Postup : 2011/2886(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0188/2012

Predkladané texty :

B7-0188/2012

Rozpravy :

PV 28/03/2012 - 16
CRE 28/03/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 29/03/2012 - 9.11
CRE 29/03/2012 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0114

NÁVRH UZNESENIA
PDF 198kWORD 163k
20.3.2012
PE486.730v01-00
 
B7-0188/2012

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o procese integrácie Srbska do EÚ (2011/2886(RSP))


Jelko Kacin v mene Výboru pre zahraničné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o procese integrácie Srbska do EÚ (2011/2886(RSP))  
B7‑0188/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorej Európsky parlament udelil súhlas 19. januára 2011 a ktorá je v záverečnom štádiu ratifikácie členskými štátmi, a Dočasnú dohodu o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2010,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/213/ES z 18. februára 2008 o zásadách, prioritách a podmienkach obsiahnutých v európskom partnerstve so Srbskom a o zrušení rozhodnutia 2006/56/ES(1),

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 28. februára 2012,

–   so zreteľom na závery Rady z 25. októbra 2010, v ktorých vyzýva Komisiu, aby pripravila svoje stanovisko k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii, ako aj na závery Rady z 5.decembra 2011 a závery Európskej rady z 9. decembra 2011,

–   so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo v Európskej únii (SEC(2011)1208) a oznámenie Komisie z 12. októbra 2011 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 2012 (COM(2011)666),

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 (1999), poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z 22. júla 2010 k otázke súladu jednostranného vyhlásenia nezávislosti Kosova s medzinárodným právom a rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 9. septembra 2010, v ktorej sa schválil obsah stanoviska a privítala pripravenosť EÚ na sprostredkovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou(2),

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie piateho medziparlamentného zhromaždenia EÚ – Srbsko z 18.– 19. apríla 2011,

–   so zreteľom na dohodu o readmisii medzi EÚ a Srbskom z 8. novembra 2007(3) a na nariadenie Rady (ES) č. 1244/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 z 15. marca 2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú od tejto povinnosti oslobodení(4),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/361/SZBP z 20. decembra 2010 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Srbskou republikou, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Srbskej republiky na operáciách krízového riadenia Európskej únie,

–   so zreteľom na správu, ktorú predložil hlavný prokurátor ICTY 7. decembra 2011,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v záveroch predsedníctva vydaných po zasadnutí Európskej rady v Solúne 19. a 20. júna 2003 dostali všetky štáty západného Balkánu jednoznačný prísľub, že sa stanú členmi Európskej únie, keď splnia stanovené kritériá, a tento prísľub bol zopakovaný v obnovenom konsenze týkajúcom sa rozširovania, ktorý schválila Európska rada 14. a 15. decembra 2006, v záveroch Rady z 25. októbra 2010, ako aj na schôdzi ministrov krajín západného Balkánu, ktorá sa konala 2. júna 2010;

B.  keďže Komisia vo svojom stanovisku z 12. októbra 2011 k žiadosti Srbska o členstvo odporučila, aby Európska rada udelila Srbsku štatút kandidátskej krajiny;

C. keďže konštruktívny prístup k regionálnej spolupráci a dobré susedské vzťahy sú kľúčovými prvkami procesu stabilizácie a pridruženia;

D. keďže Srbsko sa nachádza v pozícii, keď môže zohrávať dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a stability v regióne;

E.  keďže dvojstranné otázky by nemali brániť procesu pristúpenia a ani by sa nemali použiť ako prekážka tohto procesu, ale je potrebné ich riešiť konštruktívnym spôsobom, a to čo najskôr, a zohľadniť pritom celkové záujmy a hodnoty EÚ;

1.  víta pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo v procese reforiem a vyzýva Európsku radu, aby na svojom najbližšom zasadnutí v marci udelila Srbsku štatút kandidátskej krajiny, keďže srbské orgány splnili podmienky stanovené na samite v decembri 2011; v tejto súvislosti víta dohodu medzi Belehradom a Prištinou o inkluzívnej regionálnej spolupráci dosiahnutú 24. februára; zdôrazňuje kľúčový význam splnenia dosiahnutých dohôd v dobrej viere;

2.  zastáva názor, že pokiaľ sa bude vykonávať uspokojivá činnosť na splnenie kľúčových priorít vytýčených Komisiou v jej stanovisku a pokiaľ bude naďalej pokračovať proces reforiem, mali by sa čím skôr otvoriť prístupové rokovania so Srbskom, čím EÚ dokáže svoj záväzok, ktorý na seba prevzala v súvislosti s budúcim členstvom tejto krajiny v EÚ; víta významný pokrok Srbska smerom k splneniu kodanských kritérií, a pripomína, že ďalší pokrok Srbska v európskom integračnom procese závisí od pokračovania pokroku v tejto oblasti, a najmä od zaručenia demokracie, fungovania demokratických inštitúcií, právneho štátu, dodržiavania ľudských práva, ochrany menšín, udržiavania dobrých susedských vzťahov a regionálnej spolupráce vrátane mierového riešenia bilaterálnych otázok, ako aj zlepšenia fungovania trhového hospodárstva;

3.  víta pokrok dosiahnutý v ratifikácii Dohody o stabilizácii a pridružení a vyzýva zvyšné členské štáty, aby bezodkladne ukončili ratifikačný proces;

4.  víta, odovzdanie súdnym orgánom dvoch zostávajúcich utečencov hľadaných Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu, Ratka Mladića a Gorana Hadžića, čím sa dosiahla plne uspokojivá úroveň spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu; zdôrazňuje, že ich zajatie nebolo iba podmienkou ďalšieho priblíženia sa Srbska k EÚ, ale predovšetkým predstavovalo ďalší krok k zabezpečeniu spravodlivosti obetiam konfliktov, ku ktorým došlo v 90. rokoch minulého storočia v bývalej Juhoslávii, a krokom k zmiereniu v regióne; vyzýva na pnú a odhodlanú spoluprácu s tribunálom a dôkladné prešetrenie a stíhanie osôb zapojených do podporných sietí, ktoré umožnili utečencom, aby sa tak dlho ukrývali, najmä vojenské a civilné bezpečnostné zložky;

