Postup : 2012/2694(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0374/2012

Předložené texty :

B7-0374/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2012 - 13.5

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 161kWORD 106k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0373/2012
27. 6. 2012
PE491.989v01-00
 
B7-0374/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))


Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Robert Goebbels, Ana Gomes, Richard Howitt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser, Raimon Obiols, Boris Zala za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o politice EU pro Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém (2012/2964(RSP))  
B7‑0374/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 29. září 2011 o situaci v Palestině, ze dne 16. února 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu a ze dne 10. září 2010 o stavu Jordánu a zejména oblasti jeho dolního toku,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, 18. července a 23. května 2011 a 8. prosince 2009,

–   s ohledem na projev místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové o posledním vývoji v oblasti Blízkého východu a Sýrie na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 12. června 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové týkající se především rozšiřování osad ze dne 8. června 2012, rozhodnutí izraelských orgánů ohledně postavení osad Sansana, Rechelim a Bruchin v oblasti okupovaných palestinských území ze dne 25. dubna 2012 a o schvalování existence izraelských osad ze dne 22. února 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o východním Jeruzalémě z ledna 2012,

–   s ohledem na zprávu vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011,

–   s ohledem na čtvrtou Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949,

–   s ohledem na Chartu OSN,

–   s ohledem na příslušné rezoluce OSN, zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN 181 (1947) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   s ohledem na prohlášení Kvarteta pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 11. dubna 2012 a 23. září 2011,

–   s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora k právním důsledkům vybudování zdi na okupovaném palestinském území ze dne 9. července 2004,

–   s ohledem na rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. února 2010 ve věci C-386/08, Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

–   s ohledem na dvouletý plán budování státu nazvaný „Ukončení okupace, vytvoření státu“ palestinského premiéra Saláma Fajjáda ze srpna 2009,

–   s ohledem na prozatímní dohodu o Západním břehu Jordánu a pásmu Gazy ze dne 18. září 1995,

–   s ohledem na dohody z Osla (Vyhlášení zásad o přechodném uspořádání samosprávy) ze dne 13. září 1993,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně potvrdil svou podporu řešení založeného na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a sousedního nezávislého, demokratického a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, vyzval k obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami a prohlásil, že nebudou uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

B.  vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele na existenci v rámci bezpečných hranic; vzhledem k závěrům z jednání Rady dne 14. května 2012, které kladou důraz na to, „že s ohledem na změny probíhající v celém arabském světě je stále naléhavěji třeba, aby bylo dosaženo pokroku v mírovém procesu na Blízkém východě. Klíčovým prvkem k zajištění trvalého míru, stability a prosperity v regionu je respektování přání obyvatel žijících na jeho území, včetně přání Palestinců dosáhnout státní suverenity a přání Izraelců žít v bezpečné zemi“;

C. vzhledem k tomu, že nedávné zprávy vedoucích mise EU o „Oblasti C a budování palestinského státu“ a východním Jeruzalémě, které unikly do tisku, opět poukazují na znepokojivý vývoj v uvedených oblastech, který představuje značné ohrožení, co se týče řešení založeného na existenci dvou států;

D. vzhledem k tomu, že Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, společně s pásmem Gazy, jsou okupovaným územím; vzhledem k tomu, že pro toto území lze plně uplatnit mezinárodní lidská práva a humanitární právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy; vzhledem k tomu, že Izrael jakožto okupační mocnost je mimo jiné povinen v dobré víře zajistit, aby byly pokryty základní potřeby okupovaného palestinského lidu, okupaci provádět způsobem, který bude místnímu obyvatelstvu k užitku, chránit a zachovávat civilní objekty a zabránit tomu, aby se jeho vlastní obyvatelstvo přesunulo na okupované území či aby se obyvatelé okupovaného území dostali na jeho vlastní území;

E.  vzhledem k tomu, že na základě dohod z Osla z roku 1993 byl Západní břeh Jordánu rozdělen na tři zóny: oblast A, B a C; vzhledem k tomu, že oblast C, která spadá pod izraelskou občanskou a bezpečnostní kontrolu, představuje 62 % území Západního břehu Jordánu a je jedinou souvislou oblastí, v níž se nachází nejvíce úrodné a na zdroje bohaté půdy; vzhledem k tomu, že Prozatímní dohoda o Západním břehu Jordánu a Gaze z roku 1995 stanovuje, že oblast C bude postupně převedena pod palestinskou jurisdikci, k čemuž ovšem dosud nedošlo;

F.  vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C je podrývána politikami izraelské vlády; vzhledem k tomu, že v důsledku těchto politik pouze 5,8 % palestinských obyvatel na Západním břehu Jordánu žije v oblasti C, zatímco počet izraelských osadníků, jenž je odhadován na 310 000, je více než dvojnásobný v porovnání s odhadovaným počtem palestinských obyvatel v této oblasti; vzhledem k tomu, že z tohoto důvodu má pro zachování řešení založeného na existenci dvou států zásadní význam ochrana palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C;

G. vzhledem k tomu, že Izrael ve svém „Základním právním předpisu: Jeruzalém, hlavní město Izraele“ z roku 1980, prohlásil Jeruzalém za celistvé a sjednocené hlavní město Izraele; vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN 478 (1980) stanovila, že veškerá legislativní a správní opatření Izraele coby okupační mocnosti, která změnila či byla učiněna s cílem změnit charakter a postavení Jeruzaléma, a především Základní právní předpis, jsou neplatná a musí být s okamžitou platností zrušena; vzhledem k tomu, že v závěrech z jednání Rady dne 14. května 2012 se znovu opakuje, že je prostřednictvím jednání třeba nalézt způsob, jak vyřešit postavení Jeruzaléma jako budoucího hlavního města obou států;

H. vzhledem k tomu, že v důsledku aktuálního vývoje ve východním Jeruzalému, jak bylo rovněž zdůrazněno ve zprávě vedoucích misí EU, se perspektiva Jeruzaléma jako budoucího hlavního města dvou států stává v praxi stále nepravděpodobnější a neproveditelnější, což ohrožuje řešení založené na existenci dvou států; vzhledem k tomu, že východní Jeruzalém je stále více oddělen od Západního břehu, přičemž historická část Jeruzaléma je stále více oddělena od východního Jeruzaléma;

I.   vzhledem k tomu, že zatímco Palestinci žijící ve východním Jeruzalémě představují 37 % obyvatelstva Jeruzaléma a podílejí se 36 % na fiskálních příjmech tohoto města, pouhých 10 % z rozpočtu města je investováno do východního Jeruzaléma a úroveň poskytování služeb v této části je naprosto nedostačující; vzhledem k tomu, že většina palestinských institucí včetně centra „Orient House“ byla izraelskými orgány ve východním Jeruzalémě uzavřena, což vedlo k institučnímu a správnímu vakuu pro místní palestinské obyvatelstvo, což i nadále zůstává zásadním problémem;

J.   vzhledem k tomu, že Palestinci žijící ve východním Jeruzalému mají status trvalého pobytu, který lze převést za určitých podmínek pouze na děti a není automaticky převáděn v rámci manželství, čímž je bráněno manželům a dětem mnoha obyvatel východního Jeruzaléma se statusem trvalého pobytu žít společně se svými rodinnými příslušníky; vzhledem k tomu, že na druhé straně žije ve východním Jeruzalému a okolo něj přibližně 200 000 izraelských osadníků;

K. vzhledem k tomu, že palestinská přítomnost v oblasti C a ve východním Jeruzalému je podrývána politikami izraelské vlády; vzhledem k tomu, že klíčovým prvkem těchto politik je vytvářet a rozšiřovat osady; vzhledem k tomu, že izraelské osady jsou podle mezinárodního práva nelegální a představují hlavní překážku mírovému úsilí, přičemž je izraelská vláda podporuje značnými pobídkami v oblasti zdaňování, bytové výstavby, infrastruktury, silnic, přístupu k vodě, vzdělávání, zdravotní péče atd.; vzhledem k tomu, že v roce 2011 došlo k největšímu rozšíření osad v oblasti Jeruzalému od roku 1967; vzhledem k tomu, že násilí a obtěžování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům vedlo k vážným incidentům a smrtelným zraněním;

L.  vzhledem k neexistenci účinného kontrolního mechanismu EU se izraelské produkty pocházející z osad nadále dostávají na evropský trh v rámci preferenčního režimu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 16. února 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu vyjadřuje své obavy ohledně praktik, které používají určité společnosti při výkladu ustanovení Dohody o přidružení mezi EU a Izraelem tím, že vyvážejí zboží pocházející z okupovaného palestinského území na evropský trh v rámci preferenčního režimu; dále konstatoval, že řešení nabízející se prostřednictvím technického ujednání mezi EU a Izraelem nebylo v tomto ohledu dostačující; vyjádřil názor, že toto ujednání by mělo být nahrazeno jednoduchým, účinným a spolehlivým mechanismem, jenž by byl s Izraelem dojednán; naléhavě vyzval členské státy k zajištění toho, aby jejich celní orgány efektivním způsobem uplatňovaly stávající technické ujednání, a vyzval Komisi, aby předložila nové návrhy a spolupracovala s Evropským parlamentem na nalezení řešení uvedeného zneužívání preferenčního přístupu na vnitřní trh Unie;

M. vzhledem k tomu, že separační zeď, kterou staví Izrael a která nesleduje Zelenou linii, zabírá značnou část palestinského území jak na Západním břehu, tak ve východním Jeruzalémě; vzhledem k tomu, že v poradním stanovisku Mezinárodního soudního dvora k právním důsledkům výstavby zdi na okupovaném palestinském území z roku 2004 bylo prohlášeno, že „výstavba zdi, kterou staví Izrael jako okupační mocnost na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma a okolo něj a s tím spojený režim, je v rozporu s mezinárodním právem“;

N. vzhledem k tomu, že probíhající rozšiřování osad a zintenzivňování násilí ze strany osadníků, plánovací omezení a následný výrazný nedostatek bydlení, demolice domů, vystěhovávání a vysídlování, konfiskace půdy, obtížný přístup k vodě a dalším přírodním zdrojům, nedostatek základních sociálních služeb a pomoci atd., má významný negativní dopad na životní podmínky Palestinců na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalému; vzhledem k tomu, že hospodářská situace v těchto oblastech ztížená omezeními, pokud jde o přístup, pohyb a plánování, je i nadále závažným zdrojem obav;

O. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svou podporu státotvornému úsilí prezidenta Mahmúda Abbáse a předsedy vlády Saláma Fajjáda a uznal i uvítal úspěch, kterým byl korunován dvouletý plán budování státu předsedy vlády Fajjáda; vzhledem k tomu, že oblast C a východní Jeruzalém by měly nadále zůstat prioritami palestinských národních plánů rozvoje, rovněž jako reakce na soustavné opomíjení, které pociťují Palestinci, kteří v těchto oblastech žijí;

P.  vzhledem k tomu, že více než 4 500 palestinských vězňů, včetně 27 členů Palestinské legislativní rady, přes 200 nezletilých, kteří nedosáhli 18 let, a více než 300 osob držených v administrativní vazbě, je zadržováno v izraelských věznicích a vazebních střediscích; vzhledem k tomu, že svévolné a nadměrné používání administrativní vazby Palestinců, které uplatňuje Izrael jako okupační mocnost, je v rozporu se čtvrtou Ženevskou úmluvou;

Q. vzhledem k tomu, že palestinské obyvatelstvo na Západním břehu Jordánu, zejména v oblasti C, a ve východním Jeruzalému trpí vážným nedostatkem vody; vzhledem k tomu, že palestinští zemědělci jsou vážně postiženi nedostatkem vody k zavlažování, kterou naopak ve velké míře využívá Izrael a izraelští osadníci; vzhledem k tomu, že dostatečné zdroje vody jsou základním předpokladem pro budoucí životaschopný palestinský stát,

R.  vzhledem k tomu, že arabští Beduíni jsou původní obyvatelé, kteří vedou usedlý a tradiční život rolníků na půdě svých předků a usilují o formální a trvalé uznání své specifické situace a postavení; vzhledem k tomu, že společenství arabských Beduínů, kteří jsou ohroženi izraelskou politikou postupně ničící jejich životní podmínky a zahrnující násilné přesídlování, představuje na okupovaném palestinském území a v oblasti Negevu (Naqab) mimořádně zranitelné obyvatelstvo;

S.  vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytuje palestinské samosprávě největší finanční pomoc; vzhledem k tomu, že humanitární a rozvojová pomoc poskytovaná mezinárodním společenstvím, a zejména EU a jejími členskými státy, nezbavuje Izrael jako okupační mocnost odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva; vzhledem k tomu, že izraelské síly od ledna 2011 poškodily či zničily více než 60 projektů financovaných EU či jejími členskými státy a více než stovce podobných projektů hrozí zánik;

T.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyjádřil svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; vzhledem k tomu, že závěry zasedání Rady ze dne 14. května 2012 znovu vyjádřily základní závazek EU a jejích členských států vůči bezpečnosti Izraele, co nejdůrazněji odsoudily násilí úmyslně páchané na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy, a vyzvaly k účinnému zabránění pašování zbraní do pásma Gazy;

U. vzhledem k tomu, že blokáda a humanitární krize v pásmu Gazy pokračuje navzdory mnohým snahám mezinárodního společenství o okamžité, trvalé a bezpodmínečné otevření hraničních přechodů pro tok humanitární pomoci, komerčního zboží a pohyb osob z Gazy a do Gazy, jak je opakovaně uvedeno i v závěrech Rady ze dne 14. května 2012;

1.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v jehož rámci budou Stát Izrael a sousední nezávislý, demokratický a životaschopný Stát Palestina existovat bok po boku v míru a bezpečí; plně podporuje závěry Rady ohledně mírového procesu na Blízkém východě ze dne 14. května 2012, v nichž se opakuje, že EU neuzná žádné změny hranic (až na změny dohodnuté mezi oběma stranami) oproti stavu před rokem 1967, ani co se týče města Jeruzalém;

2.  vyjadřuje nejhlubší obavy z vývoje na místě v oblasti C na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě, jak je popsán ve zprávách vedoucích misí EU o „oblasti C a budování palestinského státu“ z července 2011 a o východním Jeruzalému z ledna 2012, protože tento vývoj směřuje ke zmaření proveditelnosti řešení na základě existence dvou států; vyzývá všechny strany, aby se na místě zdržely veškerých jednostranných kroků, které by mohly ohrozit vyhlídku na sjednání dohody, zejména pokud jde o izraelské osidlovací aktivity; vítá a plně podporuje odstavce 6 a 7 uvedené v závěrech Rady ze dne 14. května 2012, které se zaměřují na otázky osad, východního Jeruzaléma a oblasti C;

3.  zdůrazňuje význam ochrany palestinských obyvatel a jejich práv v oblasti C a východním Jeruzalému, což je pro zachování životaschopnosti řešení založeného na existenci dvou států zásadní;

4.  znovu zdůrazňuje, že izraelské osady na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě jsou podle mezinárodního práva nezákonné; žádá okamžité, úplné a trvalé zastavení výstavby izraelských osad a jejich rozšiřování, které představují vážné ohrožení řešení založeného na existenci dvou států, jakož i odstranění veškerých stanovišť vybudovaných od března 2001;

5.  zásadně odsuzuje veškeré akty extremismu, násilí a obtěžování ze strany osadníků vůči palestinským civilistům a vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby postavily pachatele těchto činů před soud a pohnaly je k odpovědnosti, jelikož v důsledku nedostatečné odpovědnosti dochází k beztrestnosti;

6.  vyzývá k plnému dodržování závazků EU dle mezinárodního práva a stávajících právních předpisů EU při provádění bilaterálních dohod mezi EU a Izraelem; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zavedla přiměřený a efektivní kontrolní mechanismus EU s cílem zabránit tomu, aby se izraelské produkty pocházející z osad nadále dostávaly na evropský trh v rámci preferenčního režimu; klade důraz na to, že izraelským subjektům, které mají svá registrovaná sídla, pobočky nebo dceřiné společnosti nebo které provádějí svou činnost na území okupovaném Izraelem v roce 1967, by nemělo být umožněno podílet se na spolupráci s EU;

7.  vyzývá izraelskou vládu a izraelské orgány, aby plnily své povinnosti jako okupační mocnost, a zejména, aby:

–   okamžitě ukončily demolici obydlí, vystěhovávání a nucené vysídlování Palestinců,

–   napomáhaly plánování a výstavbě z palestinské strany, jakož i realizaci palestinských rozvojových projektů,

–   usnadnily přístup a pohyb,

–   umožnily přístup Palestinců k zemědělským oblastem a pastvinám,

–   zabezpečily spravedlivou distribuci vody s ohledem na potřeby palestinského obyvatelstva,

–   zlepšily dostupnost vhodných sociálních služeb a pomoci pro palestinské obyvatelstvo, zejména v oblasti vzdělávání a veřejného zdraví, a

–   usnadnily humanitární operace v oblasti C a ve východním Jeruzalému;

8.  vyzývá k znovuotevření palestinských institucí ve východním Jeruzalémě se zvláštním zřetelem na centrum „Orient House“;

9.  vyzývá izraelské orgány k ukončení svévolného a nadměrného používání administrativní vazby bez formálního obvinění či procesu vůči Palestincům, žádá přístup ke spravedlivému soudnímu procesu pro všechny zadržené Palestince a propuštění palestinských politických vězňů, se zvláštním zřetelem na členy Palestinské legislativní rady včetně Marwána Barghútího a osob v administrativní vazbě; rovněž žádá, aby byl okamžitě propuštěn Nabíl ar-Ráí, umělecký vedoucí Svobodného divadla (The Freedom Theatre) v uprchlickém táboře Jenin, který byl zatčen 6. června 2012 a od té doby je zadržován;

10. vyzývá k ochraně společenství arabských Beduínů žijících na okupovaném palestinském území i v oblasti Negevu (Naqab); vyzývá k okamžitému ukončení nuceného vysídlování, vyvlastňování či demolic zaměřených proti tomuto obyvatelstvu a ke zlepšení jejich životních podmínek tím, že jim budou poskytnuty odpovídající služby na půdě jejich předků; v této souvislosti vyzývá izraelskou vládu, aby upustila od Prawerova plánu;

11. nabádá palestinskou vládu a orgány, aby věnovaly zvýšenou pozornost oblasti C a východnímu Jeruzalému v rámci plánů palestinského národního rozvoje a projektů, jejichž cílem je zlepšit situaci a životní podmínky palestinského obyvatelstva v těchto oblastech;

12. znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu; znovu vyzývá k obnovení přímých mírových rozhovorů mezi oběma stranami; v této souvislosti i nadále podporuje politiku nenásilného odporu prezidenta Abbáse, smiřovací proces v rámci Palestiny a budování palestinského státu, jehož významnými prvky jsou prezidentské a parlamentní volby;

13. znovu potvrzuje svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael; odsuzuje veškeré násilí, jehož se kterákoli ze stran úmyslně dopouští při útocích na civilním obyvatelstvu, včetně raketových útoků z pásma Gazy;

14. vyzývá Radu a Komisi, aby dále podporovaly a poskytovaly pomoc palestinským orgánům a rozvojovým projektům v oblasti C a ve východním Jeruzalému s cílem chránit a podporovat palestinské obyvatelstvo; rovněž vyzývá k lepší koordinaci mezi EU a jejími členskými státy v této oblasti; žádá rovněž, aby byl Izrael finančně odpovědný za zničené projekty financované EU a jejími členskými státy na okupovaném palestinském území;

15. vyzývá Radu a Komisi, aby i nadále řešily tyto otázky na všech úrovních v rámci bilaterálních vztahů EU s Izraelem a palestinskou samosprávou; zdůrazňuje, že závazek Izraele dodržovat své povinnosti v oblasti mezinárodních lidských práv a humanitárního práva vůči okupovanému palestinskému obyvatelstvu by měl být plně zohledněn v rámci bilaterálních vztahů EU s tímto státem, a to včetně nadcházejících jednání Rady pro přidružení mezi EU a Izraelem, a že je třeba začlenit s tím související ukazatele plnění závazků do všech nástrojů tohoto partnerství;

16. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby hrály aktivnější politickou úlohu, rovněž v rámci Kvarteta, ve snaze o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; zdůrazňuje ústřední úlohu Kvarteta a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o dosažení důvěryhodné perspektivy pro obnovení mírového procesu;

17. znovu opakuje svou výzvu k okamžitému, trvalému a bezpodmínečnému zrušení blokády pásma Gazy a ke krokům, jež umožní rekonstrukci a hospodářskou obnovu této oblasti; požaduje rovněž účinný kontrolní mechanismus, který zabrání pašování zbraní do pásma Gazy, přičemž uznává legitimní bezpečnostní zájmy Izraele;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vyslanci Kvarteta pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

Poslední aktualizace: 29. června 2012Právní upozornění