Postup : 2012/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0307/2012

Předložené texty :

B7-0307/2012

Rozpravy :

PV 13/06/2012 - 18
CRE 13/06/2012 - 18

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.9
CRE 14/06/2012 - 11.9

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 134kWORD 1359k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0304/2012
11. 6. 2012
PE489.337v01-00
 
B7-0307/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))


Ana Gomes, Véronique De Keyser, Sylvie Guillaume, Britta Thomsen, Claude Moraes, Emine Bozkurt, Minodora Cliveti za skupinu S&D
Rebecca Harms, Isabelle Durant, Marije Cornelissen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Ana Miranda, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE
Mikael Gustafsson, Kartika Tamara Liotard, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL
Renate Weber, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, Antonyia Parvanova, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů (2012/2684(RSP))  
B7‑0307/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávy Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a jejího opčního protokolu a Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, které se provádí v EU(1),

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 5. prosince 2011 nazvanou „Ukončení mrzačení ženských pohlavních orgánů“,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 8. března 2010 týkající se vymýcení násilí na ženách páchaného v Evropské unii a na její výzvu bojovat proti mrzačení ženských pohlavních orgánů v celosvětovém měřítku,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 12. dubna 2011 o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

–   s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen, které Rada pro obecné záležitosti přijala dne 8. prosince 2008,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv(3),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je nenapravitelnou a nevratnou formou zneužívání, jež v dnešní době postihuje 140 milionů žen a dívek, a vzhledem k tomu, že tato praktika hrozí každoročně 3 milionům dívek;

B.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije 500 000 žen se zmrzačenými pohlavními orgány a tato praktika hrozí 180 000 dívek, a vzhledem k tomu, že podle odborníků jsou tyto údaje podhodnoceny a nezohledňují přistěhovalkyně druhé generace nebo přistěhovalkyně, které nejsou oficiálně hlášeny;

C. vzhledem k tomu, že jakýkoli druh mrzačení ženských pohlavních orgánů je bolestná tradiční praktika, která není součástí náboženství, a zároveň se jedná o násilí na ženách a dívkách, jež porušuje jejich základní práva, zejména právo na osobní bezpečnost a integritu a fyzické a duševní zdraví, poškozuje jejich sexuální a reprodukční zdraví a v případě nezletilých dívek se v podstatě jedná o zneužívání nezletilých; a vzhledem k tomu, že toto zneuctění nelze v žádném případě ospravedlnit dodržováním jakýchkoli kulturních tradic či iniciačními rituály;

D. vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je ve své podstatě porušením lidských práv, nepřináší žádné prokázané zdravotní výhody, spíše naopak, z krátkodobého i dlouhodobého hlediska velmi závažným a nezvratným způsobem poškozuje fyzické a duševní zdraví žen a dívek, které jím projdou, a má vážné důsledky pro jejich osobnost i integritu, v některých případech dokonce osudné; vzhledem k tomu, že vinou používání primitivních nástrojů a nedostatečné hygieny dochází k dalším negativním dopadům, které mohou později způsobit bolesti při pohlavním styku a porodu, dotčené orgány jsou trvale poškozeny a mohou se objevit komplikace (např. krvácení, šok, infekce, přenos viru HIV, tetanus, nezhoubné nádory) i závažné potíže v těhotenství a při porodu;

E.  vzhledem k tomu, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je výrazem nerovného rozdělení moci a představuje, podobně jako jiné závažné druhy násilí založené na pohlaví, násilí proti ženám, a vzhledem k tomu, že je naprosto nezbytné zahájit boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů, a to tak, že proti násilí založenému na pohlaví a násilí páchanému na ženách bude uplatňován ucelený a koherentní přístup;

1.  vítá rozhodnutí 56. zasedání Komise pro postavení žen ze dne 8. března 2012 o tom, že se Valné shromáždění OSN bude mrzačením ženských pohlavních orgánů zabývat na nadcházejícím 67. zasedání;

2.  vyzývá Valné shromáždění OSN, aby na svém 67. zasedání přijalo rezoluci zakazující mrzačení ženských pohlavních orgánů, jak bylo požadováno na summitu Africké unie dne 2. července 2011, a harmonizovalo tak opatření přijatá členskými státy a vydalo doporučení a pokyny pro vytvoření a posílení regionálních a mezinárodních právních nástrojů a vnitrostátních právních předpisů;