5.  je vážne znepokojený vývojom situácie v severnom Kosove v druhom polroku 2011, a najmä násilím, ktoré bolo výsledkom júlových incidentov a následných útokov na medzinárodné sily KFOR; odsudzuje takéto činy; pripomína srbskej vláde záväzok, že vykoná všetko, čo je v jej silách na to, aby im predišla;   opätovne pripomína, že iba na základe pokračujúceho politického dialógu v dobrej viere a vyjednaných, pragmatických a udržateľných riešení v rámci dialógu Belehradu s Prištinou sprostredkovaného EÚ možno dospieť k trvalému odstráneniu napätia v regióne, a pripomína kľúčový význam stabilného vzťahu medzi väčšinou a menšinou na základe vzájomnej úcty; v tejto súvislosti víta dohody o slobode pohybu a účasti Kosova v regionálnych organizáciách, vyzýva srbskú vládu, aby pokročila v ich čo najskoršom a úplnom splnení; víta stály tok tovaru, ktorý umožnilo prijatie colných kolkov, technický protokol o vykonávaní a dohoda o integrovanom riadení hraníc, začiatok poskytovania kníh evidencie obyvateľov, ktoré prevzali srbské orgány, misii EULEX a to, že 26. decembra 2011 sa začala vykonávať dohoda o slobode pohybu, ako sú prvé pozitívne kroky vo vykonávaní dohôd; víta vyjadrenia prezidenta Tadića o nutnosti odstrániť prekážky, po ktorom má nasledovať ich čiastočné odstránenie; vyzýva vedúcich politických predstaviteľov, aby začali konštruktívny dialóg s cieľom zabrániť ohrozeniu vykonávania dosiahnutých dohôd a prebiehajúcich rokovaní medzi Srbskom a Kosovom; pripomína, že voľný pohyb osôb, tovaru, služieb, myšlienok a kapitálu je základnou hodnotou v EÚ, a vyzýva srbské orgány, aby naďalej presadzovali trvalé odstránenie zvyšných zábran, a umožnili tak voľný prístup a priechod cez priechody a uľahčili tak spoluprácu misie EULEX s kosovskými Srbmi, a tým umožnili misii EULEX a silám KFOR v plnej miere vykonávať ich mandáty; v tejto súvislosti víta odstránenie dvoch zostávajúcich bariér na srbskej strane hranice, ako aj vyšetrovanie páchateľov incidentov z júla 2011;

6.  víta opätovné potvrdenie potreby pokračovať v dialógu medzi Belehradom a Prištinou s cieľom zlepšiť životné podmienky obyvateľov Srbska aj Kosova a zdôrazňuje význam tohto procesu pre širšiu regionálnu spoluprácu, stabilitu a dynamiku prístupového procesu; žiada riadne vyšetrenie prípadov násilia, najmä tých, ktoré sa týkajú medzinárodných síl KFOR; pripomína však, že odstránenie paralelných štruktúr v Kosove by bolo stredobodom celej spolupráce;

7.  víta skutočnosť, že srbskí občania majú od decembra 2009 možnosť cestovať do schengenského priestoru bez víz, ako sa o to dôrazne zasadzoval Parlament; vyjadruje plnú podporu tomuto rozšíreniu bezvízového styku, avšak je znepokojený zvýšeným počtom žiadateľov o azyl v niektorých členských štátoch; vyzýva orgány, aby posilnili svoje úsilie a vysvetlili spoločnosti neprípustnosť takýchto žiadostí a aby identifikovali a stíhali organizátorov tzv. azylovej turistiky; zdôrazňuje však, že všetky opatrenia zamerané na zabránenie zneužitia bezvízového styku sa musia zakladať na zásadách právneho štátu a nesmú nadmieru ohroziť základné práva, ako napríklad tým, že sa jednotlivcom svojvoľne uprie právo opustiť ich krajinu; vyzýva členské štáty EÚ, aby pomohli Srbsku v jeho úsilí bojovať proti organizovanému zločinu v súvislosti s nezákonným obchodovaním falošných žiadateľov o azyl; navyše si všíma, že Srbsko sa v čoraz väčšej miere stáva krajinou, ktorá prijíma žiadateľov o azyl, a preto potrebuje účinnejšie riadenie žiadostí o azyl;

8.  konštatuje, že veľká časť srbských uchádzačov o azyl v Európskej únii sú príslušníkmi národnostných menšín; vyzýva srbské orgány, aby sa aktívne zaoberali ich problémami, ktoré ešte zhoršuje súčasná hospodárska situácia a vysoká nezamestnanosť, uľahčením ich integrácie do spoločnosti a zlepšením ich životných podmienok; domnieva sa, že takéto kroky zmiernia a na koniec odstránia základné príčiny vysokého počtu žiadostí o azyl; ďalej vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili úsilie v boji proti organizovaným zločineckým skupinám obchodujúcim s ľuďmi v spolupráci s Komisiou a agentúrami EÚ na presadzovanie práva;

9.  zdôrazňuje zásadný význam boja proti korupcii a organizovanému zločinu pre právny štát v tejto krajine; víta nedávne prijatie niekoľkých zákonov súvisiacich s bojom proti korupcii a podnecuje srbské orgány k tomu, aby sa sústredili na ich efektívne vykonávanie; vyjadruje však znepokojenie nedostatočným vykonávaním a nad rastúcim vplyvom výkonnej moci na fungovanie nezávislých inštitúcií a médií; v tomto smere poukazuje na to, že postavenie Srbska v rámci Indexu vnímania korupcie sa za posledné tri roky nezlepšilo; zdôrazňuje, že na boj proti korupcii je potrebná skutočná politická vôľa, a nie len vyhlasovaná; vyzýva vládu, aby zaujala silnú vedúcu pozíciu v rámci procesu boja proti korupcii; rovnako víta rozhodnutie ústavného súdu o neústavnosti vykonávania niekoľkých verejných funkcií ako krok k väčšej transparentnosti vo verejnom sektore, ktorým sa zníži riziko konfliktu záujmov; zdôrazňuje však, že vzájomne prepojené záujmy politických strán a súkromné záujmy živia korupciu systému, čo je v regióne bežný a naďalej veľmi rozšírený problém, a žiada, aby došlo v presvedčivej miere k stíhaniu káuz, do ktorých sú zapletené vysokopostavené osoby, a aby bol uplatňovaný vhodný systém ochrany osôb, ktoré tieto kauzy nahlásili; rovnako zdôrazňuje, že korupcia v odvetví zdravotníctva je zvlášť znepokojujúca; vyzýva vládu, aby prijala nadväzné opatrenia na zistené prípady korupcie systému na vysokej úrovni, ktoré zistila rada boja proti korupcii a úrad boja proti korupcii, a zároveň aby zabezpečila, že tieto orgány budú mať primerané finančné a správne zdroje na vykonávanie svojej činnosti a na poskytovanie podpory na vysokej úrovni stratégii boja proti korupcii;

10. vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s návrhom novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nie je v súlade so stratégiou srbskej vlády pre rozvoj verejného obstarávania; vyzýva srbskú vládu, aby umožnila náležitú verejnú konzultáciu o návrhu zákona a aby ho zladila s oficiálnou vládnou stratégiou verejného obstarávania a s medzinárodnými normami; zdôrazňuje, že zmeny právnych predpisov o verejnom obstarávaní by nemali oslabiť právomoci orgánu, ktorý monitoruje postupy verejného obstarávania, lebo sa zistilo, že táto oblasť je jedným z najdôležitejších zdrojov korupcie systému v krajine;

11. upozorňuje na mnohé nahlásené nezrovnalosti, najmä v oblasti privatizačného procesu a verejného zaobstarávania, a žiada aktívnejšie zapojenie orgánov presadzovania práva, v rámci ktorého zabezpečia dôkladné vyšetrovanie, ako aj to, aby boli páchatelia postavení pred súd; v tejto súvislosti upozorňuje na vysokú dôležitosť zhromažďovania dôkladných a kompletných súpisov verejného majetku s cieľom zabezpečiť bezpečné a predvídateľné podnikateľské prostredie, zabezpečiť kontinuitu reštitúcií súkromného majetku bez akejkoľvek diskriminácie, najmä na základe etnického pôvodu, ako aj predchádzať nezákonnému získaniu verejných statkov súkromnými subjektmi; víta skutočnosť, že prijatým zákonom o rehabilitácii sa riešia sporné otázky kolektívnej viny a že v tomto zákone prevažuje zásada zodpovednosti jednotlivca; vyzýva vládu, aby pri vykonávaní zákona o reštitúcii a zákona o obnove zabezpečila účinnosť a zabránila diskriminácii;

12. víta prijatie zákona o financovaní politických činností ako dôležitý krok k transparentnosti politického systému a žiada jeho náležité uplatňovanie, najmä v záujme toho, aby sa zaistil účinný systém monitorovania transakcií a účinných sankcií;

13. pripomína význam činnosti srbského parlamentu, víta opatrenia prijaté na posilnenie jeho zákonodarnej úlohy a jeho dohľadu nad činnosťami vlády a žiada vyvinúť ďalšie úsilie na vybudovanie kapacít, aby mohol plniť svoje úlohy účinne, najmä v oblasti bezpečnostných služieb; na tento účel víta rozhodnutie reorganizovať útvary parlamentu s cieľom zefektívniť a zvýšiť účinnosť ich práce;

14. berie na vedomie reformu súdnictva a prokuratúry, ako aj reorganizáciu systému s cieľom zlepšiť jeho účinnosť a eliminovať počet nevybavených prípadov, v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie; vyzýva však srbskú vládu, aby vyvinula väčšie úsilie na zabezpečenie nezávislosti a odbornej úrovne týchto dvoch sektorov, ktoré by mali prejsť hlbokými a širokými reformami; zdôrazňuje, že rozvoj nepolitického súdnictva a oddelenie právomocí sú dôležité prvky procesu reformovania súdnictva;

15. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom transparentnosti a viacerými nedostatkami v postupe súdneho preskúmania a v odvolacom konaní, ktoré sa týkajú sudcov a prokurátorov, ktorí neboli opätovne vymenovaní, vrátane porušovania postupov a noriem a dôsledkov, ktoré by tieto nedostatky mohli mať pre nezávislosť súdnictva, deľbu moci a právny štát, ako aj právo na nestranné zaobchádzanie so všetkými členmi justície, vrátane tých, ktorí boli odvolaní z funkcie; vyzýva orgány, aby zabezpečili, že najvyššia súdna rada bude pôsobiť transparentne, nezávisle a pri plnom výkone svojich právomocí, s použitím konzistentných a pevných kritérií jasne stanovených zákonom, a bez akýchkoľvek vonkajších tlakov; poukazuje na potrebu systému pravidelného posudzovania činnosti sudcov s cieľom zabezpečiť stálu kvalitu súdnictva po zavŕšení procesu hodnotenia;

16. je vážne znepokojený opakovanými obvineniami zo zneužívania článku 359 trestného zákonníka o zneužívaní právomoci, ktoré údajne sprevádzalo rozšírené blokovanie majetku spoločností a súkromného majetku; zdôrazňuje, že tieto obvinenia oslabili dôveru v právny štát v krajine; vyzýva orgány, aby urýchlene pristúpili k revízii trestného zákonníka s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade s európskymi normami, a aby bezodkladne ukončili obviňovanie zo zneužívania právomocí v súkromných podnikoch a podnikoch s väčšinovým súkromným vlastníctvom, a zastavili prebiehajúce trestné stíhania; zdôrazňuje, že v prípade obvinení osôb na základe článku 359 a existujúceho podozrenia, že obdobie, počas ktorého boli zadržané alebo ich majetok bol zmrazený, je neprimerané k činu, ktorý údajne spáchali, by mali by mať nárok na okamžité preskúmanie konania proti nim a právo na vrátenie súkromného ​​vlastníctva a spravodlivé odškodnenie;

17. vyzýva srbské orgány, aby bezodkladne preskúmali spornú privatizáciu a predaj 24 spoločností, keďže Európska komisia má vážne pochybnosti o ich legálnosti vrátane spoločností Sartid, Jugoremedija, Mobtel, C market a ATP Vojvodina, a aby ihneď odtajnili dokumenty klasifikované ako predmet štátneho tajomstva týkajúce sa ich privatizácie a predaja, keďže je to v rozpore s európskymi normami; v tejto súvislosti upozorňuje na vysokú dôležitosť zhromažďovania dôkladných a kompletných súpisov verejného majetku s cieľom zabezpečiť bezpečné a predvídateľné podnikateľské prostredie, zabezpečiť kontinuitu reštitúcií súkromného majetku, ako aj predchádzať nezákonnému získaniu verejných statkov súkromnými subjektmi;

