Procedura : 2012/2881(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0498/2012

Teksty złożone :

B7-0498/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/11/2012 - 13.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0451

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 122kWORD 73k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0498/2012
19.11.2012
PE493.693v01-00
 
B7-0498/2012

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie zbliżającej się światowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego poświęconej komunikacji międzynarodowej (WCIT-12) oraz ewentualnego rozszerzenia zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego  (2012/2881(RSP))


Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżającej się światowej konferencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego poświęconej komunikacji międzynarodowej (WCIT-12) oraz ewentualnego rozszerzenia zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego  (2012/2881(RSP))  
B7‑0498/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r.(1) zmieniającą dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej,

–   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.(2) zmieniającą dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/77/WE z dnia 16 września 2002 r.(3) w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie otwartego internetu i neutralności sieci w Europie(4),

–   uwzględniając wniosek Komisji w sprawie decyzji Rady ustanawiającej stanowisko UE do celów przeglądu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego, które zostanie przedstawione na Światowej konferencji na rzecz telekomunikacji międzynarodowej lub w czasie posiedzeń przygotowawczych do tej konferencji (COM(2012)0430),

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Międzynarodowy Regulamin Telekomunikacyjny został przyjęty przez Światową administracyjną konferencję telegrafu i telefonu (World Administrative Telegraph and Telephone Conference) w Melbourne w 1988 r. i od tej pory nie był nowelizowany;

B.  mając na uwadze, że 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jest sygnatariuszami Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego;

C. mając na uwadze, że Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny zwołał posiedzenie w Dubaju w dniach 3-14 grudnia 2012 r. pod nazwą Światowa konferencja na rzecz telekomunikacji międzynarodowej w celu uzgodnienia nowego brzmienia przedmiotowego Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego;

1.  wzywa Radę i Komisję, aby zadbały o to, żeby wszelkie zmiany Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego były zgodne z dorobkiem prawnym UE i promowały cele Unii, takie jak propagowanie internetu jako przestrzeni publicznej, w której można korzystać z praw człowieka, wolności słowa i swobody przedsiębiorczości;

2.  ubolewa z powodu braku przejrzystości przygotowań do WCIT-12 i samego posiedzenia, wziąwszy pod uwagę, że wyniki tego posiedzenia to ważne kwestie mające wpływ na interes publiczny;

3.  podkreśla, że niektóre propozycje reformy Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego przedstawione przez 193 państwa członkowskie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego wpłyną na internet, jego strukturę, działanie, zawartość i bezpieczeństwo, stosunki handlowe, zarządzanie internetem oraz swobodny przepływ informacji w sieci;

4.  jest przekonany, że w wyniku niektórych z przedstawionych propozycji sam Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny może stać się siłą rządzącą internetem, co może oznaczać koniec obecnej organizacji obejmującej różnorodne podmioty i zapewniającej oddolny udział wielu zainteresowanych stron; wyraża obawę, że jeśli te propozycje zostaną przyjęte, mogą poważnie wpłynąć na rozwój usług online i na dostęp do nich użytkowników końcowych, a także na całą gospodarkę cyfrową; uważa, że zarządzanie internetem i powiązane kwestie regulacyjne powinny nadal być przedmiotem wszechstronnych i wielopoziomowych konsultacji;

5.  wyraża zaniepokojenie tym, że propozycje reformy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego obejmują stworzenie specjalnych mechanizmów opłat za połączenia wzajemne, co może poważnie zagrozić otwartemu i konkurencyjnemu charakterowi internetu z powodu wzrostu cen i hamowania innowacyjności;

6.  uważa, że chociaż pewne kwestie leżące u podstaw niektórych propozycji, na przykład sprawiedliwy przydział dochodów z internetowego łańcucha wartości, należy wziąć pod uwagę, to Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny nie jest właściwym organem do występowania jako władza regulująca zarządzanie internetem lub strumienie ruchu;

7.  popiera wszystkie propozycje mające na celu utrzymanie obecnego zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego i obecnego mandatu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, ale sprzeciwia się jakimkolwiek propozycjom mającym na celu rozszerzenie zakresu na takie obszary, jak routing ruchu danych w internecie i kwestie związane z treściami;

8.  wzywa państwa członkowskie, by zapobiegły jakimkolwiek zmianom Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego, które byłyby szkodliwe dla otwartości internetu, neutralności sieci, zasady end-to-end, obowiązków świadczenia usługi powszechnej, kreatywnych treści online i partycypacyjnego zarządzania powierzonego różnorodnym podmiotom, takim jak rządy, instytucje ponadnarodowe, organizacje pozarządowe oraz duzi i mali operatorzy prywatni;

9.  przypomina o znaczeniu, jakie ma zagwarantowanie prężnego internetu, który oferuje usługi best-effort, pobudza innowacyjność i wolność wypowiedzi, zapewnia konkurencję i zapobiega powstaniu nowej przepaści cyfrowej;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 37.

(2)

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.

(3)

Dz.U. L 249 z 17.9.2002, s. 21.

(4)

Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0511.

Ostatnia aktualizacja: 21 listopad 2012Informacja prawna