Процедура : 2012/2688(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0350/2012

Внесени текстове :

B7-0350/2012

Разисквания :

PV 04/07/2012 - 4
CRE 04/07/2012 - 4

Гласувания :

PV 04/07/2012 - 7.17
CRE 04/07/2012 - 7.17
PV 11/09/2012 - 10.16

Приети текстове :

P7_TA(2012)0319

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 209kWORD 145k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0346/2012
27.6.2012
PE491.987v01-00
 
B7-0350/2012

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 35, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно работната програма на Комисията за 2013 г. (2012/2688(RSP))


Enrique Guerrero Salom от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2013 г. (2012/2688(RSP))  
B7‑0350/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2012 г.“ (COM(2011)777),

–   като взе предвид Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията(1), по-специално приложение IV към него,

–   като взе предвид резултатите от редовния диалог между всички членове на Комисията с парламентарните комисии и обобщаващия доклад на Съвета на председателите на комисии от 13 юни 2012 г., препратен на Председателския съвет,

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“,

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (2012/2678(RSP)),

–   като взе предвид законодателната резолюция на Европейския парламент от 23 май 2012 г. относно предложението за Директива на Съвета относно обща система на данък върху финансовите сделки и за изменение на Директива 2008/7/ЕО (COM(2011)0594C7-0355/2011 2011/0261(CNS)),

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. относно акта за единния пазар: следващите стъпки към растеж (2012/2663(RSP)),

–   като взе предвид заключенията от заседанията на Европейския съвет от май и юни,

–   като взе предвид стратегията „Европа 2020“,

–   като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Нов отговор на промените в съседните държави. Преглед на европейската политика за съседство“ от 25 май 2011 г.,

–   като взе предвид член 70 от своя правилник,

–   като взе предвид член 35, параграф 3 от своя правилник,

А. като има предвид, че световната финансова криза от 2008 г. обхвана реалните икономки, което доведе до световна стагнация и рецесия, с огромно отрицателно въздействие върху заетостта;

Б.  като има предвид, че необходимостта от спасителни планове чрез обществени фондове за спасяването на твърде големи финансови институции значително влоши обществените финанси и доведе до още по-голяма икономическа слабост в световен и европейски мащаб,

В.  като има предвид, че Европа трябва да бъде ангажирана с модела на социална пазарна икономика, гарантираща устойчив растеж с цел осигуряване на работни места и по-добро качество на живот за сегашното и следващите поколения,

Г.  като има предвид, че сближаването и солидарността са в центъра на целите на ЕС, препотвърдени в член 174 от ДФЕС, и имат за цел справяне с въздействието на икономическата криза в държавите членки, включително държавите с икономически затруднения, причинени от финансовите пазари,

Д. като има предвид, че излизането от кризата в ЕС е възможно единствено въз основа на справедливост и правосъдие,

І.   Икономическо управление и управление на еврозоната: остра необходимост от възстановяване на растежа за заетост и насърчаване на финансирането от ЕС

1.  изразява увереност, че докато Европейският съюз е изправен пред огромни предизвикателства със справянето с финансовата, икономическата и социалната криза, съществува спешна нужда от амбициозна работна програма на Европейската комисия за 2013 г. и за повторно стартиране на европейския политически проект за подкрепа на устойчив растеж, създаване на работни места и качество на живота в Европа и възстановяване на доверието на гражданите в европейската интеграция; следователно настоятелно призовава Комисията да покаже силно лидерство при предоставяне на подходящите политически решения на кризата като запази и насърчи европейския институционален баланс и като гарантира, че общият европейски интерес надделява над националните конкуриращи се интереси;

2.  силно вярва, че сред най-големите предизвикателства пред ЕС е поддържането на неговата конкурентоспособност, увеличаването на растежа, борбата с високата безработица, осигуряване на правилно функциониране на пазарите на труда и добри социални условия за подобряване на резултатите в областта на заетостта, насърчаване на достойния труд, гарантиране на правата на работниците в цяла Европа и подобряване на условията на труд, както и намаляване на бедността; настоятелно призовава Комисията да представи европейски план за действие за насърчаване на устойчив растеж и достойна трудова заетост;

3.  счита, че неотдавнашните събития показват, че еврозоната се нуждае от по-смело икономическо управление и че един паричен стълб, без наличието на финансов, фискален, социален и икономически, е обречен на неуспех; призовава за укрепване на координацията на икономическата политика в еврогрупата, включващо законодателно предложение относно външното представителство на еврозоната; призовава Комисията и Парламента да действат съвместно за тази цел;

4.  призовава към укрепване на Европейския семестър за координиране и прилагане на икономическата и фискалната политика, насочена към допринасяне за икономически растеж, фискална дисциплина и структурни предизвикателства като неделима част от стратегията „ЕС 2020“, като се осигури подходящо участие на Европейския парламент;

5.  насърчава Комисията незабавно да изготви пътна карта за въвеждането на стабилизационни облигации в еврозоната; изтъква пред Комисията, че един от елементите на началната фаза на пътната карта е Европейският фонд за обратно изкупуване на дълга, който следва да бъде постепенно въведен за 5 години с цел съвместно намаляване на държавния дълг надвишаващ 60% от БВП на държавите членки за период от 25 години, като същевременно контролира по координиран начин емитирането на дълг в краткосрочен план;

6.  предупреждава за трайни непропорционални повсеместни и лошо насочени строги финансови ограничения, които влошават инвестиционните способности на основни стопански участници; твърдо вярва, че европейските облигации за финансиране на проекти могат да помогнат да се отключат допълнителни финансови средства за финансиране на целенасочени европейски политики за растеж и новаторство, за насочване на потоците частен капитал към реални инвестиции и за запазване на стабилността на еврозоната и устойчивата координация на бюджетната дисциплина на държавите членки; очаква ЕК и ЕИБ да направят всичко възможно за гарантиране на бързо и успешно изпълнение на пилотната фаза през 2012-2013 г.; припомня, че приносът на бюджета на ЕС остава строго ограничен и не създава никакво допълнително условно задължение на бюджета на ЕС; призовава Комисията да създаде инструмент за антицикличен устойчив растеж и от 1% от БВП/годишно за 10 години;

7.  призовава Комисията да направи конкретни предложения за допълнително разработване на тези инструменти, основани на сътрудничество между бюджета на ЕС и ЕИБ или други дългосрочни обществени инвеститори, с цел подобряване на финансирането на инвестиции с оглед изпълнение на стратегията „ЕС 2020“; припомня, че акцентът не следва да бъде само върху финансирането на големи инфраструктурни проекти (в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ), но по равно и върху малки и средни проекти, които могат да породят растеж във всички държави-членки на ЕС, като са набляга особено на „проблематичните държави “; силно подчертава необходимостта от рекапитализация на ЕИБ и здрав бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. за постигане на тази цел;

8.  Припомня, че бюджетът на ЕС трябва да отразява политическите приоритети на ЕС; подчертава, че бюджетът на ЕС е инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста, като се има предвид, че 94 % от записаните в него бюджетни кредити са предназначени за стимулиране на икономическия растеж и работните места и ролята на Съюза в световен мащаб; настоятелно призовава Комисията да защитава бюджета на ЕС като мощен инструмент за повишаване на стратегическите инвестиции чрез европейска добавена стойност, за да се възобнови европейската икономика и да се постигнат общо договорените политически цели на ЕС;

9.  призовава Комисията да защитава предложенията си от 29 юни 2011 г. по отношение на следващата многостранна финансова рамка и да изпълнява ролята на честен посредник в междуинституционалните преговори с оглед получаване на одобрението на Парламента относно регламента за МФР; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че преговорите по законодателните предложения, отнасящи се до многогодишните програми, ще бъдат водени съгласно обикновената законодателна процедура и ще бъдат приключени, когато бъде постигнато споразумение относно техните финансови пакети;