18. poukazuje na vážne nedostatky vo fungovaní programu na ochranu svedkov v súvislosti s prípadmi vojnových zločinov, čo viedlo k tomu, že množstvo svedkov sa rozhodlo dobrovoľne vystúpiť z programu po tom, ako boli systematicky zastrašovaní; vyzýva ministerstvo vnútra a úrad prokuratúry pre vojnové zločiny, aby sa aktívne zapojili do úsilia o zabezpečenie bezpečnosti a dobrých podmienok pre všetkých svedkom zapojených do ochranného programu; zdôrazňuje, že funkčný program na ochranu svedkov má zásadný význam pre zabezpečenie právneho štátu v krajine, ako aj pre dokázanie politickej vôle na účinné riešenie prípadov vojnových zločinov, ktoré vnútroštátnemu súdnictvu postúpil Medzinárodný trestný tribunál pre zločiny v bývalej Juhoslávii;

19. naliehavo žiada srbské orgány, aby začali a zaručili právnu rehabilitáciu a finančné odškodnenie osôb prenasledovaných v minulosti z politických, etnických alebo náboženských dôvodov vrátane osôb, ktoré trpeli v dôsledku uplatnenia zásady kolektívnej viny;

20.  vyzýva orgány, aby naďalej vyvíjali úsilie s cieľom odstrániť dedičstvo po bývalých komunistických tajných službách ako krok k demokratizácii Srbska; pripomína význam ďalšej reformy bezpečnostného sektora, zvýšenia parlamentného dohľadu a kontroly nad bezpečnostnými službami, ako aj otvorenia Národného archívu a najmä dokumentov bývalej spravodajskej agentúry UDBA; vyzýva orgány, aby umožnili prístup k týmto archívom týkajúcim sa bývalých juhoslovanských republík a aby tieto dokumenty vrátili príslušným vládam, ak o to požiadajú;

21. víta pokrok dosiahnutý v reforme verejnej správy, ale zdôrazňuje, že je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie o zabezpečenie jej úplnej profesionality a nezávislosti od politického vplyvu, a to prostredníctvom plného uplatňovania systému menovaní a kariérneho postupu na základe pracovných zásluh; žiada väčšiu koordináciu pri implementácii stratégie pre reformu verejnej správy a na zahrnutie miestnej samosprávy do legislatívneho rámca; poukazuje na nedostatočné zastúpenie národnostných menšín vo verejnej správe a na súdoch, ako aj v štátnych podnikoch;

22. víta zmeny doplnenia k zákonom o voľbách a o voľbách do miestnych samospráv, a najmä zrušenie nedemokratických praktík menovania poslancov politickými stranami nezávisle od poradia na volebných zoznamoch a tzv. bianko rezignácie, čím sa vytváral priestor pre politickú kontrolu ich činnosti; žiada prijatie zákona o štátnej volebnej komisii ihneď po voľbách, aby sa vytvoril nezávislý orgán na kontrolu volebného systému;

23. víta úlohu nezávislých regulačných orgánov pri zlepšovaní účinnosti a transparentnosti inštitúcií krajiny; oceňuje najmä prácu ombudsmana a komisára pre informácie dôležité pre verejnosť a pre ochranu osobných údajov; naliehavo žiada orgány, aby štátnemu audítorskému orgánu, komisii pre ochranu hospodárskej súťaže, úradu pre verejné obstarávanie a komisii pre ochranu práv predkladateľov ponúk v rámci verejných súťaží poskytli dostatočné finančné prostriedky a administratívne a kancelárske kapacity na plnenie ich povinností; znovu opakuje, že nezávislé regulačné orgány sú dôležité na boj proti korupcii systému a účinný dohľad nad vládou;

24. pripomína, že silné, profesionálne a nezávislé médiá a poskytovanie internetu sú nevyhnutnou súčasťou demokratického systému; v tomto smere víta prijatie stratégie na vytvorenie verejného informačného systému a jej akčného plánu, ako aj plánované odstúpenie štátu z vlastníctva akéhokoľvek média; víta skutočnosť, že stratégia rešpektuje ústavné práva týkajúce sa médií v jazyku národnostných menšín; je však znepokojený pokusmi o kontrolu nad médiami a pokusmi o zásahy do ich práce a vyzýva orgány, aby zabezpečili nezávislosť médií od politického nátlaku a iných vplyvov; vyzýva srbskú vládu, aby v súlade s normami EÚ zabezpečila slobodu a nezávislosť médií; vyjadruje znepokojenie nad tým, že bol prijatý trestný zákon, ktorý bráni verejnému vyjadreniu pripomienok k súdnym konaniam a rozsudkom v médiách; je znepokojený hrozbami namierenými proti srbským novinárom a žiada ich dôkladné prešetrenie, aby sa novinárom zabezpečilo bezpečné prostredie, v ktorom budú môcť efektívne vykonávať svoju prácu bez potreby autocenzúry; zdôrazňuje, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia proti koncentrácii vlastníctva médií a nedostatku transparentnosti v médiách, ako aj zabezpečiť rovnaký prístup na trh s reklamou vrátane vynakladania verejných financií na reklamu a propagáciu; vyzýva novinárov, aby dodržiavali etický kódex; konštatuje, že úroveň prístupu na internet je naďalej nízka; uznáva dôležitosť internetu v rámci slobody médií a naliehavo žiada orgány, aby maximalizovali svoje úsilie v tejto oblasti;

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že štátne orgány v podstate uložili v krajine embargo na spravodajstvo v súvislosti s incidentmi z júla 2011 v severnom Kosove a skreslili úlohu KFOR v týchto udalostiach; zdôrazňuje, že pre demokraciu a dobre informovanú verejnosť sú dôležité slobodné a nezávislé médiá;

