Διαδικασία : 2011/2885(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0187/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0187/2012

Συζήτηση :

PV 28/03/2012 - 17
CRE 28/03/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2012 - 9.12
CRE 29/03/2012 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0115

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 209kWORD 150k
20.3.2012
PE486.729v02-00
 
B7-0187/2012

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2011/2885(RSP))


Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (2011/2885(RSP))  
B7‑0187/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2011-2012» (COM(2011)0666) και την έκθεση προόδου του Κοσσυφοπεδίου για το 2011, που εκπόνησε η Επιτροπή (SEC(2011)1207) και που συνοδεύει την ανακοίνωση,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, της 7ης Δεκεμβρίου 2009, της 14ης Δεκεμβρίου 2010 και της 5ης Δεκεμβρίου 2011, όπου τονίζεται και επαναλαμβάνεται ότι και το Κοσσυφοπέδιο, με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του, πρέπει να επωφεληθεί από την προοπτική ενδεχόμενης ελευθέρωσης των θεωρήσεων εφόσον ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις, ενώ εκφράζεται ικανοποίηση για την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει τον διάλογο για τις θεωρήσεις περί τα τέλη του έτους και καλείται η Επιτροπή να παρουσιάσει μια διαρθρωμένη πολιτική για την προσέγγιση του λαού του Κοσσυφοπεδίου στην ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, και ιδίως το Παράρτημα Ι στο οποίο γίνεται μνεία στα πρόσωπα που διαμένουν στο Κοσσυφοπέδιο, για λόγους νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου(1),

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 2008/124/ΚΕΠΠΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX) όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 2009/445/ΚΕΠΠΑ της 9ης Ιουνίου 2009 και από την απόφαση 2010/322/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2010,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου 2008/123/ΚΕΠΠΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2008 για διορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο και την απόφαση του Συμβουλίου 2011/478/ΚΕΠΠΑ της 28ης Ιουλίου 2011 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσσυφοπέδιο,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο, της 27ης Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα δελτία τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον διάλογο με διαμεσολάβηση της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των Διακοινοβουλευτικών Συναντήσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Κοσσυφοπεδίου, στις 28-29 Μαΐου 2008, 6-7 Απριλίου 2009, 22-23 Ιουνίου 2010 και 20 Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιανουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη το συναινετικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, (A/RES/64/298), που κατατέθηκε από κοινού από τη Σερβία και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, σχετικά με τον διάλογο Βελιγραδίου-Πριστίνας, στόχος του οποίου είναι η προαγωγή της συνεργασίας, η επίτευξη προόδου στην πορεία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων, και στο οποίο ψήφισμα εκφράζεται ικανοποίηση για την βούληση της ΕΕ να διευκολύνει τον εν λόγω διάλογο,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και την συνολική πρόταση για τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου, της 26ης Μαρτίου 2007, και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των κοινοτήτων του και των μελών τους, την πολιτισμική και θρησκευτική κληρονομιά και την αποκέντρωση,

–   έχοντας υπόψη την συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 22ας Ιουλίου 2011, σχετικά το κατά πόσον είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο η μονομερής διακήρυξη ανεξαρτησίας στην οποία προέβησαν τα προσωρινά όργανα αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, δόθηκε η υπόσχεση σε όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η εν λόγω υπόσχεση διατυπώθηκε εκ νέου στην συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τα δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σαράγεβο στις 2 Ιουνίου 2010,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τάχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις υπέρ της βιωσιμότητας πολυεθνοτικών και πολυθρησκευτικών κρατών στα Δυτικά Βαλκάνια, με βάση τις αξίες της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της πολυπολιτισμικότητας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής,

Δ.  εκτιμώντας ότι το σχέδιο Αχτισάρι συνεχίζει να αποτελεί μια καλή βάση για την επίλυση της διαμάχης σε σχέση με το βόρειο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ενότητας της χώρας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη αδυναμία επιβολής κράτους δικαίου καθυστερεί την ωρίμανση της δημοκρατίας και βλάπτει την οικονομία, υπονομεύοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της αποστολής EULEX βρίσκονται ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και η διερεύνηση και εκδίκαση των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου·

1.  παρατηρεί ότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου έχει αναγνωριστεί από 85 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 22 κρατών μελών της ΕΕ· επιθυμεί να παροτρύνει τα υπόλοιπα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ να πράξουν το ίδιο· θα εκτιμούσε επίσης την πιο δραστήρια συμμετοχή τους στη διαμεσολάβηση μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου· το πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να δεσμευθεί στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου και θεωρεί τη δέσμευση αυτή ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

2.  υπενθυμίζει την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσσυφοπεδίου, παράλληλα με εκείνην όλης της περιοχής των δυτικών Βαλκανίων, που αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· επισημαίνει ότι η στρατηγική που ακολούθησε η ΕΕ για να μετατρέψει την προοπτική αυτή σε κάτι απτό για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεπιτυχής και έχει να επιδείξει λίγα αποτελέσματα· εκφράζει ικανοποίηση για τον διορισμό του προσώπου που αναλαμβάνει τα διπλά καθήκοντα του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ και του Επικεφαλής του Γραφείου της ΕΕ·

