Postup : 2012/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0373/2012

Předložené texty :

B7-0373/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 155kWORD 102k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0373/2012
27. 6. 2012
PE491.988v01-00
 
B7-0373/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma (2012/2964(RSP))


Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU, pokud jde o Západní břeh Jordánu včetně východního Jeruzaléma (2012/2964(RSP))  
B7–0373/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě, Palestině a Izraeli, a zejména s ohledem na usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině(1) a ze dne 10. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku(2),

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května. 2012, 18. července a 23. května 2011,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové, a zejména na prohlášení ze dne 8. června 2012 o rozšiřování osad, ze dne 25. dubna 2012 o rozhodnutí izraelských orgánů ohledně statusu osad Sansana, Rechelim a Bruchin na okupovaných palestinských územích a ze dne 22. února 2012 o schválení izraelských osad,

–   s ohledem na zprávu vedoucích misí EU o východním Jeruzalému z ledna 2012, zprávu vedoucích misí EU nazvanou "Oblast C a budování palestinského státu" z července 2011 a zprávu vedoucích misí EU o násilí páchaném osadníky z dubna 2011 a na doprovodné sdělení vedoucích mise EU o násilí páchaném osadníky z února 2012,

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2012 týkající se mise EU pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky ze dne 22. května 2012 k případu Básima Tamímího,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), č. 252 (1968), č. 338 (1973), č. 476 (1980), č. 478 (1980), č. 1397 (2002), č. 1515 (2003) a č. 1850 (2008),

–   s ohledem na prohlášení Kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 11. dubna 2012 a 23. září 2011,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy státu Izrael a nezávislého, demokratického a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, přičemž nebudou uznány žádné jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

B.  vzhledem k tomu, že přímé mírové rozhovory mezi oběma stranami se zastavily a veškeré úsilí vynaložené v poslední době na obnovení jednání selhalo; vzhledem k tomu, že věrohodné, trvalé a komplexní řešení vyžaduje uplatňování mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva, včetně čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilního obyvatelstva;

C. vzhledem k závěrům Rady ze dne 14. května 2012, které kladou důraz na naléhavou potřebu nového zahájení mírového procesu na Blízkém východě i s ohledem na změny, k nimž dochází v zemích jižního Středomoří po Arabském jaru, jejichž cílem je odpovědět na legitimní touhy všech obyvatel regionu;

D. vzhledem k tomu, že zprávy vedoucích mise EU z poslední doby o „Oblasti C a budování palestinského státu“, o východním Jeruzalému a o násilí páchaném osadníky, které unikly do tisku, opět potvrdily znepokojivý a potenciálně nezvratný vývoj na místě v uvedených oblastech, který výrazně oslabuje schůdnost řešení založeného na existenci dvou států;

E.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodního práva je Západní břeh včetně východního Jeruzaléma a pásmem Gazy okupovaným územím, na němž zcela platí mezinárodní humanitární právo včetně čtvrté Ženevské úmluvy; vzhledem k tomu, že Izrael jakožto okupační mocnost je mimo jiné povinen v dobré víře zajistit, aby byly pokryty základní potřeby okupovaného palestinského lidu, okupaci provádět způsobem, který bude místnímu obyvatelstvu k užitku, chránit a zachovávat civilní objekty a zabránit tomu, aby se jeho vlastní obyvatelstvo přesunulo na okupované území či aby se obyvatelé okupovaného území dostali na jeho vlastní území;

F.  vzhledem k tomu, že oblast C na Západním břehu, která podle dohod z Oslo z roku 1993 spadá pod izraelskou civilní a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % tohoto území a je jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné a na zdroje bohaté půdy na Západním břehu; vzhledem k tomu, že rozdělení Západního břehu na oblasti A, B a C bylo myšleno jako dočasné opatření; vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda o Západním břehu Jordánu a Gaze z roku 1995 stanovuje, že oblast C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci, k čemuž ovšem nedošlo;

G. vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C je mařena politikou izraelské vlády; vzhledem k tomu, že v důsledku této politiky žije na Západním břehu Jordánu v oblasti C pouze 5,8 % palestinského obyvatelstva, zatímco počet izraelských osadníků, jenž je odhadován na 310 000, je více než dvojnásobný v porovnání s počtem palestinských obyvatel v oblasti C;

H. vzhledem k tomu, že podle zpráv UNRWA nesmí Palestinci stavět na 70 % území oblasti C a na 29 % je výstavba velmi omezena; vzhledem k tomu, že v roce 2011 proběhlo 90 % všech demolic domů a 92 % všech přemístění v oblasti C; vzhledem k tomu, že pro zachování schůdnosti řešení založeného na existenci dvou států má proto zásadní význam ochrana palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C;

I.   vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním zákonu: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980 prohlásil Jeruzalém za celé a sjednocené hlavní město Izraele; vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 478 (1980) stanovila, že veškeré legislativní a administrativní kroky Izraele coby okupační mocnosti, které změnily či byly učiněny s cílem změnit charakter a status Jeruzaléma, a především Základní zákon, jsou neplatné a musí být s okamžitou platností zrušeny;

J.   vzhledem k tomu, že v důsledku aktuálního vývoje ve východním Jeruzalému, jak bylo rovněž zdůrazněno ve zprávě vedoucích misí EU, se perspektiva Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států stává v praxi stále nepravděpodobnější a neproveditelnější;

K. vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalému, kteří představují 37 % obyvatel Jeruzaléma, mají status obyvatel s trvalým pobytem, který lze za určitých podmínek převést pouze na děti, ale není jej možné získat automaticky uzavřením manželství, čímž je bráněno manželským partnerům a dětem mnoha obyvatel východního Jeruzaléma majícím ve městě trvalý pobyt žít společně se svými rodinnými příslušníky; vzhledem k tomu, že na druhé straně žije ve východním Jeruzalému a okolo něj přibližně 200 000 izraelských osadníků;

L.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k největšímu rozšíření osad v oblasti Jeruzalému od roku 1967; vzhledem k tomu, že izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují hlavní překážku mírovému úsilí, přičemž je izraelská vláda dotuje značnými pobídkami v oblasti zdaňování, bytové výstavby, infrastruktury, silnic, přístupu k vodě, vzdělávání, zdravotní péče atd.;

M. vzhledem k tomu, že násilí osadníků, zastrašování a zabavování soukromého majetku zaměřené proti palestinským civilistům a aktivistům mezinárodních nevládních organizací podporujících jejich práva vedlo k vážným incidentům a smrtelným zraněním; vzhledem k neexistenci účinného kontrolního mechanismu EU jsou izraelské produkty pocházející z osad nadále dováženy na evropský trh v rámci preferenčního režimu;

N. vzhledem k tomu, že dne 20. května 2012 byl Básim Tamímí, obránce lidských práv zapojený do nenásilných iniciativ proti rozšiřování izraelských osad na palestinském území, odsouzen izraelským vojenským soudem na základě obžaloby z účasti na ilegálních demonstracích a z nabádání protestujících házet kameny;

O. vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nesleduje Zelenou linii, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora k právním důsledkům výstavby zdi na okupovaném palestinském území z roku 2004 bylo prohlášeno, že „výstavba zdi, kterou staví Izrael jako okupační mocnost na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma a okolo něj, a s tím související režim, je v rozporu s mezinárodním právem“;

P.  vzhledem k tomu, že v současné době je v izraelských věznicích a vazebních střediscích zadržováno více než 4000 palestinských vězňů, včetně 27 členů Palestinské legislativní rady, asi 240 dětí a více než 300 Palestinců držených v administrativní vazbě; vzhledem k tomu, že od roku 2000 bylo před izraelskými vojenskými soudy stíháno kolem 7000 palestinských dětí poté, co byli zatčeny, vyslýchány a zadrženy izraelskou armádou, policií nebo bezpečnostními agenty a vystaveny nelidskému a ponižujícímu zacházení; vzhledem k tomu, že většina z těchto dětí je obviněna z házení kamenů;

Q. vzhledem k tomu, že izraelské orgány používají administrativní vazbu k omezení politické aktivity Palestinců a uplatňují tento postup po neomezenou dobu, aniž by podaly informace o obvinění; vzhledem k tomu, že mnoho Palestinců držených v administrativní vazbě zahájilo hladovku na protest proti tomu, že Izrael používá administrativní vazbu bez vznesení obvinění;

R.  vzhledem k tomu, že pro palestinské obyvatelstvo na Západním břehu, především v oblasti C, a ve východním Jeruzalému je nedostatek vody zásadní a životně důležitou otázkou; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou vážně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, kterou naopak ve velké míře využívá Izrael a izraelští osadníci; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

S.  vzhledem k tomu, že arabští Beduíni jsou původními obyvateli, kteří vedou usedlý a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že arabští Beduíni, ohroženi izraelskou politikou postupně ničící jejich životní podmínky a zahrnující násilné přesídlování, představují na okupovaném palestinském území a v oblasti Negevu (Naqab) mimořádně zranitelné obyvatelstvo; vzhledem k tomu, že to i přes humanitární pomoc, kterou dostávají, trpí podle UNRWA 55 % beduínských/pasteveckých komunit nedostatkem potravy,

