Procedūra : 2012/2604(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0210/2012

Pateikti tekstai :

B7-0210/2012

Debatai :

OJ 17/04/2012 - 89

Balsavimas :

PV 20/04/2012 - 10.5

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0142

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 115kWORD 71k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.764v01-00
 
B7-0210/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Birmos (Mianmaro)


(2012/2604(RSP))

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Birmos (Mianmaro) (2012/2604(RSP))  
B7‑0210/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes 2010 m. lapkričio 25 d., 2010 m. gegužės 20 d., 2010 m. vasario 11 d., 2008 m. spalio 22 d., 2008 m. birželio 18 d., 2008 m. balandžio 22 d. , 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. birželio 21d. ir 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliucijas dėl Birmos (Mianmaro),

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2010/232/BUSP, Tarybos sprendimą 2011/504/BUSP ir Tarybos sprendimą 2011/239/BUSP,

–   atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo 2012 m. kovo 12 d. pranešimą dėl žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi per rinkimus Nacionalinė demokratijos lyga (NDL) laimėjo 43 vietas iš 44; kadangi opozicijos lyderė Auung San Suu Kyi gavo vietą parlamente; kadangi šių rezultatų buvo pasiekta nepaisant to, kad NLD buvo ne kartą trukdoma vykdyti kampaniją, jai buvo grasinama, prie jos buvo priekabiaujama, buvo perkami balsai ir taikoma cenzūra;

B.  kadangi pirmą kartą šios šalies istorijoje balsavimą buvo leista stebėti užsienio stebėtojams ir žurnalistams;

C. kadangi šie rinkimai – tai dar vienas žingsnis 2010 m., kai karinė chunta surengė rinkimus ir bent jau techniškai perdavė valdžią civiliniam parlamentui, prasidėjusių reformų procese; kadangi kalinių išlaisvinimas, vyriausybės ir opozicijos dialogo pradžia, pastangos pasiekti ilgalaikius taikos susitarimus su daugeliu etninių mažumų armijų šalies pakraščiuose ir pirmieji žingsniai siekiant įtvirtinti žiniasklaidos laisvę rodo pažangą siekiant šalies demokratizacijos;

D. kadangi, nepaisant šios pažangos, vis dar esama rimtų problemų: kariuomenės palaikoma partija vis dar užima tris ketvirtadalius parlamento vietų; konstitucija vis dar remia šią partiją ir suteikia ginkluotosioms pajėgoms galimybę bet kada grįžti į politiką, nors tai neatitinka įprastos demokratinės tvarkos ir teisinės valstybės principų; ir toliau nerimą kelia žmogaus teisių padėtis;

E.  kadangi esama rimtų dar neišspręstų žmogaus teisių problemų, susijusių su teisėkūros politika, kalinių išlaisvinimu, skurdu ir vystymusi, taip pat etninių mažumų teisėmis;

F.  kadangi Birmos šiaurinėje dalyje esančioje Kačinų valstijoje vykstant kovoms ir toliau rimtai pažeidžiamos žmogaus teisės, o humanitarinė pagalba dešimtims tūkstančių perkeltų civilių gyventojų blokuojama;

1.  sveikina Birmos (Mianmaro) gyventojus dėl balandžio 1 d. įvykusių papildomų rinkimų eigos; sveikina Auung San Suu Kyi ir Nacionalinės demokratijos lygos narius pasiekus sėkmingų rezultatų; ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ir parlamentą pašalinti naujai išrinktiems politikams visas galimas kliūtis pradėti darbą parlamente;

2.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ir parlamentą toliau tęsti ir paspartinti perėjimą prie tikros demokratijos ir teisinės valstybės; dar kartą patvirtina nepaprastą tikro dialogo ir nacionalinio susitaikymo svarbą perėjimui prie demokratijos;

3.  ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę ir parlamentą spręsti įsisenėjusias socialines, ekonomines ir vystymosi problemas, ypač pasienio srityse, kur vyksta konfliktai ir vyrauja etninės mažumos;

4.  ragina Mianmaro vyriausybę nedelsiant ir nekeliant jokių sąlygų paleisti į laisvę visus sąžinės kalinius, grąžinti jiems visas jų politines teises ir daugiau nebevykdyti politiniais motyvais grindžiamų areštų;

5.  palankiai vertina Nacionalinės žmogaus teisių komisijos įsteigimą; ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę užtikrinti, kad būtų atliktas visapusiškas, skaidrus, efektyvus, nešališkas ir nepriklausomas visų žmogaus teisių pažeidimų, apie kuriuos pranešta, tyrimas, ir atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn siekiant panaikinti nebaudžiamumą už tokius nusikaltimus;

6.  reiškia gilų susirūpinimą ginkluotu konfliktu tam tikrose srityse ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę apsaugoti civilius gyventojus visoje šalyje; ragina visas šalis griežtai laikytis esamų paliaubų susitarimų;

7.  dar kartą pabrėžia savo gilų susirūpinimą dėl tebesitęsiančios diskriminacijos, žmogaus teisių pažeidimų, perkėlimų ir ekonominio nepritekliaus, kurį kenčia daugelis etninių mažumų, įskaitant rohinjų etninę mažumą Rachinų valstijoje šalies šiaurinėje dalyje (tačiau ne tik ją), ir ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagerinti etninių mažumų padėtį;

8.  primygtinai ragina Birmos (Mianmaro) vyriausybę nedelsiant nutraukti vaikų kareivių samdymą ir naudojimą, sustiprinti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų apsaugą nuo ginkluotų konfliktų, ir toliau bendradarbiauti su JT Generalinio Sekretoriaus specialiąja įgaliotine vaikų ir ginkluotų konfliktų klausimais;

9.  ragina ES nutraukti Birmai (Mianmarui) taikomas sankcijas; išreiškia ketinimą atidžiai stebėti įvykių raidą šalyje;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Birmos (Mianmaro) vyriausybei ir parlamentui, Aung San Suu Kyi, NLD, ASEAN ir ASEM valstybių narių vyriausybėms, ASEM sekretoriatui, ASEAN tarpparlamentinei grupei Mianmaro klausimais, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir JT žmogaus teisių specialiajam pranešėjui Birmos klausimais.

 

 

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas