Postup : 2013/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0342/2013

Předložené texty :

B7-0342/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0322

NÁVRH USNESENÍ
PDF 163kWORD 94k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0336/2013
1. 7. 2013
PE515.886v01-00
 
B7-0342/2013

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o programu sledování prováděném americkou Agenturou pro národní bezpečnost, orgánech provádějících sledování v různých členských státech a dopadu jejich činnosti na soukromí občanů EU  (2013/2682(RSP))


Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o programu sledování prováděném americkou Agenturou pro národní bezpečnost, orgánech provádějících sledování v různých členských státech a dopadu jejich činnosti na soukromí občanů EU (2013/2682(RSP))  
B7‑0342/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 2, 3, 6 a 7 této smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na článek 16 této smlouvy,

–   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy č. 108 ze dne 28. ledna 1981 o ochraně fyzických osob při automatickém zpracovávání osobních údajů a na dodatkový protokol k této úmluvě ze dne 8. listopadu 2001 a na doporučení výboru ministrů Rady Evropy členským státům, zejména na doporučení č. R (87)15 upravující používání osobních údajů v policejním sektoru a doporučení CM/Rec (2010)13 o ochraně fyzických osob při automatickém zpracovávání osobních údajů v rámci profilování,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na články 7 a 8 této listiny, a s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR), zejména na článek 8 této úmluvy o právu na respektování soukromého a rodinného života a na článek 13 o právu na účinnou nápravu,

–   s ohledem na právní předpisy Evropské unie o právu na soukromí a na ochranu údajů, zejména na směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích a nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů,

–   s ohledem na návrhy Komise týkající se nařízení a směrnice o reformě režimu ochrany údajů v EU,

–   s ohledem na dohodu o vzájemné právní pomoci mezi EU a Spojenými státy, která umožňuje výměnu údajů za účelem prevence a vyšetřování trestné činnosti, na Úmluvu o počítačové trestné činnosti (CETS č. 185), na dohodu „Safe Harbour“ mezi EU a Spojenými státy, zejména na článek 3 této dohody, a seznam účastníků této dohody, na probíhající jednání o dohodě mezi EU a Spojenými státy o ochraně osobních údajů vyměňovaných pro účely vymáhání práva, a na současnou revizi režimu „Safe Harbour“,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o právu na soukromí a ochranu údajů, zejména na usnesení ze dne 5. září 2001 o existenci globálního systému pro zachycování soukromé a obchodní komunikace (odposlouchávací systém Echelon)(1) , s ohledem na dohodu mezi EU a Spojenými státy o jmenné evidenci cestujících (PNR) a dohodu o programu pro sledování financování terorismu (TFTP),

–   s ohledem na pokyny pro úpravu počítačově zpracovaných souborů s osobními údaji vydané Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1990,

–   s ohledem na americký zákon o vlastenectví a zákon o dohledu nad zahraničními zpravodajskými službami (FISA), včetně oddílu 702 novely zákona o dohledu nad zahraničními zpravodajskými službami z roku 2008,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

Americký program PRISM a sledování členských států EU a EU Agenturou pro národní bezpečnost

A. vzhledem k tomu, že dne 6. června 2013 informovaly sdělovací prostředky o tajném programu elektronického sledovaní PRISM, prováděném od roku 2007 americkou Agenturou pro národní bezpečnost (NSA); vzhledem k tomu, že program PRISM je pokračováním programu neoprávněných odposlechů, který některé sdělovací prostředky odhalily v roce 2005 a který byl legalizován v roce 2007 na základě zákona na ochranu Ameriky (Protect America Act) a také novelou zákona o dohledu nad zahraničními zpravodajskými službami (FISAA), které povolily sledování v masovém měřítku – i ve vztahu k občanům EU –, a to e-mailů, diskusí na internetu, videozáznamů, fotografií, přenosů souborů, údajů ze sociálních sítí a dalších údajů(2); vzhledem k tomu, že podle amerických orgánů jsou v činnosti dva programy, jeden zaměřený na metadata telefonických komunikací a druhý na internet a e-maily, které nemají za cíl sledovat občany Spojených států nebo cizí státní příslušníky, kteří legálně pobývají na území Spojených států(3), a tudíž mají jiné cíle, včetně občanů EU;

