Διαδικασία : 2012/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0130/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0130/2012

Συζήτηση :

PV 15/03/2012 - 7
CRE 15/03/2012 - 7

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2012 - 11.7
CRE 15/03/2012 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 145kWORD 105k
6.3.2012
PE483.175v01-00
 
B7-0130/2012

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0101/2012

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (2012/2552(RSP))


Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben‑Jan Gerbrandy, Michèle Rivasi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, 12-17 Μαρτίου 2012 (2012/2552(RSP))  
B7‑0130/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα συνέλθει στη Μασσαλία, στις 12-17 Μαρτίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τις τελικές διακηρύξεις των πέντε πρώτων παγκόσμιων φόρα για το νερό που πραγματοποιήθηκαν στο Μαρακές (1997), τη Χάγη (2000), το Κυότο (2003), την Πόλη Μεξικού (2006) και την Κωνσταντινούπολη (2009),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/292 της 28ης Ιουλίου 2010 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση και το ψήφισμα 15/9 της 30ής Σεπτεμβρίου 2010 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, που περιλάμβανε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας που είχε θέσει η διεθνής κοινότητα για την εξάλειψη της φτώχειας, και προέβλεπε τη μείωση στο μισό μέχρι το 2015 του ποσοστού του πληθυσμού χωρίς βιώσιμη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και βασική αποχέτευση,

–   έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση των ΗΕ για την παγκόσμια ανάπτυξη των υδάτινων πόρων με τίτλο «Το νερό σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στη Βουδαπέστη (16-18 Μαΐου 2011),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της υδάτινης πολιτικής(1) (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επεξεργασία κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (Ρίο+20)(2),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Μαρτίου 2009 για το νερό ενόψει του παγκόσμιου Φόρουμ για το νερό στην Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009(3) και της 15ης Μαρτίου 2006 για το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στην Πόλη του Μεξικού (16-22 Μαρτίου 2006)(4),

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 25ης Ιανουαρίου 2012 προς την Επιτροπή σχετικά με το Έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό που θα πραγματοποιηθεί στη Μασσαλία, στις 12-17 Μαρτίου 2012 (O-0013/2012 – B7-0101/2012),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός του κόσμου στερείται εγκαταστάσεων αποχέτευσης, πάνω από 800 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μη ασφαλείς πηγές πόσιμου νερού και έχουν ανεπαρκή πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και χαμηλής ποιότητας πρακτικές υγιεινής με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους πάνω από δυόμισι εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των υδάτων επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη υγεία, την παραγωγή ενέργειας, τη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων, και ότι η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μείωση της φτώχειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδάσωση, η αστικοποίηση, η αύξηση του πληθυσμού, η βιολογική και χημική ρύπανση και η κλιματική αλλαγή ασκούν νέες και εντεινόμενες πιέσεις στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα ασφαλών υδάτινων πόρων, ενώ ενέχουν αυξημένο κίνδυνο για τη δημιουργία ακραίων καταστάσεων σε σχέση με το νερό, και ότι ο φτωχός πληθυσμός είναι ο πλέον ευάλωτος και ο λιγότερο ικανός να προσαρμοστεί στις τάσεις αυτές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νερό είναι πολύ άνισα κατανεμημένο γεωγραφικά και συχνά η διαχείρισή του γίνεται καλύτερα με προσέγγιση «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» που αναδεικνύει τον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ψηφίσματά του για το τέταρτο και πέμπτο παγκόσμιο φόρουμ για το νερό, το Κοινοβούλιο ζητούσε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές της Ένωσης να αφιερώσουν σε αποκεντρωμένες δράσεις συνεργασίας ένα μέρος των εσόδων που εισπράττουν από τους χρήστες για την ύδρευση και την αποχέτευση και, παρά το γεγονός ότι η δράση στον τομέα αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πρόσβασης των φτωχότερων πληθυσμών σε νερό και αποχέτευση, τα αιτήματα αυτά δεν οδήγησαν σε καμία δράση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υδάτινων υποδομών συχνά είναι ανεπαρκή στις αναπτυσσόμενες χώρες και ξεπερασμένα στις ανεπτυγμένες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν δυνατότητες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα στον τομέα των υδάτων και μπορούν να αξιοποιηθούν ιδίως προς όφελος των αναπτυσσομένων χωρών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη και ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα δημιούργησε πλαίσιο προστασίας και αποκατάστασης καθαρού νερού στην ΕΕ και διασφάλισε τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη χρήση του·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτευχθεί η καλή κατάσταση των υδάτων, ο πλέον ορθός τρόπος είναι η μείωση των αποβλήτων, των εκπομπών και των διαρροών ρύπων στο περιβάλλον·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προτεινόμενα νέα πλαίσια της ΕΕ στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη, υποστηρίζουν τη στροφή σε περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, που συνέρχεται κάθε τρία χρόνια, αποτελεί μια μοναδική πλατφόρμα προβληματισμού στην οποία η κοινότητα των υδάτων και οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων από όλες τις περιοχές του κόσμου μπορούν να συνεννοηθούν, να συζητήσουν και να προσπαθήσουν να αναζητήσουν λύσεις για την επίτευξη της ασφάλειας σε νερό·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έκτο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, το θέμα του οποίου είναι «Καιρός για λύσεις», έχει εντοπίσει 12 κομβικές προτεραιότητας για δράσεις στον τομέα του νερού που κατανέμονται σε τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις: «διασφάλιση της ευημερίας όλων», «συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη» και «διατήρηση του γαλάζιου πλανήτη», καθώς και τρεις «προϋποθέσεις επιτυχίας»·

