Postup : 2012/2685(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0315/2012

Předložené texty :

B7-0315/2012

Rozpravy :

OJ 12/06/2012 - 135

Hlasování :

PV 14/06/2012 - 11.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 1346k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0312/2012
11. 6. 2012
PE491.934v01-00
 
B7-0315/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu (2012/2685(RSP))


Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Sonia Alfano za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Tibetu (2012/2685(RSP))  
B7‑0315/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně a Tibetu, a zejména na usnesení ze dne 26. října 2011 a ze dne 24. listopadu 2010,

–   s ohledem na své předchozí usnesení o zákazu voleb do tibetské exilové vlády v Nepálu ze dne 7. dubna 2011,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání,

–   s ohledem na očekávané jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv a svoboda identity, kultury, náboženského vyznání a sdružování patří k základním zásadám Evropské unie a její zahraniční politiky;

B.  vzhledem k tomu, že dialog mezi EU a Čínou o lidských právech nevyústil v oblasti lidských práv Tibeťanů v žádné významné zlepšení;

C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament bere na vědomí okupaci Tibetu Čínskou lidovou republikou;

D. vzhledem k tomu, že vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy oslovili vládu Čínské lidové republiky ve snaze najít mírové a oboustranně prospěšné řešení tibetské otázky;

E.  vzhledem k tomu, že orgány Čínské lidové republiky použily k potlačení protestů v Tibetu v roce 2008 nepřiměřenou sílu a od té doby neustále uplatňují omezující bezpečnostní opatření, která brání svobodě projevu, sdružování a vyznání;

F.  vzhledem k tomu, že si protesty v roce 2008 možná vyžádaly více než 200 obětí, počet zatčených se pohybuje od 4434 po více než 6500 osob a že koncem roku 2010 existovaly informace o 831 politických vězních v Tibetu, z nichž 360 bylo pravomocně odsouzeno a 12 vykonává doživotní trest odnětí svobody;

G. vzhledem k tomu, že v tibetských věznicích používají údajně orgány Čínské lidové republiky za účelem vynucení přiznání různé způsoby mučení, například bití, elektrošokové zbraně, dlouhodobé umisťování do samovazby, hladovění a podobná opatření;

H. vzhledem k tomu, že od roku 2009 bylo hlášeno 38 případů Tibeťanů, většinou mnichů a mnišek, kteří se na protest proti restriktivní politice, kterou Čína v Tibetu uplatňuje, zapálili, a požadovali návrat dalajlamy a dodržování práva na náboženskou svobodu v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a dalších částech Tibetské náhorní plošiny;

I.   vzhledem k tomu, že informace o aktuálním zdravotním stavu celé řady obětí pokusů o sebeupálení a o tom, kde se nacházejí, jsou stále neznámé či mlhavé, přičemž k těmto osobám patří jmenovitě Čhime Paldän, Tänpa Dargjä, Džamjang Paldän, Lozang Gjamccho, Sönam Rabjang, Dawa Cchering, Kalzang Wangčhug, Lozang Kalzang, Lozang Könčhog a Tape;

J.   vzhledem k tomu, že 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima byl zatčen orgány Čínské lidové republiky a od 14. května 1995 jej nikdo nespatřil;

K. vzhledem k tomu, že identitu Tibeťanů, jejich jazyk, kulturu a náboženství, jež svědčí o historicky bohaté civilizaci, ohrožuje usidlování Chanů na historickém území Tibetu a vymírání tradičního kočovného způsobu života Tibeťanů;

L.  vzhledem k tomu, že EU právě pracuje na stanovení mandátu zvláštního zástupce EU pro lidská práva a na jeho jmenování;

M. vzhledem k tomu, že předchozí výzvy Evropského parlamentu, aby místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU situaci Tibetu řešila se svými čínskými protějšky, nepřinesly očekávané výsledky;

1.  připomíná, že strategické partnerství EU a Čínské lidové republiky by se mělo opírat o společné zásady a hodnoty;

2.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU, aby v rámci dialogu EU a Číny o lidských právech zvýšila a zintenzivnila úsilí o řešení stavu lidských práv Tibeťanů;

3.  vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby historickému území Tibetu udělily smysluplnou autonomii;

4.  vyjadřuje zklamání nad tím, že vláda Čínské lidové republiky není od ledna 2010 ochotna pokračovat v dialogu s vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy, a vyzývá čínské orgány, aby se zástupci Ústřední tibetské správy zahájily smysluplnou diskusi o budoucnosti Tibetu;

5.  trvá na tom, aby orgány Čínské lidové republiky dodržovaly svobodu projevu, svobodu sdružování a svobodu vyznání Tibeťanů;

6.  naléhavě vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby umožnily nezávislé mezinárodní vyšetřování ve věci protestů v roce 2008 a jejich důsledků, a požaduje propuštění politických vězňů;

7.  odsuzuje jakoukoli formu mučení osob zadržovaných ve vazbě a vyzývá a žádá orgány Čínské lidové republiky, aby povolily mezinárodní inspekci věznic a internačních zařízení v Tibetu;

8.  opakuje, že odsuzuje pokračující tvrdé zákroky čínských orgánů proti tibetským klášterům a vyzývá čínskou vládu, aby Tibeťanům i všem svým občanům zaručila svobodu náboženského vyznání;

9.  trvá na tom, aby čínské orgány poskytly informace o tom, co se stalo s oběťmi pokusů o sebeupálení v Tibetu a kde se nacházejí;

10. trvá na tom, aby čínské orgány poskytly informace o tom, co se stalo s 11. pančhenlamou Gendünem Čhökjim Ňimou a kde se nachází;

11. vyzývá čínské orgány, aby dodržovaly jazykové, kulturní, náboženské a další základní svobody Tibeťanů a aby upustily od osidlování historických území Tibetu etnikem Chanů a nenutily tibetské kočovníky, aby se vzdali svého tradičního způsobu života;

12. očekává, že zvláštní zástupce EU pro lidská práva bude podávat pravidelné zprávy o stavu lidských práv v Čínské lidové republice, zejména pokud jde o Tibet;

13. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU, aby na každém setkání se zástupci Čínské lidové republiky řešila situaci v oblasti lidských práv v Tibetu;

14. vybízí místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU, aby jmenovala zvláštního zástupce EU pro Tibet s cílem posílit dodržování lidských práv Tibeťanů, včetně jejich práva na zachování a rozvoj své odlišné identity a náboženských, kulturních a jazykových projevů; podpořit konstruktivní dialog a jednání mezi vládou Čínské lidové republiky a vyslanci Jeho Svatosti dalajlamy a poskytnout pomoc tibetským uprchlíkům, zejména v Nepálu a Indii;

15. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, tibetské exilové vládě, tibetskému exilovému parlamentu a Jeho Svatosti dalajlamovi.

Poslední aktualizace: 13. června 2012Právní upozornění