Förfarande : 2012/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0248/2012

Ingivna texter :

B7-0248/2012

Debatter :

PV 24/05/2012 - 6
CRE 24/05/2012 - 6

Omröstningar :

PV 24/05/2012 - 10.7
CRE 24/05/2012 - 10.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 150kWORD 73k
21.5.2012
PE489.270v01-00
 
B7-0248/2012

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0115/2012 och B7-0116/2012

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om schweiziska kvoter för antalet uppehållstillstånd som beviljas medborgare i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern (2012/2661(RSP))


Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, Csaba Őry, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Lena Kolarska-Bobińska, Marian-Jean Marinescu, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Othmar Karas, Danuta Jazłowiecka, Hubert Pirker för PPE-gruppen
Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec för S&D-gruppen
Sarah Ludford, Jürgen Creutzmann, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Ramon Tremosa i Balcells, Jan Mulder för ALDE-gruppen
Heide Rühle, Judith Sargentini, Tatjana Ždanoka, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen
Cabrnoch, Adam Bielan, Roberts Zīle, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om schweiziska kvoter för antalet uppehållstillstånd som beviljas medborgare i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern (2012/2661(RSP))  
B7‑0248/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av frihandelsavtalet av den 22 juli 1972 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet(1),

–   med beaktande av avtalet av den 21 juni 1999 mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, och särskilt dess bilaga I om fri rörlighet för personer och bilaga III om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet(2),

–   med beaktande av protokollet av den 26 oktober 2004 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer angående Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande som avtalsslutande parter, till följd av deras anslutning till Europeiska unionen(3),

–   med beaktande av protokollet av den 27 maj 2008 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer angående Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande som avtalsslutande parter till följd av deras anslutning till Europeiska unionen(4),

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 7 september 2010 om EES‑Schweiz: hinder för det fullständiga genomförandet av den inre marknaden(5),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 14 december 2010 om EU:s förbindelser med Efta-länderna,

–   med beaktande av det schweiziska förbundsrådets beslut av den 18 maj 2012 om åberopande av en skyddsklausul med avseende på åtta EU-medlemsstater,

–   med beaktande av de frågor som ställdes till kommissionen den 14 respektive 16 maj 2012 om schweiziska kvoter för antalet uppehållstillstånd som beviljas medborgare i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern (O–000113/2012 – B7– 0115/2012 och O–000115/2012 – B7–0116/2012),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det schweiziska förbundsrådet har beslutat att från den 1 maj 2012 införa kvantitativa begränsningar av uppehållstillstånd som tillhör kategori B för vistelser i högst fem år och som beviljas medborgare i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern.

B.  När de schweiziska myndigheterna fattade detta beslut hänvisade de till en så kallad skyddsklausul i artikel 10 i 1999 års avtal, vilken skulle tillåta dem att införa tillfälliga restriktiva åtgärder om antalet beviljade uppehållstillstånd ett givet år överstiger genomsnittet för de tre föregående åren med mer än tio procent. De schweiziska myndigheterna förklarade att en sådan situation inträffat avseende medborgare i de åtta EU-medlemsstaterna.

C. I den skyddsklausul som de schweiziska myndigheterna åberopar med hänvisning till artikel 10 i 1999 års avtal föreskrivs ingenting om differentiering på grundval av medborgarskap när man ska fastställa tröskelvärden eller kvoter avseende antalet uppehållstillstånd. I artikeln talas om ”arbetstagare och egenföretagare från Europeiska gemenskapen”.

D. När det gäller medborgare i åtta av de stater som blev EU-medlemmar 2004 har Schweiz tillämpat kvantitativa restriktioner fram till den 30 april 2011, i enlighet med 2004 års protokoll. Vid övergångsperiodens slut ska artikel 10.4 i avtalet från 1999 tillämpas.

E.  Nuvarande situation bör ses i ett bredare sammanhang eftersom de schweiziska myndigheterna har vidtagit en rad åtgärder som äventyrar de framsteg som redan uppnåtts genom de bilaterala avtalen. Parlamentet har redan uttryckt sin oro över dessa åtgärder i sin resolution av den 2 september 2010.

F.  Schweiz har antagit ett antal så kallade följdåtgärder för att komplettera avtalet om fri rörlighet för personer. Dessa åtgärder kan hindra företag från EU, särskilt små och medelstora företag, från att tillhandahålla tjänster i Schweiz, och enligt EU-domstolens rättspraxis kan flera av dessa kompletterande åtgärder endast accepteras om de på ett proportionellt sätt skyddar ett allmänintresse som inte redan är skyddat i tjänsteleverantörens ursprungsland.

G. Vissa av följdåtgärderna står inte i proportion till de eftersträvade målen, såsom kravet på förhandsanmälan, med en väntetid på åtta dagar, skyldigheten att bidra till verksamhetskostnaderna för trepartskommissioner och kravet att utländska företag som tillhandahåller tjänster över gränserna ska lämna en ekonomisk garanti. Dessa åtgärder är särskilt belastande för små och medelstora företag som önskar tillhandahålla tjänster i Schweiz.

H. De schweiziska myndigheterna har beslutat att taxibilar registrerade i Tyskland och Österrike inte ska få ta passagerare vid schweiziska flygplatser, vilket innebär att avtalet om fri rörlighet för personer åsidosätts.

