Postup : 2012/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0243/2012

Předložené texty :

B7-0243/2012

Rozpravy :

OJ 22/05/2012 - 121

Hlasování :

PV 24/05/2012 - 10.3

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 92k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0234/2012
21. 5. 2012
PE489.265v01-00
 
B7-0243/2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o boji proti homofobii v Evropě (2012/2657(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti homofobii v Evropě (2012/2657(RSP))  
B7‑0243/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, na Úmluvu o právech dítěte a na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–   s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5, články 6, 7, 21 a 27 Smlouvy o Evropské unii, články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie a na Listinu základních práv EU,

–   s ohledem na soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání všech lidských práv ze strany lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT), který přijala pracovní skupina pro lidská práva působící při Radě Evropské unie,

–   s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1728 ze dne 29. dubna 2010 týkající se diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity a na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy CM/Rec(2010)5 ze dne 31. března 2010, které se týká opatření v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity,

–   s ohledem na zprávu Agentury pro základní práva z listopadu 2010, která nese název „Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o homofobii, zejména usnesení ze dne 26. dubna 2007 o homofobii v Evropě, usnesení ze dne 15. června 2006 o nárůstu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě, usnesení ze dne 18. ledna 2006 o homofobii v Evropě, usnesení ze dne 19. ledna 2011 o porušování svobody projevu a diskriminaci na základě sexuální orientace v Litvě, usnesení ze dne 17. září 2009 o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňování informací, usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti, včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv, usnesení ze dne 14. prosince 2011 o nadcházejícím summitu EU–Rusko a usnesení ze dne 28. září 2011 o lidských právech, sexuální orientaci a genderové identitě v OSN,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, a že má tyto hodnoty zastávat a prosazovat nejen interně, ale i ve svých vztazích s okolním světem;

B.  vzhledem k tomu, že homofobie je iracionální strach před homosexualitou, lesbickými ženami, gayi, bisexuály a transsexuály a nechuť vůči nim vyplývající z předsudků a podobající se rasismu, xenofobii, antisemitismu a sexismu; projevuje se v soukromé a veřejné sféře v různých formách, jako jsou nenávistné verbální projevy a podněcování k diskriminaci, zesměšňování a slovní, psychické a fyzické násilí, pronásledování a vražda, diskriminace porušením zásady rovnosti a nespravedlivým a neodůvodněným omezováním práv, které se často skrývají za odůvodněními založenými na veřejném pořádku, náboženské svobodě a právu na námitku z důvodu svědomí;

C. vzhledem k tomu, že Komise přijala závazek zajistit dodržování lidských práv a základních svobod v EU a vyhlásila, že homofobie nemá v Evropě místo;

D. vzhledem k tomu, že se v členských státech a třetích zemích s projevy homofobie i nadále setkáváme, a to i v podobě vražd, zákazu pochodů za práva a rovnost LGBT menšiny, veřejného pronášení štvavých, výhružných a nenávistných projevů, neposkytnutí náležité ochrany ze strany policie, povolených demonstrací homofobních skupin a explicitního zákazu uznávat svazky mezi páry stejného pohlaví;

E.  vzhledem k tomu, že páry stejného pohlaví nepožívají v některých členských státech všech svých práv a nemají zajištěnu plnou ochranu, jako je tomu v případě partnerů opačného pohlaví, a jsou proto diskriminovány a znevýhodněny, a vzhledem k tomu, že se současně stále více evropských zemí hlásí k zajištění rovných příležitostí, začleňování a respektování menšin nebo k tomuto zajištění směřují a poskytují ochranu před diskriminací na základě sexuální orientace, vnější vyjádření genderové identity a genderové identity samotné a uznávají rodiny založené osobami stejného pohlaví;

F.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament je i nadále odhodlán prosazovat v EU rovnost a zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity a zejména usilovat o přijetí směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, které je v důsledku námitek ze strany některých členských států v současnosti zablokováno; dále je odhodlán k podpoře připravovaných návrhů na vzájemné uznávání účinků vnitrostátních dokladů osvědčujících rodinný stav; k provedení přezkumu rámcové směrnice o rasismu a xenofobii, v jehož rámci by byl do směrnice zahrnut homofobně motivovaný trestný čin a k přijetí komplexního plánu pro dosažení rovného postavení osob bez ohledu na jejich sexuální orientací a genderovou identitu;

G. vzhledem k tomu, že v Litvě v důsledku zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací pozměněného v roce 2010 přetrvává právní nejistota ohledně toho, zda prostřednictvím veřejných informací lze či nelze prosazovat akceptování homosexuality;

H. vzhledem k tomu, že v Lotyšsku byl nedávno jedním ze členů městské rady v Rize předložen návrh vyhlášky zakazující „propagaci homosexuality“ s cílem zabránit konání pochodu za práva LGBT menšiny Baltic Pride 2012 a že tento návrh dosud nebyl projednán;

