Postopek : 2012/2865(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0161/2013

Predložena besedila :

B7-0161/2013

Razprave :

PV 22/05/2013 - 14
CRE 22/05/2013 - 14

Glasovanja :

PV 23/05/2013 - 13.9

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0225

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 163kWORD 96k
9.4.2013
PE507.425v01-00
 
B7-0161/2013

ob zaključku razprave o izjavi Sveta in Komisije

v skladu s členom 110(2) Poslovnika


o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012 (2012/2865(RSP))


Doris Pack v imenu Odbora za zunanje zadeve

Resolucija Evropskega parlamenta o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012 (2012/2865(RSP))  
B7‑0161/2013

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 19. in 20. junija 2003 o Zahodnem Balkanu ter priloge z naslovom „Solunska agenda za Zahodni Balkan: na poti k evropski integraciji“,

–   ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani, ki je bil podpisan 16. junija 2008 in so ga ratificirale vse države članice EU ter Bosna in Hercegovina,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/211/ES z dne 18. februarja 2008 o načelih, prednostnih nalogah in pogojih evropskega partnerstva z Bosno in Hercegovino in o razveljavitvi Sklepa 2006/55/ES(1),

–   ob upoštevanju sklepa Sveta 2011/426/SZVP z dne 18. julija 2011(2) ter sklepov Sveta o Bosni in Hercegovini z dni 21. marca 2011, 10. oktobra 2011, 5. decembra 2011, 25. junija 2012 in 11. decembra 2012,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o strategiji širitve in glavnih izzivih v obdobju 2012–2013 (COM(2012)0600) in poročila o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012, ki je bilo sprejeto 10. oktobra 2012 (SWD(2011)0335),

–   ob upoštevanju skupne izjave s 14. medparlamentarnega srečanja Evropskega parlamenta in parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine 29. in 30. oktobra 2012 v Sarajevu,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, zlasti z dne 14. marca 2012 o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine(3) ter resolucije z dne 22. novembra 2012 o širitvi: politike, merila in strateški interesi EU(4),

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je EU večkrat potrdila svojo zavezanost članstvu v EU za države Zahodnega Balkana, vključno z Bosno in Hercegovino (BiH); ker je EU še naprej odločno zavezana suvereni in enotni Bosni in Hercegovini, ki ima možnosti za članstvo v EU in ker je ta obet eden najbolj združevalnih dejavnikov med prebivalci te države;

B.  ker so za pospešitev napredka države k članstvu v EU in pri doseganju oprijemljivih rezultatov za dobrobit vseh državljanov potrebne delujoče institucije in jasni mehanizmi usklajevanja na vseh ravneh, pa tudi odločna in dosledna zavezanost političnih voditeljev države;

C. ker je ustavna reforma še vedno bistvena reforma, ki bo omogočila preoblikovanje Bosne in Hercegovine v učinkovito in v celoti delujočo demokracijo; ker je na osrednjih področjih krepitve države, vključno z upravljanjem, sodstvom in uveljavitvijo pravne države, pa tudi bojem proti korupciji in približevanjem standardom EU, potreben oprijemljiv napredek;

D. ker je za boljše sodelovanje z EU nujno treba vzpostaviti učinkovite mehanizme usklajevanja;

E.  ker pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, zlasti za mlade, še naprej resno otežuje družbeno-gospodarski in politični razvoj države;

F.  ker korupcija še naprej resno otežuje družbeno-gospodarski in politični razvoj v državi;

G. ker sta regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi osrednja elementa stabilizacijsko-pridružitvenega procesa in ker imata pomembno vlogo v procesu preoblikovanja Zahodnega Balkana v območje z dolgotrajno stabilnostjo in trajnostnim razvojem; ker je sodelovanje v dobrem sosedskem duhu z drugimi državami v regiji pogoj za mirno sobivanje in spravo v BiH ter na Zahodnem Balkanu;

H. ker je EU postavila načela pravne države v osrčje procesa širitve;

Splošne ugotovitve

1.  odločno ponavlja svojo podporo evropskemu vključevanju Bosne in Hercegovine, ki bo koristilo vsem državljanom države;

2.  je zaskrbljen, ker politične elite še vedno nimajo skupne vizije za splošno usmeritev države, zaradi česar se Bosna in Hercegovina sooča z grožnjo, da bo še bolj zaostala za drugimi državami v regiji;

3.  pozdravlja mirno, svobodno in pošteno izvedbo lokalnih volitev; vendar je zaskrbljen zaradi spora po volitvah v Srebrenici, čemur bi se bilo treba v prihodnje izogniti, pa tudi, ker je bilo Mostar edino mesto, kjer lokalne volitve niso bile izvedene; poziva vse udeležene strani, naj se dogovorijo o spremembah statuta mesta Mostar v skladu z zadevnim sklepom ustavnega sodišča BiH;

4.  pozdravlja začasno ukinitev mednarodnega nadzora okrožja Brčko; poziva oblasti, naj izpolnijo neizpolnjene cilje in pogoje, ki bodo omogočali zaprtje urada visokega predstavnika, da bi s tem omogočili večjo lokalno zavezanost in odgovornost;

5.  poudarja, da je za BiH pomembno, da nastopa enotno pri procesu vključevanja v EU; poziva politične voditelje in izvoljene uradnike, naj sodelujejo in se osredotočijo na izvajanje načrta kot dela dialoga na visoki ravni s Komisijo in s tem omogočijo izpolnitev zahtev, ki so potrebne, da končno začne veljati stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in da se lahko predloži verodostojna vloga za članstvo; poziva politične voditelje in vse oblasti, naj v procesu pristopa tesno sodelujejo s posebnim predstavnikom EU;

6.  opominja Komisijo, da širitev EU presega enostaven prenos pravnega reda EU in mora temeljiti na pravi in celoviti zavezanosti evropskim vrednotam; z nekoliko zaskrbljenosti ugotavlja, da se je „mehka“ gonilna sila EU zmanjšala zaradi nedavne gospodarske in finančne krize; vendar spodbuja Komisijo, države članice in druge države Zahodnega Balkana, naj preučijo inovativne načine spodbujanja kulture in okolja, ki bosta omogočila spravo, v Bosni in Hercegovini in v regiji;

7.  je seznanjen z znatnim prispevkom policijske misije EU, ki se je končala 30. junija 2012, in pozdravlja okrepljeno prisotnost EU na področju pravne države; pozdravlja podaljšanje mandata večnacionalnih vojaških sil Evropske unije za stabilizacijo (EUFOR ALTHEA) ter njihovo preusmeritev na gradnjo zmogljivosti in usposabljanje;

Politične razmere

8.  opominja, da so za napredek države v procesu evropske integracije pomembne delujoče institucije na vseh ravneh; pozdravlja povratek k dialogu in izvolitev novih ministrov v svet ministrov novembra 2012 po razpadu koalicije in petmesečnem zastoju; je zaskrbljen zaradi ovir, ki izvirajo iz negotovosti zaradi sprememb v vladi Federacije BiH; vendar pozdravlja napredek, dosežen pri imenovanju kandidatov za prosta delovna mesta na ustavnem sodišču Federacije;

9.  vse pristojne organe poziva, naj razvijejo strategijo/program za vključevanje v EU, ki bi zagotovil skladen in usklajen prenos, izvajanje in uporabo zakonov in standardov EU v vsej državi in tako dokazal skupno vizijo celovitega vodenja države in pripravljenost zagotovitve skupne blaginje za državljane;

10. poziva k spremembam v poslovniku doma narodov in predstavniškega doma z namenom vzpostavitve hitrega mehanizma za zakonodajo EU;

11. pozdravlja napredek, dosežen v prvi polovici leta 2012 ter od oktobra, zlasti sprejetje pomembnih zakonov o popisu prebivalstva in državni pomoči, državnih proračunov za leta 2011, 2012 in 2013 ter fitosanitarnega svežnja, napredek glede sveta za državno pomoč in protikorupcijske agencije, pa tudi sklenitev političnega sporazuma o državni in obrambni lastnini; poziva k učinkovitemu izvajanju teh ukrepov ter poziva Komisijo, naj skupaj s posebnim predstavnikom EU natančno spremlja izvajanje ob popolnem upoštevanju sodbe ustavnega sodišča BiH z dne 13. julija 2012; poziva oblasti BiH, naj izgradijo in okrepijo zmogljivosti zadevnih organov, kot sta svet za državno pomoč in protikorupcijska agencija, zlasti glede zadostnega števila zaposlenih;

12. je zaskrbljen zaradi zamude pri izvedbi popisa prebivalstva; poudarja, da je pomembno opraviti popis prebivalstva oktobra 2013, in pozdravlja prizadevanja za zagotovitev, da bo popis oktobra opravljen in da bo ustrezal mednarodnim standardom; poziva vse pristojne oblasti, naj odstranijo vse ovire in naj ne politizirajo o popisu prebivalstva, katerega namen je ponuditi objektivne družbeno-gospodarske podatke; v zvezi s tem poziva k spoštovanju pravic manjšin;

13. poziva oblasti, naj izvršijo sodbo v primeru Sejdić in Finci kot prvi korak celovite ustavne reforme, ki je potrebna za premik k sodobni in delujoči demokraciji, v kateri so odpravljene vse oblike diskriminacije in kjer vsi državljani, ne glede na njihovo etnično pripadnost, uživajo enake pravice in svoboščine; pozdravlja dejstvo, da je skupščina okraja Sarajevo kot prva v BiH soglasno spremenila svojo ustavo, s čimer je omogočila, da etnično neopredeljeni in etnične manjšine v skupščini oblikujejo lastno frakcijo, v skladu s sodbo v okviru Evropske konvencije o človekovih pravicah v zadevi Sejdić-Finci;

14. spodbuja posebnega predstavnika EU in vodjo delegacije, naj dodatno okrepi svoja prizadevanja pri omogočanju sklenitve sporazuma o izvršitvi sodbe Sejdić-Finci;

15. ugotavlja, da so nujno potrebne znatne ustavne reforme, tako na ravni države kot na ravni entitet, zato da bi institucionalne strukture na vseh ravneh postale učinkovitejše, bolj funkcionalne in preglednejše; ponavlja, da je treba poenostaviti strukturo Federacije BiH; poziva ESZD in Komisijo, naj začneta široko in odprto posvetovanje ter javno razpravo z vsemi interesnimi skupinami v državi o ustavnih spremembah; poudarja, da morajo biti vse strani in skupnosti v celoti vključene v ta proces, ki bi moral voditi k oprijemljivim rezultatom;

16. poziva vse pristojne oblasti, naj zagotovijo vzpostavitev neodvisnega, nepristranskega in učinkovitega pravosodnega sistema, ki ga bo podpirala nepristranska in neodvisna policija, ter učinkovito izvedejo strategijo reforme pravosodnega sektorja in nacionalno strategijo za obravnavo vojnih zločinov; poziva k uskladitvi sodne prakse v kazenskih in civilnih zadevah med različnimi pravosodnimi in tožilskimi sistemi, pa tudi k izvedbi vseh priporočil strukturiranega dialoga med EU ter BiH o pravosodju;

17. poziva oblasti BiH, naj dosežejo napredek pri reformi javne uprave in krepitvi upravnih zmogljivosti na vseh ravneh vlade, ki se ukvarja z zadevami EU; je zaskrbljen zaradi finančne vzdržnosti javne uprave in pomanjkanja politične podpore za njene reforme; poudarja, da se je treba s pomočjo EU osredotočiti na vzpostavljanje učinkovitega mehanizma za usklajevanje ter na izboljšanje kvalifikacij in pristojnosti javne uprave, kar je pomemben element za zagotovitev učinkovitega in produktivnega sodelovanja z EU;

18. izraža zaskrbljenost zaradi visoke stopnje korupcije v državi, povezanosti korupcije s političnimi strankami in prisotnosti korupcije v vseh slojih javnega življenja; spodbuja pristojne oblasti na vseh ravneh, naj predlagajo in izvedejo protikorupcijske strategije in načrte; poziva odgovorne oblasti, naj pokažejo politično voljo za obravnavo tega vprašanja, zagotovijo sredstva, da bo protikorupcijska agencija v celoti začela delovati, in dosežejo rezultate pri preiskavah in obsodbah, ter spodbuja organe BiH, naj uskladijo zadevno zakonodajo s področja korupcije s priporočili skupine GRECO; poudarja, da se je treba učinkovito boriti proti trgovini z ljudmi, tako da se preganja storilce ter žrtvam zagotovi zaščito in nadomestila;

19. poziva pristojne organe, naj okrepijo prizadevanja za izvajanje časovnega načrta operativnega sporazuma z Europolom, zlasti z uskladitvijo ustrezne zakonodaje in postopkov s področja varstva podatkov;

20. poziva oblasti BiH, naj spodbudijo razvoj neodvisnih in raznolikih medijev, ki ne bodo trpeli zaradi političnega vmešavanja, etnične razdrobitve in polarizacije; poudarja posebno vlogo javnih medijev pri krepitvi demokracije in socialne kohezije, ter poziva oblasti, naj zagotovijo, da bodo ti mediji finančno vzdržni, neodvisnosti in bodo spoštovali evropske standarde; obžaluje neprestani politični pritisk, ki vpliva na novinarje, ter grožnje proti njim; izraža zaskrbljenost zaradi poskusov ogrožanja neodvisnosti regulativne agencije za komunikacije in javnih radiotelevizijskih ustanov; opominja, da so svobodni mediji bistvena sestavina stabilne demokracije;

21. poziva vse politične stranke, naj si proaktivno prizadevajo za vključujočo in strpno družbo; poziva pristojne oblasti, naj izvajajo protidiskriminacijsko zakonodajo in politike ter odpravijo pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji in praksi, tudi v povezavi z invalidi; je zaskrbljen zaradi sovražnega govora, groženj in nadlegovanja oseb LGBT; poziva oblasti, naj v celoti izvedejo akcijski načrt za Rome, dejavno spodbujajo učinkovito vključitev Romov in vseh drugih manjšin, javno obsodijo incidente, ki jih je povzročilo sovraštvo, in zagotovijo ustrezne policijske preiskave in sodni pregon; poziva oblasti, naj s finančno in praktično pomočjo kot tudi s političnimi zavezami dejavno podpirajo pobude civilne družbe na tem področju;

22. poziva k okrepitvi položaja žensk s spodbujanjem, varovanjem in krepitvijo njihovih pravic, izboljšanjem njihovega socialnega in ekonomskega položaja, povečanjem njihove prisotnosti na trgu dela, zagotavljanjem pravične zastopanosti žensk pri sprejemanju političnih in ekonomskih odločitev ter spodbujanjem ženskega podjetništva; ugotavlja, da so ženske še vedno premalo zastopane v parlamentih, vladah in javni upravi in da se njihove pravice do zaposlitve pogosto ne spoštujejo; poziva oblasti BiH, naj pravice iz socialne varnosti za osebe, ki se odločajo za porodniški, očetovski ali starševski dopust, po vsej državi uskladijo z visokimi standardi in tako ustvarijo enake pogoje za vse državljane ter preprečijo diskriminacijo;

23. je zaskrbljen zaradi visoke stopnje nasilja v družini, zaradi neprijavljanja takega nasilja in zaradi nezadostnega preganjanja; poziva oblasti, naj sprejmejo in izvedejo ukrepe za doseganje dejanske zaščite žensk; poudarja, da je treba organom pregona dodeliti moč, da bodo uspešno razrešili vprašanja, kot so nasilje na podlagi spola, nasilje v družini, prisilna prostitucija in trgovina z ženskami; poudarja, da je pomembno zaščititi otroke pred nasiljem, trgovino z ljudmi in vsemi drugimi oblikami zlorabe; spodbuja Komisijo, naj preuči, kako je mogoče podpreti ukrepe zoper nasilje v družini;

24. pozdravlja osnutek programa za žrtve vojnih posilstev, spolnih zlorab in mučenja v BiH; poziva k zagotovitvi zadostnih sredstev za rehabilitacijo žrtev spolnega nasilja, povezanega s konflikti, na sistematičen način, vključno z odškodninami ne glede na njihov družbeni položaj, zdravstveno in psihološko oskrbo, ter primernih socialnih storitev; poziva vse pristojne oblasti, naj povečajo osveščenost javnosti o statusu žrtev;

25. poziva federacijo, naj v kazenski zakonik vključi določbo, povezano s kaznivimi dejanji iz sovraštva in podobno tisti, ki je že bila določena leta 2009 v Republiki Srbski in v okrožju Brčko;

26. poudarja, da je bilo konec leta 2011 v BiH še vedno približno 113.000 notranje razseljenih oseb, med njimi 8000 takih, ki so bivali v zbirnih centrih, in 7000 beguncev; poziva vse pristojne oblasti, naj omogočijo trajnostno vrnitev beguncev in notranje razseljenih ljudi, tako da zagotovijo njihov dostop do bivališč, izobraževanja, socialne zaščite in zaposlovanja; poziva te oblasti, naj ta proces omogočijo tudi z odobritvijo finančne pomoči vsem vračajočim se beguncem na pravičen in primeren način, vključno z vrnitvijo hrvaških beguncev v Posavino;

27. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v BiH zaradi vojne zelo veliko ljudi trpi zaradi posttravmatske stresne motnje; poziva organe, naj odpravijo pomanjkanje socialnega varstva in psihološke oskrbe za ljudi, ki trpijo zaradi sindroma posttravmatske stresne motnje;

28. poziva k doslednemu izvajanju strategije protiminskega delovanja kot tudi k sprejetju zakona o protiminskem delovanju, da se preprečijo nadaljnje žrtve v nesrečah z zemeljskimi minami;

29. odločno obsoja vse poskuse zmanjšanja pomena ali zanikanja genocida v Srebrenici, tako v BiH kot drugje po svetu;

Socialno-ekonomska vprašanja

30. poziva vlade na vseh ravneh, naj ohranijo trdno fiskalno politiko; je zaskrbljen zaradi obsega neformalnega gospodarstva in visoke stopnje brezposelnosti, zlasti žensk in mladih; je zaskrbljen zaradi vpliva, ki ga imata politična nestabilnost in šibka pravna država na rast in naložbe ter na poslovno okolje kot celoto; poziva vlado, naj v državi vzpostavi enoten gospodarski prostor, oblikuje spodbudne pogoje za ustanavljanje podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, okrepi domače vire za rast ter zmanjša prevladujoč vpliv vlade na gospodarstvo in delež monopolov ter spodbuja v rast usmerjene odhodke in konkurenčnost;

31. pozdravlja sklep EU, da bo BiH dodelila makrofinančno pomoč v višini 100 milijonov EUR kot jasen znak njene zavezanosti evropski perspektivi te države in blaginji njenih državljanov;

32. poziva organe BiH, zlasti tiste v entitetah, kjer je registriranih največ podjetij v državi, naj pregledajo in posodobijo obstoječo delovno zakonodajo ter okrepijo socialni dialog in delovno inšpekcijo;

33. pozdravlja podpis sporazuma med BiH in EU o pristopu te države k Svetovni trgovinski organizaciji (STO); spodbuja oblasti BiH, naj pospešijo pogajanja z drugimi partnerji, da bi država v bližnji prihodnosti postala članica STO;

34. ugotavlja, da je bilo doseženega nekaj napredka pri izboljševanju splošnega izobraževalnega okvira, vendar ponovno poziva med drugim svet ministrov, naj izboljša usklajevanje med 13 ministrstvi za izobraževanje in oddelkom za izobraževanje okrožja Brčko ter zmanjša razdrobljenost izobraževalnega sistema;

35. poudarja, da je treba izboljšati splošno kakovost izobraževanja za izpolnjevanje potreb notranjega in tujega trga dela; poziva organe BiH, naj odpravijo pomanjkljivosti poklicnega izobraževanja, da bi privabili neposredne tuje naložbe, ter zagotovijo, tudi zaradi gospodarske nujnosti, začetek akreditacije izobraževalnih ustanov in polno delovanje agencij, ki se ukvarjajo s priznavanjem diplom in spričeval; pozdravlja ukrepe, ki so bili sprejeti za razvoj in spodbujanje tečajev usposabljanja in programov za mlade, da se omogoči njihova vključitev na trg dela, ter poziva k novim pobudam na tem področju;

36. poziva vse pristojne oblasti, naj končajo etnično segregacijo otrok („dve šoli pod isto streho“), ki je še vedno prisotno v nekaterih okrožjih Federacije; poziva tudi k spodbujanju učinkovite vključitve zlasti romskih otrok v izobraževanje, med drugim s programi testiranja pripravljenosti za vstop v šolo; organe poziva, naj sodelujejo z ustreznimi nevladnimi organizacijami, da bi spodbudili romske družine, da podpirajo dostop svojih otrok do izobraževanja; poziva organe, naj uskladijo predpise znotraj BiH, da se zagotovi enaka obravnava vseh otrok; v splošnem poziva k večjemu prizadevanju za preprečevanje ločitev družin in k vzpostavitvi več podpornih storitev za ogrožene družine; poziva Komisijo, naj preuči, ali bi lahko usmerjena podpora EU pripomogla k odpravi po etničnih skupinah ločenega izobraževalnega sistema;

37. pozdravlja načrte Komisije, da bo sklicala srečanje na visoki ravni o izobraževanju, s katerim želi spodbuditi dialog o različnih temah, vključno z etnično segregacijo otrok v šolah, ter za isto mizo združiti predstavnike ustreznih mednarodnih organizacij in vlade BiH, ki so pristojni za izobraževanje;

38. poziva oblasti, naj svojo zakonodajo uskladijo s pravnim redom Unije v zvezi s priznanjem poklicnih kvalifikacij EU;

39. poziva oblasti, naj sprejmejo vse ukrepe za ohranitev narodne dediščine in obravnavajo zadevni pravni okvir; prav tako poziva vse pristojne oblasti na vseh ravneh, naj zagotovijo jasne postopke za financiranje kulturnih institucij, da se prepreči njihovo zaprtje;

40. poziva oblasti BiH, naj uvedejo primerne ukrepe za preprečevanje nadaljnjih zlorab režima brezvizumskega potovanja ter učinkovito obravnavajo organizirano zlorabo azilnih postopkov v državah članicah EU;

Regionalno sodelovanje in dvostranska vprašanja

41. izraža pohvalo BiH za njeno konstruktivno vlogo v regionalnem sodelovanju ter vabi državo, naj si prizadeva za določitev meja ob sodelovanju z vsemi sosedami;

42. poziva oblasti BiH, naj okrepijo priprave na vstop Hrvaške v EU, tako da zadevno zakonodajo BiH s področja varnosti hrane uskladijo s pravnim redom EU; je zaskrbljen zaradi neukrepanja organov BiH, saj to lahko privede k izgubam na izvoznih trgih te države; pozdravlja dosedanji napredek in poziva pristojne oblasti, naj čim prej zgradijo potrebno infrastrukturo na prihodnjih mejnih kontrolnih točkah EU; pozdravlja pobudo Komisije, da bo glede na pristop Hrvaške k EU v svojih tristranskih pogovorih s Hrvaško in BiH našla rešitve v zvezi z zadnjimi nerešenimi vprašanji upravljanja meja, vključno s sporazumom Neum/Ploče; poziva k nadaljnjim konstruktivnim prizadevanjem na tem področju, po potrebi vključno z več mejnimi kontrolnimi točkami; pozdravlja prispevek BiH k napredku pri reševanju nerešenih vprašanj, tudi z zaključenim sporazumom o obmejnem prometu, ki naj bi olajšal gibanje državljanov v obmejnih območjih; meni, da je treba najti rešitev, ki bo ohranila isti režim za osebne izkaznice med državama po juliju 2013, da bodo lahko državljani BiH lahko še naprej potovali na Hrvaško;

43. ponovno poziva, naj se dovoli vstop državljanov Kosova, saj je BiH še vedno edina država v regiji, ki jim ne dopušča vstopa; zato poziva oblasti BiH, naj sprejmejo potne listine državljanov Kosova, da bi jim omogočile vstop v državo, kot so to storile Srbija in druge države;

44. ponovno poudarja, da je treba še naprej strogo izvajati vsa potrebna merila in ukrepe v zvezi z brezvizumskim potovanjem v schengenske države, izvajati dolgoročne strategije in urediti politiko za manjšine; meni, da je treba državljane obvestiti o omejitvah brezvizumskega režima, da bi preprečili vse vrste zlorab svobode potovanja in politike liberalizacije vizumskega režima; ugotavlja, da je število prosilcev za azil iz BiH v državah članicah EU stalno nizko; poudarja pomen brezvizumskega potovanja za državljane BiH;

°

°         °

45. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici/podpredsednici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, predsedstvu Bosne in Hercegovine, svetu ministrov Bosne in Hercegovine, parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine ter vladam in parlamentom Federacije Bosne in Hercegovine ter Republike Srbske.

(1)

UL L 80, 19.3.2008, str. 18.

(2)

UL L 188, 19.7.2011, str. 30.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0085.

(4)

Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0453.

Zadnja posodobitev: 12. april 2013Pravno obvestilo