I.   Dessa frågor har diskuterats upprepade gånger med Schweiz i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet om fri rörlighet för personer. Den gemensamma kommittén har inte lyckats komma fram till en lösning.

J.   Endast begränsade ändringar av avtalet om fri rörlighet för personer är tillåtna, i syfte att anpassa det till EU-lagstiftningens utveckling när det gäller den fria rörligheten för personer. För avtalet om fri rörlighet för personer finns det inga effektiva system för övervakning och rättslig kontroll liknande dem som används inom EU och EES.

Schweiziska kvoter för antalet uppehållstillstånd som beviljas EU-medborgare

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de schweiziska myndigheternas beslut att återinföra kvantitativa begränsningar för långtidsuppehållstillstånd till unionsmedborgare från åtta av de medlemsstater som blev EU-medlemmar 2004, vilket innebär att man begränsar den fria rörlighet för personer som föreskrivs i 1999 års avtal med EU.

2.  Detta beslut är diskriminerande och olagligt eftersom det inte finns någon rättslig grund för sådan differentiering grundad på medborgarskap i de befintliga avtalen mellan Schweiz och EU. Europaparlamentet uppmanar med kraft de schweiziska myndigheterna att ompröva sitt beslut och ta tillbaka åberopandet av skyddsklausulen.

3.  Europaparlamentet noterar att villkoren för tillämpning av bestämmelserna i artikel 10.4 i 1999 års avtal kompletterat av 2004 års protokoll inte har uppfyllts.

4.  Europaparlamentet välkomnar att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjort ett snabbt och kritiskt uttalande där hon uppmanat sina avdelningar att vidta alla åtgärder som behövs för att begära att de schweiziska myndigheterna återkallar sitt beslut.

5.  Europaparlamentet noterar att Schweiz 2008 utvidgade rätten till fri rörlighet i protokoll II till Bulgarien och Rumänien. Parlamentet beklagar dock att avtalen föreskriver övergångsperioder på upp till sju år, och att den schweiziska regeringen i maj 2011 beslutade att förlänga övergångsperioden för bulgarer och rumäner till den 31 maj 2014.

6.  I stället för att införa restriktiva åtgärder inom det befintliga ramverket bör de båda sidorna verka för att utveckla ett mer adekvat, effektivt och flexibelt system för samarbete i syfte att ytterligare underlätta den fria rörligheten för personer. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta upp frågan med de schweiziska myndigheterna så snart tillfälle ges, och att skriva in ärendet på dagordningen för nästa sammanträde i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet.

Hinder för ett fullständigt genomförande av den inre marknaden

7.  Europaparlamentet ber kommissionen att ange vilka åtgärder som vidtagits, sedan parlamentet antog sin resolution av den 7 september 2010, för att lösa problemen avseende de följdåtgärder som gör det svårt för små och medelstora företag från EU att tillhandahålla tjänster i Schweiz, och för att övertyga de schweiziska myndigheterna att upphäva bestämmelser som tvingar utländska företag som levererar tjänster över gränserna att lämna en ekonomisk garanti.

8.  Europaparlamentet ser med oro på det schweiziska förbundsrådets beslut att överväga ytterligare följdåtgärder.

9.  Europaparlamentet upprepar sin oro över situationen vid schweiziska flygplatser där tyska och österrikiska taxibilar till följd av de schweiziska myndigheternas negativa beslut inte tillåts ta passagerare, och uppmanar kommissionen att undersöka om detta beslut är förenligt med avtalet om fri rörlighet för personer.

10. Europaparlamentet beklagar att avtalet inte tar hänsyn till direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Parlamentet önskar att avtal som rör inremarknadsrelaterade frågor ska anpassas på ett mer dynamiskt sätt till EU-regelverkets utveckling.

11. Europaparlamentet anser att det är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av Schweiz medverkan på den inre marknaden att bestämmelserna erbjuder de ekonomiska aktörerna från båda sidor en mer insynsvänlig och förutsägbar miljö.

12. Europaparlamentet önskar att man ska göra nya framsteg när det gäller att finna övergripande lösningar på frågor som gäller hur avtalen ska kunna anpassas på ett dynamiskt sätt till regelverkets utveckling, hur man ska få till stånd en enhetlig tolkning av avtalen, oberoende mekanismer för övervakning och rättslig verkställighet, en tvistlösningsmekanism som inte är uppsplittrad, insyn i beslutsprocesserna och kommunikation mellan de gemensamma kommittéerna.

13. Europaparlamentet betonar att mekanismer för kontroll av efterlevnaden som ser längre än till rent nationella intressen är viktiga för att den inre marknaden ska fungera på ett bra sätt.

14. Europaparlamentet förklarar sig redo att stödja en fördjupning av förbindelserna mellan EU och Schweiz i syfte att klara av de utmaningar som de båda parterna står inför.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Schweiz regering och parlament.

 

(1)

EGT L 300, 31.12.1972, s. 189.

(2)

EGT L 114, 30.4.2002, s. 6.

(3)

EUT L 89, 28.3.2006, s. 30.

(4)

EUT L 124, 20.5.2009, s. 53.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2010)0300.

Senaste uppdatering: 23 maj 2012Rättsligt meddelande