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των αποστολών της ΕΕ και των άλλων διεθνών αποστολών που βρίσκονται στο Κοσσυφοπέδιο, ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων τους και να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση των πόρων·

4.  επαναλαμβάνει την άποψή του, την οποία εξέφρασε στα ψηφίσματά του της 29ης Μαρτίου 2007, της 5ης Φεβρουαρίου 2009 και της 8ης Ιουλίου 2010, ότι το ενδεχόμενο διχοτόμησης του Κοσσυφοπεδίου θα πρέπει να απορριφθεί·

5.  εκφράζει τις ανησυχίες του για τις σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διεξαγωγή των τελευταίων εκλογών το 2010· ζητεί να πραγματοποιηθεί μια διεξοδική διερεύνηση της εκλογικής νοθείας, που θα εντοπίζει και τους πολιτικούς υπεύθυνους των παρατυπιών, καθώς και τη γρήγορη και επιβαλλόμενη τιμωρία των δραστών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εκλογικών υπαλλήλων, προκειμένου να δοθεί ένα τέρμα στο κλίμα της ατιμωρησίας που υπονομεύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους κρατικούς θεσμούς και τη νομιμοποίηση των θεσμών αυτών· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη διαλεύκανση των σχετικών με τις εκλογές υποθέσεων και, για τον σκοπό αυτόν, καλεί τους κρατικούς θεσμούς του Κοσσυφοπεδίου (τον Γενικό Εισαγγελέα, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Δικαστικό Συμβούλιο του Κοσσυφοπεδίου) να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο συντονίζουν το έργο τους· τονίζει ότι ένα εκλογικό πλαίσιο σε εύρυθμη λειτουργία αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών·

6.  καλεί όλα τα μέρη, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, να πραγματοποιήσουν γρήγορα τις υπεσχημένες συνταγματικές και εκλογικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν απέναντι στους ψηφοφόρους μετά τις εκλογές, ώστε το εκλογικό σύστημα να γίνει διαφανέστερο και να ανταποκριθεί στις διεθνείς προδιαγραφές, και ιδίως σε εκείνες του Συμβουλίου της Ευρώπης·

7.  σημειώνει ότι οι θεσμοί του Κοσσυφοπεδίου αντιμετώπισαν με επιτυχία την κρίση στις αρχές του 2011 σε σχέση με την προεδρία· συγχαίρει το Κοσσυφοπέδιο για την πρώτη γυναίκα αρχηγό του κράτους του και σημειώνει ότι η Πρόεδρος, κ. Jahjaga, είναι επίσης η νεώτερη σε ηλικία δημοκρατικά εκλεγμένη αρχηγός κράτους στην Ευρώπη·

8.  λυπάται για τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην έναρξη του διαλόγου για τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην έναρξή τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή περί τα τέλη του έτους, σύμφωνα με προηγούμενες δεσμεύσεις της σχετικά με την εκπλήρωση της ευρωπαϊκής προοπτικής των δυτικών Βαλκανίων, με την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών όσον αφορά το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου, ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απομόνωση των πολιτών του Κοσσυφοπεδίου, που έχει αρνητικές επιπτώσεις ιδίως για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους νέους· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η πρόθεση αυτή υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Δεκεμβρίου 2011, κατά την οποία επιβεβαίωσε ότι θα χορηγηθεί στο Κοσσυφοπέδιο η ελευθέρωση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων όταν θα έχουν ικανοποιηθεί όλες οι προϋποθέσεις· τονίζει ότι η ανάπτυξη των επαφών μεταξύ των λαών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον εκδημοκρατισμό και για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή·

9.  τονίζει ότι η επιστροφή προσφύγων και εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για το Κοσσυφοπέδιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες των αρχών του Κοσσυφοπεδίου στο πεδίο αυτό και προτρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί οι κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των επιστρεφόντων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των Σέρβων, των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγύπτιων που επιστρέφουν·

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπουργείων και, σε συνεργασία με τους διεθνείς παράγοντες, να παρασχεθεί περισσότερη κατάρτιση, ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια στους τοπικούς θεσμούς και τις δομές συνεργασίας· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία που έχει η επίλυση των ζητημάτων απόδοσης ιδιοκτησιών στους επιστρέφοντες και η εξασφάλιση της αποκατάστασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των σέρβων πολιτών του Κοσσυφοπεδίου·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη επίτευξης ουσιαστικής προόδου στο ζήτημα των νόμιμων κληρονομικών και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και των γειτονικών χωρών·

