Procedure : 2012/2553(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0141/2012

Indgivne tekster :

B7-0141/2012

Forhandlinger :

OJ 14/03/2012 - 102

Afstemninger :

PV 15/03/2012 - 11.4
CRE 15/03/2012 - 11.4

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0135/2012
7.3.2012
PE483.192v01-00
 
B7-0141/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om situationen i Kasakhstan (2012/2553(RSP))


Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Kasakhstan (2012/2553(RSP))  
B7‑0141/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kasakhstan, navnlig beslutningen af 17. september 2009,

–   der henviser til sin beslutning om en EU-strategi for Centralasien af 15. december 2011,

–   der henviser til EU-strategien for Centralasien,

–   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kasakhstan, som trådte i kraft i 1999,

–   der henviser til den erklæring om begivenhederne i Sjanaosen-området, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, fremsatte den 17. december 2011,

–   der henviser til den foreløbige rapport fra OSCE/ODIHR-valgobservationsmissionen den 28. januar 2011,

–   der henviser til den erklæring om parlamentsvalget i Kasakhstan, som næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, fremsatte den 17. december 2011,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at EU og Kasakhstan er ved at forhandle om en ny ambitiøs aftale, der skal erstatte partnerskabs- og samarbejdsaftalen, som er udløbet, og som sigter mod at fremme og styrke forbindelserne mellem de to parter med en ny forhandlingsrunde, der skal finde sted i april;

B.  der henviser til, at mere end 3000 mennesker samledes den 16. december 2011 i byen Sjanaosen i Mangistau-provinsen for at støtte kravene fra de strejkende oliearbejdere, der siden maj har krævet højere lønninger og bedre forhold;

C. der henviser til, at uropolitiet angreb demonstranter ved at åbne ild mod ubevæbnede strejkende og deres familier, hvilket medførte mindst 16 omkomne ifølge officielle rapporter, men mange flere ifølge uafhængige kilder, og op til 500 sårede;

D. der henviser til, at efter sammenstødene erklærede de kasakhiske myndigheder undtagelsestilstand ved at forbyde journalister og uafhængige observatører at få adgang til Sjanaosen; der henviser til, at undtagelsestilstanden omsider blev ophævet den 31. januar;

E.  der henviser til, at den 8. august 2011 fandt byretten i Aktau Natalija Sokolova, oliearbejdernes advokat, skyldig i anklager om "tilskyndelse til social disharmoni" og "aktiv deltagelse i ulovlige forsamlinger" og dømte hende til seks års fængsel for at have opildnet til en social konflikt;

F.  der henviser til, at Kasakhstans præsident opfordrede til en fuldstændig undersøgelse af begivenhederne ved at nedsætte en regeringskommission ledet af den første vicepremierminister og inviterede internationale eksperter, herunder fra FN til at deltage i undersøgelsen; der henviser til, at politifolk er under efterforskning for uretmæssigt at have affyret deres våben, selv om ingen af dem hidtil er blevet tiltalt;

G. der henviser til, at Kasakhstans præsident den 6. januar underskrev loven om national sikkerhed, der øger sikkerhedstjenesternes beføjelser, og fastslår, at personer, der anses for at skade landets image på den internationale scene, kan anses for "destruktive" og er omfattet af sanktioner;

H. der henviser til, at bagvaskelse stadig er kriminaliseret, og at loven om indførelse af ændringer og tilføjelser til lovgivningen om informative kommunikationsnetværk af 10. juli 2009 svarer til internetressourcer (websteder, chatrum, blogs, diskussionsfora) med massemedie-adgang og gjorde dem og deres ejere ansvarlige for de samme lovovertrædelser;

I.   der henviser til, at myndighederne i september 2011 vedtog en lov om religion, som forpligter alle religiøse grupper at registrere sig på ny, og som indeholder bestemmelser, der kan forbyde borgerne i Kasakhstan til frit at praktisere deres tro;

J.   der henviser til, at parlamentsvalget, der fandt sted den 16. januar 2012, blev anset af OSCE for ikke at være i overensstemmelse med OSCE's standarder med udbredte uregelmæssigheder i forbindelse med afstemningen og brug af statsmidler og sloganer for at styrke regeringspartiets popularitet, som ikke giver de nødvendige betingelser for gennemførelse af ægte pluralistiske valg, selv om valget denne gang var godt administreret på teknisk plan;

K. der henviser til, at medlemmer af Den Nationale Sikkerhedspolitiske Komité (KNB) den 23. januar ransagede oppositionspartiets Algas kontorer i Almaty og gennemsøgte centrale partimedlemmers lejligheder samt oppositionsavisens "Vsgljads" lokaler, der henviser til, at partilederen Vladimir Koslov og chefredaktøren Igor Vinjavskij blev arresteret og anklaget for tilskyndelse til social uro og opfordring til voldelig omstyrtelse og ændring af den forfatningsmæssige orden med magt og krænkelse af Republikken Kasakhstans enhed;

L.  der henviser til, at politiet den 2. februar ransagede oppositionsavisens "Golos Republiks" kontorer og beslaglagde en printer og andet computerudstyr, og at KNB to gange indkaldte viceredaktøren Oksana Makusjina;

M. der henviser til, at medlemmer af kasakhiske arbejdstageres fagforeninger og aktivister fra civilsamfundet, der har talt og mødtes med EU-tjenestemænd, herunder med medlemmer af Europa-Parlamentet, er blevet chikaneret, truet og arresteret af de kasakhiske statslige myndigheder ved deres tilbagevenden til landet;

N. der henviser til, at de tilbageholdte aktivister er blevet udsat for trusler om en eventuel chikane af deres familier af myndighederne, hvis de ikke samarbejder, hvor nogle holdes i isolation, for eksempel, Koslov, som ikke fik lov til at se sin kone, og at der kun modtages oplysninger om hans forringede sundhedstilstand gennem hans advokat;

O. der henviser til, at den 28. januar deltog omkring 1000 mennesker i Almaty i en uautoriseret protest mod undertrykkelsen og opfordrede myndighederne til at sætte en stopper for den politiske forfølgelse;

P.  der henviser til, at Kasakhstan overtog formandskabet for OSCE i 2010 og forpligtede sig til rækken af demokratiske reformer og til at respektere de grundlæggende principper i denne organisation;

1.  fordømmer på det kraftigste politistyrkernes voldelige overgreb på demonstranter i Sjanaosen og kræver en uafhængig, gennemsigtig, upartisk og troværdig international undersøgelse af begivenhederne;

2.  understreger, at fremskridt i forhandlingerne om den nye aftale skal afhænge af fremskridt med politiske reformer især med hensyn til respekt for menneskerettighederne, retsstatsprincippet og de demokratiske frihedsrettigheder;

3.  noterer sig den kasakhiske regerings bebudede vilje til at behandle legitime anmodninger fra de oliearbejdere og opfordrer dem til konkret at følge op på dem, at indlede en meningsfuld dialog mellem arbejdsmarkedets parter og beskæftige sig behørigt med arbejdsmarkedsspørgsmål;

4.  beklager den fortsatte undertrykkelse af medier og ytringsfriheden, og opfordrer Kasakhstans regering til at slække på sin kontrol med elektroniske medier;

5.  beklager de fortsatte angreb på oppositionspartier og deres ledere og opfordrer myndighederne til at overholde OSCE's principper og forpligtelser, der garanterer ytrings- og forsamlingsfriheden;

6.  kræver en øjeblikkelig løsladelse af advokaten Natalija Sokolova og Aksjanat Aminov; Vladimir Koslov, lederen af oppositionspartiet "Algal", Igor Vinjavskij, redaktøren for avisen "Vsgljad", de sociale aktivister Serik Sapargalij, Ruslan Simbinov og Aisjangul Amirova;

7.  kræver, at de kasakhiske myndigheder garanterer sikkerheden for de tilbageholdte aktivisters familier;

8.  opfordrer indtrængende de kasakhiske myndigheder til at tillade, at internationale menneskerettighedsobservatører og organisationer fra det lokale civilsamfund får uhindret adgang til det vestlige Kasakhstan, og forpligte sig til en uafhængig kontrol på stedet;

9.  opfordrer den kasakhiske regering til fuldt at tage fat på de mangler og svagheder, som blev fremhævet af OSCE/ODIHR-valgobservationsmissionen i dens foreløbige rapport om valget den 16. januar;

10. glæder sig over løsladelsen af Jevgenij Sjovtis, direktør for det kasakhiske internationale kontor for menneskerettigheder og retsstatsprincipper, og Vremja-journalisten Tokhnijas og opfordrer til løsladelse af alle politiske fanger;

11. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at tage disse spørgsmål op i forbindelse med de igangværende forhandlinger om en forbedret aftale og finde måder, hvorpå situationen kan overvåges ved hjælp af internationale menneskerettigheder og grupper fra civilsamfundet, og regelmæssigt aflægge rapport til Europa-Parlamentet;

12. mener, at indgåelsen af en forbedret samarbejdsaftale bør være knyttet til løsladelse af politiske fanger, der tilbageholdes i forbindelse med begivenhederne i Sjanaosen, og indledningen af en dialog om forsoning for at løse de underliggende problemer;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Kasakhstans regering og parlament og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Seneste opdatering: 9. marts 2012Juridisk meddelelse