Postup : 2012/2617(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0233/2012

Předložené texty :

B7-0233/2012

Rozpravy :

PV 23/05/2012 - 17

Hlasování :

PV 24/05/2012 - 10.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 146kWORD 104k
21. 5. 2012
PE489.255v01-00
 
B7-0233/2012

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0113/2012

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ (2012/2617(RSP))


Pervenche Berès za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ (2012/2617(RSP))  
B7‑0233/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na otázku o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ předloženou Komisi dne 26. dubna 2012 (O-000106/2012 – B7–0113/2012),

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 17. června 2010 o strategii Evropa 2020 a jejích pěti hlavních cílech,

–   s ohledem na sdělení Komise s názvem „Iniciativa „Příležitosti pro mladé“ (COM(2011) 933),

–   s ohledem na balíček k problematice zaměstnanosti s názvem „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst, který představila Komise dne 18. dubna 2012 (COM(2012) 173),

–   s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – Společně pro nový růst“ (COM(2011) 206),

–   s ohledem na sdělení Komise s názvem „Mládež v pohybu – iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (COM(2010) 477),

–   s ohledem na sdělení Komise s názvem „Roční analýza růstu na rok 2012“ (COM(2011) 815),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2010 o podpoře přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením a o Evropské strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o evropské strategii pro začleňování Romů(3),

–   s ohledem na závěry Rady o podpoře zaměstnanosti mládeže v zájmu dosažení cílů strategie Evropa 2020 přijaté dne 17. června 2011 v Lucemburku,

–   s ohledem na prohlášení členů Evropské rady ze dne 30. ledna 2012 s názvem „Na cestě ke konsolidaci podporující růst a k růstu podporujícímu tvorbu pracovních míst“,

–   s ohledem na dopis o nezaměstnanosti mládeže, který dne 31. ledna 2012 zaslal předseda Evropské komise Barroso osmi členským státům,

–   s ohledem na pracovní dokument Evropského hospodářského a sociálního výboru (SOC)450 ze dne 28. března 2012 o sdělení Komise COM(2011) 933 Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,

–   s ohledem na články 15, 31 a 32 Listiny základních práv Evropské unie,

–   s ohledem na hlavu XII SFEU,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament vyjádřil svůj postoj k podpoře přístupu mládeže na trh práce a k podpoře statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy ve svém usnesení z roku 2010, v němž vyzval Evropskou komisi, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany, aby podle svých příslušných pravomocí podnikly mimo jiné následující kroky:

–   intenzivně pracovat na strategiích, hospodářských politikách a politikách trhu práce, aby tak vytvořily více lepších pracovních míst pro mladé, a ušetřily je tak nejistoty, v níž se ocitají mladí lidé, kteří přijímají řadu přechodných zaměstnání a neplacených stáží, jež nevedou ke skutečnému zvýšení platu či zlepšení pracovních podmínek nebo ke stabilnějším formám zaměstnání;

–   podpořit vnitrostátní trhy práce a politiky vzdělávání a odborné přípravy zárukou pro mladé lidi, která každému mladému člověku v EU zajistí právo získat nabídku práce, učňovského místa, dalšího vzdělávání nebo kombinace práce a odborné přípravy nejpozději po čtyřech měsících nezaměstnanosti;

–   více usilovat o snížení míry předčasného ukončování školní docházky a vytvořit strategie pro pomoc mladým lidem, kteří nejsou zaměstnání, nevzdělávají se a neúčastní se odborné přípravy (NEETs);

–   zlepšit propojení oblasti vzdělávání a práce prostřednictvím lepšího přizpůsobení vzdělávacích programů potřebám trhu práce, poskytování kvalitních stáží za důstojnou mzdu a vhodných pracovních podmínek, zavedení Evropské úmluvy o kvalitě stáží, jež stanoví minimální standardy pro stáže, aby byla zajištěna jejich vzdělávací hodnota, zamezilo se vykořisťování a byla poskytnuta sociální ochrana a vytvořením většího počtu lepších možností získat místo v rámci odborného vzdělávání a přípravy s cílem usnadnit mladým lidem přechod ze vzdělávání do zaměstnání;

