Förfarande : 2013/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0343/2013

Ingivna texter :

B7-0343/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0322

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0336/2013
1.7.2013
PE515.887v01-00
 
B7-0343/2013

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

enligt artikel 110.2 i arbetsordningen


om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP))


Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenserna för EU-medborgarnas integritet (2013/2682(RSP))  
B7‑0343/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater(1),

–   med beaktande av konventionen om it-brottslighet (CETS nr 185),

–   med beaktande av överenskommelsen mellan EU och Förenta staterna om dataskydd (”Safe Harbour-överenskommelsen”), särskilt artikel 3, och förteckningen över deltagarna i avtalet,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om rätten till integritet och skydd av personuppgifter, särskilt av den 5 september 2001 om förekomsten av ett globalt avlyssningssystem för kommunikation från privatpersoner och företag (avlyssningssystemet Echelon)(2),

–   med beaktande av Förenta staternas lagar Patriot Act och Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) och senare ändringsförslag till dessa,

–   med beaktande av debatten med kommissionsledamot Reding den 15 februari 2012 om lagstiftning i tredjeland och unionslagstiftningen om uppgiftsskydd (PV 15/02/2012 – 19),

–   med beaktande av den pågående översynen av direktivet om skydd av personuppgifter (direktiv 95/46/EG),

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett avtal mellan EU och Förenta staterna om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (”paraplyavtalet”),

–   med beaktande av kommissionens meddelande Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa (COM(2012)0529),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I början av juni 2013 rapporterade internationell press om avslöjande bevisning för att amerikanska myndigheter via program som Prism i stor skala har tillgång till och behandlar EU-medborgares personuppgifter när dessa använder amerikanska leverantörer av onlinetjänster.

B.  Kommissionsledamot Reding har i en skrivelse till Förenta staternas justitieminister, Eric Holder, gett utryck för EU:s farhågor och bett om förtydliganden och förklaringar angående Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling och datasökningar samt enligt vilka rättsakter sådana program kan vara tillåtna.

C. De amerikanska myndigheterna har ännu inte gett något utförligt svar, trots de diskussioner som hölls i samband med ministermötet mellan EU:s och Förenta staternas justitieministrar i Dublin den 14 juni 2013.

D. Enligt uppgifter i internationell press i slutet av juni 2013 ska de amerikanska myndigheterna systematiskt ha övervakat EU-institutionernas kontor i Washington DC och New York samt EU-institutionernas lokaler i Bryssel genom rumsavlyssning, med hjälp av elektronisk buggningsutrustning samt infiltrering av e-post och telefonnät.

E:  Enligt uppgifterna i pressen ska även EU:s medlemsstater ha övervakats.

F.  Skulle dessa uppgifter visa sig stämma kan denna avlyssning och uppgiftsinsamling inte rättfärdigas med argumentet att de faller inom ramen för kampen mot terrorism eller nationella säkerhetsåtgärder.

G. De amerikanska myndigheterna har ombetts lämna formella förklaringar och klargöranden.

H. Det transatlantiska partnerskapet mellan EU och Förenta staterna måste grunda sig på ömsesidigt förtroende och respekt, lojalt och ömsesidigt samarbete och respekt för grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

I.   Enligt Safe Harbour-överenskommelsen är det medlemsstaternas och kommissionens uppgift att garantera personuppgifternas säkerhet och integritet. Enligt artikel 3 är det kommissionens skyldighet att upphäva eller avbryta tillämpningen av överenskommelsen om bestämmelserna i överenskommelsen inte iakttas.

J.   Enligt uppgifter i internationell press omfattas alla de företag som är involverade i Prism-fallet av Safe Harbour-överenskommelsen.

K. Förenta staterna har undertecknat och ratificerat konventionen om it-brottslighet, som trädde i kraft 2007, och dess klausuler och principer blev därmed en del av Förenta staternas lagstiftning.

L.  Enligt konventionen om it-brottslighet måste alla åtgärder för insamling av bevis i elektronisk form angående något som helst brott (artikel 14) sörja för ett adekvat skydd av de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt de som fastställs i artikel 8 (Rätt till skydd för privat- och familjelivet) i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Åtgärderna måste också vara förenliga med proportionalitetsprincipen och omfattas av skyddsmekanismer som bland annat inbegriper rättslig eller annan oberoende tillsyn, skäl som motiverar tillämpning, samt begränsning av omfattningen och varaktigheten av sådana förfaranden (artikel 15).

M. Det vore olyckligt om ansträngningarna med att slutföra avtalet om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, vilket tydligt visar på engagemanget för att ytterligare stärka partnerskapet mellan EU och Förenta staterna, skulle påverkas av den senaste tidens anklagelser.

N. I avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan EU och Förenta staterna, som ratificerats av EU och den amerikanska kongressen, fastställs principer för hur man ska samla in och utbyta information och begära och ge bistånd vid insamling av bevis i ett land för att bistå brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden i ett annat land.

O. Den 14 juni 2013 meddelade kommissionsledamot Malmström att en transatlantisk expertgrupp kommer att inrättas.

P.  Den internationella pressen har också rapporterat att det finns misstankar om att EU-medlemsstater ska ha samarbetat med och deltagit i Prism-programmet och liknande program eller att de beretts tillgång till de databaser som skapats av dessa program.