3.  jednoznačně podporuje následující doporučení Hospodářské a sociální rady OSN: „Státy by měly i nadále schvalovat mezinárodní nástroje a uplatňovat je ve vnitrostátním právním a politickém rámci. V souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv by měly být přijaty souborné právní předpisy, které zakáží jakoukoli formu mrzačení ženských pohlavních orgánů a stanoví tresty pro pachatele. Právní předpisy by měly také stanovit plný rozsah opatření v oblasti prevence a ochrany žen a dívek, jejichž pohlavní orgány byly zmrzačeny nebo kterým tato praktika hrozí. Právní předpisy by měly zahrnovat ustanovení o jejich účinném provádění, včetně příspěvků poskytovaných z rozpočtů, a o způsobech, jakými je vymahatelnost práva koordinována, monitorována a posuzována. Právní předpisy musí stanovit účinné tresty, a to i pro zdravotníky, kteří tuto praktiku vykonávají, i pro případy, kdy je mrzačení ženských pohlavních orgánů vykonáváno v zemi, kde neplatí jeho zákaz. Vymahatelnost práva musí být posílena, a to i prostřednictvím jeho šíření a školení úředníků pracujících v orgánech činných v trestním řízení. Musí být zlepšeny podmínky, které ženám i dívkám umožní, aby případy mrzačení ženských pohlavních orgánů ohlašovaly.“;

4.  vyzývá mezinárodní společenství, příslušné orgány OSN a občanskou společnost, aby na podporu cílených a inovativních programů přidělovaly odpovídající finanční prostředky a aby šířily osvědčené postupy zaměřené na potřeby a priority dívek, jež se nacházejí v těžkých situacích, včetně dívek, jejichž pohlavní orgány byly zmrzačeny a které mají potíže s přístupem ke službám a programům;

5.  žádá generálního tajemníka OSN, aby zajistil, že veškeré příslušné organizace a orgány systémů OSN, zejména Dětský fond OSN, Populační fond OSN, Světová zdravotnická organizace, Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), orgán OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen, Rozvojový fond OSN pro ženy, Rozvojový program OSN a Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, jednotlivě i společně začlení ochranu a prosazování práv dívek v souvislosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů do svých státních programů a státních priorit, aby tak zvýšily vlastní úsilí o nápravu uvedené skutečnosti;

6.  zdůrazňuje, že k zajištění toho, aby všechny klíčové subjekty, jako jsou vládní úředníci (pracovníci orgánů činných v trestním řízení a zaměstnanci soudních orgánů), poskytovatelé zdravotní péče, náboženští a místní vůdci, učitelé, zaměstnavatelé, zaměstnanci sdělovacích prostředků a osoby, které pracují přímo s dívkami, a v neposlední řadě i rodiče, rodiny a komunity, svojí činností usilovali o vymýcení takového zacházení a bolestných praktik, které na dívky působí negativně, je nezbytné zvyšovat povědomí, mobilizovat společnost, šířit vzdělání a provádět profesní přípravu;

7.  zdůrazňuje potřebu podporovat občanskou společnost a zejména ženské organizace, které se v rámci své komunity snaží skoncovat s násilím páchaným na ženách i s mrzačením ženských pohlavních orgánů;

8.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byly otázky násilí založeného na pohlaví a posílení postavení žen začleněny do všech rozvojových politik a programů EU prostřednictvím akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů z roku 2010; zdůrazňuje význam zapojení vnitrostátních, regionálních a místních orgánů a občanské společnosti v partnerských zemích;

9.  naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci celkové strategie boje proti násilí páchanému na ženách věnovala zvláštní pozornost otázce mrzačení ženských pohlavních orgánů, i společným akcím proti mrzačení ženských pohlavních orgánů; naléhavě vyzývá členské státy, aby v boji proti těmto nezákonným praktikám podnikly rozhodné kroky; naléhavě vyzývá Komisi, aby snahu o vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách učinila svojí prioritou a aby podpořila cílené a inovativní programy v rámci EU a ve třetích zemích tím, že na ně vyčlení odpovídající finanční prostředky;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládám a parlamentům členských států.

 

 

(1)

Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 52.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0127.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.

Poslední aktualizace: 13. června 2012Právní upozornění