T.  vzhledem k tomu, že podle zprávy pracovní skupiny pro přemístění (DWG), která byla zveřejněna dne 14. května 2012, a podle pravidelného měsíčního humanitárního monitoru orgánu OCHA zničily izraelské síly od ledna 2011 více než 60 staveb, včetně solárních panelů, vodních nádrží a zemědělských staveb, financovaných Komisí a řadou členských států, například Francií, Německem, Nizozemskem, Velkou Británií, Polskem, Irskem a Španělskem;

U. vzhledem k tomu, že orgány EU a členské státy při mnoha příležitostech vyjádřily svůj základní závazek vůči bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudily násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvaly k účinnému zabránění pašování zbraní do pásma Gazy;

V. vzhledem k tomu, že navzdory mnohým snahám mezinárodního společenství o okamžité, trvalé a bezpodmínečné otevření hraničních přechodů pro tok humanitární pomoci, komerčního zboží a osob z Gazy a do Gazy, blokáda a humanitární krize v pásmu Gazy od června 2007 pokračuje; vzhledem k tomu, že uzavření a izolace pásma Gazy vydláždilo cestu pro hnutí Hamás, aby se v pásmu pevné chopilo institucí samosprávy; vzhledem k tomu, v posledních dnech bylo na hranici mezi Izraelem a pásmem Gazy porušeno nálety izraelských sil a raketami odpalovanými ozbrojeným křídlem Hamásu na jižní Izrael neoficiální příměří, které trvalo přes rok;

1.  znovu vyjadřuje své přesvědčení, že neexistuje žádná alternativa k vyjednanému řešení v podobě dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967 a hlavním městem obou států bude Jeruzalém, přičemž izraelský stát a nezávislý, demokratický, sousední a životaschopný palestinský stát budou existovat bok po boku v míru a bezpečí; znovu zdůrazňuje, že EU neuzná žádné jednostranné změny provedené na místě;

2.  vyjadřuje svou plnou podporu závěrům Rady ze dne 14. května 2012 k mírovému procesu na Blízkém východě a vyslovuje v této souvislosti politování nad negativní odpovědí izraelského ministerstva zahraničí na tyto závěry;

3.  souhlasí zejména s opakovaným postojem Rady týkajícím se uplatnitelnosti mezinárodního humanitárního práva na okupovaném palestinském území a vyzývá v této souvislosti místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zabezpečila, že povinnosti Izraele jako okupační mocnosti vyplývající z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva budou sladěny ve všech nástrojích EPS, mimo jiné ve strategii pro lidská práva země, aby bylo v plné míře zajištěno provedení pokynů EU o podpoře a dodržování mezinárodního humanitárního práva;

4.  vyjadřuje nejhlubší obavy z vývoje na místě v oblasti C na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, jak je popsán ve zprávách vedoucích misí EU o „oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011 a o východním Jeruzalému z ledna 2012, protože tento vývoj směřuje ke zmaření proveditelnosti řešení na základě existence dvou států; znovu vyzývá všechny strany, aby se vyvarovaly jakýchkoli jednostranných kroků na místě, které mohou ohrozit vyhlídku na sjednání dohody s cílem vytvořit příznivé prostředí pro takovéto obnovení jednání, zejména pokud jde o izraelské osidlovací aktivity;

5.  žádá v této souvislosti okamžité, úplné a trvalé zastavení výstavby všech izraelských osad a jejich rozšiřování, jež tvoří hlavní ohrožení proveditelnosti řešení na základě existence dvou států a představuje hlavní překážku pro obnovení přímých mírových rozhovorů, jakož i odstranění všech kontrolních stanovišť vybudovaných od března 2001;

6.  rozhodně odsuzuje veškeré akty extremizmu, násilí a zastrašování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům a vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby skoncovaly se současným stavem bezpráví a beztrestnosti tím, že postaví před soud pachatele těchto činů a povolají je k odpovědnosti; vyjadřuje svou solidaritu s oběťmi takových činů a své sympatie věnuje i všem bojovníkům za lidská práva, kteří pokojnou a nenásilnou cestou obhajují práva Palestinců;