26. víta skutočnosť, že fungujú demokraticky zvolené rady pre národnostné menšiny, ktoré zastupujú národnostné menšiny v oblasti vzdelávania, kultúry, médií a používania úradného jazyka; pripomína však dôležitosť úplného uplatňovania právomocí týchto menšinových samosprávnych orgánov a nevyhnutnosť adekvátnej rozpočtovej podpory zaručenej na základe zákona o radách pre národnostné menšiny; všíma si sťažnosti na nezrovnalosti v rámci procesu prípravy a právne požiadavky týkajúce sa zriadenia týchto rád, ako aj sťažnosti na porušovanie zaručených právomocí týchto rád zo strany niektorých ministerstiev a miestnych samospráv, a vyzýva orgány, aby na ne reagovali; víta tie rozhodnutia Srbského správneho súdu, ktoré podporili veci predložené Radou pre maďarskú národnostnú menšinu vyplývajúce z porušenia právomocí tejto rady zo strany miestnych orgánov;

27. vyjadruje spokojnosť v súvislosti s celkovo dobrou situáciou medzi etnickými skupinami a so skutočnosťou, že počet a intenzita incidentov z dôvodu etnickej príslušnosti v krajine sa znížili, podporuje však ďalšie opatrenia Srbska v oblasti ochrany menšín vo forme dôsledného plnenia právnych predpisov, ktoré boli prijaté; je znepokojený protestmi etnických Albáncov proti diskriminácii a napätou situáciou v Sandžaku a žiada vládu, aby priradila väčší politický význam zlepšeniu základných práv všetkých menšín vrátane ich prístupu k vzdelávaniu v ich vlastnom jazyku, rovnakému prístupu na pracovný trh a spravodlivému zastúpeniu v inštitúciách; vyzýva tiež vládu, aby riešila problém regionálnych rozdielov v krajine poskytovaním podpory sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Sandžaku a juhovýchodnému regiónu vrátane údolia Preševo a aby vypracovala stratégie na zníženie mier nezamestnanosti v týchto regiónoch; víta dohodu, ku ktorej sa dospelo v októbri v obci Bujanovac a v rámci ktorej sa plánujú kroky na začlenenie etnických Srbov do verejnej správy, a žiada jej urýchlené vykonávanie;

28. konštatuje, že ani dva roky po voľbách do menšinových rád nebola pre údajné procedurálne nedostatky v rámci volebného procesu zriadená bosniacka národná rada, a žiada, aby bola v súlade s predpismi okamžite zriadená; vyzýva politických a náboženských vodcov, aby sa zdržali vznetlivých vyhlásení, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu napätia; vyzýva srbskú vládu, aby zachovala neutrálny postoj k napätiu týkajúcemu sa náboženskej komunity v Sandžaku a aby prijala opatrenia na zabezpečenie dobrých vzťahov s touto komunitou a zároveň zaručila jej právo na slobodu náboženského vyznania;

29. zdôrazňuje dôležitosť sčítania obyvateľstva pre zhromažďovanie štatistických informácií dôležitých pre rozvoj Srbska, najmä menej vyspelých regiónov; víta skutočnosť, že akcie spojené so sčítaním obyvateľstva v Srbsku v októbri 2011 prebehli vo veľkej miere úspešne; vyjadruje hlboké poľutovanie nad výzvami na bojkot sčítania obyvateľstva zo strany politikov albánskeho etnického pôvodu, ktoré poslúchli členovia mestských sčítacích komisií a značné množstvo občanov v Preševe a Bujanovaci; konštatuje, že orgány doposiaľ nepredložili štatistické údaje týkajúce sa etnickej príslušnosti;

30. žiada ďalšie opatrenia na zabezpečenie plnej implementácie legislatívneho rámca v oblasti boja proti diskriminácii; vyjadruje vážne znepokojenie nad nedostatkom politickej vôle pri aktívnom presadzovaní politiky tolerancie a dodržiavania základných ľudských práv, ako aj v zabezpečovaní bezpečnosti účastníkov pochodu za práva sexuálnych menšín (tzv. Pride Parade) naplánovaného na 2. októbra 2011, čo sa prejavilo v priebehu jeho príprav a viedlo k zákazu jeho uskutočnenia; rozhodne odsudzuje vznetlivé a diskriminačné poznámky na túto tému zo strany niektorých politikov a členov ortodoxnej cirkvi; pripomína vláde, že sloboda prejavu a združovania je základným ľudským právom a základnou hodnotou EÚ, ktorú musí rešpektovať každá krajina, ktorá sa uchádza o členstvo v EÚ; víta rozhodnutie ústavného súdu z 22. decembra 2011 o tejto otázke; víta pozitívne opatrenia, ktoré prijal ombudsman a komisár pre rovnosť, ktoré sú určené na podporu týchto hodnôt v srbskej spoločnosti;

31. žiada prešetrenie vyhrážok zo strany extrémistických skupín, ktoré poslúžili ako dôvod zákazu usporiadania pochodu; zdôrazňuje dôležitosť vôbec prvých obvinení z diskriminácie homosexuálov v Srbsku vrátane rozhodnutia belehradského vyššieho súdu proti ultrapravicovému vodcovi o uložení trestu odňatia slobody na dva roky pre podnecovanie násilia počas pochodu homosexuálov v roku 2010, ale poukazuje na celkovo pomalé tempo vyšetrovania násilných incidentov počas pochodu Pride Parade z roku 2010, ktoré dosiaľ viedlo len k malému počtu obvinení s miernymi trestmi; víta však opatrenia, ktoré prijala prokuratúra a súdy a ktorých cieľom je zákaz pôsobenia extrémistických organizácií; vyzýva štátne a mestské orgány, aby vyvíjali úsilie o budovanie atmosféry tolerancie vrátane informačných kampaní proti homofóbii v súlade s európskymi normami;

32. víta pokrok dosiahnutý v oblasti zlepšenia ochrany detí a stanovenia pevného právneho základu a stratégií na zlepšenie dodržiavania práv detí a reformu systému sociálnej starostlivosti o deti; vyjadruje však znepokojenie nad pomalým vykonávaním prijatých právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o deti so zdravotným postihnutím, z ktorých mnoho ostáva skutočne vylúčených zo spoločnosti, a rozvoj služieb na ochranu detí na miestnej úrovni; je zvlášť znepokojený nárastom násilia mládeže; v tomto smere vyzýva orgány, aby rázne zakročili a prijali preventívne opatrenia a podnikli všetky potrebné kroky na odstránenie násilia zo škôl;