Διασφάλιση της ευημερίας όλων

1.  δηλώνει ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό πόρο της ανθρωπότητας και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους και ότι η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα· χαιρετίζει την από πλευράς Ηνωμένων Εθνών αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος για πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση που απορρέει από το δικαίωμα για ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης· ζητεί να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες ώστε μέχρι το 2015, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πλέον στερημένων πληθυσμών σε νερό·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα του ύδατος και της αποχέτευσης, και να λάβουν επίσης υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα της Διάσκεψης Ρίο+20 σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι η συζήτηση στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό θα πρέπει να αποσκοπεί σε στρατηγικές καθώς και λύσεις για γεωργική και οικονομική ανάπτυξη, οι οποίες να μπορούν να εγγυηθούν υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και ποιότητας των υδάτων·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δεσμεύσεων όσον αφορά την προώθηση και προστασία των υδάτινων πόρων, ειδικότερα υπό το φως της προσεχούς Διάσκεψης Ρίο+20·

4.  θεωρεί ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητες για κάθε πολιτική διαχείρισης υδάτων· επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο της προστασίας των πόρων πόσιμου ύδατος για την ανθρώπινη υγεία· ζητεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων στον τομέα των υδάτων σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού που θα καλύπτει ολόκληρο τον υδρολογικό κύκλο· επισημαίνει ότι η ρύπανση των υδάτων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται στην πηγή της, περιορίζοντας την ποσότητα επικίνδυνων ουσιών που εισέρχονται στο περιβάλλον καθώς και στις ζώνες τροφοδοσίας πόσιμου ύδατος· ζητεί να εφαρμοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

5.  υπογραμμίζει τον ρόλο του νερού στην ειρήνη και τη συνεργασία· ζητεί να συναφθούν και να εφαρμοσθούν διεθνείς συμφωνίες για την από κοινού διαχείριση διασυνοριακών επιφανειακών και υπογείων υδάτων, ώστε οι λαοί και οι κυβερνήσεις τους να διασφαλίσουν από κοινού τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων παρέχοντας διασφαλίσεις έναντι τοπικών και διεθνών συγκρούσεων·

Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

6.  επισημαίνει την ανάγκη εξισορρόπησης των χρήσεων ύδατος ώστε να διασφαλιστεί η ζήτηση, η διαθεσιμότητα, καθώς και η ποιότητα του νερού, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να υιοθετηθούν ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων από κοινού με τον χωροταξικό σχεδιασμό σε διεθνή, εθνική και τοπική κλίμακα·

7.  ζητεί να προωθηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών για το νερό σε όλα τα επίπεδα· ενθαρρύνει τη χρήση στη γεωργία νέων τεχνολογιών, εξοπλισμού και διευκολύνσεων στον τομέα του νερού, για την παραγωγή επαρκών ποσοτήτων και ασφαλούς ποιότητας τροφίμων με βιώσιμο τρόπο, με αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υδάτων και καλύτερη χρήση των μη συμβατικών υδάτινων πόρων, όπου περιλαμβάνεται και η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικούς και βιομηχανικούς λόγους·