12. τονίζει τη σημασία του διαλόγου με το Βελιγράδι, που διεξάγεται με τη μεσολάβηση της ΕΕ, μετά τη συμφωνία μεταξύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου η οποία επιτεύχθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2010, για την περιφερειακή συνεργασία και την ευρωπαϊκή προοπτική των δύο χωρών· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής οκτώ γύροι συνομιλιών, από τους οποίους έχουν προκύψει διάφορες προκαταρκτικές συμφωνίες, με πλέον πρόσφατη εκείνην της 2ας Δεκεμβρίου σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των σημείων διέλευσης (ΟΔΖ) στο βόρειο μέρος της χώρας, με την εφαρμογή ενιαίων και κοινών ρυθμίσεων παρακολούθησης·

13. εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι προηγούμενες συμφωνίες, αν και σημαντικές για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων, όπως εκείνη για τις τελωνειακές σφραγίδες, δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί από την σερβική πλευρά, γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να αποφασίσει τον Ιούλιο του 2011 να εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα· καλεί την κυβέρνηση της Σερβίας να επιδείξει καλή θέληση ως προς την υλοποίηση των στόχων του διαλόγου και την επίτευξη συμφωνιών, και ιδίως για την εξεύρεση τρόπων που θα επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου στην περιφερειακή συνεργασία, και να εφαρμόσει όλα τα ανωτέρω χωρίς χρονοτριβή·

14. επισημαίνει ότι αναμένεται από τις δύο πλευρές να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση η οποία προϋποθέτει δέσμευση, επιμονή και αίσθημα ευθύνης για την αναζήτηση λύσεων· εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα επιτευχθούν συμφωνίες σε όλα τα εναπομείναντα ζητήματα, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική περιφερειακή σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά και για τη σύναψη συμβατικών συμφωνιών μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της ΕΕ·

15. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωσης των κοινοβουλίων και των κοινωνιών των δύο χωρών σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η νομιμοποίηση της διαδικασίας· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να διαδραματίσει ρόλο σε αυτή την επικοινωνία, καθώς και στη στενότερη προσέγγιση των δύο πλευρών και στη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των λαών·

16. παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαπραγματευθούν το συντομότερο εμπορική συμφωνία με το Κοσσυφοπέδιο, η οποία έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας και την επιτυχή καταπολέμηση της ανεργίας·

17. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ένταση και την ρευστότητα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση στον Βορρά και καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη βία που έχει ασκηθεί εις βάρος της KFOR και των αρχών του Κοσσυφοπεδίου στην περιοχή και έχει προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην περιοχή, με την εντατικότερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκληματικών δομών που χρησιμοποιούν την περιοχή αυτή ως καταφύγιο, ανεξέλεγκτες από κάθε κρατική εξουσία· ζητεί να απομακρυνθούν γρήγορα και εντελώς όλα τα οδοφράγματα και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και εμπορευμάτων, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στα περάσματα για τους φορείς της διεθνούς κοινότητας και για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Κοσσυφοπεδίου και εκφράζει ικανοποίηση για τη σχετική δήλωση του Προέδρου της Σερβίας· καλεί τη σερβική κυβέρνηση να διαλύσει οποιεσδήποτε παράλληλες δομές λειτουργούν στην επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου·

18. επισημαίνει ότι, αν εφαρμοστεί στον Βορρά το σχέδιο Ahtisaari, οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου θα αποκτήσουν ευρεία αυτονομία, που θα εξασφαλίσει τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους· επαναλαμβάνει ότι μόνο εάν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις θα προκύψουν από τον διάλογο βιώσιμες λύσεις και καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαμορφώσει και να υλοποιήσει μια αποτελεσματική στρατηγική ανοίγματος προς τους πολίτες του Βορρά, η οποία θα διευκολύνει το διάλογο· παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να εξακολουθήσει να παρέχει υποστήριξη στην κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου για την εξεύρεση βιώσιμης ειρηνικής λύσης για την κατάσταση στο Βορρά·

19. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να λάβουν περαιτέρω μέτρα οι αρχές ώστε να προσεγγίσουν τη Σερβική μειονότητα, ιδίως στον Βορρά, προκειμένου να ενσωματωθεί πλήρως στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου· στην κατεύθυνση αυτή, εκφράζει ικανοποίηση για την αυξημένη εκπροσώπηση των Σέρβων του Κοσσυφοπεδίου στην τοπική και εθνική διοίκηση, η οποία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ορατότητα των συμφερόντων της σερβικής μειονότητας και να αυξηθεί η ικανότητά της να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία θα συνέβαλε στην ενότητα του Κοσσυφοπεδίου·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ενεργητικότητα με την οποία συμμετέχει η σερβική κοινότητα νοτίως του ποταμού Ibar στο θεσμικό πλαίσιο του Κοσσυφοπεδίου, όπως αποδεικνύεται από το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές και στην απογραφή· επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει σχετικά η διαδικασία αποκέντρωσης και ζητεί την συνέχιση των προσπαθειών για την επιτυχία της και, συγκεκριμένα, για να διασφαλιστεί καλή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης· ζητεί την αύξηση της ικανότητας και των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης· εκφράζει την ελπίδα ότι αυτό το μοντέλο συνεργασίας θα μπορέσει να επεκταθεί γρήγορα στον Βορρά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σχέδιο Ahtisaari, και ζητεί να εφαρμοστεί με ουσιαστικό τρόπο η διαδικασία αποκέντρωσης στην περιοχή, ούτως ώστε να μετριαστούν οι εντάσεις μεταξύ των εθνοτήτων και να ενισχυθεί η σταθερότητα·

