Förfarande : 2012/2604(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0207/2012

Ingivna texter :

B7-0207/2012

Debatter :

OJ 17/04/2012 - 89

Omröstningar :

PV 20/04/2012 - 10.5

Antagna texter :

P7_TA(2012)0142

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 133kWORD 75k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.761v01-00
 
B7-0207/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Burma


(2012/2604(RSP))

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Werner Langen, Tokia Saïfi, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Alojz Peterle, Jarosław Leszek Wałęsa, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Burma (2012/2604(RSP))  
B7‑0207/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma/Myanmar, särskilt resolutionerna av den 25 november 2010 och den 20 maj 2010,

–   med beaktande av Europeiska unionens restriktiva åtgärder enligt rådets gemensamma ståndpunkt (2010/232/Gusp), senast ändrad genom rådets förordning (EU) nr 1083/2011 av den 27 oktober 2011,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 12 april 2011 om förbudet mot högnivåmöten och viseringsförbudet för civila regeringsmedlemmar (rådets beslut 2011/239/Gusp),

–   med beaktande av uttalandet av den 28 april 2011 från unionens höga representant,

–   med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare av den 2 april 2012 om valet i Burma/Myanmar,

–   med beaktande av beslutet från Asean-toppmötet i november 2011 om att överlåta ordförandeskapet för Asean åt Burma/Myanmar 2014,

–   med beaktande av uttalandet från Europeiska rådets ordförande av den 30 januari 2012 om reformarbetet i Burma/Myanmar,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 23 januari 2012 om Burma/Myanmar,

–   med beaktande av den höga representantens uttalanden, särskilt uttalandena av den 13 november 2010 om frigivningen av Aung San Suu Kyi, den 13 januari 2011 och 12 oktober 2011 om frigivningen av politiska fångar och den 2 april 2012 om genomförandet av fyllnadsval,

–   med beaktande av uttalandet från Asean-toppmötet den 3 april 2012 om resultatet av fyllnadsvalet den 1 april 2012 och uppmaningen att lyfta sanktionerna,

–   med beaktande av de olika möten som hållits mellan Myanmars president Thein Sein och Aung San Suu Kyi sedan augusti 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet följer med största intresse den viktiga politiska och ekonomiska reformprocessen i Burma/Myanmar som leds av president Thein Sein och dialogen mellan regeringen och de politiska intressenter som tidigare befann sig utanför parlamentet.

B.  Att det hölls fyllnadsval den 1 april och att utländska observatörer, bland dem en företrädare för Europaparlamentet, hade bjudits in och fick närvara, är ett bevis på att regeringen i Burma/Myanmar vill fortsätta sin reformprocess.

C. Reformprocessen bör vara hållbar och definitiv och understryka det ansvar som landets regering har för att fortsätta med reformerna.

D. Det beaktansvärda politiska reformprogram som presidenten, regeringen och parlamentet i Burma/Myanmar har genomfört kan jämsides med åtagandena om ekonomisk och social utveckling bana väg för nationell försoning.

E.  De pågående förändringarna skapar viktiga nya möjligheter att utveckla förnyade förbindelser mellan Europeiska unionen och Burma/Myanmar.

F.  Ett avsevärt antal politiska fångar har nyligen frigivits, vilket innebär ett avgörande steg framåt som klart visar regeringens beslutsamhet att fortsätta med reformarbetet. Man bör dock notera att hundratals politiska fångar fortfarande sitter fängslade under bedrövliga förhållanden utan tillgång till vederbörlig rättsskipning, att många frigivna endast har frigivits villkorligt, och att inga av de lagar med förbudsåtgärder som utnyttjades för att fängsla dessa personer har upphävts.

G. Regeringen håller på att ta itu med arvet efter tiotals år av inbördeskrig och beväpnade oroligheter, vilket har resulterat i avtal om vapenvila med de flesta beväpnade etniska grupper. Ett undantag är problemen i delstaten Kachin.

H. FN:s råd för mänskliga rättigheter noterar visserligen de positiva förändringar som skett i landet på senare tid men är fortfarande oroat över att de allvarliga människorättskränkningarna fortsätter, liksom den väpnade konflikten i vissa etniska områden, särskilt delstaterna Kachin och norra Shan.