10. в допълнение на това настоява, че ЕП не е готов да даде одобрението си за следващия регламент за МФР без политическо споразумение относно реформата на системата за собствени ресурси, включително данъка върху финансовите сделки и преразгледания ДДС, което би намалило дяла на държавите членки, основан на приноса на БНД, към бюджета на ЕС на 40% до 2020 г. и би подкрепило фискалната консолидация в държавите членки;

ІІ. Изграждане на сплотен, устойчив и конкурентоспособен Съюз

11. припомня, че е необходимо териториалното измерение на политиките на ЕС да бъде отчетено по по-съгласуван начин и в по-пълна степен; предлага Европейската комисия да включи тези елементи в своите бъдещи дейности за оценка на въздействието; настоява за ранно стартиране на всички необходими механизми за своевременно планиране и изпълнение на новия програмен период на политиката на сближаване след 2013 г.;

12. настоятелно призовава Комисията да представи ново предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

13. призовава Комисията да включи четирите цели на програмата на Международната организация на труда за достоен труд във всички свои предложения и да включи целите на препоръката на МОТ за социална защита в годишния обзор на растежа, за да се гарантира, че всички работници в Европа се ползват с минимално равнище на социална защита през целия си живот;

14. припомня предложенията за справяне с индустриалните промени и технологичния преход по интелигентен начин;

15. приветства предложението на Комисията, в което се подчертава ползата от определянето на минимални заплати на равнището на държавите членки за борба с бедността сред работещите и социалния дъмпинг и за насърчаване на съвкупното търсене; призовава Комисията да представи стратегия на ЕС срещу бездомността, за справяне, наред с другото, с нарастващия проблем с бедността сред жените и минималните пенсионни схеми;

16. призовава Комисията да се заеме със сегментацията на пазара на труда, като представи цялостен пакет, включващ подизпълнителската дейност, фалшивата самостоятелна заетост, злоупотребите от страна на наетите чрез агенции за временна заетост работници, злоупотреби със стажове, който да доведе до предоставяне на еднакви права на всички работници, достойни заплати и условия на труд, напредване в кариерата и пълна правна защита и защита при колективното трудово договаряне; подчертава необходимостта от ново предложение на Комисията относно Директивата за работното време, ако преговорите между социалните партньори се провалят;

17. подчертава, че предвид демографските предизвикателства, пред които са изправени повечето държави членки, Комисията следва да представи предложения, насочени към интегриране на резултатите от Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, както и към дългосрочни грижи и правото на достойно пенсиониране;  приветства плана на Комисията да представи предложения относно европейска гаранция за младежта и рамка за качество на стажовете и подчертава значението им;

18. изразява съжаление във връзка с бавния напредък към ново законодателно предложение на Комисията относно подобряване на балансираното съотношение между мъже и жени в управителните органи; изразява съжаление във връзка с липсата на инициатива на Комисията относно преразглеждането на Директивата за равенство между половете по отношение на заплащане и труд;

19. изразява съжаление относно липсата на последващи действия от страна на Комисията за започването на инициативата за отпуск по бащинство; настоява за необходимостта от законодателно предложение относно премахването на насилието срещу жените, както поиска Парламентът в няколко резолюции;

20. счита, че е от изключителна важност представянето на стратегията за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2013—2020 г. през декември 2012 г.;

21. настоятелно призовава Комисията да внесе предложение за създаване на Енергийна обсерватория с цел подобряване на проучванията на пазарите за внос на енергия и засилване на анализа на пазарите за износ; призовава Комисията да разгледа приложимостта и ефективността на мерките на разположение на ЕС за изготвяне и прилагане на нова Европейска енергийна общност(2) ;

22. изисква от Комисията да изготви стратегия относно енергийната бедност, придружена от подходящи предложения, включително определение за енергийна бедност за целия ЕС;

23. отбелязва неотдавнашното съобщение на Комисията относно възобновяемата енергия(3), но изразява съжаление във връзка с неясно определения му характер; изисква от Комисията да представи реални предложения, включващи нова обвързваща цел за възобновяема енергия за 2030 г. в началото на 2013 г., за да се гарантира сигурността на инвеститорите в свързаните с нея технологии;

