Διαδικασία : 2011/2957(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0126/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0126/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 15
CRE 13/03/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0080

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 77k
29.2.2012
PE483.168v01-00
 
B7-0126/2012

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο (2011/2957(RSP))


Vital Moreira εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο (2011/2957(RSP))  
B7-0126/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 206 και 207 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, τη σύμβαση 138 της ΔΟΕ περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα δικαιώματα του παιδιού,

–   έχοντας υπόψη τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας του 2010 για το κακάο, και ειδικότερα τα άρθρα 42 και 43,

–   υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την εμπορία παιδιών και την εκμετάλλευση παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–   υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (2009/2219(INI))(1) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (2009/2201(INI))(2),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΟΕ, πάνω από 215 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως εργάζονται και εμπλέκονται σε δραστηριότητες που πρέπει να εξαλειφθούν· μεταξύ αυτών, 152 εκατ. είναι κάτω από 15 ετών και 115 εκατ. εμπλέκονται σε επικίνδυνες δραστηριότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ψηφίσματος, ως παιδική εργασία νοείται η παιδική εργασία κατά την έννοια της σύμβασης 138 της ΔΟΕ περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και της σύμβασης 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αντιστοίχως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το κακάο, του 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές ανησυχίες από ενδιαφερόμενους παράγοντες σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας που απαντώνται στην καλλιέργεια και στην συγκομιδή του κακάο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο καλλιεργείται στη Δυτική Αφρική και περίπου 7,5 εκατ. άτομα εργάζονται στην παραγωγή κακάο στην περιοχή αυτή, σχεδόν αποκλειστικά σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, με μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμύρια οικογενειακά αγροκτήματα διασκορπισμένα σε ολόκληρη την Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιέργεια κακάο συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες εξαιρετικά υψηλής έντασης εργασίας κατά την περίοδο της συγκομιδής και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις να διατηρήσουν χαμηλά το εργατικό κόστος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις ώρες αιχμής όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμη και παιδιά, ασχολούνται με την καλλιέργεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική εργασία ενδέχεται να ενέχει απαράδεκτους κινδύνους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, δεν πρέπει όλες οι μορφές εργασίας που επιτελούνται από παιδιά να χαρακτηρίζονται ως παιδική εργασία που θα πρέπει να στοχοθετηθεί προς εξάλειψη και ότι πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δύο μορφών εργασίας· η συμμετοχή παιδιών ή εφήβων σε εργασία που δεν επηρεάζει την υγεία και την προσωπική τους ανάπτυξη, ή δεν παρεμποδίζει τη σχολική τους εκπαίδευση, γενικώς θεωρείται ως θετικό στοιχείο, εκτός αν τα αναλαμβανόμενα καθήκοντα είναι επικίνδυνα ή δεν επιτρέπουν στα παιδιά να παρακολουθήσουν το σχολείο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες στη Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού τα παιδιά που εργάζονται στις φυτείες κακάο είναι εκτεθειμένα σε διάφορες μορφές κινδύνων· επιπλέον, ορισμένα παιδιά έχουν πέσει θύματα εμπορίας από άλλες περιοχές της χώρας ή γειτονικές χώρες· επιπλέον, ορισμένα παιδιά έχουν πέσει θύματα εμπορίας από άλλες περιοχές της χώρας ή γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διενεργηθούν περαιτέρω μελέτες σχετικά με την επίπτωση της παιδικής εργασίας και της εμπορίας παιδιών την περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν εξακριβωμένα στοιχεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή των κόκκων κακάο είναι απαράδεκτο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας στις φυτείες κακάο της Δυτικής Αφρικής έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά, παρόλ’ αυτά, λόγω της τεράστιας έκτασης του κλάδου, πολλά ακόμη υπολείπονται να γίνουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανάληψη των συγκρούσεων στην περιοχή, και ιδίως στην Ακτή του Ελεφαντοστού έχει γίνει αιτία νέας επιδείνωσης της κατάστασης των παιδιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η έλλειψη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, καθώς και η σπανιότητα ή παντελής έλλειψη ευκαιριών για τη μη μαθητιώσα νεολαία, οι ανελαστικές κοινωνικές δομές και οι κυρίαρχες συμπεριφορές, η απουσία επαρκούς νομικής προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς και η αδυναμία θέσπισης υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου επιπλέον της διαφθοράς και της κακής διακυβέρνησης, αποτελούν κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην κατ’ επανάληψη κακοποίηση των παιδιών σε ορισμένες περιοχές του κόσμου·

Ι.   υπενθυμίζοντας ότι πρωταρχική ευθύνη των κυβερνήσεων όλων των εμπλεκόμενων χωρών είναι η πλήρης εφαρμογή της σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, της σύμβασης αριθ. 138 της ΔΟΕ περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και της σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους αντιστοίχως·

ΙΑ. έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2011-2014), το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως την Αρχή αριθ. 5 σχετικά με την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και το πρωτόκολλο «Harkin-Engel» που αποτελούν ένα χρήσιμο πλαίσιο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα του κακάο·

1.  παροτρύνει τα κράτη που δεν έχουν κυρώσει ακόμη τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και τις συμβάσεις 138 ή 182 της ΔΟΕ, να τις κυρώσουν και να τις εφαρμόσουν ταχέως· υποστηρίζει επί πλέον ότι τα κράτη πρέπει να εφαρμόσουν όλες τις κατάλληλες πρακτικές για να εντείνουν τη συνειδητοποίηση όσον αφορά την κακοποίηση παιδιών στην αγορά εργασίας και την ανάγκη συμμόρφωσης στους υφιστάμενους εθνικούς και διεθνείς κανόνες·

