Menetlus : 2012/2685(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0312/2012

Esitatud tekstid :

B7-0312/2012

Arutelud :

OJ 12/06/2012 - 135

Hääletused :

PV 14/06/2012 - 11.5

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 115kWORD 1331k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0312/2012
11.6.2012
PE491.931v01-00
 
B7-0312/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Inimõiguste olukord Tiibetis (2012/2685(RSP))


Fiorello Provera, Mara Bizzotto, Lorenzo Fontana, Jaroslav Paška, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Tiibetis (2012/2685(RSP))  
B7‑0312/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina ja Tiibeti kohta, eelkõige 26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni ja 24. novembri 2010. aasta resolutsiooni,

–   võttes arvesse oma varasemat, 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamise kohta Nepalis,

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõikidele kodanikele õigus usuliste veendumuste vabadusele,

–   võttes arvesse ELi inimõiguste eriesindaja peatset nimetamist,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Liit põhineb inimõiguste ning identiteedi-, kultuuri-, usu- ja ühinemisvabaduse austamine on Euroopa Liidu aluspõhimõte;

B.  arvestades, et ELi ja Hiina vaheline inimõigustealane dialoog ei ole tiibetlaste inimõiguste olukorda märkimisväärselt parandanud;

C. arvestades, et Euroopa Parlament on võtnud teadmiseks Tiibeti okupeerimise Hiina Rahvavabariigi poolt;

D. arvestades, et Tema Pühaduse dalai-laama esindajad on pöördunud Hiina Rahvavabariigi valitsuse poole, et lahendada Tiibeti küsimus rahumeelselt ja mõlemale poolele kasulikul viisil;

E.  arvestades, et Hiina Rahvavabariigi võimud kasutasid 2008. aastal Tiibeti protestide mahasurumiseks ebaproportsionaalset jõudu ning on sellest ajast saadik kehtestanud sõna-, ühinemis- ja usuvabadust piiravaid julgeolekumeetmeid;

F.  arvestades, et 2008. aasta protestide mahasurumisel võis hukkuda üle 200 inimese ning kinni peeti eri andmetel vähemalt 4434, aga võib-olla ka enam kui 6500 inimest; arvestades, et 2010. aasta lõpul oli Tiibetis teadaolevalt 831 poliitvangi, kellest 360 olid kohtulikult süüdi mõistetud ning 12 kandsid eluaegset karistust;

G. arvestades, et teadaolevalt kasutavad Hiina Rahvavabariigi võimud Tiibeti vanglates tunnistuste väljapressimiseks piinamist, näiteks peksmist, elektrišokki, pikaajalist üksikvangistust, näljutamist ja muid sarnaseid meetmeid;

H. arvestades, et 2009. aastast alates on teadaolevalt 35 tiibetlast (enamasti mungad või nunnad) end põlema süüdanud, et protesteerida Hiina piirava poliitika vastu Tiibetis ning nõuda dalai-laama tagasitulekut ja usuvabaduse õigust Sichuani provintsi Aba/Ngawa maakonnas ja muudes Tiibeti kiltmaa osades;

I.   arvestades, et enesesüütamiste mitmete ohvrite, täpsemalt Chimey Paldeni, Tenpa Darjey, Jamyang Paldeni, Lobsang Gyatso, Sona Rabyangi, Dawa Tseringi, Kelsang Wangchucki, Lobsang Kelsangi, Lobsang Kunchoki ja Tapey praegune olukord ja asukoht on teadmata või ebaselge;

J.   arvestades, et Hiina Rahvavabariigi võimud pidasid kinni 11. pantšen-laama Gedhun Choekyi Nyima, keda ei ole nähtud 14. maist 1995. aastast saadik;

K. arvestades, et tiibetlaste identiteet, keel, kultuur ja usk on ajalooliselt rikka kultuuri väljendused, mis on sattunud ohtu, kuna Tiibeti põlistele aladele asustatakse han-hiinlasi ning tiibetlasi sunnitakse loobuma traditsioonilisest rändavast eluviisist;