Q. Enligt uppgifter i internationell press ska medlemsstaterna även ha medverkat i överföringen av liknande typer av personuppgifter från medlemsstaterna till Förenta staterna.

R.  Flera medlemsstater har övervakningsprogram eller för diskussioner om sådana program.

S.  Enligt beslut från Europadomstolen för mänskliga rättigheter måste det kunna påvisas att sådana program är proportionella och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle.

T.  EU:s system för uppgiftsskydd håller på att ses över i och med översynen av direktiv 95/46/EG och detta direktiv kommer att ersättas av den föreslagna allmänna förordningen om uppgiftsskydd och direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, samt fri rörlighet för sådana uppgifter.

U. Medlemsstaterna måste respektera de grundläggande rättigheterna i artikel 2 i EU‑fördraget och i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling, vilka, om de uppgifter som nu framkommit skulle bekräftas, skulle utgöra en allvarlig kränkning av EU-medborgarnas grundläggande rätt till integritet och uppgiftsskydd.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över anklagelserna om att amerikanska myndigheter ska ha spionerat på EU-institutionernas kontor och deras anställdas e-post och telefonsamtal. Parlamentet anser att sådan verksamhet – om anklagelserna visar sig vara riktiga – är fullständigt oacceptabel och allvarligt skadar det transatlantiska partnerskapet. Parlamentet uttrycker även farhågor om huruvida detta utgör ett allvarligt brott mot internationell rätt och särskilt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

3.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att omgående ge EU fullständiga uppgifter om Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling, såsom kommissionsledamot Reding begärde i sin skrivelse av den 10 juni 2013 till justitieminister Eric Holder.

4.  Europaparlamentet begär att de amerikanska myndigheterna omgående ska förse EU:s institutioner med ett fullständigt klargörande och uttömmande förklaringar rörande de påstådda uppgifterna om att dess myndigheter ska ha spionerat på EU-institutionernas kontor i Washington DC, New York och Bryssel.

5.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att kontrollera om Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling är lagliga och huruvida de uppfyller – och kan bevisas uppfylla – de rättsliga skyldigheter som fastställs i konventionen om it-brottslighet, särskilt kravet på proportionalitet och lämpliga garantier såsom oberoende tillsyn och begränsning av omfattning och varaktighet.

6.  Europaparlamentet begär att den transatlantiska expertgrupp som tillkännagetts av kommissionsledamot Malmström och där parlamentet kommer att ingå, ges en lämplig nivå av säkerhetsprövning och tillgång till alla lämpliga dokument, så att den kan utföra sitt arbete ordentligt och inom en utsatt tidsfrist. Parlamentet begär vidare att denna expertgrupp ska fastställa slutsatser och en uppsättning rekommendationer.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de amerikanska myndigheterna att utan dröjsmål återuppta förhandlingarna om ramavtalet om skydd av personuppgifter som överförs och behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av de senaste uppgifterna göra en fullständig översyn av ”Safe Harbour-överenskommelsen” mellan EU och USA om uppgiftsskydd, enligt artikel 3 i överenskommelsen.

9.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över avslöjandena om de påstådda övervakningsprogram som sköts av medlemsstaterna, antingen med hjälp av Förenta staternas nationella säkerhetsmyndighet, NSA, eller ensidigt.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras respektive lagar och metoder fullt ut uppfyller principerna om nödvändighet och proportionalitet, samt Europakonventionen och anknuten rättspraxis, och om så inte skulle vara fallet, se över dem i enlighet med detta.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet att påskynda sitt arbete med det övergripande uppgiftsskyddspaketet och specifikt förslaget till direktiv om uppgiftsskydd, för att så snabbt som möjligt uppdatera den europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen så att den svarar mot dagens behov av personuppgifts- och integritetsskydd.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med de pågående förhandlingarna om uppgiftsskyddspaketet se till att EU:s normer för uppgiftsskydd inte undergrävs till följd av det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar med Förenta staterna.

13. Europaparlamentet understryker att alla företag som tillhandahåller tjänster inom EU utan undantag måste följa EU:s lagstiftning och kan hållas ansvariga för brott mot lagstiftningen.

14. Europaparlamentet understryker att företag som verkar under tredjelands jurisdiktion bör ge användare i EU en klar och tydlig varning om möjligheten att personuppgifter till följd av hemliga order eller förelägganden kan användas för brottsbekämpande ändamål och i underrättelseverksamhet.

15. Europaparlamentet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att göra en ingående utredning av Prism-programmet och liknande program som omfattar uppgiftsinsamling, och även av den påstådda avlyssningen av EU:s kontor, och så snart som möjligt rapportera tillbaka till kammaren om detta.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, Förenta staternas president, Förenta staternas senat och representanthus, Förenta staternas minister för nationell säkerhet och Förenta staternas justitieminister.

(1)

EUT L 181, 19.7.2003, s.34.

(2)

EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 221.

Senaste uppdatering: 3 juli 2013Rättsligt meddelande