7.  žádá, aby se při realizaci dvoustranných dohod mezi EU a Izraelem v plné míře a účinně dodržovaly stávající právní předpisy EU, a to i pomocí zřízení přiměřeného a účinného kontrolního mechanizmu Komise na úrovni EU s cílem zabránit dovozu produktů, které pocházejí z izraelských osad, na evropský trh v rámci preferenčního režimu; opakuje, že by EU měla umožnit účast ve stávajících a budoucích nástrojích spolupráce mezi EU a Izraelem a získávání výhod z nich pouze těm izraelským subjektům, které mají svá sídla nebo pobočky registrovány v Izraeli a které provádějí činnost na stejném území;

8.  připomíná izraelským orgánům jejich povinnosti jako okupační mocnosti a zejména okamžité zastavení demolic domů, vystěhovávání a nuceného vysídlování Palestinců, usnadnění plánovacích a stavebních činností pro Palestince, jakož i provádění palestinských rozvojových projektů a ochranu práv palestinských obyvatel na půdu a majetek; v této souvislosti naléhavě žádá Izrael, aby okamžitě zrušil své rozhodnutí o demolici domů a staveb v obci Súsijá nedaleko Hebronu, které by zasáhlo 160 Palestinců včetně 60 dětí;

9.  naléhavě žádá izraelské orgány, aby vynaložily veškeré úsilí na zlepšení přístupu Palestinců ke svým zemědělským pozemkům a pastvinám a aby zajistily spravedlivé rozdělení a společné využívání vodních zdrojů, jež by uspokojilo potřeby palestinského obyvatelstva;

10. vítá dohodu dosaženou dne 14. května 2012, jež umožnila ukončení hladovky palestinských vězňů, a vyzývá k jejímu úplnému a okamžitému provedení; odsuzuje praxi administrativní vazby a vyzývá izraelskou vládu, aby s touto politikou skončila; požaduje propuštění palestinských dětí, politických vězňů a osob v administrativní vazbě včetně Hasana Safadího, který měl být podle dohody propuštěn; opakuje svou výzvu k propuštění uvězněných členů PLR, včetně Marwána Barghútího;

11. vyzývá k ochraně arabských Beduínů žijících na okupovaném palestinském území a v oblasti Negevu (Naqab); vyzývá k okamžitému ukončení nuceného vysídlování, vyvlastňování či demolic zaměřených proti tomuto obyvatelstvu a ke zlepšení jejich životních podmínek tím, že jim budou poskytnuty odpovídající služby na půdě jejich předků;

12. vyzývá k obnovení přímých mírových rozhovorů a zdůrazňuje, že opravdové, zásadní a na výsledky orientované zapojení obou stran může mít pozitivní dopad na celý region a přispět k pokojnému procesu přechodu ve všech dotčených zemích;

13. podporuje v této souvislosti politiku nenásilného odporu prezidenta Abbáse a vybízí k vnitropalestinskému usmíření a budování palestinského státu, přičemž důležitými prvky tohoto procesu jsou prezidentské a parlamentní volby;

14. opakuje svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael a odsuzuje jakýkoli akt násilí, včetně raketových útoků z pásma Gazy;

15. vyzývá ESVČ a Komisi, aby zahájily oficiální vyšetřování s cílem ověřit na místě všechna obvinění týkající se zničení a poškození budov a projektů financovaných EU na okupovaných územích izraelskými silami, a vyzývá Radu, aby přiměla Izrael k finanční odpovědnosti za tyto činy;

16. vyzývá Radu a Komisi, aby nešetřily úsilím při podpoře a poskytování pomoci palestinským orgánům a rozvojovým projektům v oblasti C a ve východním Jeruzalémě s cílem chránit a posílit palestinské obyvatelstvo;

17. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými střety na hranici mezi Izraelem a pásmem Gazy, které si vyžádaly smrt 18 Palestinců včetně 4 dětí a zranění několika desítek osob na obou stranách; vyzývá všechny strany, aby okamžitě zastavily veškeré vojenské operace a odvetná opatření a aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního práva, a to zejména vůči civilistům; opakuje svou výzvu k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému zrušení blokády pásma Gazy a k přijetí kroků, jež umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu této oblasti; požaduje rovněž účinný kontrolní mechanizmus, který zabrání pašování zbraní do pásma Gazy, přičemž uznává legitimní bezpečnostní zájmy Izraele;

18. bere na vědomí rozhodnutí Rady prodloužit do 30. června 2013 misi EU pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh a očekává, že mise bude plnit své úkoly a sehraje rozhodující a účinnou úlohu při každodenní správě přeshraničních vztahů a při budování důvěry mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vyslanci kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2011)0429.

(2)

Úř. věst. C 308E, 20.10.2011, s. 81.

Poslední aktualizace: 29. června 2012Právní upozornění