–   zvýšit snahu o vytvoření a zavedení evropského systému pro certifikaci a uznávání formálního a informálního učení, a zlepšit tak vnitrostátní i přeshraniční mobilitu na trhu práce;

–   zajistit politiky podporující začlenění, aby se zamezilo diskriminaci mladých lidí a byly zohledněny potřeby skupin, jako jsou mladí migranti, mladí rodiče, mladí Romové a postižení lidé, které se při vstupu na trh práce často potýkají se specifickými překážkami;

B.  vzhledem k tomu, že po nevýrazném hospodářském oživení od roku 2010 opět narůstá nezaměstnanost, přičemž v Evropské unii průměrná míra nezaměstnanosti dosahuje 10 % a nezaměstnanost mládeže přesahuje 22 % a hospodářské prognózy předpovídají další období hospodářské stagnace, další nárůst míry nezaměstnanosti a oživení s intenzivním růstem pracovních míst není v dohledné době předvídatelné;

C. vzhledem k tomu, že situace v zaměstnanosti mladých lidí se v jednotlivých členských státech výrazně liší, přičemž v některých členských státech je míra nezaměstnanosti značně pod 10 %, avšak dosahuje až 50 % v zemích nejvíce zasažených krizí;

D. vzhledem k tomu, že problematiku nezaměstnanosti mládeže lze smysluplně řešit pouze pokud bude analyzována ve vztahu k širším souvislostem celkové situace v oblasti zaměstnanosti v konkrétním členském státu a k celkovému rámci hospodářské politiky, kterým se řídí vnitrostátní trh práce;

E.  vzhledem k tomu, že jedním z důvodů vysoké míry nezaměstnanosti mládeže je nedostatek nových pracovních míst;

F.  vzhledem k tomu, že negativní důsledky finanční a hospodářské krize a zejména krize státního dluhu v zemích eurozóny v Evropě výrazněji zasahují mladé lidi, zvláště pak ty, kteří nedokončili či úspěšně nezavršili povinné či vyšší sekundární vzdělávání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní a čelí sociálnímu vyloučení, žijí v hospodářsky znevýhodněných regionech, a tudíž je jejich situace horší než dříve;

G. vzhledem k tomu, že v Evropské unii znepokojivý nárůst nezaměstnanosti mladých lidí ohrožuje hospodářskou a sociální budoucnost mnoha z nich, což je velmi vysoká cena za krizi;

H. vzhledem k tomu, že boj proti nezaměstnanosti mládeže v EU vyžaduje vyšší investice do vzdělávání a odborné přípravy;

I.   vzhledem k tomu, že účinná opatření vyžadují převedení pracovníků z upadajících výrobních odvětví do odvětví rostoucích, což povede k inovacím a vytváření nových pracovních míst;

J.   vzhledem k tomu, že dne 17. června 2010 schválila Evropská rada strategii Evropa 2020 a pět hlavních cílů, které zahrnují:

–   snížení míry předčasného ukončování školní docházky pod 10 %;

–   zvýšení podílu osob ve věkové skupině 30–34 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním alespoň na 40 %;­

–   úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím většího zapojení mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů;

–   podpora sociálního začleňování, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to pomocí úsilí o snížení počtu lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů.

K. vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení o Aktu o jednotném trhu správně konstatovala, že další propojení jednotného trhu skýtá potenciál vytvořit pracovní místa a přinést prosperitu, který je nezbytně potřeba k tomu, aby nastal obrat v hospodářství a aby bylo možné čelit současné hospodářské krizi;

L.  vzhledem k tomu, že Evropská komise ve svém sdělení „Mládež v pohybu“ vyzvala členské státy, aby zavedly záruku pro mladé lidi, a následně na ně apelovala, aby vyvinuly více snahy o zavedení těchto záruk;

M. vzhledem k tomu, že členové Evropské rady během svého zasedání dne 30. ledna 2012 zveřejnili prohlášení, v němž vyzývají členské státy, aby zlepšily nabídku práce a snížily nezaměstnanost mládeže, a dospěli k závěru, že „cílem by mělo být, aby mladí lidé do několika měsíců po ukončení školní docházky získali kvalitní nabídku zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání, učňovské místo v podniku či stáž“;

N. vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2012 předseda Evropské komise Barroso zaslal dopisy osmi členským státům, v nichž se míry nezaměstnanosti mládeže pohybují výrazně nad průměrem EU, a že do těchto členských stát byly vyslány akční týmy, aby vytvořily plány pro zaměstnanost mládeže;

O. vzhledem k tomu, že společným znakem těchto osmi zemí je velmi vysoké množství osob předčasně opouštějících vzdělávací systém a mladých lidí s nízkou kvalifikací, kteří hledají místa na pracovním trhu;

P.  vzhledem k tomu, že v květnu 2012 Evropská komise předloží svá doporučení pro jednotlivé země na rok 2012 a ve svém sdělení o iniciativě „Příležitosti pro mladé“ uvedla, že členské státy, zejména státy s nejvyšší mírou nezaměstnanosti mladých lidí by měly bez ohledu na uvedená doporučení přijmout rozhodná opatření proti předčasnému opouštění vzdělávacího systému, rozvíjet schopnosti, které jsou relevantní pro pracovní trh, podporovat první pracovní zkušenosti a profesní přípravu na pracovišti a usnadnit přístup k (prvním) pracovním místům;

Q. vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady dne 30. ledna předseda Evropské komise Barroso oznámil, že z rozpočtu strukturálních fondů má být ještě přiděleno 82 miliard EUR a tato částka může být přerozdělena;

1.  vítá sdělení Komise o iniciativě „Příležitosti pro mladé“, které vychází z dřívějších iniciativ Komise, jako je „Mládež v pohybu“ a „Nové dovednosti a nová povolání“, a mnoha dalších iniciativ uvedených v těchto sděleních, má však vážné pochybnosti o tom, zda rozsah navrhovaných činností odpovídá závažnosti současné krize v oblasti nezaměstnanosti  mladých lidí v mnoha členských státech;

2.  zdůrazňuje, že zaměstnanost mladých lidí velmi závisí na celkové ekonomické situaci; vítá sdělení Komise s názvem „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“ a naléhavě vyzývá vedoucí představitele států nebo vlád EU, aby co nejdříve předložili evropský investiční plán podporující udržitelný hospodářský růst s intenzivní tvorbou pracovních míst, který podporuje začlenění;

3.  vítá prohlášení Evropské rady, ve kterém vyzývá členské státy, aby zavedly vnitrostátní systémy podobné iniciativě „Evropská záruka pro mladé lidi“, a naléhavě vyzývá členské státy, aby urychleně podpořily tuto snahu konkrétními opatřeními na vnitrostátní úrovni a zajistily tak, že mladí lidé budou mít buď přijatelné pracovní místo, vzdělání, odbornou přípravu či rekvalifikaci do čtyř měsíců od ukončení vzdělání;

4.  vítá úsilí Komise o podporu iniciativy „Evropská záruka pro mladé lidi“ a vítá i přidělení 4 milionů EUR na pomoc členským státům při zavádění systémů záruk pro mladé lidi, jež by měly být podpořeny aktivními politikami pracovního trhu, které odstraní rozdíly mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy a pracovním trhem, upřímně však pochybuje, že tato částka je dostatečně vysoká na to, aby pomohla zavést tyto záruky v zemích, jež se potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti a omezeným vnitrostátním rozpočtem;

5.  zdůrazňuje, že iniciativa „Evropská záruka pro mladé lidi“ musí být právně vymahatelná, aby účinným způsobem zlepšila situaci mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se a neúčastní se odborné přípravy, a umožnila postupné překonání problému nezaměstnanosti mladých lidí v EU;

6.  vítá záměr Komise, uvedený ve sdělení „Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst“, předložit návrh doporučení Rady o rámci pro zajišťování kvality stáží a doporučení Rady o zárukách pro mladé lidi do konce roku 2012 a naléhavě vyzývá členské státy, aby návrh přijaly do konce roku 2012;

7.  uznává, že mladí lidé jsou na pracovním trhu vystaveni diskriminaci, pokud jde o přístup na něj a setrvání na něm, která plyne z jejich nejisté pozice a dočasných smluv, a uznává, že tato situace vyžaduje, aby byla plně respektována zásada rovného zacházení stanovená evropskými právními předpisy;

8.  zdůrazňuje, že mladé matky jsou na pracovním trhu vystaveny výrazné diskriminaci, neboť z rodinných důvodů přerušují svou kariéru; vyzývá proto členské státy, aby posílily politiky zaměřené na sladění pracovního a soukromého života, a to zejména tím, že podpoří směrnici o mateřské dovolené na úrovni EU a budou poskytovat dosažitelnou, dostupnou a kvalitní péči o děti a závislé osoby;

9.  je přesvědčen, že jedním z účinných způsobů, jak navrátit mladé lidi do pracovního procesu, jsou reformy systému bojující proti strukturální nezaměstnanosti;

10. vítá naléhavost, s níž předseda Komise Barroso navrhl vyslat akční týmy do členských států s nejvyšší mírou nezaměstnanosti; žádá Komisi, aby Parlament náležitě informovala o těchto činnostech a jejich konkrétních výsledcích; s politováním konstatuje, že pouze Komise pověřila a zavedla akční týmy, a navrhuje, aby do tohoto procesu byl v budoucnu více zapojen i Evropský parlament a Rada;

11. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila dopad reforem trhu práce spojených s návrhy akčních týmů ohledně míry zaměstnanosti a kvalitativních norem zaměstnanosti v příslušných členských státech;

12. vyzývá Komisi, aby v roce 2012 co nejdříve přijala nařízení o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality a určila minimální normy pro zajištění a zahájení vysoce kvalitních stáží;

13. vyzývá členské státy, aby zlepšily kvalitu a informovanost a tím i postavení odborného vzdělávání a přípravy, které jsou klíčovou alternativou k vyššímu vzdělání;

14. věří, že mobilita a možnost pracovat v jiném členském státě by mohly být pro mladé lidi důležitým krokem z hlediska lepšího přístupu na pracovní trh; oceňuje proto rozšíření iniciativy „Erasmus pro všechny“ a doporučuje, aby byl kladen větší důraz na zahraniční pracovní zkušenosti, které studenti a mladí lidé zapojení do odborné přípravy mohou získat v rámci tohoto programu;

15. vyzývá členské státy, aby zavedly a vyhodnotily nové závazné cíle pro mládež, přičemž by v souladu s cíly strategie Evropa 2020 měla být věnována zvláštní pozornost politickým strategiím zaměřeným na kvalitu a mládež, které by měly být zahrnuty do jejich vnitrostátních reformních programů;

16. vyzývá Komisi, aby nezaměstnanost mladých lidí jednoznačně začlenila do evropského semestru a stanovila řešení tohoto problému jako podcíl strategie Evropa 2020;

17. vyzývá členské státy s nízkou mírou nezaměstnanosti nebo členské státy, které úspěšně zavedly záruky pro mladé, jako například Rakousko, aby aktivně spolupracovaly s těmi členskými státy, jež jsou hluboce zasaženy nezaměstnaností mladých lidí, a předaly jim své poznatky a úspěšné modely, a překlenuly tak narůstající rozdíly mezi jejich mírami nezaměstnanosti a společně vytvořily lepší politiku zaměstnanosti mladých lidí, která bude více zaměřena na začlenění a bude mít v praxi pozitivní dopad;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily konkrétní problémy, s nimiž se mladí lidé potýkají při přístupu k sociálnímu zabezpečení, a riziko jejich sociálního vyloučení; vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily opatření posilující jejich přístup k sociálnímu zabezpečení a odměňování;

19. s politováním konstatuje, že za čtyři roky krize dosud nebylo využito 82 miliard EUR z rozpočtu strukturálních fondů v rámci finančního výhledu na období 2007–2013; naléhavě vyzývá Komisi, aby upřednostnila přerozdělení velké části z uvedených 82 miliard EUR na projekty pro mladé lidi a zejména na malé a střední podniky (MSP), a posílila tak důstojné pracovní příležitosti pro mladé lidi a vyzývá Komisi, aby zvážila zvýšení míry spolufinancování osmi zemí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti;

20. vyzývá Komisi, aby hledala jiné a ambicióznější finanční zdroje, které by pomohly členským státům vyřešit vysokou míru nezaměstnanosti;

21. domnívá se, že je zvláště důležité, aby při vypracování finančního výhledu na období 2014–2020 byly prostředky přiděleny mladým lidem, a to zejména mladým lidem, kteří se nevzdělávají, nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní odborné přípravy (NEETs);

22. vyzývá členské státy, aby zajistily, že tyto prostředky budou přiděleny s plným zapojením sociálních partnerů a mládežnických organizací;

23. vítá návrh Komise, který podporuje pracovní mobilitu mladých lidí coby součást nového programu pro sociální změny a inovace s cílem motivovat je k hledání práce v členských státech a regionech, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byla větší pozornost věnována mladým lidem, zejména pokud jde o přechod ze vzdělávání do zaměstnání, snížení počtu osob předčasně opouštějících vzdělávací systém a kvalitu stáží a učňovských míst; zdůrazňuje, že podpora pracovní mobility musí být spojena s lepší sociální ochranou a odstraňováním překážek mobility, pokud jde o sociální práva a sociální zabezpečení, zejména u mladých zaměstnanců v rizikové situaci;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby financovaly programy mobility, jež jsou zaměřeny na odbornou přípravu a zaměstnávání mladých lidí v nových oblastech, které mohou posílit hospodářskou obnovu vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst, zejména pokud jde o zelená pracovní místa a místa pro mladé muže i ženy v odvětví péče;

25. vyzývá členské státy, aby zavedly duální vzdělávací systémy pro všechna povolání, která nevyžadují vyšší vzdělání, včetně cílů pro společnosti určité velikosti, které by tak mladým lidem nabízely učňovská místa a poskytovaly zaměstnání;

26. vyzývá členské státy, aby vytvořily koordinovanější strategii mezi vnitrostátními plány pro vzdělání a odbornou přípravu a potřebami pracovního trhu, a to nejenom z krátkodobého hlediska, ale zejména ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy, aby se tak zabránilo nadměrnému nárůstu některých odvětví, aby byl podpořen rozvoj nových úzce specializovaných trhů a prostředky byly přesunuty z odvětví, kde se ruší pracovní místa, do rozvíjejících se odvětví, jako je udržitelné hospodářství;

27. podporuje přijetí evropské strategie zaměstnanosti mladých lidí, která pomůže společnostem, sociálním organizacím, veřejným úřadům a ostatním zaměstnavatelům při vytváření přijatelných a kvalitních pracovních míst;

28. je zvláště znepokojen negativním dopadem, který budou mít výrazné rozpočtové škrty v oblasti vzdělávání na složitou situaci mladých lidí v některých členských státech a na uplatnění návrhů v rámci Iniciativy pro mládež; vyzývá Komisi, aby se ujistila, že doporučení členským státům týkající se udržitelnosti veřejných financí nepoškozují nebo nepodrývají politiky a programy zaměřené na podporu zaměstnanosti mladých lidí a sociálního začlenění a / nebo na odstraňování marginalizace a neúčasti mladých lidí na pracovním trhu;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0262.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0453.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0092.

Poslední aktualizace: 23. května 2012Právní upozornění