Procedūra : 2012/2619(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0216/2012

Pateikti tekstai :

B7-0216/2012

Debatai :

OJ 18/04/2012 - 114

Balsavimas :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0143

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 123kWORD 70k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0214/2012
18.4.2012
PE486.770v01-00
 
B7-0216/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo


(2012/2619(RSP))

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaime Mayor Oreja, Ioannis Kasoulides, Luis de Grandes Pascual, Daniel Caspary, Francisco José Millán Mon, Veronica Lope Fontagné, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Pablo Zalba Bidegain, María Auxiliadora Correa Zamora, Antonio López-Istúriz White, Santiago Fisas Ayxela, Esther Herranz García, Carlos José Iturgaiz Angulo, Eva Ortiz Vilella, Rosa Estaràs Ferragut, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvador Garriga Polledo, Gabriel Mato Adrover, Pablo Arias Echeverría, Alejo Vidal-Quadras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Pilar Ayuso, Juan Andrés Naranjo Escobar, Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos investicijų už Europos Sąjungos ribų teisinio saugumo (2012/2619(RSP))  
B7‑0216/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. priimtą savo pranešimą dėl ES ir Lotynų Amerikos strateginės dviejų regionų asociacijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi SESV 207 straipsnyje numatyta, kad Europos investicijos trečiosiose šalyse yra pagrindinis Europos Sąjungos bendros prekybos politikos elementas, taigi sudaro esminę išorės veiksmų politikos dalį, ir kad įsigaliojus SESV šis klausimas priskiriamas išimtinai ES kompetencijai;

B   kadangi Argentinos Respublikos vyriausybė paskelbė nusprendusi šalies Kongresui teikti patvirtinti įstatymo projektą, pagal kurį siekiama nacionalizuoti 51 % akcijų, priklausančių angliavandenilių įmonei YPF, kurios didžioji dalis priklauso Europos įmonei, ir būtent šios įmonės akcijas siūloma nacionalizuoti;

C. kadangi po minimo pareiškimo Argentinos federalinės vyriausybės institucijos, išvariusios teisėtus minėtos įmonės paskirtus vadovus ir darbuotojus ir privertusios juos apleisti patalpas, nedelsdamos ir neatidėliodamos perėmė faktinę YPF būstinės kontrolę;

D. kadangi pastaraisiais mėnesiais minėta įmonė nukentėjo nuo iš anksto apgalvotos priekabiavimo ir persekiojimo kampanijos, dėl kurios, taip pat dėl daugkartinių administracinių sprendimų, biržoje labai nukrito jos akcijų kursas ir dėl to nukentėjo įmonės akcininkai; kadangi kitos Europos įmonės taip pat nukentėjo dėl panašių Argentinos valdžios institucijų veiksmų;

E.  kadangi Europos Komisija ne kartą išreiškė susirūpinimą PPO dėl Argentinos vyriausybės taikomų importo ribojamųjų priemonių, kurios turi poveikį vis didesniam Pasaulio prekybos organizacijos šalių narių skaičiui;

F.  kadangi Argentinos Respublika, visateisė MERCOSUR narė, šiuo metu vykdo derybas su Europos Sąjunga dėl asociacijos susitarimo, kurio vienas iš tikslų – palaipsnė ir abipusė mainų liberalizacija ir kurio rezultatai priklausys nuo abiejų šalių pasiūlymų žemės ūkio, paslaugų ir investicijų srityse, kurie iš esmės nulems derybų sėkmę;

G. kadangi Argentinos Respublika pagal tradiciją naudojasi Sąjungos jai vienašališkai suteikta bendrąja lengvatų sistema;

1.  labai apgailestauja dėl Argentinos vyriausybės sprendimo nacionalizuoti didžiąją dalį Europos įmonės akcijų, nes šis sprendimas ginčytinas, neteisingas ir konfiskuojamojo pobūdžio, tiesiogiai prieštarauja laisvos įmonių veiklos ir investicijų teisinio saugumo principams ir blogina Europos investicijų aplinką šioje šalyje;

2.  reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties, kuri susidarė dėl įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę ir tarptautinius susitarimus nevykdymo; įspėja dėl pasekmių, kurias paprastai turi tokie veiksmai, t. y. dėl jų sustabdomos tarptautinės investicijos, būtinos vystymuisi ir augimui, ir kyla neigiama tarptautinės bendruomenės reakcija;

3.  primena, kad pagal tradiciją Europos Sąjunga palaiko draugiškus santykius su Argentinos Respublika, kuri paiso bendrų vertybių ir principų, ir primygtinai ragina Argentinos valdžios institucijas atnaujinti dialogą ir derybas, nes tai pati tinkamiausia priemonė siekiant įveikti iškilusius nesutarimus tarp verslo partnerių ir šalių, kurios palaiko draugiškus santykius;

4.  primena, kad šiuo metu vykstančių derybų dėl ES ir MERCOSUR susitarimo tikslas – sutarti dėl abiejų blokų ekonominės integracijos ir politinio dialogo, kad abu regionai pasiektų kuo didesnio klestėjimo ir pažangos, ir kad Argentinos valdžios institucijų priimtas sprendimas neskatina draugiškų santykių ir supratimo, kurių reikia minėtam susitarimui sudaryti;

5.  prašo, kad Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai imtųsi veiksmų prieš Argentinos valdžios institucijas, apgintų Sąjungos interesus ir užtikrintų, jog būtų paisoma teisinio saugumo principo, kad būtų galiam užtikrinti Europos verslą ir investicijas šioje Pietų Amerikos šalyje;

6.  primygtinai ragina Europos Komisiją ir Tarybą išnagrinėti ir priimti Europos interesų gynimo priemones, reikalingas siekiant užtikrinti, kad panašūs atvejai nepasikartotų;

7.  ragina Europos Komisijos pirmininką imtis veiksmų G20 ir PPO ir išreikšti susirūpinimą dėl to, kad minėti įvykiai yra tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos prisiima abiejų organizacijų šalys narės partnerių atžvilgiu, pažeidimas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Argentinos Respublikos Vyriausybei ir Kongresui bei MERCOSUR Tarybos nariams.

 

Atnaujinta: 2012 m. balandžio 19 d.Teisinis pranešimas