21. τονίζει τη σημασία που έχει η αποστολή της ΕΕ για ένα κράτος δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), η οποία προσφέρει χειροπιαστές αποδείξεις για τη δέσμευση ολόκληρης της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της στην προσπάθεια για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο και ζητεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοχής αυτής της σημαντικής αποστολής σε ολόκληρη την επικράτεια του Κοσσυφοπεδίου· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με την EULEX και να στηρίξουν το έργο της EULEX σε όλους τους τομείς της εντολής της· σημειώνει τη δράση της EULEX στον Βορρά και καλεί την αποστολή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να επιτελέσει πλήρως τα καθήκοντά της στην περιοχή· σημειώνει ότι η εντολή της EULEX, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, τις επιχειρήσεις, τη διαχείριση και την εποπτεία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αναθεώρηση, με στόχο την προσαρμογή της προς τη μεταβαλλόμενη κατάσταση επί τόπου·

22. αναγνωρίζει τη σοβαρή πρόοδο που έχει γίνει σε ορισμένους τομείς, όπως η αστυνομία και τα τελωνεία, και πιστεύει ότι οι βασικές δραστηριότητες στα πεδία αυτά για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου, θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε η αποστολή να προσφέρει περισσότερο ορατά αποτελέσματα· από την άποψη αυτή, ανησυχεί για το μεγάλο αριθμό καθυστερούμενων υποθέσεων που προκλήθηκε από τον απροσδόκητο μεγάλο αριθμό υποθέσεων που μεταφέρθηκαν στην EULEX από την Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης Κοσσυφοπεδίου των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει την ευθύνη της EULEX όσον αφορά τις εκτελεστικές εξουσίες της και την εντολή της για παρακολούθηση, καθοδήγηση και παροχή συμβουλών· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την EULEX να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο· εφιστά σχετικά την προσοχή στο κρισιμότατης σημασίας έργο που επιτελούν οι εισαγγελείς και δικαστές και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να μεριμνήσουν ώστε να επαρκεί ο αριθμός τους, μέσω της απόσπασης του κατάλληλου προσωπικού και μέσω, εάν παραστεί ανάγκη, της σύναψης συμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν τα κενά·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες διευθετήσεις διοικητικής οργάνωσης και μέριμνας, προκειμένου να είναι σε θέση τα στελέχη της EULEX να διεκπεραιώνουν την αποστολή τους ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στις βόρειες πύλες της περιοχής της Μιτροβίτσα· επισημαίνει τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί η διάρκεια στο έργο της αποστολής· εκφράζει την ανησυχία του για τις αναγγελίες στις οποίες έχουν προβεί πολλά κράτη μέλη περί ανάκλησης των εκπαιδευμένων αστυνομικών τους δυνάμεων και καλεί αυτά τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την απόφασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς ανάγκες στην περιοχή·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη πραγματικής εσωτερικής διαχείρισης, συντονισμού και συνεργασίας στους κόλπους της EULEX· τονίζει την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στο έργο της EULEX καθώς και την ανάγκη να επιδειχθεί ευαισθησία στο πολιτικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, έτσι ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητά της στα μάτια των πολιτών· υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία της διατήρησης στενής επικοινωνίας με την κυβέρνηση, τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης του Κοσσυφοπεδίου· παροτρύνει την EULEX να ανακοινώνει τις επιτυχίες της αποστολής της στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, να εργάζεται για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην αποστολή και να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στις προσδοκίες των πολιτών·

25. κρίνει ότι η EULEX οφείλει επειγόντως να αντιμετωπίσει ορισμένες διαρθρωτικές ανεπάρκειες, όπως η ελλιπής εσωτερική λογοδοσία και η ελλιπής εξωτερική εποπτεία·

26. εκφράζει ικανοποίηση για τη σταδιακή μεταβίβαση της ευθύνης, όσον αφορά την προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων, στην τοπική αστυνομία, γεγονός που αποδεικνύει τη λειτουργία των τοπικών αρχών·

27. Ενθαρρύνει τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να αυξήσει το ρόλο της στις δημοκρατικές και νομοθετικές διαδικασίες στο Κοσσυφοπέδιο· Τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας που ασκεί η Συνέλευση στις κυβερνητικές δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσιονομικών δαπανών· εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τη σαφήνεια του κανονισμού της Συνέλευσης και του εκ μέρους της σεβασμού του κανονισμού αυτού· επισημαίνει ότι, για να επιτελεί αποτελεσματικά τις λειτουργίες του, το θεσμικό αυτό όργανο πρέπει να συμμορφώνεται με σαφείς κανόνες λειτουργίας και να διαθέτει επαρκή μέσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το προβλεπόμενο πρόγραμμα αδελφοποίησης και ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη ώστε να αναπτυχθούν τόσο οι επιχειρησιακές δυνατότητες όσο και η εμπειρογνωμοσύνη της Συνέλευσης·

28. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και χαιρετίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργάνων· καλεί ωστόσο την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να ενισχύσει περισσότερο τις δομές αυτές και να βελτιώσει τη συνεργασία τους·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ειδικής ερευνητικής ομάδας εργασίας της EULEX για τις καταγγελίες περί απάνθρωπης μεταχείρισης ανθρώπων και παράνομης διακίνησης ανθρωπίνων οργάνων, όπως ζητούσε το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 25ης Ιανουαρίου 2011· ζητεί ενδελεχή έρευνα σχετικά με τα θέματα αυτά· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Κοσσυφοπεδίου και της Αλβανίας, να συνεργαστούν πλήρως με τους ερευνητές και καλεί όλες τις γειτονικές χώρες να στηρίξουν ανεπιφύλακτα το έργο της ομάδας εργασίας·

30. επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω προσπαθειών προκειμένου να εντοπιστούν αγνοούμενοι του πολέμου 1998-1999, καθώς και εκείνοι που εξαφανίσθηκαν στη συνέχεια· τονίζει ότι αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να γνωρίζουν οι οικογένειες την τύχη των συγγενών τους και ότι αυτή είναι βασική προϋπόθεση για τη συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων και την ειρήνευση της περιοχής· ως εκ τούτου, υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της ομάδας εργασίας για τους αγνοούμενους και τις προσπάθειες της EULEX για τον εκσυγχρονισμό της ιατροδικαστικής στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιμετώπιση υποθέσεων που σχετίζονται με τα γεγονότα του Μαρτίου 2004, δεδομένου ότι η διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων στο πλαίσιο αυτό εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από την απροθυμία και την αναποτελεσματικότητα·

31. επισημαίνει ότι η εκτεταμένη και συστημική διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα τόσο για τη χώρα όσο και για την υπόλοιπη περιοχή των δυτικών Βαλκανίων και να υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου, επηρεάζοντας την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που ανακοινώθηκαν και ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως χωρίς χρονοτριβή και να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή με πιο ενεργητικό τρόπο, και ειδικότερα ενισχύοντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και της Δικαιοσύνης στην κατεύθυνση αυτήν, καθώς και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και πρόσκλησης υποβολής προσφορών· τονίζει την ανάγκη μιας ενεργητικής προσέγγισης και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της αστυνομίας και της εισαγγελίας· υπογραμμίζει ότι το κλίμα ατιμωρησίας και η ανυπαρξία κατάλληλων κυρώσεων για τη διαφθορά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Κοσσυφοπεδίου και καλεί τις αρχές της χώρας να καταγράφουν τις διώξεις για υποθέσεις διαφθοράς, ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα πολιτικής ή οικονομικής εξουσίας·

32. Εκφράζει την άποψη ότι το πρόβλημα του κράτους δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες και απαιτεί επειγόντως λύση· ενθαρρύνει τις αρχές να δρομολογήσουν με ταχύτητα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κοσσυφοπεδίου που, τελικά, θα αποβούν προς όφελος του πληθυσμού·

33. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το ρόλο που διαδραματίζει το οργανωμένο έγκλημα του Κοσσυφοπεδίου σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή που αφορούν τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων· σημειώνει ότι οι ικανότητες της αστυνομίας και της Δικαιοσύνης να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα είναι ακόμη περιορισμένες και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να λάβουν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων αυτών· καλεί επίσης τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να εφοδιασθεί το Κοσσυφοπέδιο με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο νομικό σύστημα·

34. υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της απροθυμίας ορισμένων μελών της διεθνούς κοινότητας να αναγνωρίσουν το Κοσσυφοπέδιο ως ανεξάρτητο κράτος, οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δεν είναι σε θέση να συνάψει σχέσεις άμεσης συνεργασίας με την Europol και την Interpol· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της EULEX και της UNMIK δεν έχει μέχρι στιγμής λειτουργήσει σωστά· Καλεί την Europol και την Interpol να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική ροή των πληροφοριών με το Κοσσυφοπέδιο, είτε μέσω συμφωνιών συνεργασίας ή με τη χορήγηση του καθεστώτος του παρατηρητή στο Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της FRONTEX και του Κοσσυφοπεδίου·

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης αλλά ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός των δικαστών και των εισαγγελέων, καθώς και η ανεξαρτησία τους από οποιαδήποτε πολιτική παρεμβολή και να παταχθεί η διαφθορά στους κόλπους τους· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για τον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει να διαδραματίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο στην προσπάθεια διασφάλισης της συνταγματικότητας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και σαφήνειας ως προς το ζήτημα της ασυλίας κατά την άσκηση των καθηκόντων· σημειώνει ότι, παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς, το δικαστικό σύστημα στο Κοσσυφοπέδιο παραμένει αδύναμο και ο αριθμός των υποθέσεων σε εκκρεμότητα συνεχίζει να είναι σημαντικός· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων· υπογραμμίζει ότι, για να λειτουργήσει ορθά το δικαστικό σύστημα, έχει καίρια σημασία η θέσπιση πλήρως λειτουργικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων προστασίας και ασφαλούς μετεγκατάστασης των μαρτύρων και ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για να εφαρμοστεί ο νόμος περί προστασίας των μαρτύρων και να συγκροτηθούν μονάδες προστασίας των μαρτύρων στην αστυνομία και το δικαστικό σύστημα· καλεί επιπλέον όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και λοιπές χώρες που συμμετέχουν στην EULEX να δεσμευτούν ότι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης μαρτύρων· εκφράζει τη λύπη του διότι το δικαστήριο στη Μιτροβίτσα εξακολουθεί να λειτουργεί με μειωμένη απόδοση και καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας να επιλύσουν το πρόβλημα προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες απονομής δικαιοσύνης για τους πολίτες του Βορρά·

36. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει μια επαγγελματική, ανεξάρτητη, υπόλογη και προσιτή δημόσια διοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού· ζητεί, προς τούτο, να εγκριθεί χωρίς χρονοτριβή το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από την στρατηγική για την δημόσια διοίκηση· επισημαίνει ότι πρέπει η δημόσια διοίκηση να αντανακλά τη σύνθεση της κοινωνίας του Κοσσυφοπεδίου από άποψη φύλου και εθνικότητας και εκτιμά ότι η σύνθεση αυτή πρέπει να καθορίζεται με κριτήριο τα επαγγελματικά προσόντα και να είναι απαλλαγμένη από πολιτικές παρεμβολές ως προς το σύστημα διορισμών·

37. υπογραμμίζει ότι ένας ελεύθερος, αμερόληπτος, ισχυρός και ανεξάρτητος τύπος , σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα μέσα ενημέρωσης που εγγυώνται την ελευθερία του λόγου και της πρόσβασης στην ενημέρωση, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας· καλεί προς τούτο την κυβέρνηση να θεσπίσει κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να μεριμνήσει για την αποτελεσματική εφαρμογή του, περιλαμβανομένης της αποποινικοποίησης της δυσφήμησης· παρατηρεί με ανησυχία τα συνεχιζόμενα κρούσματα πολιτικής παρεμβολής στην λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και παροτρύνει τις αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας των δημοσιογράφων από απειλές και λοιπές μορφές πίεσης κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, συμπεριλαμβανομένης της επιλεκτικής χρήσης κρατικών δαπανών για διαφημίσεις, προκειμένου να προωθηθούν τα ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν πρόσβαση στην ενημέρωση για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου· ζητεί να παρασχεθεί προστασία στους δημοσιογράφους και να οριστούν κατώτατα επίπεδα δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας για το επάγγελμά τους· ζητεί να διασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και η οικονομική και δημοσιογραφική ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ότι ένα ικανοποιητικό ποσοστό των προγραμμάτων της, πχ. το 20%, προέρχεται από ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής και περιέχει προγράμματα πολιτικής επικαιρότητας·

38. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι διακρίσεις αποτελούν ακόμη σοβαρό πρόβλημα στη χώρα και ζητεί από την κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ευρεία στρατηγική κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να εξασφαλιστεί η ισοτιμία όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, φύλο, ηλικία, θρησκευτικές πεποιθήσεις, γενετήσιο προσανατολισμό ή αναπηρία, για να προωθηθεί η ανεκτικότητα, ο σεβασμός και η κατανόηση, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η συνειδητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο κεντρικής και τοπικής διοίκησης· τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να εξασφαλιστεί η άσκηση δικαστικών και διοικητικών προσφυγών σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εφιστά ιδίως την προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των Ρομά, των Ασκάλι και των Αιγυπτίων, καθώς και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική ενσωμάτωση όλων των παιδιών, μέσω της εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα τους· λαμβάνοντας υπόψη την εθνοτική πολυμορφία του Κοσσυφοπεδίου, παροτρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε αποτελεσματικές πολύγλωσσες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία·

39. υπογραμμίζει τη σημασία του γραφείου του διαμεσολαβητή για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, και ενθαρρύνει την κυβέρνηση και τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή· ζητεί μεγαλύτερη πολιτική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη για τον θεσμό αυτόν, ο οποίος θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως εγγυητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ανεπάρκεια των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και η έλλειψη κατάλληλης κτιριακής υποδομής, συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του γραφείου του διαμεσολαβητή·

