FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET
PDF 119kWORD 60k
6.3.2012
PE483.180v01-00
 
B7-0132/2012

i enlighet med artikel 121.1 i arbetsordningen


om FN:s generalförsamlings 67:e session


Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen

Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 67:e session  
B7‑0132/2012

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings 66:e session,

–   med beaktande av Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 66:e session (2011/2030(INI)),

–   med beaktande av artikel 121.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Under ledning av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och som resultat av ett nära samarbete mellan Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegation i New York och medlemsstaternas ständiga representation, fick EU stöd för resolution 65/276 om formerna för EU:s deltagande i FN:s generalförsamling.

B.  EU:s medlemsstater gjorde utfästelser avseende UNHRC:s institutionsuppbyggnadspaket och resultatet av utvärderingsprocessen.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendation till rådet:

EU i FN

a)  Rådet uppmanas att dra lärdom av den samrådsprocess som ledde fram till antagandet av resolutionen om EU:s deltagande i generalförsamlingens arbete, som har förstärkt EU:s observatörsstatus vid generalförsamlingen. Rådet uppmanas att använda denna process som modell för att förverkliga framtida strategiska ambitioner för unionens externa åtgärder och för att ytterligare höja EU:s profil globalt.

Situationen i Mellanöstern

b)  Rådet uppmanas att arbeta för att finna multilaterala lösningar på de pågående och potentiellt våldsamma konflikterna i Mellanöstern och ägna särskild uppmärksamhet åt den oroande spridningen av kärnvapen i området.

Den allmänna återkommande utvärderingen

c)  Rådet uppmanas att förbättra genomförandet av rekommendationerna i den allmänna återkommande utvärderingen genom tekniskt bistånd. Rådet uppmanas att höja profilen för den allmänna återkommande utvärderingen genom att systematiskt understryka vikten av mänskliga rättigheter och genom att beakta dess rekommendationer i kontakterna med FN:s medlemsstater.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

Senaste uppdatering: 9 mars 2012Rättsligt meddelande