33. víta pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k volebnému zákonu zamerané na zvýšenie zastúpenia žien v zákonodarnom zbore; vyzýva orgány, aby urýchlene zaviedli politiky na boj proti diskriminácii vrátane nepriamej diskriminácie, ktorej sú ženy na pracovnom trhu a v iných oblastiach spoločnosti stále vystavené, a podporuje ich väčšiu účasť na politickom živote krajiny vrátane vládnych funkcií; vyjadruje znepokojenie nad tým, že hoci existujú orgány zodpovedné za tvorbu a vykonávanie právnych predpisov, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti boja proti diskriminácii a rodovej rovnosti, účinné uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a ďalšie posilnenie administratívnej kapacity zostávajú veľkými výzvami; naliehavo žiada orgány, aby zvýšili svoje úsilie vynakladané v tomto smere; žiada energickejšie úsilie na prevenciu a oznamovanie domáceho násilia, ako aj na poskytovanie pomoci jeho obetiam; v tejto súvislosti víta otvorenie prvého azylového domu na juhu Srbska;

34. zdôrazňuje ťažkú situáciu rómskeho spoločenstva, ktoré naďalej trpí diskrimináciou na pracovnom trhu a zároveň čelí problémom pri prístupe k vhodnému bývaniu, vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti; víta množstvo iniciatív, ktoré vyvinuli orgány na riešenie predovšetkým otázok spojených so zdravotnými podmienkami, prístupom k vzdelaniu a registrácii Rómov; vyzýva zástupcov rómskej komunity, aby sa do tohto procesu aktívne zapájali; vyzýva srbskú vládu, aby v plnej miere vykonávala národnú stratégiu na zlepšenie postavenia Rómov a s ňou súvisiaci akčný plán na zlepšenie sociálnej a hospodárskej situácie Rómov v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov; je znepokojený nízkou mierou školskej dochádzky rómskych detí, najmä dievčat; vyzýva srbskú vládu, aby zabezpečila, že všetkým Rómom budú vydané dokumenty totožnosti, ktorých nedostatok je prekážkou požívania základných občianskych práv; upozorňuje na obzvlášť ťažkú situáciu členov rómskej komunity v Srbsku, ktorí utiekli z Kosova po vypuknutí vojny; odsudzuje prípady núteného vysťahovania Rómov vrátane detí a starších ľudí bez toho, aby prebehli náležité konzultácie a bolo vydané upozornenie a aby im bolo poskytnuté náhradné bývanie; vyzýva orgány, aby túto praktiku bezodkladne ukončili;

35. žiada srbské orgány, aby vypracovali inštitucionálny a právny rámec pre organizácie sociálnych služieb, aby lepšie koordinovali zabezpečovanie služieb a nárokov a prispôsobili ho miestnym potrebám a zapojili potenciálnych aj súčasných príjemcov do navrhovania, monitorovania a hodnotenia systémov, a to v úzkej spolupráci s miestnymi orgánmi; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť na tento účel kapacitu obcí;

36. zdôrazňuje význam organizácií občianskej spoločnosti pre zlepšovanie vzťahov medzi rôznymi etnikami a podporovanie tolerancie a monitorovanie činností orgánov; vyzýva vládu a parlament, aby vypracovali konzistentný rámec pre ich náležité konzultácie pri vypracúvaní sociálnych politík a aby koordinovali vykonávanie tohto rámca; naliehavo žiada vládu, aby riadne vyšetrila všetky incidenty proti etnickým menšinám; vyjadruje znepokojenie nad vyhrážkami namierenými proti aktivistom, obhajcom ľudských práv, novinárom a mediálnym organizáciám, najmä proti tým, ktorí pôsobia v oblasti vojnových zločinov, organizovanej trestnej činnosti, korupcie, práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov a vzťahov s Kosovom, a vyzýva orgány, aby zabezpečili, že budú tieto hrozby prešetrené a páchatelia súdne stíhaní a skoncuje sa s existujúcou vysokou mierou beztrestnosti;

37. podporuje iniciatívu RECOM (Regionálna komisia pre hľadanie a šírenie pravdy o vojnových zločinoch a iných vážnych prípadoch porušovania ľudských práv v bývalej Juhoslávii) s cieľom pokročiť vpred v rámci procesu zmierenia na západnom Balkáne;

38. zdôrazňuje, že Srbsko ratifikovalo hlavné dohovory Medzinárodnej organizácie práce o pracovných právach, ako aj revidovanú Európsku sociálnu chartu; upozorňuje na to, že pracovné práva a práva odborových zväzov ostávajú aj napriek ústavným zárukám obmedzené, a vyzýva Srbsko, aby ešte viac posilnilo tieto práva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že sociálny dialóg je naďalej nedostatočný a konzultácie so sociálnymi partnermi sa uskutočňujú nepravidelne; požaduje, aby sa podnikli ďalšie kroky na posilnenie Hospodárskej a sociálnej rady s cieľom zabezpečiť jej aktívnu úlohu pri posilňovaní sociálneho dialógu a aktívnejšiu konzultačnú úlohu pri tvorbe zákonov;

39. vyzýva Srbsko a Komisiu, aby zabezpečili, že štrukturálne reformy a liberalizácia realizované v rámci napredovania k členstvu v EÚ nebudú viesť k zhoršeniu pracovných podmienok ani obmedzeniu pracovných práv a práv odborových zväzov;

40. s uspokojením berie na vedomie, že pomoc poskytovaná z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) funguje v Macedónsku dobre; vyzýva vládu aj EÚ, aby zjednodušili administratívne postupy týkajúce sa poskytovania finančných prostriedkov v rámci nástroja IPA s cieľom viac tento nástroj sprístupniť menším a necentralizovaným príjemcom; zdôrazňuje potrebu zachovať primeranú úroveň predvstupovej pomoci pri nadchádzajúcom preskúmaní finančného rámca EÚ;