24. изразява съжаление във връзка с резервираността на Съвета да се съгласи с достатъчно амбициозна директива за енергийна ефективност с цел да се изпълни целта за 20% икономия на енергия за 2020 г. в сравнение с предвижданията; настоятелно призовава Комисията да предложи необходимите мерки за компенсиране на този недостиг;

25. призовава Комисията да предложи преразглеждане на Директивата за ядрена безопасност възможно най-скоро въз основа на подходящ анализ на стрес-тестовете;

26. призовава за законодателство в областта на ефективността на ресурсите и климата; припомня, че е необходимо да се гарантира, че целите относно околната среда и изменението на климата са включени във всички политики на ЕС и са отразени в съответните бюджетни редове; по-специално трябва да се продължава приспособяването към изменението на климата, за да се запази почвата като ограничен ресурс, при най-високия й потенциал за производство на храни и семена;

27. изразява своята загриженост от продължаващото забавяне на внасянето на предложението за преразглеждане на Директивата относно тютюневите изделия и настоятелно призовава Комисията да го представи до края на 2012 г.; изразява съжаление за това, че очакваното преразглеждане на Директивата относно управлението на шума не беше внесено въпреки че беше включено в работната програма на Комисията за 2011 г.;

28. настоятелно призовава Комисията да предложи преразглеждане на Директивата относно екодизайна и да представи необходимите законодателни предложения;

29. очаква Комисията да внесе преразгледани законодателни предложения за Директивата относно качеството на въздуха и националните тавани за емисии;

30. настоятелно призовава Комисията да внесе законодателно предложение забраняващо пускането на пазара на храни, произведени от клонирани животни и техните потомства, както многократно беше поискано от Парламента;

31. призовава Комисията да подготви законодателна рамка за действие срещу антимикробната резистентност, отговаряща на все по-големия брой обезпокоителни случаи; отново подчертава задължението на Комисията, свързано с химикалите, за преразглеждане на стратегията си, критериите и определенията, приложими за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система;

32. отново повтаря искането си за запазване на правата за засаждане в сектора на лозаро-винарския сектор след 2015 г. и призовава Комисията да вземе предвид това при преразглеждането на режима на правата на засаждане, което ще бъде внесено през 2013 г.;

33. призовава за законодателно предложение по отношение на насърчаване на селскостопански продукти, с цел да се подобри представата за продуктите на равнището на ЕС и в трети държави, по-специално по отношение на качеството, хранителната стойност, безопасността на хранителните продукти и методите за производство;

34. призовава Комисията да разреши настоящата безизходица между държавите членки в течение на дългосрочните планове за управление и да продължи работата си по дългосрочното опазване и възстановяване на рибните ресурси; подчертава необходимостта да гарантира, че член 43, параграф 2 от ДФЕС е правното основание за всички нейни предложения, свързани с целите на общата политика в областта на рибарството; призовава Комисията да информира Парламента на всички етапи от процедурите, свързани със споразуменията за партньорство в областта на рибарството (СПОР);

35. счита, че един интегриран и оперативно съвместим европейския железопътен пазар, след приемането на преработена версия на първия железопътен пакет, трябва да включва разширяване на правомощията на Европейската железопътна агенция в областта на сигурността, сертифицирането и хомологизирането на подвижния състав;

36. настоява за прилагането на „Единно европейско небе“, включително създаването на функционални блокове във въздушното пространство и на европейска система за управление на въздушното движение (SESAR), за да се отговори на бъдещите потребности за капацитет и сигурност на въздушното пространство;

37. призовава за насърчаване на електронна и интелигентна система за издаване на билети във всички видове транспорт, за да се улесни мултимодалната и оперативната съвместимост на системата на транспорта;

38. приветства акцента на пакета „Хоризонт 2020“ върху високите постижения в бъдещата рамка за научни изследвания и иновации на ЕС; настоява, че „Хоризонт 2020“ и структурните фондове трябва да разработят по-добро взаимодействие, за да се даде възможност на всички държави членки да имат достъп до „пътя към върхови постижения“; вярва, че „Хоризонт 2020“ трябва да предоставя стимули за насърчаване на човешкия капитал в научноизследователската и развойната дейност.

39. очаква Комисията да направи нови предложения или допълнително да обмисли преразглеждането на съществуващото законодателство в областта на гражданското, търговското и процесуално право (по-специално Рим II, Брюксел I и II а);

40. приветства трите законодателни предложения на Комисията за създаване на ново поколение многогодишни програми като „Еразъм за всички“ - програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, програма „Творческа Европа“ и програма „Европа за гражданите“, призовава Комисията да представи ново законодателно предложение относно Европейските столици на културата и да гарантира продължаването на програмата и след 2019 г.;

III. Осигуряване на единен пазар за предприятията, потребителите и гражданите

41. изтъква необходимостта от цялостен подход към единния пазар като основен двигател на устойчивия растеж; припомня важността на ефективен механизъм за защита, който да гарантира, че потребителите могат да упражняват правата си и призовава за законодателно предложение относно създаването на бърза, достъпна и на приемлива цена общоевропейска система за колективна защита;

42. подчертава, че един добре функциониращ цифров единен пазар може да отключи потенциала на Европа за растеж и заетост, по-специално за младите хора; призовава за подновяване на усилията за преодоляване на широколентовата пропаст и за ускоряване на въвеждането на високоскоростни мрежи в съответствие с „Програмата в областта на цифровите технологии“; призовава за „облекчени“ процедури на цифровия пазар, които да позволяват бързо адаптиране към технологичното развитие и иновациите; изразява съжаление по повод нежеланието на Комисията да гарантира сериозно достъп до интернет в съответствие с принципа за полагането на максимални усилия;

43. настоява относно необходимостта от безопасна и ефективна система за повишаване на доверието между потребителите и предприятията с оглед консолидирането и насърчаването на електронната търговия, като в същото време запазва неприкосновеността на личния живот на ползвателя; призовава за особен акцент върху МСП и микропредприятията, който да гарантира подходящо справяне с бариерите пред развитието на трансграничните търговски дейности, като защита на потребителите и режимите на правата върху интелектуалната собственост ; приветства инициативите на Комисията относно механизмите за алтернативно разрешаване на спорове, които ще гарантират сигурни търговски отношения, особено онлайн;

44. настоятелно призовава Комисията да продължи реформата на авторското право. Законодателството на ЕС в областта на авторското право следва да съответства на интернет средата и да се основава на социална легитимност; за тази цел, Комисията следва да потвърди и спази графика си за преглед на Директивата от 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество и на Директивата от 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост; отново изтъква необходимостта от довършване на реформата на правото на индустриална собственост за насърчаване на растежа и създаването на работни места в Европа;

45. настоятелно призовава Комисията да изготви очакваната стратегия относно бъдещето на дружественото право, на основата на по-силна политика в областта на промишлеността и по-широки права на участие на работниците; очаква Комисията да се произнесе по предлаганото преразглеждане на Директивата за признаването на професионалните квалификации, както беше поискано миналата година;

46. настоятелно призовава Комисията да излезе със законодателно предложение, което да предвижда универсално право на достъп до основна разплащателна банкова сметка за всички граждани и законно пребиваващи в ЕС, с цел да насърчи социалното и финансово включване и улесни интеграцията и мобилността в рамките на единния пазар;

47. призовава Комисията да предложи законодателни мерки за защита на икономическите интереси на потребителите и да позволи защита на финансовите услуги на дребно с цел да предпази дребните инвеститори и частните спестявания;

48. призовава Комисията да приеме удобна за ползване, редовно актуализирана и лесно достъпна „Харта на гражданите“, която да обхваща многобройните аспекти на правото да се живее и работи навсякъде в ЕС и да играе ролята на наръчник за всички граждани на Съюза, които се движат, работят, пазаруват и продават в друга държава;

49. отправя искане към Комисията да представи мерки за изготвянето на общ, хоризонтален, координиран подход с цел да предпази уязвимите потребители, най-вече малолетните и непълнолетните лица;

