentru care Consiliul a autorizat negocierea unui acord de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA); întrucât comerțul cu produse agricole va face parte din aceste negocieri;

Considerații generale

1.  consideră că liberalizarea comerțului și integrarea progresivă în piața internă a UE sunt instrumente puternice pentru dezvoltarea țărilor din sudul Mării Mediterane, care contribuie la atenuarea sărăciei și șomajului generalizate, care constituie sursele problemelor economice, de migrație și securitate din regiune; consideră că, pentru realizarea acestui potențial, UE trebuie să fie dispusă să acorde concesii comerciale în sectoare sensibile, cum ar fi agricultura;

2.  subliniază că, în urma primăverii arabe, UE are responsabilitatea de a utiliza pe deplin capacitățile sale comerciale și economice pentru a sprijini tranziția acestor țări din sudul Mării Mediterane care, ca și Marocul, fac pași importanți în direcția democratizării;

Acordul

3.  subliniază că acordul va oferi posibilități semnificative industriei agricole a UE, în special în ceea ce privește produsele alimentare transformate; subliniază că, în cele din urmă, exportatorii UE vor beneficia de eliminarea tarifelor marocane la import pentru 70% din liniile de produse agricole și pescărești, ceea ce va duce la economisirea unei sume estimate de 100 de milioane de EUR în drepturi vamale;

4.  consideră că este esențial ca inițiativele comerciale și de investiții să aibă ca scop obținerea de avantaje pentru toate sectoarele societății, fiind orientate în special către IMM-uri și micii agricultori; în acest context, constată faptul că peste 80% din agricultorii marocani dețin mai puțin de cinci hectare de pământ și salută, prin urmare, sprijinul Confederației marocane pentru agricultură și dezvoltare rurală (COMADER) în cadrul acordului;

5.  subliniază că accesul la piața internă a UE este condiționat de respectarea unor anumite norme de igienă și siguranță și primește cu satisfacție raportul pozitiv al Oficiului alimentar și veterinar din 2011; salută faptul că acordul pune accentul pe măsurile sanitare și fitosanitare și solicită ca asistența tehnică să ocupe un loc central în negocierile pentru orice viitor acord de liber schimb complex și cuprinzător (DCFTA) cu Marocul;

6.  salută măsurile non-tarifare suplimentare incluse în acord, cum ar fi protecția suplimentară a indicațiilor geografice europene, consolidarea mecanismelor de protecție și măsurile sanitare și fitosanitare; pe lângă aceasta, reamintește că UE și Marocul au convenit asupra unui mecanism solid de soluționare a litigiilor care permite UE să obțină despăgubiri în cazul în care Marocul nu respectă condițiile acordului;

7.  ia act de preocupările unor grupuri industriale europene cu privire la contingente scutite de drepturi vamale în creștere pentru importurile de fructe și legume sensibile; cu toate acestea, subliniază că mărirea contingentelor scutite de drepturi vamale reprezintă un procent foarte mic din producția europeană (de exemplu, aproximativ 0,8% pentru tomate) și că aceste importuri sunt supuse și altor restricții legate de alocările de sezon și sistemul prețului de intrare;

8.  invită Comisia Europeană să informeze Parlamentul European în mod regulat cu privire la rezultatele monitorizării schimburilor de produse agricole, în special produsele cele mai sensibile, pentru a asigura controlul respectării acestui acord și pentru a evita disfuncționalități ale piețelor și pentru a asigura stabilitatea pieței și furnizarea continuă în sectorul fructelor și legumelor;

9.  subliniază că, la fel ca multe țări în curs de dezvoltare, Marocul se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește garantarea drepturilor lucrătorilor; constată că, în ciuda ratificării majorității convențiilor pertinente ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și adoptării legislației privind interzicerea muncii copiilor, preocupările cu privire la libertatea de asociere și munca copiilor persistă; consideră că DCFTA ar trebui să includă asistența legată de aplicarea convențiilor OIM, ratificând convențiile principale (de exemplu, Convenția nr. 87 privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare) și inițiative privind responsabilitatea socială a întreprinderilor;

10. solicită Comisiei să se asigure că viitorul acord respectă pe deplin dreptul internațional și că servește interesele tuturor populațiilor locale afectate;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentante al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Delegației PE pentru relațiile cu țările din Maghreb, Biroului Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana, precum și parlamentului și guvernului Marocului.

Ultima actualizare: 10 februarie 2012Notă juridică