8.  ζητεί την άρση των εμποδίων που παρακωλύουν τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και τεχνολογίας σε σχέση με τη διατήρηση των υδάτων, τη συλλογή των υδάτων, τις τεχνικές άρδευσης, τη διαχείριση των υπογείων υδάτων, την επεξεργασία των λυμάτων, κλπ.·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικότητας στον τομέα των υδάτων· ζητεί περισσότερο αποτελεσματική χρήση των υδάτων ειδικότερα σε τομείς όπως ο γεωργικός τομέας, όπου χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη ποσότητα ύδατος, επειδή στους εν λόγω τομείς είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τα μεγαλύτερα οφέλη από πλευράς αποτελεσματικότητας· ζητεί, περαιτέρω, την επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα για προϊόντα που έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση ύδατος και τα οποία τίθενται στην αγορά της ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το σχετικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας·

10. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος χρήση του ύδατος αποτελεί τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική ανάγκη· ζητεί να υπάρξει αυξημένη διαφάνεια στα συστήματα τιμολόγησης στον τομέα των υδάτων·

Διατήρηση του γαλάζιου πλανήτη

11. επισημαίνει ότι το νερό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποσότητας και ποιότητας των διαθέσιμων υδάτων, ιδίως του πόσιμου ύδατος, καθώς και σε αύξηση της συχνότητας και έντασης των πλημμυρών και ξηρασιών· ζητεί οι πολιτικές προσαρμογής και εξομάλυνσης της κλιματικής αλλαγής να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης του κινδύνου, της χάραξης στρατηγικών εξομάλυνσης και απόκρισης για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με τα ύδατα·

12. ζητεί από όλες τις χώρες να θέσουν, μέχρι το 2015, ποσοτικούς στόχους όσον αφορά τη μείωση της χημικής και βιολογικής ρύπανσης από αστικά απόβλητα και τις χερσαίες δραστηριότητες, προκειμένου να προστατευθεί και να αποκατασταθεί η ποιότητα των υδάτων και να στηριχθεί η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και των οικοσυστημάτων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων όσον αφορά την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων μέχρι το 2015· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να διαθέσουν επαρκή κονδύλια ώστε να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων·

Προϋποθέσεις επιτυχίας

13. ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας κοινής βάσης υδρολογικής γνώσης σε παγκόσμιο και ενωσιακό επίπεδο· ζητεί να αναπτυχθούν γενικοί δείκτες όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσιτότητα των υδάτων καθώς και δείκτες για την αποδοτικότητα των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού·

14. υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει τον πρωταρχικό ρόλο των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών για την υλοποίηση της υδάτινης πολιτικής της ΕΕ με βάση τη οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα· υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν τα ύδατα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και αποτρέποντας τη διαφθορά·

15. καλεί την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα κράτη μέλη, να προσχωρήσουν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1997 σχετικά με τα διεθνή ύδατα και να προωθήσει επίσης τη θέση σε ισχύ των τροπολογιών στη Σύμβαση του Ελσίνκι του 1992 όσον αφορά την προστασία και τη χρήση των διαμεθοριακών υδατορευμάτων και των διεθνών λιμνών, που θα επιτρέψουν να διευρυνθεί η εμβέλεια αυτού του μέσου πέραν από τις χώρες της ΟΕΕ-ΟΗΕ, καθώς και να ενθαρρύνει την πλέον μαζική κύρωση του πρωτοκόλλου για τα ύδατα και την υγεία της Σύμβασης του Ελσίνκι του 1992 με σκοπό να ενισχύσει μια συντονισμένη και ισότιμη διαχείριση των υδάτων εντός των εθνικών και διεθνικών λεκανών·

16. επισημαίνει την ανάγκη επίτευξης θεματικής συγκέντρωσης της διαθέσιμης χρηματοδότησης για θέματα υδάτων και την ενσωμάτωση του ζητήματος των υδάτων σε όλους τους τομείς πολιτικής, όπου περιλαμβάνονται και όλα τα χρηματοδοτικά και νομικά μέσα της ΕΕ· επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των υδάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα για την επιτυχή μετάβαση και τη λειτουργία μιας «πράσινης οικονομίας»·

17. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή για το Συμβούλιο να παροτρύνουν τις τοπικές αρχές της ΕΕ να αφιερώσουν ένα μέρος των τελών που εισπράττουν από τους χρήστες για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε αποκεντρωμένα μέτρα συνεργασίας· επισημαίνει ότι ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να υιοθετηθεί είναι η εφαρμογή της αρχής του «1% αλληλεγγύη για το νερό» που επέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

ΕΕ L 327,22.12.2000, σ. 1.

(2)

P7_TA-PROV(2011)0430.

(3)

P7_TA(2009)0137.

(4)

P7_TA(2006)0087.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου