Procedūra : 2012/2881(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0499/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0499/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 22/11/2012 - 13.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0451

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 130kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0498/2012
19.11.2012
PE493.694v01-00
 
B7-0499/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (2012/2881(RSP))


Marietje Schaake ALDE grupas vārdā
Amelia Andersdotter, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par gaidāmo Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT-12) un Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas iespējamo paplašināšanu (2012/2881(RSP))  
B7‑0499/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/140/EK(1), ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK(2), ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā,

–   ņemot vērā 2002. gada 16. septembra Direktīvu 2002/77/EK(3) par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū,

–   ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūciju par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā(4),

–   ņemot vērā Parlamenta 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par interneta pārvaldību — turpmāk veicamajiem pasākumiem(5),

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru paredz ES nostāju par starptautisko telesakaru noteikumu pārskatīšanu, kas paužama Pasaules konferencē par starptautiskajiem telesakariem vai tās sagatavošanas posmos (COM(2012)0430),

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Starptautiskie telekomunikāciju noteikumi (STN) tika pieņemti Pasaules administratīvajā konferencē par telegrāfa un telefona sakariem Melburnā 1988. gadā un kopš tā laika tie nav pārskatīti;

B.  tā kā 27 Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas šos STN;

C. tā kā Starptautiskā Telekomunikāciju savienība (STS) ir aicinājusi 2012. gada 3.–14. decembrī Dubajā rīkot Starptautisko telekomunikāciju pasaules konferenci (WCIT), lai vienotos par jaunu šo STN tekstu,

1.  aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos ir saderīgas ar ES acquis un veicina Savienības mērķa — veicināt interneta kā sabiedriskas vietas, kur tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši vārda un pulcēšanās brīvība, brīvā tirgus principi, tīkla neitralitāte un uzņēmējdarbība — īstenošanu, kā arī atbilst tā interesēm;

2.  uzsver, ka daži STN reformas priekšlikumi, ko iesniegušas ITN dalībvalstis, negatīvi ietekmētu internetu, tā struktūru, darbību, saturu un drošumu, darījumu attiecības, interneta pārvaldību un brīvo informācijas plūsmu tiešsaistē;

3.  pauž bažas par to, ka šajos STN reformas priekšlikumos ir paredzēts izveidot konkrētus savienojuma maksas mehānismus, kas varētu nopietni apdraudēt interneta atvērtumu un spēju veicināt konkurenci, paaugstinot cenas un traucējot jauninājumu ieviešanu;

4.  uzskata, ka dažu šo iesniegto priekšlikumu rezultātā STS pati varētu kļūt par galveno lēmumu pieņēmēju attiecībā uz internetu, nevis veidot atvērtu iekļaujošu un augšupēju daudzas ieinteresētās personas iesaistošu modeli;

5.  uzskata, ka STS vai kāda cita atsevišķa centralizēta starptautiska iestāde (piemēram, Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija (ICANN)) nav attiecīga struktūra, kam varēt piešķirt tiesības reglamentēt interneta darbību;

6.  aicina dalībvalstis novērst jebkādas izmaiņas Starptautiskajos telekomunikāciju noteikumos, kas varētu kaitēt interneta atvērtumam, tīkla neitralitātei, piekļuvei radošajam saturam tiešsaistē un līdzdalībā balstītai pārvaldībai, kas uzticēta daudziem dalībniekiem, piemēram, valdībām, pārvalstiskām iestādēm, nevalstiskām organizācijām un lieliem un maziem privātiem operatoriem, kā arī „interneta sabiedrībai”, kas sastāv no lietotājiem un patērētājiem;

7.  aicina Padomi piešķirt Komisijai skaidras un pārredzamas pilnvaras saskaņot visās ES dalībvalstīs vienotu ES stratēģiju, kuras mērķis galvenokārt būtu nodrošināt un saglabāt interneta atvērtumu, tiešsaistē aizsargāt interneta lietotāju tiesības un brīvības un Eiropas Savienības vārdā koordinēt sarunas par STN pārskatīšanu, pamatojoties uz dažādo ieinteresēto personu sniegto ieguldījumu;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 337, 18.12. 2009., 37. lpp.

(2)

OV L 337, 18.12. 2009., 11. lpp.

(3)

OV L 249, 17.9.2002., 21. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0511.

(5)

OV C 236 E, 12.8.2011., 33. lpp.

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 21. novembraJuridisks paziņojums