50. приветства усилията на Комисията да придвижи напред присъединяването на ЕС към Европейската харта за правата на човека и насърчава усилията й за постигане на споразумение;

51. призовава Комисията да представи законодателство за предотвратяване на пристрастяването към онлайн хазарта и борба с нелегалните оператори;

52. настоятелно призовава Комисията да излезе със законодателна инициатива относно стратегия за надзор на общия пазар с цел увеличаване на безопасността на продуктите;

IV. Осъществяване на програмата на гражданите: свобода, сигурност и правосъдие

53. отново изтъква необходимостта от въвеждане на нова система за оценка на Шенген, на основание член 77, параграф 2, буква д) от ДФЕС цел избягване на двойни стандарти между старите и новите държави-членки, когато става въпрос за присъединяването към достиженията на правото на Шенген и отново потвърждава необходимостта от определяне на процедури, принципи и инструменти за подкрепа и оценка на съответствието на държавите членки с правото на Шенген, особено в отговор на неочаквани събития; счита, че подобни механизми могат да бъдат приети само чрез обикновена законодателна процедура;

54. призовава за съществени предложения в областта на миграцията; припомня, че необходимостта от предложената система за влизане/излизане и нейната ефективност все още не са доказани; припомня, че ефективното и интегрирано управление на външните и вътрешните граници на ЕС е тясно обвързано и е важен инструмент за политиката в областта на миграцията и убежището, включително мобилността;

55. изразява съжаление относно липсата на законодателно предложение за засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището, за което многократно е призовавал Парламентът, като се има предвид, че Европейският съюз е поел ангажимент да въведе функционираща обща политика в областта на убежището до 2012 г., гарантираща високо ниво на защита и пълно зачитане на основните права;

56. подкрепя предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права, с цел той да бъде адаптиран към положението след Договора от Лисабон и да включи предишния трети стълб в мандата; призовава Комисията да изготви подробно предложение за механизъм за наблюдение и система за ранно предупреждаване на основата на разпоредбите на член 7 от Договора за ЕС и член 258 от ДФЕС;

57. призовава за незабавно предложение относно регламента за Европол с цел привеждането на структурите от предишния трети стълб в съответствие със задълженията от Договора от Лисабон, включително тези под наблюдението на Агенцията за основните права;

58. призовава Комисията да довърши пътната карта относно процесуалните права и да наблюдава транспозицията на приетите директиви, за да гарантира, че основните права на заподозрените лица и обвиняемите са достатъчно защитени чрез общи минимални стандарти за процесуални права в наказателното производство, за да осигурят и направят ефективен принципа за взаимното признаване;

59. очаква Комисията да продължи работата си за разработване на материално наказателно право, където Договорът позволява на основата на насоките, очертани от ЕП в резолюцията му за подхода на ЕС към наказателното право и да укрепи и адаптира Евроюст към новите правомощия съгласно Договора с целта да създаде Европейска прокуратура;

60. призовава Комисията да подготви пътна карта на ЕС за равенство на основа сексуална ориентация и полова идентичност с оглед приемането ѝ до 2014 г., като използва резултатите от изследването, осъществено от Агенцията на Европейския съюз за основните права; призовава Комисията да предложи преработване на Рамковото решение на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, за да включи други форми на престъпления поради предразсъдъци, включително въз основа на сексуалната ориентация, половата идентичност и половото изразяване;

61. приканва Комисията да изготви предложение за пълно взаимно признаване на последиците от всички документи за гражданско състояние в рамките на Ес, включително бракове и регистрирани съжителства, с цел да се намалят дискриминационните юридически и административни пречки пред гражданите, които упражняват правото си на свобода на движение;

62. призовава за подробен преглед на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета), тъй като сега действащата директива не отговаря на изискванията за неприкосновеност на личния живот и защита на данните; настоятелно призовава Комисията бързо да предложи преразгледано предложение, което да отговаря на критериите за необходимост и пропорционалност, постига истинско хармонизиране по отношение на задължението за запазване на данни и изисква ясна и точна цел за използването им, като вземе предвид наблюденията, най-вече на Европейския надзорен орган по защита на данните;

63. призовава Комисията да продължи да развива и поддържа дейностите по съдебно обучение в Европа, за да се улесни достъпът на гражданите до правосъдие и да се възпита истинска европейска съдебна култура, основана на диалог и координация между практикуващите юристи, чрез съществуващите училища и мрежи за обучение;

64. приветства предложенията за програма „Правосъдие“ за периода 2014 -2020 г. и очаква по-активни действия от страна на Комисията по отношение на трансграничния достъп до правосъдие;

65. горещо приветства намерението на Комисията да приеме две законодателни предложения относно европейските политически партии, едно относно статута им и друго, което да изменя регламента относно финансирането;

V. Европа в света — по-голяма тежест на ЕС на световната сцена

66. Изисква да бъдат предложени насоки на ЕС относно корпоративната социална отговорност като последващ документ на съобщението от Комисията за корпоративната социална отговорност (COM(2011)0681 окончателен);

67. призовава за последователно изпълнение на принципите, заложени в съобщението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност „Нов отговор на промените в съседните държави“ от 25 май 2011 г., по-специално в областта на подкрепата за стабилните демокрации и изграждането на партньорство с обществата;

68. припомня, че подготовката за прилагането на бъдещото поколение от инструменти за външна финансова помощ вече е било определено от Парламента като основен приоритет за Комисията в областта на външната дейност за 2013 г. подчертава, че това следва да включва развитието на ясни, прозрачни и измерими показатели, съответстващи на особеностите на всеки инструмент, който оценява въздействието на инструментите, отразени в конкретните промени в страните бенефициери;

69. призовава Комисията да вземе мерки за възможно законодателно предложение, което да следва този доклад и да вземе предвид подробна и независима оценка на потребностите на Европейската служба за външна дейност, за да може тя да работи ефективно като основният прилагащ и координиращ орган на Съюза в областта на външните отношения и в работните си отношения с другите институции;

70. припомня, че насоките на ЕС относно правата на човека имат изключително важна роля за интегриране на правата на човека във външните отношения на Съюза; изисква да бъдат предприети по-нататъшни действия с цел подобряване на практическото им прилагане, включително чрез насърчаване на информираността относно въпроси, свързани с правата на човека и чрез осигуряване на обучение на дипломати и персонал в делегациите на Съюза, както и на защитници на правата на човека и представители на НПО и гражданското общество;

71. призовава за по-нататъшно развитие на гражданско-военен капацитет и взаимодействие, за да се гарантира, че Съюзът е в състояние да играе своята роля в поддържането на международния мир и регионалната сигурност и да отговаря ефективно на кризи в съответствие с принципите на хартата на ООН и разпоредбите на международното право;

72. очаква Комисията да продължи работата си по преговорите за присъединяване със страните от Западните Балкани, Исландия и Турция след успешното приключване на преговорите с Хърватия, като подчертава, че тези страни трябва да предприемат всички стъпки, за да отговорят пълно и без колебания на всички критерии от Копенхаген; подчертава, че особено внимание следва да бъде отделено на положението в Босна и Херцеговина, както и на усилията за намиране на решение на спора относно наименованието на бивша югославска република Македония; приветства решението на Европейския Съвет да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка;

73. призовава Комисията да вземе мерки по основни законодателни приоритети, като реформата на инструментите за търговска защита и преразглеждане на директивите относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и електронната търговия;

74. припомня, че Парламентът следва да бъде изцяло включен в преговорите относно търговските и инвестиционни споразумения, включително в определянето на преговорни мандати преди те да бъдат приети от Съвета; силно настоява, че Съюзът следва да направи възможно най-много, за да ангажира други основни развити и развиващи се партньори с цел да намери решение относно сегашния застой в кръга от преговори „Доха“ и да започне да обмисля реформирането на СТО, с цел насърчаване на легитимността и ефективността на многостранната система на търговия;

75. призовава Комисията да включи във всички търговски споразумения правно обвързващи разпоредби относно правата на човека, социалните и екологичните стандарти и корпоративната социална отговорност,с ясни правила относно отговорното поведение на европейските дружества; настоява, че е важно да бъдат приключени преговорите по споразуменията за свободна търговия с Канада, Сингапур, Индия и Меркосур; счита, че Европейският съюз следва да засили своите търговски връзки с останалите големи участници в политиката и икономиката в света;

76. приветства прогреса, постигнат в преговорите по задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия с източните ни партньори, както и инициативите, предприети за разширяване и задълбочаване на търговските, икономически и политически отношения с южните и източни съседи на Средиземноморието; в тази връзка, призовава за внимателно проследяване на процеса на преход към демокрация в съседните на ЕС страни; насърчава Комисията да поддържа регионалните диалози и сътрудничество със страните със среден доход, като взема предвид вътрешните икономически и социални дисбаланси в повечето от тях;

77. призовава Комисията да докладва пред Парламента относно напредъка по законодателното предложение относно ефективен механизъм за проследяване за стоки, произвеждани чрез принудителен детски труд; призовава Комисията да доразвие съществуващите схеми за справедлива търговия като положителен сигнал за подкрепата си за справедливата търговия;

78. приканва Комисията да открие процеса по консултации с оглед изготвянето на проект за възможно бъдещо законодателство относно феномена на заграбване на земя, най-вече в контекста на сигурност на прехраната в развиващите се страни; настоятелно призовава Комисията да създаде по-ясна и фокусирана стратегия относно храните, която да взема предвид управлението на продоволствената сигурност;

79. настоятелно призовава Комисията да гарантира по -голяма ефективност на помощта от ЕС в светлината на възможното разработване на рамка за периода след 2015 г. на Целите за развитие на хилядолетието;

80. призовава Комисията да разшири допълнително целите на връзката между спешната помощ, възстановяването и развитието за положения на преход;

VI. Разумно регулиране, ефективно законодателно и бюджетно изпълнение

81. призовава за законодателно предложение, което да хармонизира основните принципи на административните процедури в институциите, органите и агенциите на Съюза, така че когато имат работа с каквато и да е форма на администрация на ЕС, гражданите да могат да се позовават на един набор от принципи;

82. подчертава изключителната важност на адекватното и навременно прилагане на правото на ЕС в националното законодателство на държавите членки и настоятелно призовава Комисията да използва изпълнителните си правомощия; счита, че използването на инструмент като таблици на съответствията, предвидени да предоставят данни за прилагането, трябва да бъде задължително във всеки законодателен акт и очаква Комисията да приложи този принцип в своята бъдеща работна програма;

83. настоятелно призовава Комисията да защитава като абсолютен минимум равнището на плащане от проекта за бюджет за 2013 г. предупреждава за възможните неблагоприятни последици за растежа, конкурентоспособността и сближаването в случай на липса на бюджетни кредити за плащания; силно окуражава Комисията своевременно да се заеме с всички бъдещи проблеми с бюджетните кредити за плащания чрез предложение за коригиращ бюджет;

84. приветства конструктивния подход на Комисията към преговорите относно разпоредбите за съвместно управление съгласно преразгледания Финансов регламент, насърчава Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки към повишено равнище на отговорността на държавите членки за ефективността и ефикасността на контролните им системи, включително, възстановяването на недължимо платени суми и финансови корекции;

85. призовава Комисията да представи предложения относно подобряване на националното управление на бюджета на ЕС, включително въвеждането на задължителни национални декларации за управление и създаването на общ модел за национални декларации за управление;

86. приветства ангажимента на Комисията да създаде рамката и условията за създаването на Европейска прокуратура, който да се съсредоточи върху защитата на финансовите интереси на Съюза ; призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета , за да бъде сигурно, че Европейската прокуратура ще бъде създадена успешно най-късно до края на 2013 г.;

87. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

 

 

(1)

ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

(2)

http://www.notre-europe.eu/en/axes/competition-cooperation-solidarity/works/publication/towards-a-european-energy-community-a-policy-proposal/

(3)

Съобщение: „Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ COM(2012) 0271.

Последно осъвременяване: 29 юни 2012 г.Правна информация