2.  καταδικάζει σθεναρά την παιδική εργασία στις φυτείες κακάου·

3.  καλεί όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην καλλιέργεια και επεξεργασία κόκκων κακάο και των παράγωγων προϊόντων του, και συγκεκριμένα τις κυβερνήσεις, την παγκόσμια βιομηχανία, τους παραγωγούς κακάο, τις οργανώσεις των φορέων της εργασίας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους καταναλωτές, να αναλάβουν τις αντίστοιχες ευθύνες τους στην καταπολέμηση όλων των μορφών καταναγκαστικής παιδικής εργασίας και εμπορίας, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας βιώσιμης αλυσίδας τροφοδοσίας κακάο που θα είναι απαλλαγμένη από παιδική εργασία·

4.  πιστεύει ότι σημαντικές αλλαγές μπορεί να επιφέρει μόνο ένα ολιστικό και συντονισμένο πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες της παιδικής εργασίας και το οποίο θα εφαρμόζεται με μακροπρόθεσμη προοπτική από τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, τους παραγωγούς και την κοινωνία των πολιτών·

5.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει μια συνεκτική πολιτική σε όλες τις πρωτοβουλίες της, και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν το εμπόριο, την ανάπτυξη (και ιδίως την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση), τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημόσιες συμβάσεις και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκείνων των κλάδων στους οποίους παρατηρούνται οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας·

6.  καλεί επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν αποτελεσματικές διατάξεις για τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση αξιοπρεπούς εργασίας και συνθηκών ασφαλούς εργασίας και θα ενσωματώνουν νομικά δεσμευτικές ρήτρες όσον αφορά τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και την επιβολή τους, και θα προβλέπουν λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων·

7.  υπενθυμίζει ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ, που αποτελεί το βασικό εργαλείο εμπορικής πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των κυριότερων εργασιακών προτύπων, βρίσκεται υπό αναθεώρηση και ότι οι εμπορικές προτιμήσεις που χορηγούνται προς τις δικαιούχες χώρες στο πλαίσιο του συστήματος αυτού μπορούν να αρθούν υπό ειδικές περιστάσεις και, συγκεκριμένα, σε περίπτωση σοβαρής και συστηματικής παραβίασης των αρχών που περιλαμβάνονται σε ορισμένες βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι συμβάσεις 138 και 182·

8.  υπενθυμίζει ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μη συναινέσει στο πρωτόκολλο για την κλωστοϋφαντουργία που είχε περιληφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν, λόγω των ανησυχιών που αφορούσαν τη χρήση καταναγκαστικής παιδικής εργασίας στις βαμβακοφυτείες του Ουζμπεκιστάν και πρότεινε η ΕΕ να εξετάσει την προσωρινή αναστολή των ωφελειών του ΣΓΠ για το Ουζμπεκιστάν σε περίπτωση που τα εποπτικά όργανα της ΔΟΕ αποφανθούν ότι σημειώνεται σοβαρή και συστηματική παραβίαση των υποχρεώσεων από πλευράς Ουζμπεκιστάν·

9.  χαιρετίζει τις πολυμερείς πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν από κυβερνήσεις, τον βιομηχανικό κλάδο, παραγωγούς και την κοινωνία των πολιτών και οι οποίες αποσκοπούν στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας, τη βελτίωση της ζωής των παιδιών και των ενηλίκων που απασχολούνται στις φυτείες κακάο και διασφαλίζουν ότι η καλλιέργεια του κακάο γίνεται με υπευθυνότητα, όπως η πρόσφατη περιφερειακή πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ, της Γραμματείας του Ομίλου Σαχέλ και Δυτικής Αφρικής και της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Κακάο για την προαγωγή βέλτιστων πρακτικών στην καταπολέμηση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας στις φυτείες κακάο στη Δυτική Αφρική· υπενθυμίζει ότι στις πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να δοθεί η δέουσα συνέχεια προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική πρόοδος·

10. υποστηρίζει τους στόχους του Πρωτοκόλλου για την παραγωγή και επεξεργασία κόκκων κακάο και των παράγωγων προϊόντων τους κατά τρόπο μου να συνάδει με τη σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ για την απαγόρευση και άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας (γνωστό και ως πρωτόκολλο «Harkin-Engel») και ζητεί την πλήρη εφαρμογή του·

11. υπενθυμίζει ότι η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) αποφάσισε προσφάτως να συστήσει μια νέα επιτροπή έργου, προκειμένου να διαμορφώσει ευρωπαϊκό πρότυπο σε δύο μέρη σχετικά με το ανιχνεύσιμο και το βιώσιμο κακάο· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να μελετήσει και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομοθετική πρόταση σχετικά με αποτελεσματικό μηχανισμό ανιχνευσιμότητας των αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική παιδική εργασία· καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη στη διεθνή συμφωνία κακάο να εξετάσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης βελτιώσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και στην οργάνωση των γεωργών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα του κακάο·

12. καλεί τα συμβαλλόμενα στη διεθνή συμφωνία κακάο μέρη να εξετάσουν τη δυνατότητα καθιέρωσης διαπιστευμένης υπηρεσίας τρίτου μέρους για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού του κακάο·

13. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Πρόγραμμα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας (IPEC) της ΔΟΕ και λοιπούς εταίρους να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να σχηματίσουν καλύτερη αντίληψη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών περιπλοκών που χαρακτηρίζουν τις γεωργικές κοινότητες·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τη UNICEF, τους συμπροέδρους της Μικτής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΑΚΕ-ΕΕ, την ΟΑΕ και τη ΔΟΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0438.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0446.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου