Procedūra : 2012/2881(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0498/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0498/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0451

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 130kWORD 59k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0498/2012
19.11.2012
PE493.693v01-00
 
B7-0498/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (2012/2881(RSP))


Sabine Verheyen PPE grupas vārdā
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (2012/2881(RSP))  
B7‑0498/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/140/EK(1), ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK(2), ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,

–   ņemot vērā 2002. gada 16. septembra Direktīvu 2002/77/EK(3) par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū,

–   ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā(4),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paredz ES nostāju par starptautisko telesakaru noteikumu pārskatīšanu, kas paužama Pasaules konferencē par starptautiskajiem telesakariem vai tās sagatavošanas posmos (COM(2012)0430),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Starptautiskie telekomunikāciju noteikumi (STN) tika pieņemti Pasaules administratīvajā konferencē par telegrāfa un telefona sakariem Melburnā 1988. gadā un kopš tā laika tie nav pārskatīti;

B.  tā kā 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas šos STN;

C. tā kā Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (STS) ir aicinājusi 2012. gada 3.–14. decembrī Dubaijā rīkot Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT), lai vienotos par jaunu šo STN tekstu,

1.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos būs saderīgas ar ES acquis un veicinās Savienības mērķa — interneta kā vietas, kur sabiedrība var īstenot savas cilvēktiesības, tiesības uz vārda brīvību un brīvu uzņēmējdarbību, sasniegšanu;

2.  pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu, kas aptver gatavošanos WCIT-12 un pašu šo sanāksmi, ņemot vērā to, ka šīs sanāksmes rezultāti būs svarīgi visai sabiedrībai un ietekmēs tās intereses;

3.  uzsver, ka daži STN reformas priekšlikumi, ko iesniegušas 193 STS dalībvalstis, ietekmētu internetu, tā struktūru, darbību, saturu un drošumu, darījumu attiecības, interneta pārvaldību un brīvo informācijas plūsmu tiešsaistē;

4.  uzskata, ka dažu iesniegto priekšlikumu rezultātā STS pati varētu kļūt par galveno lēmumu pieņēmēju attiecībā uz internetu, un tas varētu izbeigt pastāvošo interneta struktūru, kurā iesaistīti dažādi dalībnieki un nodrošināta augšupēja daudzu ieinteresēto personu līdzdalība; pauž bažas, ka gadījumā, ja šie priekšlikumi tiks pieņemti, tie var nopietni ietekmēt tiešsaites pakalpojumu attīstību un tiešo lietotāju piekļuvi tiem, kā arī digitālo ekonomiku kopumā; ir pārliecināts, ka interneta pārvaldība un ar to saistītie reglamentējošie jautājumi arī turpmāk būtu jāizskata visaptverošās un daudzu līmeņu apspriedēs;

5.  pauž bažas par to, ka šajos STS reformas priekšlikumos ir paredzēts izveidot konkrētus savienojuma maksas mehānismus, kas varētu nopietni apdraudēt interneta atvērtumu un tā konkurenci veicinošo dabu, paaugstinot cenas un traucējot jauninājumu ieviešanu;

6.  uzskata — lai gan ir jāņem vērā konkrēti dažu šo priekšlikumu būtiskākie aspekti, piemēram, interneta ķēdē radīto ieņēmumu taisnīga sadale, ka STS nav atbilstīgā struktūrvienība, kurai piešķirt pilnvaras reglamentēt interneta darbību vai datu plūsmas;

7.  atbalsta visus priekšlikumus saglabāt pašreizējo STN darbības jomu un pašreizējās STS pilnvaras, bet iebilst pret visiem priekšlikumiem paplašināt šo noteikumu darbības jomas, iekļaujot tādas jomas kā, piemēram, internetā balstītas datplūsmas maršrutēšana un ar saturu saistīti jautājumi;

8.  aicina dalībvalstis novērst jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos, kas varētu kaitēt interneta atvērtumam, tīkla neitralitātei, galasistēmas principam, universālā pakalpojuma saistībām, radošajam saturam tiešsaistē un līdzdalībā balstītai pārvaldībai, kas uzticēta daudziem dalībniekiem, piemēram, valdībām, pārvalstiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un lieliem un maziem privātiem operatoriem;

9.  atgādina, cik svarīgi ir nosargāt spēcīgu „labāko centienu” principa internetu, veicināt novatorismu un vārda brīvību, nodrošināt konkurenci un novērst jaunu digitālo plaisu;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 337, 18.12. 2009., 37. lpp.

(2)

OV L 337, 18.12. 2009., 11. lpp.

(3)

OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0511.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 21. novembraJuridisks paziņojums