41. víta prácu ombudsmana a vyzýva orgány, aby poskytli plnú politickú podporu a zabezpečili nadväzné opatrenia k jeho odporúčaniam a aby pre jeho úrad zabezpečili primerané finančné, administratívne a kancelárske kapacity, ktoré mu umožnia vykonávať činnosť;

42. víta iniciatívu orgánov mesta Belehrad na otvorenie kampane mesta na získanie štatútu Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2020 a povzbudzuje k súvisiacim projektom, ktorých cieľom bude priblížiť Belehrad a Srbsko z hľadiska kultúry k EÚ, najmä pokiaľ ide o koexistenciu etnických skupín, multikultúrne porozumenie a dialóg medzi náboženstvami; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporili kandidatúru Belehradu; v tomto smere vyzýva srbský parlament, aby prijal a vykonával potrebné osobitné právne predpisy s cieľom regulovať kultúrnu aktivitu a aby prijal stratégiu kultúrneho rozvoja na zlepšenie vykonávania právnych predpisov o kultúre;

43. opakuje význam inkluzívnej regionálnej spolupráce na západnom Balkáne a víta aktívnu účasť Srbska na regionálnych iniciatívach a dvojstranných stretnutiach, ktoré podporujú dobré susedské vzťahy, ako aj jeho čoraz aktívnejšiu úlohu pri presadzovaní zmierenia v regióne; víta oficiálnu návštevu prezidenta Tadića v Bosne a Hercegovine a podporu, ktorú vyjadril, pokiaľ ide o územnú celistvosť a zvrchovanosť tejto krajiny; vyzýva srbskú vládu, aby zabezpečila, že jej priame vzťahy s orgánmi Republiky srbskej budú v súlade s touto vyjadrenou podporou a nebudú oslabovať celistvosť, zvrchovanosť, právomoci a účinné fungovanie inštitúcií štátu Bosna a Hercegovina; okrem toho naliehavo žiada srbské orgány, aby podporovali reformy v Bosne a Hercegovine zamerané na posilnenie a zefektívnenie inštitúcií krajiny s cieľom realizovať reformy súvisiace s EÚ; vyzýva obe vlády, aby usporiadali osobitné spoločné zasadnutie s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu reforiem súvisiacich s EÚ; víta iniciatívy a výsledky, pokiaľ ide o zlepšovanie politických vzťahov medzi Chorvátskom a Srbskom, ktoré začali a dosiahli prezidenti Josipović a Tadić; opakuje, že takéto pozitívne dvojstranné vzťahy sú dobrým základom pre vyriešenie zostávajúcich otázok týkajúcich sa hraníc, a zdôrazňuje, že súdne konania vo veci genocídy, ktoré tieto dve krajiny voči sebe iniciovali, by nemali brániť ďalšiemu napredovaniu v tomto smere; nabáda srbské orgány, aby úzko spolupracovali s krajinami bývalej Juhoslávie a ďalšími susediacimi krajinami na rozriešení všetkých nevyriešených problémov týkajúcich sa právneho nástupníctva; podporuje cezhraničnú spoluprácu so susediacimi členskými štátmi EÚ Bulharskom, Maďarskom a Rumunskom vrátane spolupráce v rámci stratégie EÚ pre podunajskú oblasť;

44. víta aktívne zapojenie Srbska do postupujúceho sarajevského procesu a skutočnosť, že Srbsko spolu s Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskom a Čiernou Horou podpísalo 7. novembra ministerské vyhlásenie o ukončení vysídľovania a hľadaní trvalých riešení pre utečencov a vysídlené osoby; so záujmom očakáva regionálnu konferenciu darcov, ktorá sa má uskutočniť 24. apríla v Sarajeve a na ktorej bude predstavený spoločný regionálny program v oblasti bývania, ktorý uspokojí zostávajúce potreby, a dúfa, že vo všetkých krajinách sa zabezpečí dostatočná pomoc pre ubytovanie utečencov a vysídlených osôb, pričom sa zaistí úmerná podpora pre Srbsko, v ktorom sa usadila jedna z najväčších populácií vysídlených osôb v Európe;

45. víta zlepšenie vzťahov medzi Čiernou Horou a Srbskom; žiada užšiu koordináciu medzi príslušnými vládami pri realizovaní reforiem súvisiacich s EÚ, a najmä úsilie o riešenie spoločných výziev v oblasti právneho štátu, predovšetkým opatrenia proti organizovanému zločinu; vyzýva obe vlády, aby zintenzívnili svoje úsilie o nájdenie riešenia pre zostávajúce otázky týkajúce sa hraníc;

46. víta dohodu Srbska a Macedónska o voľnom pohybe občanov popri dohodách, ktoré už Srbsko podpísalo s Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou, a dúfa, že takéto dohody, ktoré zlepšujú dvojstranné vzťahy a zväčšujú príležitosti pre príslušných ľudí, bude možné rozšíriť na všetky krajiny v regióne;

47. zdôrazňuje dôležitosť činností Výboru pre historické zmierenie a pripomína, že prebiehajúci dialóg by mohol viesť k lepším vzťahom; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že prevažná časť historických archívov, a to najmä archívov bývalej tajnej polície UDBA, ostáva naďalej zatvorená; okrem toho naliehavo požaduje úplné a dôkladné vyšetrenie masakrov z rokov 1944 – 1945;

48. vyzýva orgány, aby v menej rozvinutých regiónoch Srbska propagovali príklad relatívne prosperujúcej Vojvodiny; vyzýva orgány, aby dva roky po schválení štatútu Vojvodiny urýchlene pristúpili k prijatiu súvisiaceho zákona o financovaní tejto provincie;

49. odporúča, aby boli v súvislosti s podporou EÚ pre reformný proces krajiny sprístupnené európske fondy priamo radám pre národnostné menšiny a organizáciám občianskej spoločnosti Srbska;

50. nabáda orgány, aby podnikli ďalšie kroky a otvorili pohraničné regióny susediacim krajinám s cieľom uľahčiť obchodné a ekonomické prepojenia; zdôrazňuje dôležitosť otvorenia terminálu pre obchodné nákladné automobily a tovar na hraničnom priechode Ribarci – Oltomantsi s cieľom zlepšiť miestny hospodársky rozvoj;

51. zdôrazňuje obrovský význam kvalitného vzdelávania pre ďalší spoločenský a hospodársky rozvoj Srbska a pre zníženie vysokej nezamestnanosti v krajine, predovšetkým nezamestnanosti mladých ľudí; vyzýva orgány, aby sa aktívne zapojili do propagovania hodnoty vzdelávania medzi mladými ľuďmi a investovali viac prostriedkov do vyššieho vzdelávania; zdôrazňuje potrebu verejných investícií pre nábor absolventov vysokých škôl, aby sa verejný sektor stal efektívnejším a zabránilo sa ďalšiemu úniku mozgov, ktorý bude vážnou prekážkou pre dlhodobý rozvoj krajiny;

52. žiada, aby bolo vynaložené väčšie úsilie s cieľom zabezpečiť vzdelávanie v menšinových jazykoch s neobmedzenou kvalitou na štátnej a oblastnej úrovni, ktoré je potrebné na zachovanie etnickej a kultúrnej identity, teda práva, ktoré je už zaručené prostredníctvom ústavy, ako aj prostredníctvom federálneho zákona z roku 2002 o ochrane práv a slobôd národnostných menšín a je v súlade s usmerneniami uvedenými v Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín, a predovšetkým poskytnúť všetky potrebné učebnice a ďalšie vzdelávacie materiály; v tomto smere víta otvorenie bilingválnej univerzitnej fakulty v Bujanovaci, ktorá vyhovuje požiadavkám študentov albánskeho i srbského etnického pôvodu; nabáda Srbsko, aby v prípade, že je to vhodné, uplatnilo tento model aj v politike voči ostatným menšinám; nabáda obe menšiny a väčšinovú srbskú komunitu, aby sa v záujme lepšieho porozumenia učili navzájom svoje jazyky; zdôrazňuje potrebu rešpektovania kultúrnej rozmanitosti etnických menšín umožnením neobmedzeného rozširovania kultúrnych stredísk, elektronických a tlačených médií a knižníc, ktoré sa primerane starajú o kultúrne potreby týchto komunít;

53. vyzýva srbskú vládu, aby vyriešila otázku akreditácie Medzinárodnej univerzity Novi Pazar v Sandžaku, a zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť nezávislosť a nestrannosť Komisie pre akreditáciu a zabezpečenie kvality;

54. víta dôležité kroky na vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a činnosti vlády, ktoré zlepšili finančnú a makroekonomickú situáciu Srbska; berie na vedomie rozhodnutie zmraziť dohodu s MMF o pohotovostnom úvere, kým nebude zvolená nová vláda; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Srbsko uskutočnilo štrukturálne reformy v záujme zvýšenia výrobnej kapacity hospodárstva a aby znížilo svoj rozpočtový deficit; pripomína, že celosvetová finančná a hospodárska kríza mala negatívny vplyv na spoločnosť, najmä na najzraniteľnejšie skupiny; vyzýva orgány, aby vyvinuli všetko možné úsilie na minimalizáciu nepriaznivého dosahu krízy – v podobe chudoby, nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia – na tieto skupiny a aby riešili jej základné príčiny vypracovaním potrebnej sociálnej a hospodárskej politiky;

55. zdôrazňuje, že nastolenie skutočného právneho štátu v krajine je potrebné na prilákanie zahraničných investícií, zlepšenie podmienok pre rýchlejší prechod ekonomiky na otvorený trh a na vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia; preto pripomína, že existencia monopolov tento prechod vážne brzdí, a vyzýva vládu, aby naďalej prijímala opatrenia na ich zrušenie; zdôrazňuje dôležitosť odstránenia byrokracie, zintenzívnenia hospodárskej súťaže a zvýšenia úlohy súkromného sektora;

56. oceňuje úsilie vlády o vytvorenie prosperujúceho odvetvia malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom prijímania a vykonávania príslušných právnych predpisov a vytvorenia správnych orgánov na podporu MSP; zároveň žiada, aby bolo vynaložené väčšie úsilie zamerané na uľahčenie rozširovania MSP znížením administratívnej záťaže a nepružnosti na pracovnom trhu a zvýšením prístupu k finančným prostriedkom; naliehavo žiada vládu, aby uplatňovala také vymedzenie MSP, ktoré je plne v súlade s odporúčaniami EÚ;

57. vyzýva srbskú vládu, aby zaviedla potrebné opatrenia na prehĺbenie spolupráce s odvetvím malých a stredných podnikov (MSP) v susedných regiónoch; zdôrazňuje, že ide o dôležitý predpoklad, ak sa má hospodárstvo Srbska prospešnejšie začleniť do obchodného systému Spoločenstva;

58. víta uspokojivý pokrok Srbska pri harmonizácii s acquis v oblasti životného prostredia; žiada ďalšie nepretržité úsilie v tejto oblasti so zameraním na presadzovanie právnych predpisov; naliehavo žiada orgány, aby zintenzívnili svoje úsilie, najmä pokiaľ ide o kvalitu vody a likvidáciu odpadu; nabáda Srbsko, aby prijalo ciele v oblasti zmeny klímy, ktoré budú v súlade s cieľmi Európskej únie;

59. víta uzatvorenie dohody medzi EÚ a Srbskom, ktorou sa zakladá rámec pre účasť Srbska na operáciách krízového riadenia EÚ, a oceňuje, že krajina je pripravená zúčastniť sa na dvoch operáciách SBOP EÚ, konkrétne na vojenskej misii EÚ na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM) a vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (EÚ NAVFOR Somálsko);

60. žiada vynaloženie ďalšieho úsilia na vývoj udržateľnej siete verejnej dopravy v Srbsku a najmä na zlepšenie systému železničnej dopravy a vnútrozemskej lodnej dopravy (koridor VII), ako aj cestnej infraštruktúry vrátane urýchleného dokončenia koridoru X; zdôrazňuje význam zlepšenia prepojení so susednými krajinami pre uľahčenie mobility občanov;

61. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vláde a parlamentu Srbska.

(1)

Ú. v. EÚ L 80, 19.3.2008, s. 46.

(2)

A/RES/64/298.

(3)

Ú. v. EÚ L 334, 19. 12. 2007, s. 46.

(4)

Ú. v. EÚ L 336, 18.12.2009, s. 1.

Posledná úprava: 23. marca 2012Právne oznámenie