B.  vzhledem k tomu, že soukromé společnosti, které spadají pod jurisdikci vlády Spojených států, např. Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple a Verizon, tajně předávaly agentuře NSA osobní údaje týkající se elektronických komunikací; vzhledem k tomu, že bývalí zaměstnanci některých z těchto soukromých společností v současné době pracují pro agenturu NSA;

C. vzhledem k tomu, že orgány a instituce EU byly předmětem sledování a špionážní činnosti ze strany amerických orgánů, včetně umístění odposlouchávacích zařízení ve Washingtonu v diplomatickém zastoupení EU ve Spojených státech a v zastoupení EU při OSN v New Yorku, infiltrování počítačových sítí (e-maily a interní dokumenty), vedení kybernetických útoků z prostor NATO, které využívají experti agentury NSA, proti EU v Bruselu, a to zejména proti Radě EU a Evropské radě(4); vzhledem k tomu, že předseda Evropského parlamentu vyzval k objasnění těchto záležitostí(5); vzhledem k tomu, že americké orgány sledovaly i francouzskou, italskou a řeckou misi při OSN(6);

D. vzhledem k tomu, že Komise zaslala americkým orgánům dne 10. června 2013 dopis, v němž vyjádřila obavy EU a položila podrobné otázky o rozsahu programu a právních předpisů, které jej povolují(7), a že záležitost byla projednána na schůzce mezi EU a Spojenými státy v Dublinu dne 14. června 2013, kde bylo rozhodnuto o zřízení „transatlantické expertní skupiny“ s cílem prodiskutovat otázky týkající se programu PRISM a ochrany soukromí;

E.  vzhledem k tomu, že transatlantické partnerství má pro EU a USA klíčový význam a že takové vztahy by měly být založeny na loajální, věrné a rovnoprávné spolupráci mezi zeměmi, na respektování základních práv, demokracie a právního státu;

F.  vzhledem k tomu, že americká vláda tvrdí, že byl zaručen demokratický a soudní dohled v souladu s americkou ústavou, neboť příslušné orgány Kongresu jsou o sledování informovány a Soud pro dohled nad zahraničními výzvědnými službami je příslušný, aby mohl povolit sledování elektronických komunikací;

G. vzhledem k tomu, že skupina 26 amerických senátorů složená ze zástupců obou politických stran napsala řediteli NSA dopis, v němž si stěžuje, že „ustanovení amerického zákona o vlastenectví byla tajně nově interpretována tak, aby vláda mohla shromažďovat soukromé záznamy velkého počtu občanů, a že vládá spoléhá na „tajné právní předpisy“ s cílem shromažďovat ve velkém osobní údaje občanů“, místo aby použila běžné příkazy soudu nebo povolení pro naléhavé případy(8);

H. vzhledem k tomu, že americký právní systém nezajišťuje ochranu osob, které nejsou americkými občany, např. občanů EU; vzhledem k tomu, že například ochrana poskytovaná podle čtvrtého dodatku se vztahuje pouze na občany USA, ale nikoli na občany EU nebo občany jiných států;

Spolupráce členských států EU se Spojenými státy v oblasti sledování

I.   vzhledem k tomu, že podle informací sdělovacích prostředků jiné členské státy, například Nizozemsko a Spojené království, si vyměňovaly informace shromážděné prostřednictvím programu PRISM od soukromých společností přinejmenším od roku 2010;

Programy členských států a sledování ostatních členských států, EU a třetích zemí

J.   vzhledem k tomu, že orgány Spojeného království, zejména GCHQ (Government Communications Headquarters) a MI6, údajně špehovaly zahraniční politiky a úředníky, kteří se zúčastnili dvou zasedání summitu skupiny G20 v roce 2009, kterého se zúčastnili předseda Komise, předsednictví Rady a řada předsedů vlád členských států(9), a to sledováním jejich počítačů, odposloucháváním a mapováním telefonních hovorů delegátů mezi sebou a s jejich vládami, aby byl zajištěn pozitivní výsledek britské vlády a summitu, a to s využitím pomoci zaměstnanců agentury NSA, kteří byli vysláni do GCHQ v anglickém Menwith Hill;

K. vzhledem k tomu, že GCHQ má údajně k dispozici program „Tempora“, který je napojen přímo na podmořské transatlantické kabely, jejichž prostřednictvím se uskutečňují elektronické komunikace; vzhledem k tomu, že obrovské množství údajů je hromadně bez výběru stahováno, uloženo na 30 dní, zpracováno a analyzováno a sdíleno s orgány Spojených států;

L.  vzhledem k tomu, že komisařka Redingová napsala orgánům Spojeného království dopis, ve kterém vyjádřila znepokojení nad zprávami sdělovacích prostředků o programu Tempora a požádala o vysvětlení jeho oblasti působnosti a fungování(10); vzhledem k tomu, že se orgány Spojeného království zastaly činnosti GCHQ při sledování a potvrdily, že pracuje podle přísných a zákonných pokynů; vzhledem k tomu, že další členské státy vyjádřily své obavy a kritiku a dotazovaly se, zda jejich občané byli cílem sledování a zda byl program podroben soudnímu dohledu(11);

M. vzhledem k tomu, že jiné členské státy mají údajně přístup k nadnárodním elektronickým komunikacím bez řádného soudního příkazu, ale na základě zvláštních soudů, sdílejí údaje (Švédsko) s jinými zeměmi, čímž mohou zvýšit jejich možnosti sledování (Nizozemsko a Německo); vzhledem k tomu, že další členské státy vyjádřily znepokojení, pokud jde o pravomoci k odposlouchávání, jež mají tajné služby (Polsko)(12);

N. vzhledem k tomu, že zprávy Parlamentu a Rady Evropy o mimořádném vydávání osob a programu tajných věznic CIA upozorňovala na aktivní i pasivní účast členských států EU a jejich spolupráci se Spojenými státy prostřednictvím tajných služeb; vzhledem k tomu, že v řadě zemí byli tajné služby i tajní agenti nedávno obviněni z toho, že byli použiti těmi, kdo jsou u moci, ke špehování opozice a novinářů(13) nebo k provádění pochybených operací(14);

Právní předpisy týkající se EU a Spojených států a právní předpisy EU vztahující se na členské státy a spolupráci se Spojenými státy

O. vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy mají povinnost chránit základní právo svých občanů na soukromí a ochranu údajů, a to na základě EÚLP, Listiny základních práv, mezinárodních úmluv, ústav, právních předpisů EU a členských států, a svrchovanost a jurisdikci EU a jejích členských států;

P.  vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva vypracoval striktní judikaturu – s přísnými kritérii, která je ve věci činností souvisejících se sledováním fyzických osob ze strany státu nutno dodržovat –, v níž se uvádí, že jakýkoli zásah do základního práva na soukromí občanů musí být přiměřený a nezbytný v demokratické společnosti, může být povolen pouze na základě zákona a musí podléhat náležitému demokratickému a soudnímu dohledu, neboť v opačném případě tyto činnosti „mohou ohrozit nebo dokonce zničit demokracii pod pláštíkem její obrany“;

Q. vzhledem k tomu, že podle dohody „Safe Harbour“ mají členské státy a Komise povinnost zaručit bezpečnost a nedotknutelnost osobních údajů; vzhledem k tomu, že podle článku 3 dohody má Komise povinnost tuto dohodu anulovat nebo pozastavit, pokud by její ustanovení nebyla dodržována; vzhledem k tomu, že společnosti, jejichž jména byla uvedena v mezinárodním tisku, jsou všechny stranami dohody „Safe Harbour“;

R.  vzhledem k tomu, že Spojené státy podepsaly a ratifikovaly Úmluvu o počítačové trestné činnosti a úmluva vstoupila ve Spojených státech v platnost v roce 2007, přičemž se její zásady staly součástí právních předpisů Spojených států; vzhledem k tomu, že tato úmluva stanoví, že všechna opatření týkající se „shromažďování důkazů v elektronické podobě“ u jakéhokoli trestného činu (článek 14) musí zajišťovat přiměřenou ochranu základních lidských práv, zejména těch, jež jsou stanovena v EÚLP (článek 8, Soukromí), musí zaručovat dodržování „zásady proporcionality“ a musí zahrnovat záruky, jako jsou soudní nebo jiný nezávislý dohled, důvody použití a omezení rozsahu a trvání těchto postupů (článek 15);

S.  vzhledem k tomu, že dohoda o vzájemné právní pomoci mezi EU a Spojenými státy – v podobě ratifikované Unií a Kongresem – stanoví formy shromažďování a výměny informací a vyžádání si a poskytování pomoci při získávání důkazů, které se nacházejí v jedné zemi, s cílem napomoci vyšetřování nebo soudnímu řízení vedenému v jiné zemi;

T.  vzhledem k tomu, že návrh nařízení o ochraně údajů pro konzultace mezi útvary obsahoval ustanovení, které podmiňovalo zveřejnění osobních údajů orgánům třetích zemí existencí právního základu, např. dohody o vzájemné právní pomoci nebo mezinárodní dohody a povolení od příslušného orgánu pověřeného ochranou údajů(15); vzhledem k tomu, že toto ustanovení není v konečném návrhu Komise obsaženo;

1.  vyzývá v souladu s článkem 185 jednacího řádu ke zřízení vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu pro programy sledování;

2.  žádá, aby byl prezident Spojených států pozván na plenární zasedání k projednání této otázky;

Americký program PRISM a sledování členských států EU a EU Agenturou pro národní bezpečnost

3.  vyjadřuje vážné znepokojení nad programem PRISM, který tajně provádějí orgány Spojených států ve spolupráci se soukromými společnostmi, neboť by to znamenalo, pokud se potvrdí informace, které jsou dosud k dispozici, vážné porušení základního práva občanů EU na soukromí a ochranu údajů;

4.  vyzývá orgány Spojených států, aby poskytly partnerům z EU, jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států, úplné informace o uvedeném programu a o sledování institucí EU a členských států, a vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby učinily totéž; vyzývá soukromé společnosti, aby poskytly informace o jejich spolupráci s americkými bezpečnostními agenturami;

5.  vyzývá orgány Spojených států, aby pozastavily platnost veškerých zákonů a programů sledování, které porušují základní práva občanů EU na soukromí a ochranu údajů, svrchovanost a jurisdikci EU a jejích členských států a Úmluvu o počítačové trestné činnosti, a aby tyto zákony a programy podrobily revizi; vyzývá orgány Spojených států, aby zavedly právní předpisy zajišťující občanům EU přinejmenším stejná práva, jako mají občané Spojených států, pokud jde o soukromí, ochranu údajů a účinné opravné prostředky;

6.  vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby využily všechny nástroje, které mají k dispozici, při diskusích a jednáních se Spojenými státy na politické i odborné úrovni za účelem dosažení výše uvedených cílů, včetně toho, že odmítnou podepsat obchodní dohodu mezi EU a Spojenými státy, dokud nebudou vyřešeny problémy související se sledováním, a pozastaví dohody PNR a TFTP;

Spolupráce členských států EU se Spojenými státy v oblasti sledování

7.  vyjadřuje znepokojení nad informacemi o údajné tajné spolupráci členských států s orgány Spojených států v rámci programu PRISM a dalších činností souvisejících se sledováním;

8.  vyzývá členské státy, aby poskytly informace týkající se této záležitosti jiným členským státům a orgánům a institucím EU a zmrazily podobnou spolupráci s americkými orgány, pokud jde o masové sledování občanů, neboť jakékoli jiné kroky by představovaly porušení loajální spolupráce mezi členskými státy a mezi nimi a orgány a institucemi EU, jakož i porušení základního práva občanů na soukromí a ochranu údajů;

Programy členských států a sledování ostatních členských států, EU a třetích zemí

9.  vyjadřuje vážné znepokojení nad odhaleními, která se týkají údajného sledování a špionážních činností prováděných orgány Spojeného království, jež byly namířeny proti vedoucím činitelům ostatních členských států a proti orgánům a institucím EU, zejména z důvodů nesouvisejících s národní bezpečností, např. u příležitosti summitů skupiny G20; vyjadřuje vážné znepokojení nad programem Tempera a nad porušením základního práva občanů Spojeného království a EU na soukromí;

10. vyzývá orgány Spojeného království, aby poskytly svým vlastním občanům, občanům EU a ostatním členským státům a orgánům a institucím EU informace o výše uvedených činnostech a programech a aby je okamžitě pozastavily;

11. vyzývá všechny členské státy, aby přezkoumaly slučitelnost svých právních předpisů, činností a programů týkajících se sledování s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a mezinárodními a evropskými normami v této oblasti, aby byl zaručen odpovídající demokratický a soudní dohled a aby byla potvrzena základní práva občanů a evropské hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby projednaly otázky uvedené v tomto usnesení na příštím zasedání Rady SVV; vyzývá je, aby provedly revizi politik EU zaměřených na boj proti terorismu a strategie vnitřní bezpečnosti, jak to požadoval Parlament ve svých zprávách a s ohledem na nedávná odhalení;

13. vyzývá oddělení Europolu pro boj proti počítačové trestné činnosti, aby vyšetřilo špionážní činnosti, jejichž cílem byla EU, a které prováděly Spojené státy a další zahraniční mocnosti;

14. žádá, aby bylo Situační středisko EU (INTCEN) začleněno do odpovídajícího institucionálního rámce a podléhalo ochranným opatřením a kontrole;

15. považuje za politováníhodné, že Komise vypustila z návrhu nařízení o ochraně údajů bývalý článek 42 (opatření proti zákonu o dohledu nad zahraničními zpravodajskými sužbami), a vyzývá k veřejnému a podrobnému objasnění důvodů, které ji vedly k tomuto rozhodnutí; vyzývá Radu, aby obdobné ustanovení do návrhu znovu vložila, a zavazuje se, že učiní totéž; vyzývá Radu, aby urychlila svou práci na směrnici o ochraně údajů;

16. zdůrazňuje, že v demokratických a otevřených státech založených na zásadách právního státu mají občané právo se dovědět o závažném porušování jejich základních práv a odsoudit je, a to i v případě, že se na tomto porušování podílí jejich vlastní vláda; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí postupy, které by informátorům umožnily odhalovat závažné případy porušování základních práv, a že těmto lidem je třeba poskytnout nezbytnou ochranu, a to i na mezinárodní úrovni; vyjadřuje svou soustavnou podporu investigativní žurnalistice a svobodě sdělovacích prostředků;

17. vyzývá orgány a instituce EU, aby přezkoumaly uzanci odpírat občanům jejich právo na přístup k dokumentům, které je zaručeno Smlouvami, Listinou základních práv a nařízením 1049/2001, z důvodu, že by to mohlo poškodit mezinárodní vztahy, čímž se poskytuje cizím zemím na dokumenty EU „veto de facto“, jak se stalo v případě USA u druhé zprávy společného kontrolního orgánu Europolu o provádění dohody TFTP mezi EU a Spojenými státy;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy, vládám a parlamentům členských států, orgánům Spojených států a Organizaci spojených národů.

 

(1)

Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 221.

(2)

Viz publikace centra CEPS „Zelená slídění za údaji na internetu: výzvy, před nimiž stojí EU v souvislosti s americkým programem PRISM“,

http://www.ceps.eu/book/open-season-data-fishing-web-challenges-us-prism-programme-eu

(3)

Viz prohlášení prezidenta Obamy ze dne 7. června 2013,

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/07/statement-president

a Jamese Clappera, ředitelství Národní zpravodajské služby; program získávání údajů Agentury pro národní bezpečnost s názvem „Informátor bez hranic“ umožňuje agentuře NSA zpracovávat údaje a třídit je podle země původu.

(4)

http://www.spiegel.de/international/europe/nsa-spied-on-european-union-offices-a-908590.html

(5)

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2013/2013-june/html/schulz-on-alleged-bugging-of-eu-office-by-the-us-authorities

(6)

http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/30/nsa-leaks-us-bugging-european-allies

(7)

Zda patří občané EU mezi cíle, zda jde o hromadné údaje, nebo je to omezeno na konkrétní a individuální případy, jaká kritéria se používají, jaký je přesný rozsah, jaké definice se používají, a zda existuje možnost zpochybnění. Znění dopisu je k dispozici na adrese: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/p6_ltr_holder_/p6_ltr_Holder_en.pdf

(8)

Dopis 26 amerických senátorů ctihodnému Jamesi R. Clapperovi, 27. června 2013; viz http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2013/jun/28/senators-letter-james-clapper

(9)

Zástupci šesti členských států EU se zúčastnili schůzky skupiny G20 v Londýně.

(10)

Komisařka se dotazovala, zda se Tempora omezuje jen na otázky národní bezpečnosti, je-li špiclování omezeno na jednotlivé případy nebo se provádí hromadně, jsou-li údaje sdíleny s třetími zeměmi, jako např. Spojenými státy, a mají-li občané Spojeného království a EU nějakou možnost podat právní cestou odvolání, pokud jde o jejich údaje.

(11)

Viz např. prohlášení německé ministryně spravedlnosti.

(12)

Viz http://euobserver.com/justice/120656

(13)

Například v Bulharsku.

(14)

Viz probíhající vyšetřování v Lucembursku.

(15)

Viz článek 42 návrhu Komise, který pronikl na veřejnost: http://statewatch.org/news/2011/dec/eu-com-draft-dp-reg-inter-service-consultation.pdf

Poslední aktualizace: 3. července 2013Právní upozornění