L.  arvestades, et EL nimetab peagi ametisse ELi inimõiguste eriesindaja, kelle volitused on praegu määratlemisjärgus;

M. arvestades, et Euroopa Parlamendi varasemad üleskutsed, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja arutaks oma Hiina kolleegidega Tiibeti olukorra küsimust, ei ole andnud oodatud tulemusi;

1.  kordab, et ELi ja Hiina Rahvavabariigi strateegiline partnerlus peaks rajanema ühistel põhimõtetel ja väärtustel;

2.  palub, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeks ELi ja Hiina vahelise inimõigustealase dialoogi raames tiibetlaste inimõiguste olukorra lahendamiseks rohkem ja suuremaid jõupingutusi;

3.  kutsub Hiina Rahvavabariigi võime üles andma Tiibeti ajaloolisele territooriumile tegeliku autonoomia;

4.  väljendab pettumust asjaolu pärast, et Hiina Rahvavabariigi valitsus ei ole 2010. aasta jaanuarist saadik soovinud jätkata dialoogi Tema Pühaduse dalai-laama esindajatega, ning ergutab Hiina võime pidama Tiibeti keskvalitsuse esindajatega sisukat arutelu Tiibeti tuleviku üle;

5.  nõuab, et Hiina Rahvavabariigi võimud austaksid tiibetlaste sõna-, ühinemis- ja usuvabadust;

6.  nõuab tungivalt, et Hiina Rahvavabariigi võimud lubaksid 2008. aasta protestide ja nende tagajärgede sõltumatut rahvusvahelist uurimist; nõuab poliitvangide vabastamist;

7.  mõistab hukka vahistatud isikute igasuguse piinamise ning palub Hiina Rahvavabariigi võimudel lubada Tiibeti vanglate ja kinnipidamisasutuste rahvusvahelist sõltumatut inspekteerimist;

8.  kordab, et mõistab endiselt hukka Hiina võimude poolt Tiibeti kloostrite vastu võetud jätkuvad survemeetmed, ning kutsub Hiina valitsust üles tagama Tiibeti rahvale ja kõikidele oma kodanikele usuvabaduse;

9.  nõuab, et Hiina võimud avalikustaksid teabe kõikide Tiibeti enesesüütamise ohvrite saatuse ja asukoha kohta;

10. nõuab, et Hiina võimud avalikustaksid teabe 11. pantšen-laama Chedun Choekyi Nyima saatuse ja asukoha kohta;

11. kutsub Hiina võime üles edendama tiibetlaste keelelisi, kultuurilisi, usulisi ja muid põhivabadusi ning mitte asustama põlistele Tiibeti aladele han-hiinlasi ega sundima Tiibeti nomaade loobuma oma traditsioonilisest eluviisist;

12. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus ratifitseeriks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti;

13. ootab ELi inimõiguste eriesindajalt korrapäraseid aruandeid inimõiguste olukorra kohta Hiina Rahvavabariigis, eeskätt seoses Tiibetiga;

14. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles käsitlema Tiibeti inimõiguste olukorda kõigil Hiina Rahvavabariigi esindajatega peetavatel kohtumistel;

15. ergutab komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat nimetama ametisse Euroopa Liidu Tiibeti eriesindaja, et aidata edendada Tiibeti rahva inimõiguste austamist, sh nende õigust säilitada ja arendada oma eriomast identiteeti ning selle usulisi, kultuurilisi ja keelelisi aspekte, toetada Hiina Rahvavabariigi valitsuse ja Tema Pühaduse dalai-laama esindajate vahelist konstruktiivset dialoogi ja läbirääkimisi ning andma abi Tiibeti pagulastele, eelkõige Nepalis ja Indias;

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, Tiibeti eksiilvalitsusele, Tiibeti eksiilparlamendile ja Tema Pühadusele dalai-laamale.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2012Õigusalane teave