Postup : 2012/2694(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0373/2012

Predkladané texty :

B7-0373/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2012 - 13.5

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 99k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0373/2012
27.6.2012
PE491.988v01-00
 
B7-0373/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o politike EÚ v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema (2012/2964(RSP))


Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Ana Miranda, Keith Taylor, Jill Evans, Judith Sargentini, Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o politike EÚ v Predjordánsku vrátane východného Jeruzalema (2012/2964(RSP))  
B7‑0373/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom Východe, Palestíne a Izraeli, najmä z 29. septembra 2011 o situácii v Palestíne(1) a z 10. septembra 2010 o stave rieky Jordán s osobitným zreteľom na oblasť dolného toku rieky Jordán(2),

–   so zreteľom na závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012, 18. júla a 23. mája 2011,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej, predovšetkým vyhlásenie o rozširovaní osád z 8. júna 2012, o rozhodnutí izraelských orgánov, pokiaľ ide o stav osád Sansana, Rechelim a Bruchin na okupovanom palestínskom území z 25. apríla 2012 a o izraelskom schválení osídľovania zo dňa 22. februára 2012,

–   so zreteľom na správu vedúcich misií EÚ o východnom Jeruzaleme z januára 2012, správu vedúcich misií EÚ „Oblasť C a budovanie palestínskeho štátu” z júla 2011 a na správu vedúcich misií EÚ o násilnostiach osadníkov z apríla 2011 a sprievodnú nótu vedúcich misií EÚ o násilnostiach osadníkov z februára 2012,

–   so zreteľom na závery Rady z 25. júna 2012 o pomocnej pohraničnej misii v Rafahu,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky z 22. mája 2012 o prípade Bassema Tamimiho,

–   so zreteľom na IV. Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny z roku 1949,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), a 1850 (2008),

–   so zreteľom na vyhlásenia Kvarteta pre Blízky východ, najmä na vyhlásenia z 11. apríla 2012 a 23. septembra 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európsky parlament opakovane vyjadril svoju podporu riešeniu na princípe existencie dvoch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by bok po boku nažívali Izraelský štát a nezávislý, demokratický, priľahlý a životaschopný Palestínsky štát, a keďže nebudú uznané žiadne zmeny hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem, okrem zmien, na ktorých sa strany vzájomne dohodli;

B.  keďže priame mierové rozhovory medzi stranami sa preťahujú a akékoľvek nedávne úsilie o obnovu rokovaní stroskotalo; keďže spoľahlivé, trvalé a komplexné osídlenia si vyžadujú uplatňovanie medzinárodných ľudských práv a humanitárnych zákonov vrátane IV. Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb;

C. keďže Rada vo svojich záveroch zo 14. mája 2012 zdôraznila naliehavú potrebu obnoviť mierový proces na Blízkom východe aj v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami po arabskej jari v krajinách Juhu ako reakciu na legitímne úsilie všetkých ľudí z tejto oblasti;

D. keďže do tlače prenikli nedávne správy vedúcich misií EÚ o „Oblasti C a budovaní palestínskeho štátu”, o východnom Jeruzaleme a o násilnostiach zo strany osadníkov, ktoré potvrdili alarmujúci a potenciálne nezvratný vývoj udalostí v týchto oblastiach, čo vážne ohrozuje schodnosť riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

E.  keďže Predjordánsko je spolu s východným Jeruzalemom podľa medzinárodného práva okupovaným územím, na ktorom v plnej miere platí medzinárodné humanitárne právo vrátane IV. Ženevského dohovoru; keďže Izrael ako okupačná mocnosť je okrem iného povinný zabezpečovať v dobrej viere uspokojovanie základných potrieb palestínskeho obyvateľstva, riadiť okupáciu spôsobom prospešným pre miestne obyvateľstvo, ochraňovať a zachovávať civilné objekty a zabraňovať presunu vlastného obyvateľstva na okupované územie a obyvateľstva z okupovaného územia na vlastné územie;

F.  keďže oblasť C v Predjordánsku spadá podľa dohôd z Oslo z roku 1993 pod izraelskú civilnú a bezpečnostnú kontrolu, tvorí 62 % územia a je jedinou priľahlou oblasťou, v ktorej sa nachádza najväčšia časť úrodnej pôdy a prírodných zdrojov Predjordánska; keďže rozdelenie Predjordánska na časti A, B a C bolo mienené ako dočasné opatrenie; keďže v Dočasnej dohode o Predjordánsku a pásme Gazy z roku 1995 sa uvádza, že oblasť C sa postupne presunie pod palestínsku právomoc, čo sa však nestalo;

G. keďže palestínska prítomnosť v oblasti C je narúšaná opatreniami izraelskej vlády; keďže v dôsledku týchto opatrení žije v oblasti C len 5,8 % palestínskeho obyvateľstva žijúceho v Predjordánsku, kým počet izraelských osadníkov odhadovaný na 310 000 presahuje dvojnásobok odhadovaného počtu palestínskeho obyvateľstva v oblasti C;

H. keďže podľa správ UNRWA je 70 % oblasti C pre palestínsku výstavbu nedostupnej a 29 % nanajvýš obmedzenej; keďže v roku 2011 zaznamenala oblasť C až 90 % všetkých zdemolovaných obydlí a 92 % všetkých vysídlení; keďže ochrana palestínskeho obyvateľstva a jeho práv v oblasti C je nanajvýš dôležitá z hľadiska zachovania životaschopnosti riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

I.   keďže Izrael vo svojom základnom zákone z roku 1980: „Jeruzalem, hlavné mesto Izraela” vyhlásil Jeruzalem za úplné a zjednotené hlavné mesto Izraela; keďže v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 478 (1980) sa uvádza, že všetky legislatívne a administratívne opatrenia a činnosti Izraela ako okupačnej mocnosti, ktoré zmenili alebo mali za cieľ zmeniť charakter a status Jeruzalema, a najmä jeho základnom zákone, sú neplatné a musia byť okamžite zrušené;

J.   keďže v dôsledku súčasného vývoja situácie vo východnom Jeruzaleme, na ktorý poukázala aj správa vedúcich misií EÚ, sú vyhliadky, že Jeruzalem by sa v budúcnosti stal hlavným mestom dvoch štátov, čoraz menej pravdepodobné a reálne;

K. keďže Palestínčania žijúci vo východnom Jeruzaleme, ktorí predstavujú 37 % obyvateľstva Jeruzalema, majú postavenie obyvateľov s trvalým pobytom a toto postavenie môžu za určitých podmienok získať aj ich deti, pričom nie je možné automaticky ho nadobudnúť sobášom, čo manželom/manželkám a deťom mnohých obyvateľov, ktorí majú vo východnom Jeruzaleme trvalý pobyt, bráni žiť spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi; keďže naproti tomu žije vo východnom Jeruzaleme a v jeho okolí približne 200 000 izraelských osadníkov;

L.  keďže v roku 2011 došlo k najväčšiemu rozmachu osád v oblasti Jeruzalema od roku 1967; keďže izraelskí osadníci sú podľa medzinárodného práva nelegálni a predstavujú hlavnú prekážku mierového úsilia, pričom ich izraelská vláda finančne podporuje zásadnými stimulmi v oblasti daní, bývania, infraštruktúry, ciest, prístupu k vode, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti atď.;

M. keďže násilnosti osadníkov voči palestínskym civilistom a aktivistom medzinárodných mimovládnych organizácií podporujúcich ich práva, ich prenasledovanie a odcudzovanie súkromného majetku viedlo k závažným incidentom a smrteľným zraneniam; keďže v dôsledku chýbajúceho účinného kontrolného mechanizmu EÚ sú výrobky pochádzajúceho z izraelských osídlení naďalej dovážané v rámci preferenčného režimu na európsky trh;

N. keďže 20. mája 2012 obvinil izraelský vojenský súd obhajcu ľudských práv Bassema Tamimiho, ktorý sa angažoval v nenásilných iniciatívach proti expanzii izraelských osád na palestínskom území, z účasti na nezákonných demonštráciách a navádzania protestantov k hádzaniu kameňmi;

O. keďže deliaci múr postavený Izraelom, ktorý nerešpektuje zelenú líniu, uberá značnú časť palestínskeho územia v Predjordánsku aj vo východnom Jeruzaleme; keďže v poradnom stanovisku Medzinárodného súdneho dvora o právnych dôsledkoch výstavby múru na okupovanom palestínskom území z roku 2004 sa uvádza, že „výstavba múru, ktorú realizuje Izrael ako okupačná mocnosť na okupovanom palestínskom území, okrem iného vo východnom Jeruzaleme a v jeho okolí, ako aj súvisiaci režim, sú v rozpore s medzinárodným právom”;

P.  keďže vyše 4 000 palestínskych väzňov vrátane 27 členov Palestínskej zákonodarnej rady, približne 240 detí a viac než 300 palestínskych administratívnych väzňov je momentálne zadržiavaných v izraelských väzniciach a záchytných táboroch; keďže od roku 2000 bolo na izraelských vojenských súdoch súdených približne 7 000 palestínskych detí po tom, čo ich izraelská armáda, polícia alebo izraelskí bezpečnostní agenti zadržali, vypočúvali a uväznili a tieto deti sú podrobované neľudskému a dehonestujúcemu zaobchádzaniu; keďže väčšina týchto detí je obvinená z hádzania kameňmi;

Q. keďže izraelské orgány využívajú administratívne zadržanie na obmedzenie palestínskej politickej aktivity a uplatňujú tento postup na neobmedzené obdobie bez toho, aby informovali o obvineniach; keďže mnohí Palestínčania zadržiavaní v administratívnej väzbe držia hladovku na protest proti tomu, že Izrael využíva administratívnu väzbu bez vznesenia obvinení;

R.  keďže nedostatok vody je zásadnou a životne dôležitou otázkou pre palestínske obyvateľstvo v Predjordánsku, najmä v oblasti C, a vo východnom Jeruzaleme; keďže palestínskych poľnohospodárov vážne sužuje nedostatok vody na zavlažovanie, čo je spôsobené tým, že väčšinu tejto vody využíva Izrael a izraelskí osadníci; keďže dostupnosť postačujúcich vodných zdrojov má zásadný význam pre životaschopnosť budúceho palestínskeho štátu;

S.  keďže arabskí beduíni sú pôvodní obyvatelia, ktorí vedú usadlý a tradičný život roľníkov na pôde svojich predkov a usilujú sa o formálne a trvalé uznanie svojej jedinečnej situácie a postavenia; keďže arabskí beduíni predstavujú na okupovanom palestínskom území aj v oblasti Negev (Naqab) mimoriadne zraniteľné obyvateľstvo ohrozované izraelskou políciou, ktorá sťažuje ich živobytie a núti ich okrem iného k presunu; keďže podľa UNRWA nemá až 55 % beduínskych/pastierskych spoločenstiev v oblasti C napriek humanitárnej pomoci zabezpečenú potravinovú istotu;

T.  keďže podľa správy pracovnej skupiny pre vysídľovanie uverejnenej 14. mája 2012 a humanitárneho monitoru OCHA, ktorý vychádza raz mesačne, zničili izraelské sily od januára 2011 viac než 60 objektov vrátane solárnych panelov, vodných nádrží a poľnohospodárskych budov, ktoré financuje Komisia a viacero členských štátov, ako sú Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Írsko a Španielsko;

U. keďže inštitúcie a členské štáty EÚ pri viacerých príležitostiach potvrdili svoje zásadné odhodlanie zaručiť bezpečnosť Izraela, ostro odsúdili násilnosti úmyselne zamerané na civilistov vrátane raketových útokov z pásma Gazy a vyzvali na účinnú prevenciu obchodu so zbraňami do Gazy;

V. keďže od júna 2007 pokračuje blokáda a humanitárna kríza v pásme Gazy napriek mnohým snahám medzinárodného spoločenstva okamžite, natrvalo a bezpodmienečne otvoriť hraničné priechody pre tok humanitárnej pomoci, komerčného tovar a osôb z Gazy a do Gazy; keďže uzavretie pásma a jeho izolácia pripravili pôdu hnutiu Hamas, aby sa pevne ujalo samosprávnych inštitúcii v Gaze; keďže v uplynulých dňoch bolo na hraniciach medzi Izraelom a pásmom Gazy prerušené viac než rok trvajúce neoficiálne prímerie, a to leteckými útokmi izraelských síl a raketovými útokmi ozbrojeného krídla Hamas mierenými na južnú časť Izraela;