I.   vzhledem k tomu, že v Maďarsku silně pravicová strana Jobbik nedávno předložila několik návrhů na zavedení nového trestného činu „propagace poruch sexuálního chování“ a že v městské radě v Budapešti byl před konáním budapešťského pochodu gayů předložen stranou Fidesz návrh místní vyhlášky na „omezení obscénních pochodů“; vzhledem k tomu, že od těchto návrhů bylo následně upuštěno, ačkoli mohou být znovu předloženy v parlamentu či místních radách; vzhledem k tomu, že obavy vzbuzuje i revize definice rodiny;

J.   vzhledem k tomu, že v Rusku byly trestní a správní právní předpisy zakazující „propagaci homosexuality“ schváleny v Rjazaňské oblasti (2006), Archangelské oblasti (2011), v Kostromské oblasti a Petrohradu(2012) a že Novosibirská, Samarská, Kirovská, Krasnojarská a Kaliningradská oblast takové zákony v současnosti zvažují; vzhledem k tomu, že tyto zákony zavádějí různé pokuty až do výše 1 270 EUR pro jednotlivce a 12 700 EUR pro sdružení a spolky; vzhledem k tomu, že Federální shromáždění Ruské federace projednává podobný zákon;

K. vzhledem k tomu, že na Ukrajině parlament projednává dva návrhy zákonů předložené v roce 2011 a 2012, které mají zavést trestný čin „šíření homosexuality“, kterého se lze dopustit i „pořádáním schůzí, přehlídek, událostí, demonstrací a masových akcí zaměřených na úmyslné šíření jakýchkoli pozitivních informací o homosexualitě“, a že tyto zákony zavádějí pokuty a trest odnětí svobody v délce až pěti let; vzhledem k tomu, že Výbor pro svobodu projevu tyto návrhy podporuje;

L.  vzhledem k tomu, že v Moldavsku přijaly v roce 2012 rady autonomního celku Bălți, okresu Anenii Noi a obcí Chetriş a Hiliuţi vyhlášky zakazující „homosexuální propagandu a muslimskou činnost“, a vzhledem k tomu, že takováto opatření státní zastupitelství v obci Chetriş již prohlásilo za protiústavní;

M. vzhledem k tomu, že delegace EU v Moldavsku vyjádřila „hluboké politování a obavy“ nad „těmito projevy netolerance a diskriminace“;

Situace v Evropské unii

1.  důrazně odsuzuje veškeré projevy násilí a diskriminace na základě sexuální orientace nebo genderové identity a domnívá se, že EU, její členské státy a třetí země musí vyvíjet nepřetržité a systematické úsilí v boji proti homofobii ve společnosti a nepřijímat nové právní předpisy, které by mohly mít negativní dopad na lesbické, homosexuální, bisexuální, transsexuální a intersexuální osoby (LGBTI); vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby zajistily ochranu těchto osob před nenávistnými homofobními projevy a podněcováním k nenávisti, násilí a diskriminaci, a dále aby partnerům téhož pohlaví zajistily stejná práva, svobody, respekt, úctu a ochranu, jakých požívá zbytek společnosti; odsuzuje diskriminační poznámky politických a duchovních vůdců zaměřené proti homosexuálům, neboť tyto poznámky jsou zdrojem nenávisti a násilí, a žádá příslušné vedoucí struktury organizací, aby je odsoudily;

2.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii a rozšířila její oblast působnosti mimo jiné i na homofobii a transfobii;

3.  vyzývá Radu Evropské unie a členské státy, aby konkrétním způsobem naplnily cíl boje proti homofobní diskriminaci tím, že přestanou blokovat navrženou směrnici Rady o uplatňování zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily provádění směrnice 2004/38/ES o volném pohybu bez jakékoli diskriminace, která by byla založena na sexuální orientaci, a aby s členskými státy, které směrnici provedly pouze částečně či nesprávně, bylo zahájeno řízení u Soudního dvora; vyzývá Komisi, aby navrhla opatření pro vzájemné uznávání účinků vnitrostátních dokladů osvědčujících rodinný stav, jež budou vycházet ze zásady vzájemného uznávání;

5.  upozorňuje na závěry zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem „Homofobie, transfobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity“; vyzývá Komisi a členské státy, aby se co možná nejvíce řídily stanovisky uvedenými v této zprávě; vyzývá Komisi, aby důkladně zvážila výsledky dalšího průzkumu Agentury pro základní práva týkajícího se LGBT osob a přijala odpovídající opatření;

6.  vyzývá Komisi k zajištění toho, aby výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv zahrnovala strategii na posílení ochrany základních práv v EU a obsahovala úplné a komplexní informace o výskytu homofobie v členských státech i navrhovaná řešení a opatření k jejímu potírání;

7.  opakuje svou žádost, aby Komise vypracovala obsáhlý plán pro dosažení rovnosti osob bez ohledu na jejich sexuální orientaci a pohlavní identitu;

8.  vítá vývoj v členských státech, které se snaží zabránit diskriminaci, jíž jsou vystaveny lesbické, homosexuální, bisexuální, transsexuální a intersexuální osoby a páry téhož pohlaví, například v oblasti dědictví, úpravy vlastnictví, nájmů, důchodů, daní, sociálního zabezpečení atd., zejména tím, že uznají vztah osob téhož pohlaví v podobě soužití, registrovaného partnerství nebo manželství; vítá skutečnost, že v současnosti tuto možnost nabízí 16 členských států, a vyzývá další členské státy, aby tak rovněž učinily; vyzývá členské státy, aby zajistily hlášení údajů o homofobně motivovaných trestných činech, poskytly odbornou přípravu pracovníkům donucovacích orgánů, aby byli schopni řešit takové situace odpovídajícím způsobem a bojovat proti šikanování na školách;

9.  vyzývá členské státy, aby osobám pronásledovaným z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity poskytovaly azyl;

Homofobní zákony a svoboda projevu v Evropě

10. je hluboce znepokojen skutečností, že v některých členských i nečlenských státech EU byly vypracovány zákony zaměřené na veřejné informace o homosexualitě, které v konečném důsledku omezují svobodu projevu a shromažďování na základě mylných představ o homosexualitě a transsexualitě;

11. vyjadřuje politování nad tím, že tyto zákony jsou již používány k zatýkání a pokutování občanů, včetně heterosexuálních občanů, kteří lesbickým ženám, homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům vyjadřují podporu nebo vůči nim projevují toleranci a přijetí; rovněž lituje, že tyto zákony legalizují homofobii a v některých případech i násilí, jako například v souvislosti s násilným útokem na autobus s aktivisty bojujícími za práva LGBT osob, který se odehrál dne 17. května 2012 v Petrohradu;

12. zdůrazňuje, že termín „propaganda“ je málokdy definován; je znepokojen tím, že sdělovací prostředky evidentně provádějí autocenzuru, občané jsou zastrašováni a bojí se projevit své názory a že sdružení a společnosti, které používají symboly vyjadřující vstřícnost vůči homosexuálům, jako je duha, mohou být stíhány;

13. zdůrazňuje, že tyto zákony jsou v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Evropskou úmluvou o lidských právech, které chrání osoby jakékoli sexuální orientace před diskriminačními zákony a postupy(1), a jehož jsou Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko smluvními stranami; vyzývá Radu Evropy, aby prošetřila tato porušení základních práv, ověřila jejich slučitelnost se závazky s členstvím v Radě Evropy a přijetím EÚLP a aby přijala náležitá opatření;

14. rovněž zdůrazňuje, že tyto zákony jsou v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, neboť Úmluva o právech dítěte chrání právo dětí vyhledávat a získávat informace a myšlenky všeho druhu; potvrzuje, že děti s lesbickou, homosexuální, bisexuální či transsexuální orientací musí mít přístup k pozitivním a uklidňujícím informacím o své sexualitě; vyjadřuje politování nad tím, že tyto zákony přístup k takovým informacím ztěžují a staví jej mimo zákon;

15. závěrem zdůrazňuje, že vnitrostátní a mezinárodní soudy soustavně opakují, že obavy o veřejnou morálku nejsou dostatečným důvodem pro rozdílné zacházení, a to včetně svobody projevu; poukazuje na to, že převážná většina zemí v Evropě takové zákony nemá a jejich společnosti jsou prosperující, různorodé a založené na vzájemné úctě;

16. vyzývá příslušné orgány v Rusku, na Ukrajině, v Moldavsku, Litvě, Lotyšsku a Maďarsku, aby ctily zásadu nediskriminace a zajistily její dodržování a aby tyto zákony přehodnotily s ohledem na mezinárodní právní předpisy v oblasti lidských práv a na závazky, které pro ně z těchto předpisů vyplývají;

17. odsuzuje násilné napadení pokojných manifestujících, kteří se účastnili pochodu „Gay Pride“ v Kyjevě; vyslovuje politování nad skutečností, že ukrajinské orgány nedokázaly zajistit nezbytnou bezpečnost a ochranu účastníků pochodu;

18. vyzývá moldavské orgány, aby konečně přijaly návrh antidiskriminačního zákona, který zavádí zásadu rovnosti a týká se také diskriminace na základě sexuální orientace;

19 vyzývá Komisi, Radu a Evropskou službu pro vnější činnost, aby tyto zákazy registrovaly a odsoudily, a to zejména v rámci vnitřních záležitostí, dvoustranného dialogu a evropské politiky sousedství; dále vyzývá Radu Evropské unie a Evropskou službu pro vnější činnost, aby toto téma předložily na příslušných mezinárodních fórech, jako je Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů;

*

*        *

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi, Radě Evropské unie, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruska a Ukrajiny, regionálním ruským parlamentům a moldavským orgánům místní správy uvedeným v tomto usnesení.

 

(1)

Toonen vs. Austrálie, sdělení č. 488//§992, dok. OSN CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); Young vs. Austrálie, sdělení č. 941/2000, dok. OSN CCPR/C/78/D/941/2000 (2003); X vs. Kolumbie, sdělení č. 1361/2005, dok. OSN CCPR/C/89/D/1361/2005 (2007).

Poslední aktualizace: 23. května 2012Právní upozornění