I.   Eftersom de restriktiva åtgärderna löper ut den 30 april 2012 planeras ytterligare en översyn av rådets beslut om dem till nästa rådsmöte den 23 april 2012.

J.   Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Catherine Ashton planerar att besöka Burma/Myanmar inom kort efter rådsmötet den 23 april 2012.

K. Regeringen i Myanmar/Burma har bekräftat att den kommer att ta itu med internflykt som en prioriterad fråga, och EU har uttryckt sin vilja att stödja denna förändring av politiken.

L.  Kvinnoorganisationer på gräsrotsnivå, t.ex. nätverket Women’s Action Network från delstaten Shan och organisationen Women’s Association Thailand från delstaten Kachin har dokumenterat tiotals fall av våldtäkter och gruppvåldtäkter som den burmesiska arméns soldater gjort sig skyldiga till, bland annat av unga flickor och en funktionshindrad kvinna.

M. Ett oberoende och opartiskt rättsväsen är avgörande för att rättsstatsprincipen och rättvisan ska upprätthållas i Myanmar. Regeringen i Myanmar bör uppmanas att inleda rättsliga reformer i syfte att garantera ett verkligt oberoende och opartiskt rättsväsen.

N. President Thein Sein har meddelat att konstruktionen av Myitsone-dammen i delstaten Kachin ska ställas in.

1.  Europaparlamentet välkomnar att fyllnadsvalet den 1 april genomfördes på ett öppet och trovärdigt sätt, men noterar de oegentligheter under perioden före valet som rapporterats och stöder myndigheternas insatser för att garantera att processen är hållbar och definitiv.

2.  Europaparlamentet välkomnar den reformpolitik som leds av Myanmars president Thein Sein och som denne lade fram under ett sammanträde med Europaparlamentets Asean‑delegation i Naypyitaw den 28 februari 2012.

3.  Europaparlamentet erkänner de resultat som uppnåtts hittills, vilka är liktydiga med en historisk övergång från autokratiskt till demokratiskt styre under fredliga och välordnade former.

4.  Europaparlamentet uppmanar regeringen och parlamentet i Burma/Myanmar att göra de konstitutionella förändringar som krävs för att garantera ett verkligt demokratiskt parlament som helt och fullt företräder det som folket i landet önskar.

5.  Europaparlamentet välkomnar i synnerhet att de ömsesidiga förbindelserna mellan president Thein Sein och Aung San Suu Kyi har förbättrats.

6.  Europaparlamentet understryker det som Aung San Suu Kyi betonat, nämligen att reformprocessen måste göras hållbar och definitiv.

7.  Europaparlamentet välkomnar särskilt frigivningen av många politiska fångar, bland annat medlemmar av aktivistgruppen The 88-Generation, den försiktiga liberaliseringen av medierna och internetfriheten, den nya lagstiftningen om församlingsfrihet, de framsteg om lagändringar som rapporterats samt åtgärderna för avskaffande av tvångsarbete.

8.  Europaparlamentet uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att undersöka alla återstående fall där politiska fångar är inblandade och frige fångarna ovillkorligt utan dröjsmål. Samtidigt uppmanar parlamentet den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter att intensifiera sitt arbete för att främja och skydda medborgarnas grundläggande rättigheter.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar regeringen i Burma/Myanmar att fortsätta sina föregripande insatser visavi beväpnade etniska grupper genom en politisk process som omfattar alla parter och utgår från befintliga avtal om vapenvila i nära samarbete med lokala myndigheter och det internationella samfundet, i syfte att befästa en trovärdig och kontinuerlig process för att trygga varaktig fred och nationell försoning.

10. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Burma/Myanmar att trygga fria och oberoende medier och tillåta oberoende programföretag på radio- och TV-marknaden.

11. Europaparlamentet uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att inleda rättsliga reformer i syfte att garantera ett verkligt oberoende och opartiskt rättsväsen.

12. Europaparlamentet påminner om att nästa allmänna val i Burma/Myanmar 2015 kommer att visa huruvida maktöverföringen till en fullständigt civil regering som valts genom människors fria vilja har genomförts på ett lyckat sätt.

13. Europaparlamentet påminner om att även om nästa allmänna val 2015 är fria och rättvisa har militären fortfarande reserverat 25 procent av sätena i parlamentet, vilket innebär att de kan blockera konstitutionella reformer som är avgörande för att demokratin ska kunna stärkas.

14. Europaparlamentet välkomnar resultatet av den nittonde sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter som förlängde mandatet för den särskilda rapportören om människorättssituationen i Burma/Myanmar med ytterligare ett år.

15. Europaparlamentet är mycket oroat över att armén fortsätter med de allvarliga brotten mot folkrätten och uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att respektera rekommendationen från FN:s särskilda rapportör om att dessa brott ska utredas och de ansvariga ställas inför rätta med FN:s stöd.

16. Europaparlamentet uppmanar president Thein Sein att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa den burmesiska arméns våldtäkter och sexuella våldshandlingar samt åtala de soldater som gjort sig skyldiga till sådana dåd.

17. Europaparlamentet uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att ge den etniska rohingya‑minoriteten fullständiga medborgerliga rättigheter.

18. Europaparlamentet uppmanar president Thein Sein att omedelbart vidta åtgärder för att stoppa arméns offensiver i delstaten Kachin och inleda en seriös försoningsprocess.

19. Europaparlamentet uppmanar president Thein Sein att samråda med de berörda lokala samhällena om de planerade dammprojekten och genomföra oberoende miljökonsekvensbedömningar.

20. Europaparlamentet välkomnar att EU utlovat ett tvåårigt stödpaket på 150 miljoner euro till Myanmar för att hjälpa landet att utveckla sitt hälsovårds- och undervisningssystem så det kan bistå jordbruket samt att hjälpa sårbara människor som fördrivits till följd av konflikter.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet att utvärdera det politiska värdet hos sanktioner mot bakgrund av den nya situationen i Burma/Myanmar samt uppmuntra ytterligare reformer genom en klar politisk signal, bland annat genom att åter lätta de restriktiva åtgärderna avsevärt.

22. Europaparlamentet inser att handel och investeringar som utförs hållbart och ansvarsfullt – bland annat med och från EU – kommer att stödja Burma/Myanmars insatser i kampen mot fattigdom och gynna bredare befolkningssegment. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga att bevilja Burma/Myanmar privilegierat marknadstillträde till Europeiska unionen samtidigt som man ser till att inga produkter som importerats på så sätt involverar tvångsarbete.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fastställa klara tidsfrister och riktmärken för utvärderingen av den pågående politiska och ekonomiska reformprocessen i Burma/Myanmar.

24. Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande att utöka stödet till den konfliktdrabbade befolkningen och uppmanar regeringen i Burma/Myanmar att bevilja stödorganisationer och FN tillträde till etniska delstater eller göra det möjligt att tillhandahålla lokalt gränsöverskridande bistånd som når dessa utsatta befolkningsgrupper.

25. Europaparlamentet uppmanar den höga representanten, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att undersöka alternativ som kan bidra till att trygga freden i etniska områden samt stödja ekonomisk och social utveckling i samarbete med de centrala och lokala myndigheterna.

26. Europaparlamentet välkomnar EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashtons kommande officiella besök, liksom hennes beslut att vid samma tillfälle etablera en diplomatisk närvaro i landet och inviga EU:s kontor.

27. Europaparlamentet uppmanar EU att återinföra och därefter utöka finansieringen till det thailändsk–burmesiska gränskonsortiet i syfte att bistå flyktingar som befinner sig i thailändska flyktingläger.

28. Europaparlamentet påminner om att det bjudit in Sakharovpristagaren Aung San Suu Kyi till parlamentet för att offentligt ta emot det Sacharovpris hon tilldelades 1990 för alla sina insatser till stöd för demokrati och frihet i Burma/Myanmar.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s höga representant, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Aseans generalsekreterare samt regeringen och parlamentet i Burma/Myanmar.

Senaste uppdatering: 19 april 2012Rättsligt meddelande