1.  opakuje svoje presvedčenie, že neexistuje alternatíva dohodnutého riešenia na princípe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, pričom v mieri a bezpečnosti by vedľa seba nažívali izraelský štát a nezávislý, demokratický, priľahlý a životaschopný štát Palestína; opakovane zdôrazňuje, že EÚ neuzná žiadne jednostranné zmeny na mieste;

2.  vyjadruje plnú podporu záverom Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012 a v tejto súvislosti odsudzuje negatívnu reakciu izraelského ministerstva zahraničných vecí na tieto závery;

3.  súhlasí najmä s opakovanou pozíciou Rady týkajúcou sa uplatniteľnosti medzinárodného humanitárneho práva na okupovanom palestínskom území a vyzýva v tejto súvislosti podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby zabezpečila, že povinnosti Izraela ako okupačnej mocnosti vyplývajúce z medzinárodných ľudských práv a humanitárnych zákonov budú zosúladené vo všetkých nástrojoch ESP, okrem iného v stratégii pre ľudské práva krajiny, aby bolo v plnej miere zaručené vykonávanie usmernení EÚ o podpore a dodržiavaní medzinárodných humanitárnych zákonov;

4.  vyjadruje najhlbšie obavy z vývoja v oblasti C v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme, uvedené v správach vedúcich misií EÚ o „oblasti C a budovaní palestínskeho štátu” z júla 2011 a o východnom Jeruzaleme z januára 2012, ktorý smeruje k ohrozeniu životaschopnosti riešenia na princípe existencie dvoch štátov; opätovne vyzýva všetky strany, aby sa vyhli akýmkoľvek jednostranným krokom, ktoré by mohli ohroziť vyhliadky na dosiahnutie dohody pre vytvorenie priaznivého prostredia pre takéto obnovenie rokovaní, najmä čo sa týka izraelských aktivít v oblasti osídľovania;

5.  žiada v tejto súvislosti okamžité, úplné a trvalé zastavenie výstavby izraelských osád a ich rozširovania, ktoré výrazne ohrozuje životaschopnosť riešenia na princípe existencie dvoch štátov a predstavuje hlavnú prekážku obnovenia priamych mierových rozhovorov, ako aj odstránenie všetkých stanovíšť vybudovaných od marca 2001;

6.  rozhodne odsudzuje všetky akty extrémizmu, násilia a šikanovania zo strany osadníkov voči palestínskym civilistom a vyzýva izraelskú vládu a izraelské orgány, aby skoncovali so súčasným prostredím bezprávia a beztrestnosti tým, že postavia pred súd páchateľov týchto činov a budú ich brať na zodpovednosť; vyjadruje solidaritu obetiam takýchto činov a svoje sympatie venuje aj všetkým bojovníkom za ľudské práva, ktorí mierovou a nenásilnou cestou bojujú za práva Palestínčanov;

7.  žiada, aby sa pri vykonávaní bilaterálnych dohôd medzi EÚ a Izraelom v plnej miere a účinne dodržiavali existujúce právne predpisy EÚ, a to aj prostredníctvom primeraného a účinného kontrolného mechanizmu Komisie, ktorého cieľom by bolo zabrániť dovozu produktov pochádzajúcich z izraelských osád v rámci preferenčného režimu na európsky trh; opakuje, že EÚ by mala umožniť len izraelským subjektom, ktoré majú ústredie alebo pobočky registrované vo vlastnom Izraeli a ktoré vykonávajú činnosť na tomto území, aby sa zúčastňovali na existujúcich a budúcich nástrojoch spolupráce medzi EÚ a Izraelom a mali z nich prospech;

8.  upozorňuje izraelské orgány na ich povinnosti ako okupačnej mocnosti a najmä im pripomína, aby okamžite zastavili ničenie obydlí, vysťahovanie a nútené vysídľovanie Palestínčanov, umožnili Palestínčanom plánovanie a výstavbu a realizáciu palestínskych rozvojových projektov a chránili práva palestínskych obyvateľov na pôdu a vlastníctvo; v tejto súvislosti žiada Izrael, aby okamžite zrušil svoje rozhodnutie zničiť obydlia a iné budovy v meste Súsija v blízkosti Hebronu, ktoré by zasiahlo 160 Palestínčanov vrátane 60 detí;

9.  žiada izraelské orgány, aby vynaložili všemožné úsilie o zlepšenie prístupu Palestínčanov k poľnohospodárskym oblastiam a pasienkom a zabezpečili spravodlivé rozdelenie a spoločné využívanie zdrojov vody, ktoré by uspokojilo potreby palestínskych obyvateľov;

10. víta dohodu dosiahnutú 14. mája 2012, ktorá palestínskym väzňom umožnila ukončiť hladovku a žiada, aby sa okamžite v plnej miere plnila; odsudzuje prax administratívneho zadržiavania a vyzýva izraelskú vládu, aby skoncovala s touto politikou; požaduje prepustenie palestínskych detí, politických a administratívnych väzňov vrátane Hasána Safádiho, ktorý mal byť podľa dohody prepustený; opakuje svoju výzvu na prepustenie uväznených členov Palestínskej zákonodarnej rady (PLC) vrátane Marwana Barghoutiho;

11. požaduje ochranu obyvateľstva arabských beduínov žijúcich na okupovanom palestínskom území a v oblasti Negev (Naqab); žiada, aby sa okamžite zastavilo nútené vysídľovanie, vyvlastňovanie či demolácie namierené proti tomuto obyvateľstvu a zlepšenie ich životných podmienok tým, že im budú poskytnuté primerané služby na pôde ich predkov;

12. žiada obnovenie priamych mierových rozhovorov a zdôrazňuje, že obojstranne skutočné, zásadné a na výsledky orientované úsilie môže mať pozitívny vplyv na celý región a môže prispieť k pokojnému transformačnému procesu vo všetkých dotknutých krajinách;

13. v tejto súvislosti odporuje politiku nenásilného odporu prezidenta Abbása a povzbudzuje zmierovací proces vnútri Palestíny a budovanie palestínskeho štátu, ktorého významnými prvkami sú prezidentské a parlamentné voľby;

14. opakuje svoje pevné odhodlanie zaručiť bezpečnosť izraelského štátu a odsudzuje akékoľvek prejavy násilia z pásma Gazy vrátane raketových útokov;

15. vyzýva ESVČ a Komisiu, aby začali oficiálne vyšetrovanie, ktorého cieľom by bolo preverenie všetkých obvinení z ničenia a poškodzovania objektov a projektov financovaných EÚ na okupovaných územiach zo strany izraelských síl a vyzýva Radu, aby za tieto skutky brala Izrael na zodpovednosť;

16. vyzýva Radu a Komisiu, aby nešetrila úsilím a podporovala a poskytovala pomoc palestínskym inštitúciám a rozvojovým projektom v oblasti C a vo východnom Jeruzaleme s cieľom chrániť a posilňovať palestínske obyvateľstvo;

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nedávnymi konfliktami na hraniciach medzi Izraelom a pásmom Gazy, ktoré si vyžiadali smrť 18 Palestínčanov vrátane 4 detí a niekoľko desiatok zranených na oboch stranách; vyzýva všetky strany, aby okamžite zastavili akékoľvek vojenské operácie a odvetné opatrenia a aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, a to najmä voči civilistom; opakuje svoju výzvu na okamžité, trvalé a bezpodmienečné zrušenie blokády pásma Gazy a na prijatie krokov, ktoré umožnia obnovu a hospodárske oživenie tejto oblasti; žiada tiež účinný kontrolný mechanizmus, ktorý zabráni pašovaniu zbraní do pásma Gazy, pričom uznáva legitímne bezpečnostné záujmy Izraela;

18. berie na vedomie rozhodnutie Rady predĺžiť do 30. júna 2013 európsku pomocnú pohraničnú misiu na hraničnom priechode v Rafahu a očakáva, že misia si bude plniť svoje úlohy a zohrá rozhodujúcu a účinnú rolu pri každodennej správe cezhraničných vzťahov a pri budovaní dôvery medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vyslancovi kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.

 

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2011)0429.

(2)

Ú. v. EÚ C 308E, 20.10.2011, s. 81.

Posledná úprava: 29. júna 2012Právne oznámenie