40. παροτρύνει την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να μεριμνήσει ώστε να διασφαλίζονται στην πράξη οι συνταγματικές διατάξεις για το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων·

41. τονίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο του Κοσσυφοπεδίου βάζει τα θεμέλια για την θεσμοθέτηση της ισότητας των φύλων, για την εφαρμογή της απόφασης 1325 σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικοί κανόνες, οι παραδόσεις, οι κακές οικονομικές συνθήκες, και οι αδύναμοι θεσμοί - ιδιαίτερα οι δικαστικές αρχές - αφήνουν περιθώρια για συνεχείς συστηματικές εξαιρέσεις στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως έχει καταδειχθεί από την πολύ περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στην ιδιοκτησία, την διστακτικότητα για διεκδίκηση κληρονομικών δικαιωμάτων και την αδυναμία αξίωσης της επιμέλειας των παιδιών· σημειώνει την ανεπαρκή προστασία από την ενδοοικογενειακή βία, την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη για διαπραχθέντα εγκλήματα, την άνιση πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα κορίτσια, την οικονομική ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και την συνεχιζόμενη υποεκπροσώπηση των γυναικών στην λήψη πολιτικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η απόσταση από την τήρηση της απόφασης 1325 είναι πολύ μεγάλη· καλεί, εν προκειμένω, τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμοσθεί αυτή η απόφαση·

42. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, όπως αποδεικνύει η θέσπιση αμειβόμενης άδειας μητρότητας διάρκειας μέχρι 9 μηνών· ανησυχεί, ωστόσο, για τα μεγάλα ποσοστά κοριτσιών που εγκαταλείπουν το σχολείο και για τη χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ακόμη και σε καίριους τομείς της κοινωνίας· καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να προωθήσουν πιο δραστήρια τη συμμετοχή των γυναικών και την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας·

43. υπενθυμίζει το ζωτικό ρόλο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο Κοσσυφοπέδιο για την ενίσχυση ενός πνεύματος σεβασμού, αποδοχής και ανεκτικότητας μεταξύ εθνών, εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων, όπου η ταυτότητα κάθε ομάδας διαφυλάσσεται και αναγνωρίζεται η ταυτότητα του άλλου· παροτρύνει περαιτέρω τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να προσφέρουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει την ιστορία, τον πολιτισμό και άλλα χαρακτηριστικά όλων των κοινοτήτων με παραδοσιακή παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο, ενισχύοντας έτσι ένα πνεύμα ανεκτικότητας·

44. ενθαρρύνει την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου να αναπτύξουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, το οποίο θα σέβεται το διαχωρισμό μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και του κράτους και θα βασίζεται στην πολιτισμική και θρησκευτική πολυμορφία και την παλαιά παράδοση της ανεκτικότητας στην κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου·

45. ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να προστατευθεί η πολιτισμική και θρησκευτική κληρονομιά του Κοσσυφοπεδίου, ιδίως οι Σερβικές ορθόδοξες εκκλησίες και μοναστήρια, καθώς και όλα τα λοιπά μνημεία που αποτελούν παγκόσμια και ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά· ζητεί, στην κατεύθυνση αυτή, την ουσιαστική υλοποίηση των ζωνών ειδικής προστασίας, μεταξύ άλλων με την ανάσχεση της παράνομης οικοδόμησης γύρω και εντός της περιμέτρου τέτοιων μνημείων και με την εξασφάλιση της βιώσιμης ένταξής τους στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων· εφιστά προς τούτο την προσοχή στην ανάγκη να εγκριθούν οι νόμοι σχετικά με την προστασία των Σερβικών μεσαιωνικών μοναστηριών της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έχουν χαρακτηρισθεί παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την Ουνέσκο, καθώς και σχετικά με το ιστορικό κέντρο του Prizren και της Velika Hoča/Hoça e Madhe· ζητεί την έγκριση του διεξοδικού καταλόγου των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι επιλέξιμα για προστασία, ώστε να επιτευχθεί νομική σαφήνεια και να αποφευχθούν οι ασάφειες·

46. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενοποίηση του διαιρεμένου σήμερα πανεπιστημίου της Πρίστινα και απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενοποιηθούν οι σχολές της Μιτρόβιτσα με εκείνες της Πρίστινα·

47. καλεί το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει αμέσως στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για πλαίσιο συμφωνίας με το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με τη συμμετοχή του σε ενωσιακά προγράμματα· επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής να γίνει η αρχή με τα προγράμματα «πολιτισμός» και «Ευρώπη για τους πολίτες» αλλά υπογραμμίζει τη σημασία να επεκταθεί η συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε άλλα προγράμματα το ταχύτερο δυνατόν·

48. εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών και καλεί την κυβέρνηση και τη Συνέλευση να διαμορφώσουν δομές και πλατφόρμες για διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει συγχρόνως τα θεσμικά όργανα να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών κατά την διατύπωση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής τους· επισημαίνει την σημασία των ΜΚΟ όσον αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων των αρχών, ιδίως στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνοτήτων· ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τον προσδιορισμό κοινών προτεραιοτήτων και τη συγκέντρωση των προσπαθειών για τον επηρεασμό της δημόσιας πολιτικής·

49. αναγνωρίζει ότι, μολονότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι κατοχυρώνεται από το νόμο, εξακολουθούν να είναι αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τα βασικά εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα· ενθαρρύνει το Κοσσυφοπέδιο να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της διαμόρφωσης πολιτικής και της οικοδόμησης ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων·

50. εκφράζει την ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κοσσυφοπέδιο· επισημαίνει τη σημασία που έχουν η δημοσιονομική πειθαρχία και οι βιώσιμες μακροοικονομικές πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρας και τονίζει ότι η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να διεκπεραιωθεί με πλήρη διαφάνεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να απλουστευθούν οι διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων, τόσο για να αυξηθούν οι δημοσιονομικές πρόσοδοι, όσο και για να μειωθεί η υψηλή ανεργία που παρατηρείται στη χώρα και ιδίως μεταξύ των νέων· εκφράζει σχετικά την λύπη του για τις χρονοτριβές που παρατηρούνται στη διαδικασία παράτασης των αυτόνομων εμπορικών μέτρων·

51. επικροτεί την έγκριση της στρατηγικής για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2012-2016 και καλεί την Υπηρεσία Στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας να εφαρμόσει τη στρατηγική αυτήν· παροτρύνει την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διευκολύνει την αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ μέσω της παροχής πρόσβασης στην χρηματοδότηση, της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων και της ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ στο Κοσσυφοπέδιο, την ευρύτερη περιοχή και την ΕΕ·

52. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, οικολογικής και βιώσιμης γεωργίας καθώς και αντίστοιχων ΜΜΕ για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας·

53. υπενθυμίζει ότι μια ουσιαστική προοπτική για την βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης του Κοσσυφοπεδίου μπορεί μόνον να προέλθει από εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου· επιδοκιμάζει την παρότρυνση του Συμβουλίου προς την Επιτροπή να προτείνει τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μόλις σημειωθεί επαρκής πρόοδος, και παροτρύνει την Επιτροπή να στείλει γρήγορα μια πρώτη αποστολή εμπειρογνωμόνων στο Κοσσυφοπέδιο προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο της χώρας στον τομέα αυτόν·

54. εκφράζει την ικανοποίησή του για ορισμένα μέτρα που ελήφθησαν στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δεν διερεύνησαν επαρκώς το ενδεχόμενο εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά την κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής βασισμένης στον άνθρακα, προς αντικατάσταση της ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων Kosovo A και Kosovo B· αντιλαμβάνεται οπωσδήποτε ότι οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να καλυφθούν βραχυπρόθεσμα μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης άνθρακα ως της πλέον σημαντικής ενεργειακής πηγής, ζητεί εντούτοις να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις σε εναλλακτικές, καθαρότερες τεχνολογίες και να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα του ηλεκτρικού συστήματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται βάσει των στόχων της ΕΕ· ζητεί να αυξηθεί το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενόψει του τερματισμού λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων Kosovo Α και Kosovo Β το συντομότερο δυνατό·

55. εκτιμώντας ότι οι σταθερές υποδομές αποτελούν ζωτική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, υπογραμμίζει την μεγάλη σημασία της βελτίωσης του δικτύου μεταφορών και της διασύνδεσής του με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση ανθρώπων και η μεταφορά εμπορευμάτων· θεωρεί τις δημόσιες μεταφορές - και ιδίως τον σιδηρόδρομο - ως μια οικονομική και βιώσιμη εναλλακτική λύση ως προς τις οδικές μεταφορές και καλεί την κυβέρνηση και τους διεθνείς δωρητές να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους στο πλαίσιο των επενδυτικών τους σχεδίων·

56. εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσφιγξη των σχέσεων του Κοσσυφοπεδίου με τις περισσότερες από τις γειτονικές χώρες και ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως το Κοσσυφοπέδιο στις δομές περιφερειακής συνεργασίας· σημειώνει ότι η προεδρία του Κοσσυφοπεδίου στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), το 2011, εξελίχθηκε ομαλά· εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του διότι οι εντάσεις με την Σερβία επηρεάζουν αρνητικά τόσο την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και μεταφορά εμπορευμάτων, όσο και την εν γένει συνεργασία στους κόλπους της CEFTA

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση, στην Πρόεδρο και στο Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου.

 

 

(1)

ΕΕ L 336, 18.12.2009, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου