Postup : 2011/2911(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0148/2012

Předložené texty :

B7-0148/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Hlasování :

PV 14/03/2012 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0082

NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 101k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0145/2012
7. 3. 2012
PE483.200v01-00
 
B7-0148/2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o vytvoření strategie EU pro diabetes (2011/2911(RSP))


Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o vytvoření strategie EU pro diabetes (2011/2911(RSP))  
B7‑0148/2012

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 168 Lisabonské smlouvy,

- s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 8. prosince 2005 nazvanou „Prosazování zdravé strany a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob“, která se zabývá klíčovými faktory způsobujícími vznik diabetu 2. typu,

- s ohledem na závěry konference na téma „Prevence diabetu 2. typu“ pořádané rakouským předsednictvím ve dnech 15.–16. února 2006 ve Vídni,

- s ohledem na písemné prohlášení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2006 o cukrovce,

- s ohledem na závěry Rady ze dne 1. června 2006 o „prosazování zdravého životního stylu a prevenci diabetu 2. typu“,

- s ohledem na rezoluci Světové zdravotnické organizace ze dne 11. září 2006 o „prevenci a léčbě nepřenosných nemocí v evropském regionu WHO“,

- s ohledem na rezoluci OSN ze dne 18. ledna 2007 o „světovém dni diabetu“,

- s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013), a na následné rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2011 o finančních příspěvcích na akce tohoto programu,

- s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 23. října 2007 nazvanou „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“,

- s ohledem na sedmý rámcový program pro výzkum (2007 až 2013)(1) a na iniciativu Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014 až 2020),

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. října 2009 nazvané „Solidarita v oblasti zdraví: snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU“,

- s ohledem na rezoluci OSN ze dne 20. května 2010 o „prevenci a kontrole nepřenosných chorob“,

- s ohledem na hlavní výsledky a doporučení z projektu RP7-ZDRAVÍ-200701 „DIAMAP – Plán pro výzkum diabetu v Evropě“,

- s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací“ a související pilotní partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí,

- s ohledem na svá usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o demografické výzvě a mezigenerační solidaritě(2) a ze dne 6. května 2010 o snížení nerovnosti v oblasti zdraví v EU(3),

- s ohledem na závěry Rady ze dne 7. prosince 2010 o „inovativních přístupech v systémech veřejného zdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“,

- s ohledem na rezoluci OSN ze dne 13. prosince 2010 o tématech, mechanismech a způsobech organizace zasedání Valného shromáždění na vysoké úrovni k tématu prevence a léčby neinfekčních onemocnění,

- s ohledem na moskevské prohlášení přijaté na první celosvětové ministerské konferenci OSN věnované zdravému životnímu stylu a léčbě nepřenosných nemocí, která se konala v Moskvě ve dnech 28. až 29. dubna 2011,

–       s ohledem na summit OSN o nepřenosných nemocích, který se konal v září 2011,

–       s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a léčbě nepřenosných nemocí,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že diabetes je jednou z nejběžnějších nepřenosných nemocí, kterou je podle odhadů postiženo více než 32 milionů občanů EU, tj. téměř 10 % celkového obyvatelstva EU, přičemž dalších 32 milionů občanů trpí sníženou glukózovou tolerancí, z níž se s velkou pravděpodobností vyvine klinicky manifestní diabetes;

B.  vzhledem k tomu, že diabetes 2. typu zkracuje život o 5–10 let a diabetes 1. typu o zhruba 20 let, přičemž ročně v souvislosti s diabetem zemře v EU 325 000 lidí, tj. jeden člověk za dvě minuty;

C. vzhledem k tomu, že omezení zjištěných rizikových faktorů, zejména v oblasti životního stylu, se stále více považuje za klíčový způsob prevence, který dokáže snížit incidenci, prevalenci a komplikace u diabetu 1. i 2. typu;

D. vzhledem k tomu, že je třeba provést další výzkum v zájmu přesného určení rizikových faktorů pro diabetes 1. typu, přičemž genetické dispozice k rozvoji tohoto onemocnění, které se objevuje u pacientů ve stále nižším věku, jsou již zkoumány;

E.  vzhledem k tomu, že diabetes 2. typu je onemocnění, kterému lze předejít a jehož rizikové faktory, jako je např. špatná a nevyvážená strava, obezita, nedostatek fyzické aktivity či konzumace alkoholu, byly jasně zjištěny a lze je řešit účinnými preventivními postupy;

F.  vzhledem k tomu, že diabetes nelze v současnosti vyléčit;

G. vzhledem k tomu, že komplikacím spojeným s diabetem 2. typu lze předejít včasnou diagnózou a důrazem na zdravý životní styl, ale že toto onemocnění je často diagnostikováno příliš pozdě – až 50 % všech osob postižených diabetem o svém stavu vůbec neví;

H. vzhledem k tomu, že až 75 % diabetiků nemá nad svým zdravotním stavem řádnou kontrolu, což u nich vede k většímu riziku komplikací, ztráty produktivity a zvýšení nákladů na veřejnou zdravotní péči;

I.   vzhledem k tomu, že podle očekávání se v důsledku epidemie obezity, stárnutí evropského obyvatelstva a dalších faktorů, které ještě nebyly stanoveny, zvýší počet diabetiků žijících v Evropě do roku 2030 o 16,6 %;

J.   vzhledem k tomu, že výdaje na léčbu diabetu ve většině členských států představují více než 10 % výdajů na zdravotní péči, přičemž v některých případech dosahují až 18,5 %, a že náklady na obecnou zdravotní péči o občana EU postiženého diabetem činí průměrně 2 100 EUR za rok, a vzhledem k tomu, že v důsledku rostoucího počtu diabetiků, stárnutí obyvatelstva a s tím souvisejícího nárůstu současného výskytu více nemocí nevyhnutelně dojde ke zvýšení těchto nákladů;

K. vzhledem k tomu, že pokud je diabetes špatně léčen nebo diagnostikován příliš pozdě, představuje hlavní příčinu srdečních infarktů, iktu, slepoty, amputací a selhávání ledvin;

L.  vzhledem k tomu, že propagace zdravého životního stylu a potírání čtyř klíčových faktorů, které negativně ovlivňují zdraví, tj. tabáku, špatné stravy, nedostatku tělesné aktivity a alkoholu, ve všech politických oblastech mohou výrazně přispět k předcházení diabetu, s ním souvisejícím komplikacím a ke snížení hospodářských a sociálních nákladů;

M. vzhledem k tomu, že podmínky prenatálního vývoje, včetně působení znečištění životního prostředí, mají v mnoha aspektech celoživotní vliv na zdraví a celkový stav organismu, zejména pokud jde o pravděpodobnost rozvoje respiračních onemocnění, a mohou přispívat ke vzniku nádorových onemocnění a diabetu;

 

 

N. vzhledem k tomu, že diabetici si musí 95 % péče zajišťovat sami, přičemž zátěž, kterou diabetes pro jedince a jejich rodiny představuje, není pouze finanční, ale nemoc ovlivňuje také psychický stav a společenské postavení diabetiků a snižuje kvalitu života;

O. vzhledem k tomu, že pouze 14 z 27 členských států má národní rámec nebo program pro boj proti diabetu a neexistuje jasná představa o tom, z čeho se skládá dobrý program nebo které země praktikují osvědčené postupy; vzhledem k tomu, že existují značné rozdíly a nerovnosti v kvalitě léčby diabetu v rámci EU;

P.  vzhledem k tomu, že neexistuje právní rámec EU týkající se diskriminace osob trpících diabetem nebo jinými chronickými chorobami a že předsudky proti těmto osobám stále hrají významnou úlohu v celé EU, a to ve školách, na pracovištích, ve společenských sdruženích, při uzavírání pojištění i při vydávání řidičských průkazů;

Q  vzhledem k tomu, že ke koordinaci výzkumu diabetu v EU chybí finanční zdroje a infrastruktura, což má na výzkum diabetu v EU negativní dopad a znemožňuje diabetikům, aby plně těžili z evropského výzkumu;

R.  vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje evropská strategie pro řešení problematiky diabetu, a to navzdory závěrům rakouského předsednictví Rady o „prosazování zdravého životního stylu a prevence diabetu 2. typu“, značnému počtu rezolucí OSN a písemnému prohlášení Evropského parlamentu o cukrovce;

S.  vzhledem k tomu, že osoby postižené diabetem se potýkají s diskriminací v práci, ve škole a na dalších místech a v jiných situacích, mj. při získávání řidičských průkazů;

1.  vítá závěry Rady o „inovativních přístupech v systémech veřejného zdraví a zdravotní péče, pokud jde o chronická onemocnění“, a její výzvu určenou členským státům a Komisi, aby iniciovaly proces reflexe zaměřený na dosažení optimálního řešení problémů, jež s sebou přinášejí chronická onemocnění;

2.  vítá usnesení Evropského parlamentu o postoji a závazku EU před summitem OSN na vysoké úrovni o prevenci a léčbě nepřenosných nemocí, které se zaměřuje na diabetes jakožto na jednu ze čtyř nejzávažnějších nepřenosných nemocí;

3.  vítá konání konference o diabetu v rámci dánského předsednictví, kterou uspořádají Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Dánské sdružení diabetiků ve dnech 25. až 27. dubna 2012;

4.  vyzývá Komisi, aby vypracovala a zavedla cílenou strategii EU v oblasti diabetu, a to ve formě doporučení Rady EU o prevenci, diagnostice, léčbě, vzdělávání a výzkumu v souvislosti s diabetem;

5.  vyzývá členské státy, aby vypracovaly, zavedly a kontrolovaly národní diabetologické programy zaměřené na podporu zdraví, predikci, prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu diabetu, a to se zaměřením na celou populaci, ale zejména na nejrizikovější skupiny, a s cílem omezit nerovnosti a optimalizovat využití zdrojů ve zdravotnictví, případně i na základě individuálního přístupu;

6.  vyzývá členské státy, aby do svých národních diabetologických programů zahrnuly programy kontroly zdraví a podporovaly prevenci diabetu a včasnou diagnostiku jako klíčové oblasti činnosti;

7.  vyzývá Komisi, aby soustavně sledovala pokrok dosažený v EU, pokud jde o provádění národních diabetologických programů v členských státech, včetně prevence a včasné diagnostiky, a aby každé dva roky představila výsledky ve formě zprávy Komise;

8.  vyzývá Komisi, aby členské státy podpořila tím, že jim bude pravidelně poskytovat přehled osvědčených postupů, které tvoří kvalitní národní diabetologický program;

9.  vyzývá členské státy, aby vypracovaly intervenční strategie v oblasti životního stylu, které budou zahrnovat i způsoby stravování a cvičení, jež působí jako prevence diabetu 2. typu a obezity; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba sladit politiky související s výživou s cílem propagace zdravého stravování, a umožnit tak, aby se spotřebitelé rozhodovali zasvěceně a vybírali si zdravé potraviny;

10. vyzývá členské státy, aby propojily včasnou diagnostiku založenou na kvalitním systému zdravotní péče s preventivními osvětovými kampaněmi, které budou zaměřeny na základní a střední školy, pracující populaci a zdravotnické pracovníky;

11. vyzývá členské státy, aby vyvinuly programy pro léčbu chorob založené na osvědčených postupech a ověřených léčebných pokynech, které se promítnou do osobních priorit stanovených po vzájemné dohodě pro každého jedince trpícího diabetem;

12. vyzývá členské státy, aby v oblasti primární a sekundární péče zajistily pacientům nepřetržitý přístup ke kvalitním mezioborovým týmům, k léčbě diabetu a technologiím, včetně technologií elektronického zdravotnictví, a aby podpořily pacienty v osvojování a udržování schopností a vědomostí potřebných pro zajištění kompetentní doživotní samostatnosti;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvážily potřebu koordinovat a shromažďovat, registrovat, monitorovat a pravidelně spravovat obsáhlé epidemiologické údaje o diabetu na základě společných kritérií hodnocení, jakož i hospodářské údaje na základě přímých a nepřímých nákladů spojených s prevencí a léčbou diabetu;

14. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily koordinaci evropského výzkumu diabetu tím, že prohloubí spolupráci mezi evropskými akademickými institucemi, průmyslem a veřejnými a soukromými agenturami pro financování a že vytvoří společné infrastruktury na podporu úsilí vyvíjeného v oblasti evropského výzkumu diabetu;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby diabetes považovaly za jeden z hlavních společenských problémů v oblasti zdravotní péče a aby v rámci stávajícího a budoucího rámcového programu EU pro výzkum zajistily trvalou podporu financování výzkumu v oblasti diabetu a přitom zohlednily, že diabetes 1. a 2. typu jsou dvě odlišné nemoci;

16. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby zajistily přijetí řádných a odpovídajících opatření navazujících na výsledky summitu OSN o nepřenosných nemocech, který se konal v září 2011;

17. připomíná, že mají-li být dosaženy cíle spojené s problematikou nepřenosných nemocí a vyřešeny problémy v oblasti veřejného zdraví i sociální a hospodářské problémy, je důležité, aby se EU i členské státy i nadále snažily o začlenění prevence do svých politik týkajících se životního prostředí, potravin a spotřebitelů;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 (Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1).

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0400

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0081

Poslední aktualizace: 9. března 2012Právní upozornění