Postup : 2012/2866(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0186/2013

Předložené texty :

B7-0186/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 16
CRE 22/05/2013 - 16

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.10
CRE 23/05/2013 - 13.10

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0226

NÁVRH USNESENÍ
PDF 189kWORD 113k
14. 5. 2013
PE509.810v01-00
 
B7-0186/2013

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


ke zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (2013/2866(RSP))


Richard Howitt za Výbor pro zahraniční věci
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu ke zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (2013/2866(RSP))  
B7‑0186/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU a na závěry předsednictví přijaté po zasedáních Evropské rady konaných ve dnech 15.–16. června 2006 a 14.–15. prosince 2006,

–   s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 13. prosince 2012,

–   s ohledem na společné prohlášení vedoucích zastoupení EU a USA ze dne 11. ledna 2013,

–   s ohledem na zprávu Komise o pokroku za rok 2012 (SWD(2012)0332) a na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy na období 2012–2013“ (COM(2011)0600),

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 845 (1993) a č. 817 (1993), na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 47/225 (1993) a na prozatímní dohodu z roku 1995,

–   s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora o uplatňování prozatímní dohody ze dne 13. září 1995,

–   s ohledem na doporučení kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy č. 329 z roku 2012 týkající se místní demokracie v zemi,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, včetně své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o rozšíření: Politiky, kritéria a strategické zájmy EU v oblasti rozšiřování(1),

–   s ohledem na 10. schůzi Smíšeného parlamentního výboru ze dne 7. června 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že všechny kandidátské a potenciální kandidátské země by měly být v procesu integrace posuzovány podle vlastních zásluh;

B.  vzhledem k tomu, že dialog na vysoké úrovni ohledně přistoupení vnesl do reformních procesů v této zemi novou dynamiku;

C. vzhledem k tomu, že přistoupení k EU má zásadní význam pro dlouhodobou stabilitu země a dobré vztahy mezi různými etniky;

D. vzhledem k tomu, že Evropská rada rozhodla už čtvrtý rok po sobě o tom, že nezahájí přístupová jednání s touto zemí, a to i přes kladné doporučení Komise v této věci; vzhledem k tomu, že tento další odklad jen zvyšuje frustraci makedonského veřejného mínění z patové situace v procesu integrace EU a že existuje nebezpečí, že se ještě víc vyhrotí domácí problémy a vnitřní napětí; vzhledem k tomu, že bilaterální otázky by neměly představovat překážku bránící oficiálnímu zahájení přístupových jednání, ačkoli by měly být vyřešeny ještě před koncem procesu přistoupení;

E.  vzhledem k tomu, že země je na zahájení přístupových jednání s EU připravena;

F.  vzhledem k tomu, že regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou i nadále důležitými součástmi procesu rozšíření;

G. vzhledem k tomu, že bilaterální otázky by měly být řešeny v konstruktivním duchu s přihlédnutím k obecným zájmům a hodnotám EU;

Obecné informace

1.  opětovně vyzývá Radu, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada rozhodla už čtvrtý rok po sobě o tom, že se na svém posledním zasedání dne 11. prosince 2012 nebude řídit doporučením Komise a nezahájí přístupová jednání; je nicméně přesvědčen, že závěry Evropské rady, které byly jednoznačně podpořeny časově omezeným rozhodnutím založeným na další zprávě Komise, jsou skutečným krokem vpřed, zároveň uznává význam dostatečného pokroku v klíčových oblastech, jak bylo navrženo v závěrech Evropské rady 2012; blahopřeje komisaři odpovědnému za rozšiřování EU k jeho iniciativám a vyzývá ho k tomu, aby ve své následující zprávě uvedl, jaký finanční dopad by mělo případné nerozšíření Unie, včetně odhadu největších rizik pro zemi v případě, že se prodlouží současný stav; vyzývá irské předsednictví, aby vedlo intenzivní diplomatické rozhovory k dosažení uspokojivého výsledku, na jehož základě by Rada přijala rozhodnutí zahájit jednání do konce června 2013;

3.  zdůrazňuje, že dobré sousedské vztahy jsou základním pilířem procesu přistoupení EU; vítá celkově konstruktivní úlohu země ve vztazích s ostatními kandidátskými zeměmi; vybízí k pokračování diplomatických výměn, které se konaly mezi Aténami, Sofií a Skopje a zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny strany prokázaly skutečnou snahu o dosažení „dobrých sousedských vztahů“ založených zejména na vzájemném přátelství a respektu, konstruktivním dialogu a skutečném úsilí o vyřešení konfliktů a překonání projevů nepřátelství; vyzývá k upuštění od gest, prohlášení a kroků, které by mohly mít negativní dopad na dobré sousedské vztahy; vítá v této souvislosti první setkání, které se nedávno uskutečnilo mezi zástupci vlád ze Skopje a Sofie a jehož cílem bylo zvážit možnost podpisu dohody mezi oběma zeměmi; naléhavě žádá komisaře odpovědného za rozšiřování EU, aby ve své zprávě věnoval zvláštní pozornost problematice „dobrých sousedských vztahů“; vyzývá rovněž k těsnější spolupráci v sociální a kulturní oblasti s cílem posílit vztahy mezi národy v tomto regionu;

4.  znovu opakuje svůj postoj, že bilaterální otázky by měly být v procesu přistoupení řešeny co nejdříve, v konstruktivním a sousedském duchu a pokud možno před zahájením přístupových jednání; znovu opakuje svůj postoj, že by se bilaterální otázky neměly používat k tomu, aby brzdily proces přistoupení k EU;

5.  trvá na tom, že všechny kandidátské a potenciální kandidátské země by měly být v procesu integrace posuzovány podle vlastních zásluh;

6.  je pevně přesvědčen, že samotné zahájení jednání o přistoupení by mohlo fungovat jako „pozitivní impulz pro změnu“ a účinný nástroj pro další reformy, mohlo by zlepšit domácí situaci, usnadnit dialog mezi jednotlivými etnickými skupinami a podpořit dobré sousedské vztahy;

7.  domnívá se, že dialog na vysoké úrovni ve věci přistoupení je důležitým nástrojem k překonání stávající patové situace, který má procesu přistoupení k EU dodat novou dynamiku; vítá pokrok, kterého bylo dosaženo ve více než 75 % stanovených politických oblastí; opakuje význam plného a nezvratného provádění; zdůrazňuje, že uvedený dialog nemůže sloužit jako náhrada přístupových jednání; žádá Radu, aby vyzvala Komisi k co nejrychlejšímu zahájení procesu prověřování s cílem umožnit další pokrok;

8.  vítá a plně podporuje nedávnou dohodu, která vedla k vyřešení patové situace v domácím politickém vývoji v zemi a domnívá se, že současná dohoda umožní další pokrok směrem k přistoupení k EU ještě před zahájením jednáními Evropské rady; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby pokračovaly v politickém dialogu, a zdůrazňuje, že je nutná široká podpora napříč politickým spektrem a zapojení do agendy EU; zdůrazňuje skutečnost, že vnitrostátní parlament je klíčovým demokratickým orgánem pro projednání a vyjasnění politických odlišností, a vyzývá všechny politické síly v zemi, aby jednaly v tomto duchu a dodržovaly přitom postupy a demokratické hodnoty, na nichž byl tento parlament založen; podporuje iniciativy, které vedou ke zlepšení fungování parlamentu, včetně návrhu vyšetřovací komise s cílem zajistit převzetí odpovědnosti za události ze dne 24. prosince, vypracovat další doporučení pro komplexní reformu parlamentních postupů založenou na skutečné politické pluralitě, zvýšit pravomoci, nezávislost a legitimnost parlamentu a předcházet jakémukoli opakování takových případů; vyjadřuje politování nad tím, že novináři byli rovněž vypovězeni z parlamentu a vyzývá k obnovení dialogu mezi vládou a svazem novinářů a k vytvoření takových podmínek, které by novinářům zajistily důvěru a jistotu;

9.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad napětím ve vztazích mezi jednotlivými etniky, které vzniklo v průběhu roku; domnívá se, že prohloubený politický dialog je velmi důležitý z hlediska pokračování procesu směrem k mírové, mnohonárodnostní, multikulturní a nábožensky pluralitní společnosti a z hlediska snižování rizika polarizace společnosti podle etnické příslušnosti; vyjadřuje hluboké politování nad všemi případy a náznaky netolerance na základě etnického původu;

10. vítá zprávu vlády o uplatňování Rámcové dohody z Ochridu a očekává, že zpráva bude předložena veřejnosti za účelem zajištění široké sociální a politické podpory pro mnohonárodnostní budoucnost země; vybízí vládu, aby se urychleně přesunula do další fáze hodnocení;

11. vítá decentralizační program na období 2011–2014 a vyzývá k řádnému uplatňování zákona o regionálním rozvoji; doporučuje vládě, aby pokračovala ve fiskální decentralizaci, jejímž střednědobým cílem by bylo, aby místní a regionální orgány rozhodly o výdajích ve výši 9 % HDP; vyzdvihuje práci rozvojového programu OSN a širšího společenství dárců, kteří ve spolupráci s vládou rozšiřují možnosti místní samosprávy s cílem zajistit řádnou veřejnou správu a rovný přístup pro všechny občany;

12. vítá snahu orgánů, pokud jde o rozchod s komunistickou minulostí, zveřejnění jmen agentů, kteří spolupracovali s někdejší jugoslávskou tajnou službou, a o prodloužení lhůty platnosti lustračního zákona až do přijetí zákona o svobodném přístupu k veřejným informacím; současně vybízí orgány, aby ze Srbska získaly zpět archivy jugoslávské tajné služby a zahrnuly je do lustračního procesu pracovníků zpravodajských a kontrašpionážních služeb; vybízí k posílení mandátu komise pro ověřování údajů tím, že se všechny potřebné dokumenty ze zpravodajských a kontrašpionážních služeb natrvalo přemístí do prostor komise; zdůrazňuje potřebu reformy bezpečnostního sektoru a posílení parlamentního dohledu nad zpravodajskými a kontrašpionážními službami;

13. domnívá se, že nejlepší způsob, jak vybudovat mnohonárodnostní společnost, spočívá v posíleném politickém dialogu, ve vedoucích činitelích, kteří slouží jako vzor a kteří prokazují vstřícnost a toleranci vůči jiným etnickým skupinám, a ve vzdělávacím systému, který žákům vštěpuje hodnoty mnohonárodnostní společnosti; vítá proto mnohonárodnostní vzdělávací program vlády a vyzývá všechny školy, aby si vzaly příklad z průkopníků, např. osob v Kumanovu, kteří se snaží ukončit oddělené vzdělávání různých národnostních skupin;

14. naléhavě vybízí orgány a občanskou společnost, aby přijaly příslušná opatření pro historické smíření s cílem překonat rozdíly mezi různými etnickými a národnostními skupinami i v rámci nich, včetně občanů bulharské národnosti; opakuje svou výzvu, aby byly učiněn pokrok v oblasti sdílených oslav společných svátků a osob, jež jsou společné se sousedními členskými zeměmi EU; vyzývá k tomu, aby bylo vynaloženo úsilí o vytvoření společných výborů odborníků v oblasti historie a vzdělávání s cílem přispět k objektivnímu výkladu historie založenému na faktech, k posílení akademické spolupráce a podpoře pozitivních postojů mladých lidí k sousedním zemím; naléhavě žádá orgány, aby byly zavedeny vzdělávací materiály oproštěné od ideologických výkladů dějin, které by byly zaměřené na zlepšení vzájemného porozumění; s obavami poukazuje na fenomén „antikvizace“; je přesvědčen, že kultura a umění by měly být využívány spíše ke sbližování občanů než k jejich rozdělování; naléhavě žádá vládu, aby veřejnosti a sdělovacím prostředkům vyslala jasný signál, že diskriminace na základě národní identity není v zemi tolerována, a to ani v souvislosti se soudním systémem, sdělovacími prostředky, zaměstnáním a sociálními příležitostmi; zdůrazňuje význam těchto kroků pro integraci různých etnických komunit a pro stabilitu a evropskou integraci země;

15. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při posilování normativního rámce v oblasti spravedlnosti pro děti, včetně změn právních předpisů týkajících se mladistvých, zavedení monitorovacího systému a vypracování národní strategie pro prevenci trestné činnosti mládeže; se znepokojením konstatuje přetrvávající mezery v ochraně dětských obětí trestných činů, zejména obětí zneužívání, kvůli nedostatku zdrojů, omezené kapacitě odborného personálu a neexistenci účinného systému reakce v případě dětských obětí; vyzývá ke zlepšení finančních a lidských zdrojů pro centra sociální práce a k vytvoření víceoborových týmů, které by mohly dětským obětem poskytovat péči při zotavování, rehabilitaci a reintegrační služby;

Dobré sousedské vztahy a problematika názvu

16. i nadále lituje toho, že neschopnost vyřešit spor ohledně názvu této země představuje překážku na cestě k dosažení jejího členství v EU; souhlasí s Evropskou radou, že otázku názvu je nutné s definitivní platností uzavřít, aniž by tuto záležitost obě strany protahovaly, a že rozhodnutí Haagského tribunálu, které je součástí mezinárodního práva, musí vstoupit v platnost; energicky podporuje úsilí zvláštního vyslance OSN o dosažení vzájemně přijatelného řešení; vítá návrh předložený komisařem pro rozšíření ohledně třístranné schůzky mezi Skopjem, Aténami a Bruselem; zastává názor, že tato iniciativa by mohla napomoci oživit jednání vedená OSN; vítá podnět, který vzešel z memoranda o porozumění, a nedávné kontakty se zprostředkovatelem OSN; vyzývá všechny zúčastněné strany, aby využily každou příležitost k zajištění úspěchu těchto kroků, zahájily konstruktivní dialog směřující k nalezení řešení a uvolnění situace; zastává názor, že by vedoucí činitelé této země a Evropská unie měli veřejnosti vysvětlovat výhody dohodnutého řešení, a to předtím, než bude o této otázce uspořádáno referendum;

17. opětovně vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se smlouvami EU zahájily vypracování obecně použitelného mechanismu řešení sporů, který by se zaměřoval na řešení bilaterálních otázek mezi zeměmi ucházejícími se o vstup do EU a členskými státy;

18. vítá používání pojmu „makedonský“ ve zprávě o pokroku za rok 2012 a zároveň respektuje různé jazyky a různou identitu a kulturu v rámci země a v sousedních členských státech EU;

Politická kritéria

19. sdílí názor Komise, že tato země pokračuje v plnění politických kritérií;

20. vyzývá k posílení dozorčí úlohy parlamentu vůči vládě a ke zlepšení volebního zákona a ke zvýšení transparentnosti financování politických stran; v této souvislosti zdůrazňuje, že doporučení vydaná OBSE/ODIHR po parlamentních volbách v roce 2011 byla provedena pouze částečně, a vyzývá v této souvislosti vládu, aby tato doporučení plně provedla zavedením změn v právních předpisech;

21. vítá pokračující úsilí o dosažení pokroku, pokud jde o legislativní rámec pro státní a veřejnou správu a obecné správní postupy, především s ohledem na zákon o státní službě a zákon o obecných správních postupech; vyzývá k další snaze, která by zajistila transparentnost, nestrannost a profesionalitu veřejné správy, nábor pracovníků na základě dosahovaných výsledků a posílení finanční kontroly, strategického plánování a řízení lidských zdrojů;

22. vyzývá k dalšímu úsilí, které by zajistilo nezávislost a nestrannost justice; domnívá se, že je důležité stanovit jasné požadavky na odvolávání soudců, aby došlo k eliminaci rizik ohrožujících nezávislost soudnictví; vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při omezování počtu neukončených soudních případů, naléhavě však vyzývá k tomu, aby byla přijata opatření, která by se zabývala nevyřízenými případy u Nejvyššího a správního soudu; naléhavě požaduje, aby došlo k postupné racionalizaci sítě soudů a aby byla nadále podporována Akademie pro vzdělávání soudců a státních zástupců, neboť hraje klíčovou úlohu při zajišťování jejich soustavné odborné přípravy, profesního rozvoje a jmenování na základě dosažených výsledků;

23. vítá úsilí o zvýšení účinnosti a transparentnosti soudnictví, zejména zveřejňování rozsudků soudy všech stupňů na jejich příslušných internetových stránkách; zdůrazňuje, že je třeba vést záznamy o výkonu trestních stíhání a rozsudků, na jejichž základě by se měřil dosažený pokrok; vyzývá ke sjednocení judikatury za účelem zajištění předvídatelného justičního systému a důvěry veřejnosti;

24. podporuje zvláštní vyšetřovací komisi v rámci mise EULEX a vybízí tuto zemi, aby plně s touto komisí spolupracovala a pomáhala jí v její práci;

25. vítá posilování protikorupčního právního rámce, včetně změn provedených v zákoně o střetu zájmů, obává se však, že korupce je v širším měřítku stále přítomna jak v této zemi, tak obecně v celém regionu; vyzývá k vynaložení většího úsilí, pokud jde o provádění platných právních předpisů, a naléhavě žádá, aby se i nadále usilovalo o dosažení výsledků, pokud jde o rozsudky v případech zasahujících do nejvyšších míst; vítá protikorupční program OBSE, projekt PrijaviKorupcija.org, který umožňuje hlásit případy úplatkářství pomocí zpráv SMS, a prohlášení deseti starostů o tom, že ve svých obcích nebudou korupci v žádném případě tolerovat;

26. konstatuje, že zatímco tresty za korupční trestné činy jsou přísnější, příkazy k zajištění a zabavení majetku zůstávají výjimečné; zastává názor, že zajišťování a zabavování majetku je klíčovým nástrojem v boji proti korupci a organizovanému zločinu; vyzývá příslušné makedonské orgány, aby důsledně prosazovaly ustanovení trestního zákoníku o rozšířeném zabavování majetku, nezákonném obohacování a trestní odpovědnosti právnických osob;

27. vítá novelu zákona o financování politických stran; všímá si zejména vedoucí úlohy Státního kontrolního úřadu v rámci dohledu nad financováním politické činnosti; vyzývá příslušné makedonské orgány, aby Státnímu kontrolnímu úřadu poskytly dostatečné prostředky k provádění proaktivní a důkladné kontroly financování politických stran a kampaní a aby výrazně zvýšily transparentnost veřejných výdajů a financování politických stran;

28. bere na vědomí, že jsou prováděny kroky k vytvoření národní zpravodajské databáze; vybízí příslušné orgány, aby co nejdříve dokončily zadávací řízení a rozhodly o tom, kdo národní zpravodajskou databázi vytvoří, aby tato databáze mohla plně sloužit v boji proti organizovanému zločinu, korupci, podvodům, praní peněz a dalším závažným trestným činům včetně přeshraničních;

29. vítá, že pomluva už ze zákona není trestným činem a že došlo k prohloubení dialogu mezi vládou a novináři ohledně záležitostí vztahujících se ke svobodě projevu; vyzývá příslušné orgány, aby nadále posilovaly a prosazovaly svobodu informací a pluralitu sdělovacích prostředků, které musí být prosty jakéhokoli politického či finančního vlivu, a aby tuto svobodu důsledně uplatňovaly; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že tato země klesla na indexu svobody, který vydává organizace „Reportéři bez hranic“, a vyzývá k další snaze o zpřísnění profesionálních norem v oblasti žurnalistiky, investigativní žurnalistiky, o propagaci plurality sdělovacích prostředků, o zajištění nezávislosti veřejnoprávní vysílací společnosti, o posílení zaměstnaneckých práv pracovníků sdělovacích prostředků, zajištění transparentnosti ve věci vlastnictví sdělovacích prostředků, udržitelnosti a souladu s evropskými standardy; se znepokojením sleduje skutečnost, že je mezi novináři značně rozšířena autocenzura a že neexistuje žádná samoregulační organizace sdělovacích prostředků; vyjadřuje znepokojení nad tím, že většina reklamy financované ze státních prostředků je zadávána ve sdělovacích prostředcích nakloněných vládě; podporuje aktivisty na sociálních sítích, kteří lobovali za zrušení cenzury na internetu;

30. bere na vědomí rozsudek, který dne 13. prosince 2012 vynesl velký senát Evropského soudu pro lidská práva v případu El-Masrího, v němž bylo konstatováno mnohočetné porušení Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti s únosem, mimořádným vydáním a mučením německého občana Cháleda El-Masrího dne 31. prosince 2003 a s jeho 23denním zadržováním v hotelu ve Skopje, než byl z letiště ve Skopje převezen do Afghánistánu; vyzývá vládu, aby neprodleně splnila všechny požadavky, které Evropský soud pro lidská práva uvedl ve svém rozsudku, včetně oficiální omluvy panu El-Masrímu, zaplacení odškodnění nařízeného soudem a přijetí opatření za účelem vytvoření mezinárodní vyšetřovací komise;

31. vítá nový zákon o rovných příležitostech, první pětiletou strategii týkající se přidělování finančních prostředků podle pohlaví vytvořenou v rámci partnerství se orgánem OSN pro rovnost žen a mužů UN Women, financování vyčleněné na akční plán v oblasti začleňování Romů do společnosti a projekt, který má Romům pomoci s legalizací svých domovů; vítá otevření nového podpůrného úřadu pro společenství lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních osob, je však znepokojen vandalským činem proti tomuto úřadu; vybízí vládu, aby pokračovala ve svém úsilí o posílení antidiskriminační politiky, zejména pokud jde o diskriminaci na základě etnického původu či národní identity;

32. vyzývá ministry a státní úředníky, aby veřejně odsuzovali diskriminaci lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních osob, zajistili, aby plánovaný pochod hrdosti či jiné aktivity společenství lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních osob mohly bezpečně a úspěšně proběhnout, a aby se zavázali k zamezení veškerých forem diskriminace uvedených ve Smlouvě o EU; vyzývá sdělovací prostředky, aby se zdržely rétoriky nepřátelské k lesbickým, homosexuálním, bisexuálním a transsexuálním osobám, včetně nenávistných výroků a podněcování k nenávisti;

33. je znepokojen případy špatného zacházení ze strany policie; vyzývá k soustavné odborné přípravě, profesionalizaci a depolitizaci příslušníků policejních složek; je přesvědčen, že je třeba vytvořit mechanismus nezávislého dohledu nad orgány pro vymáhání práva s cílem bojovat proti beztrestnosti a zajistit demokratické a odpovědné policejní služby;

34. zdůrazňuje, že bezvízový režim, který byl poskytnut občanům této země a všech zemí západního Balkánu, je velmi významným přínosem v procesu integrace do EU a velmi silnou pobídkou k urychlení reforem v oblasti soudního systému a vnitřních věcí;

35. vyzývá makedonské orgány, aby přijaly opatření a spolupracovaly s členskými státy EU s cílem zamezit podávání neopodstatněných žádostí o azyl v EU makedonskými občany, a aby zaručily právo na cestování bez vízové povinnosti pro všechny občany a zabránily jakékoli diskriminaci či stigmatizaci Romů a příslušníků etnických menšin; vyzývá vlády členských států EU, aby bezvízové cestování makedonských občanů nezpochybňovaly ani nemařily, naléhavě však žádá příslušné makedonské orgány, aby uplatňovaly politiku, která zajistí všem občanům důstojnou budoucnost v jejich zemi;

36. vítá vysoký počet poslankyň ve srovnání s některými členskými státy EU, je však i nadále znepokojen nízkým zapojením žen na trhu práce; vyzývá orgány, aby rozšířily možnosti zařízení péče o děti s postiženími, děti z ulice, děti užívající drogy a děti, které se staly oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání nebo obchodování s lidmi;

37. vítá pokrok, jehož dosahuje Výbor na ochranu proti diskriminaci; vyzývá k jeho řádnému personálnímu zajištění a domnívá se, že to, že byl přijat do Evropské sítě subjektů zabývajících se problematikou rovnosti, slouží jiným agenturám a organizacím jako příklad pro prosazování přistoupení k EU tím, že se samy začlení do příslušných evropských sítí;

Občanská společnost

38. je přesvědčen o tom, že z hlediska dalšího demokratického pokroku v této zemi má zásadní význam rozvíjení politické kultury založené na nezávislé, pluralitní, mnohoetnické, mnohokulturní a nestranné civilní společnosti a že poznatky občanské společnosti mohou obohatit možnosti provádění politiky na základě důkazů; zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti musí získat silnější postavení a nezávislost na politických zájmech a zintenzivnit společné projekty s organizacemi občanské společnosti v sousedních zemích a obecněji v celé EU, které by jim byly ku vzájemnému prospěchu;

39. vítá konzultace, které se uskutečnily s organizacemi občanské společnosti v otázce změn zákonů o právní pomoci a nadacích; vyzývá k vedení řádných a včasných konzultací s občanskou společností ohledně všech příslušných politických iniciativ, včetně dialogu o přistoupení na vysoké úrovni, a k tomu, aby byly do všech příslušných vládních pracovních skupin zařazeni transparentně vybraní pozorovatelé z řad občanské společnosti;

40. zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti se mohou zásadním způsobem zasloužit o to, aby byl proces začleňování do EU transparentnější, odpovědnější a inkluzivnější;

41. domnívá se, že parlamentní studie týkající se nástroje předvstupní pomoci (IPA) ukázala, že je nutné, aby se vláda zasadila o dosažení cíle, kterým je navázání „partnerství“ s občanskou společností, a vytvořila národní fond, který by spolufinancoval organizace občanské společnosti, aby se mohly neomezeně účastnit programů financovaných ze strany EU; vyzývá organizace občanské společnosti, aby se plně zapojily do rozhodování o programech v rámci příštího nástroje předvstupní pomoci;

Hospodářská témata

42. vyslovuje zemi uznání za udržení makroekonomické stability; poukazuje však na zvýšení dluhu veřejného sektoru, zhoršení kvality fiskálního řízení a na negativní dopad globální hospodářské recese na zahraniční přímé investice plynoucí do této země;

43. vítá legislativní opatření, která mají posílit podnikatelské prostředí, a soustavné úsilí o vytvoření spolehlivých střednědobých makrofiskálních strategií; vybízí politické síly, aby navázaly transparentní politický dialog o fiskální situaci a úvěrových závazcích země;

44. se znepokojením konstatuje, že nezaměstnanost je i nadále velmi vysoká, přičemž nezaměstnanost mládeže je jedna z nejvyšších na světě a zaměstnanost žen zůstává na velmi nízké úrovni; vítá akční plán týkající se nezaměstnanosti mládeže, který byl vypracován ve spolupráci s programem „Za důstojnou práci“ Mezinárodní organizací práce; vyzývá vládu, aby v zájmu rozšiřování schopností sociálních partnerů zapojit se do účinného sociálního dialogu zlepšila koordinaci mezi subjekty příslušnými k vymáhání dodržování pracovněprávních předpisů a navázala na společná školení, která organizuje Evropská konfederace odborových svazů; zastává názor, že jsou nutné další investice na podporu výzkumu, technického rozvoje a inovační kapacity, které přispějí k budování znalostní ekonomiky;

45. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo při modernizaci dopravních, energetických a telekomunikačních sítí, a zejména úsilí o dokončení koridoru X(2); s ohledem na význam železničního spojení v rámci udržitelného dopravního systému vítá záměr vlády modernizovat nebo vybudovat železniční spojení ze Skopje do hlavních měst sousedních zemí a vyzývá k většímu pokroku v dané věci, včetně nalezení konečné podoby, pokud jde o financování železničního spojení v rámci koridoru VIII(3);

46. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mechanismus konzultací mezi vládou a soukromými podniky při přijímání rozhodnutí v rámci boje proti hospodářské krizi; mimoto konstatuje, že takový mechanismus by mohl být řešením v otázce přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu, které by mohlo vést ke snížení nezaměstnanosti mladých lidí;

47. bere na vědomí úsilí vlády o přebudování místní silniční infrastruktury v zemi s cílem zlepšit alternativní cestovní ruch a život občanů; vybízí tedy tuto zemi k dynamičtějšímu přístupu k projektům regionálního rozvoje v rámci nástroje předvstupní pomoci, které zvýší spolupráci a spojení mezi zeměmi tohoto regionu;

48. upozorňuje na to, že je nutné vyvinout značné úsilí v oblasti životního prostředí, a zejména v oblasti kvality vody, ochrany přírody a omezování znečištění a řízení rizik v průmyslu; podtrhuje, že výraznějšího pokroku nelze dosáhnout bez odpovídajícího posílení administrativní kapacity; vyzývá makedonskou vládu, aby přijala nezbytná opatření v tomto směru;

49. znovu poukazuje na potenciál energie z obnovitelných zdrojů pro tuto zemi a oceňuje, že se tento obor postupně rozvíjí, neboť bylo uděleno již 21 nových povolení pro malé vodní elektrárny, jedna vodní elektrárna již byla uvedena do provozu a buduje se větrný park; vyzývá vládu, aby zvýšila úroveň veřejné debaty o dopadech změny klimatu a aby věnovala větší úsilí sjednocení vnitrostátních právních předpisů s acquis EU v této oblasti a uplatňování vnitrostátních právních předpisů, zejména o vodním hospodářství, omezování znečištění, ochraně přírody a změně klimatu, v praxi; zdůrazňuje, že je nutné posílit administrativní kapacitu na ústřední i místní úrovni;

50. vybízí příslušné orgány, aby zvýšily úsilí o zavedení e-správy v rámci reforem veřejné správy s cílem zajistit účinné, dostupné a transparentní služby občanům a podnikům;

Regionální a mezinárodní spolupráce

51. vítá skutečnost, že země v současné době předsedá evropskému procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě a přispívá k němu, a doufá, že tato činnost posílí ambiciózní evropskou agendu, dobré sousedské vztahy a proces začleňování; zdůrazňuje význam regionální spolupráce v souladu s evropskou agendou a evropskými hodnotami a vyzývá k dalšímu pokroku v tomto směru; znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby se EU snažila dosáhnout přistoupení všech zemí z této oblasti bez výjimky;

52. domnívá se, že tomuto úsilí může napomoci změna myšlení od „západního Balkánu“ k „jihovýchodní Evropě“;

53. vítá účast země v misi ALTHEA v rámci EUFOR a dohodu, podle níž se má tato země zúčastnit operací při řešení krize v rámci společné evropské bezpečnostní a obranné politiky; vyzývá tuto zemi, aby své postoje, pokud jde o Mezinárodní trestní soud, sladila s postojem EU;

54. vyzývá vládu a všechny příslušné organizace, aby usilovaly o splnění nezbytných kritérií a podmínek pro bezvízový režim v schengenském prostoru; zdůrazňuje, že je nutné, aby byla veřejnost plně informována o omezeních bezvízového styku a aby nedocházelo ke zneužívání bezvízového styku nebo uvolněné vízové politiky; zdůrazňuje, že pozastavení bezvízového režimu by se neobešlo bez nepříznivých ekonomických a sociálních dopadů;

°

°         °

55. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a také vládě a parlamentu této země.

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.

(2)

Koridor X je jedním z deseti celoevropských dopravních koridorů a vede ze Salzburku (Rakousko) do Soluně (Řecko). Jeho část D vede po trase Veles - Prilep - Bitola - Florina - Igoumenitsa (Via Egnatia).

(3)

Koridor VIII je jedním z deseti celoevropských dopravních koridorů a vede z města Drač (Albánie) do Varny (Bulharsko). Vede rovněž přes Skopje.

Poslední aktualizace: 17. května 2013Právní upozornění