Förfarande : 2013/2702(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0379/2013

Ingivna texter :

B7-0379/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.4
CRE 10/10/2013 - 9.4

Antagna texter :

P7_TA(2013)0418

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 174kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0378/2013
4.9.2013
PE515.943v01-00
 
B7-0379/2013

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0215/2013 and B7‑0216/2013

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder: (2013/2702(RSP))


Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in ‘t Veld för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP))  
B7‑0379/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europadomstolen för de mänskliga rättigheternas dom av den 13 december 2012 i vilken f.d. jugoslaviska republiken Makedonien döms för de extremt allvarliga överträdelserna av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (artiklarna 3, 5, 8 och 13) vid det extraordinära överlämnandet av Khaled El-Masri,

–   med beaktande av pågående mål i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna: al-Nashiri mot Polen, Abu Zubaydah mot Litauen och Abu Zubaydah mot Polen; med beaktande av al-Nashiris stämningsansökan mot Rumänien i augusti 2012 och Human Rights Monitoring Institutes (HRMI) och Open Society Justice Initiatives stämningsansökan mot Litauen i december 2012 för brott mot deras rätt till information och rätt till ett effektivt rättsmedel samt med beaktande av Europadomstolen för de mänskliga rättigheternas mål Nasr och Ghali mot Italien(1),

–   med beaktande av beslutet i Italiens högsta domstol i september 2012 som fastställde domarna mot 23 amerikanska medborgare för bortförandet av Abu Omar 2003, däribland CIA:s före detta platschef i Milano, Robert Seldon Lady, som dömdes till nio års fängelse,

–   med beaktande av Milanos appellationsdomstols beslut i februari 2013 där tre andra CIA-agenter(2), som tidigare hade ansetts omfattas av diplomatisk immunitet, dömdes till mellan sex och sju års fängelse; med beaktande av Milanos appellationsdomstols beslut att även döma Nicolò Pollari, före detta chef för Italiens militära säkerhetstjänst (SISMI), till tio års fängelse, SISMI:s före detta vice chef, Marco Mancini, till nio års fängelse samt tre agenter från SISMI till sex års fängelse vardera,

–   med beaktande av det beslut som fattades av Italiens president Giorgio Napolitano den 5 april 2013 om att benåda den amerikanska översten, Joseph Romano, som hade dömts för sin delaktighet i bortförandet av Abu Omar i Italien; med beaktande av den skrivelse med begäran om en förklaring som skickades till president Giorgio Napolitano av föredragandena i juli 2013,

–   med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder, uppföljning av TDIP-utskottets betänkande (2012/2033(INI))(3),

–   med beaktande av de handlingar som överlämnats till föredraganden av kommissionen, däribland icke landsspecifika skrivelser som skickades i mars 2013 till samtliga medlemsstater men som endast besvarades av ett fåtal (Finland, Ungern, Spanien och Litauen),

–   med beaktande av sina resolutioner om Guantánamo, varav den mest aktuella är av den 23 maj 2013 om hungerstrejk bland fångarna i Guantánamo(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 december 2012 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011)(5),

–   med beaktande av de skrivelser som föredraganden skickade till de rumänska, polska och litauiska åklagarna och Rumäniens, Polens och Litauens statschefer i november 2012 där de landsspecifika rekommendationerna i ovannämnda resolution av den 11 september 2013 från parlamentet lyfts fram, men som ingen medlemsstat har besvarat,

–   med beaktande av de flygdata som hade mottagits från Eurocontrol fram till september 2012,

–   med beaktande av den begäran som föredraganden i april 2013 skickade till byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om samarbete inom utlämnande av flygdata samt med beaktande av byråns positiva svar som mottogs i juni 2013,

–   med beaktande av rådets slutsatser om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen och om kommissionens rapport från 2012 om tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (Luxemburg, den 6–7 juni 2013),

–   med beaktande av Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (2010–2014),

–   med beaktande av öppningsanförandet av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, vid det tjugotredje sammanträdet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (i Genève i maj 2013), där hon citerade parlamentets ovannämnda resolution av den 11 september 2012 samt begärde trovärdiga och oberoende utredningar som ett viktigt första steg mot ansvarsutkrävande och uppmanade staterna att prioritera detta,

–   med beaktande av årsrapporten för 2013(6) från FN:s särskilda rapportör för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen mot terrorismen, Ben Emmerson, där han hänvisar till parlamentets arbete och visar sitt stöd för rekommendationerna i den ovannämnda resolutionen av den 11 september 2012,

–   med beaktande av flera medierapporter och reportage från undersökande journalister, särskilt – men inte uteslutande – det undersökande reportage som sändes på den rumänska tv-kanalen Antena 1 i april 2013,

–   med beaktande av den forskning och de utredningar som gjorts av framför allt Interights, Redress och Reprieve och de rapporter som oberoende forskare, det civila samhällets organisationer och nationella och internationella icke-statliga organisationer har utarbetat sedan parlamentets betänkande antogs, särskilt Open Society Justice Initiatives rapport Globalising Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition (februari 2013), den oberoende undersökning som både det demokratiska och det republikanska partiet ställt sig bakom och som gjordes i USA av Constitution Projects arbetsgrupp för behandling av fångar (april 2013), databasen över överlämningsflygningar (Rendition Flights Database) som offentliggörs av det brittiska akademiska projektet The Rendition Project (maj 2013), Amnesty Internationals rapport Unlock the truth: Poland’s involvement in CIA secret detention (juni 2013) samt Human Rights Watchs skrivelse till de litauiska myndigheterna (juni 2013),

–   med beaktande av de frågor som ingetts till rådet och kommissionen om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (O‑00079/2013 – B7-0215/2013 och O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–   med beaktande av artikel 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet har fördömt CIA:s amerikanskledda program för överlämnande och hemlig internering, som omfattar ett flertal överträdelser av de mänskliga rättigheterna, däribland illegal och godtycklig internering, tortyr och annan grym behandling, överträdelser av principen om ”non-refoulement” och ofrivilliga försvinnanden där CIA har använt europeiskt luftrum och territorium. Parlamentet har upprepade gånger efterlyst fullständiga utredningar av nationella regeringars och byråers samarbete med CIA:s program.

B.  Europaparlamentet åtog sig att fortsätta uppfylla det mandat som det fått av det tillfälliga utskottet, i enlighet med artiklarna 2, 6 och 7 i fördraget om Europeiska unionen, och instruerade sina berörda utskott att ta upp denna fråga i kammaren ett år efter antagandet av ovannämnda resolution av den 11 september 2012, eftersom det ansåg att det var viktigt att utvärdera i vilken utsträckning parlamentets antagna rekommendationer hade genomförts.

C. Ansvarsutkrävande för utlämningar är avgörande för att skydda och främja mänskliga rättigheter på ett effektivt sätt i EU:s inrikes- och utrikespolitik och för att garantera en legitim och verkningsfull säkerhetspolitik som bygger på rättsstatsprincipen. EU:s institutioner har nyligen inlett en diskussion om hur EU bättre kan skydda och främja grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen.

D. Varken rådet eller kommissionen har lämnat några utförliga svar på parlamentets rekommendationer.

E.  De litauiska myndigheterna har upprepat sitt åtagande om att återuppta brottsutredningen av Litauens delaktighet i CIA-programmet om nya bevis framkommer, men så har ännu inte gjorts. De litauiska myndigheternas yttranden till Europadomstolen i fallet Abu Zubaydah har visat att det finns stora brister i deras utredningar och att de inte har förstått andemeningen i den nya informationen. Litauen är ordförande för Europeiska unionens råd under det andra halvåret 2013.

F.  Det ingående undersökande reportage som sändes i tv-kanalen Antena 1 i april 2013 gav ytterligare fingervisningar om Rumäniens centrala roll i fängelsenätverket. Den tidigare rådgivaren för nationell säkerhet, Ioan Talpeş, uppgav att Rumänien hade bistått CIA med logistiskt stöd. En före detta rumänsk senator erkände att det fanns tillkortakommanden i den tidigare parlamentariska utredningen och uppmanade åklagarna att inleda rättsliga förfaranden.

G. En begäran gjordes till de polska åklagarna den 11 juni 2013 om att en tredje man, den jemenitiska medborgaren Walid Mohammed Bin Attash, skulle få ett officiellt erkännande som offer, eftersom han olagligen hade anhållits i Pakistan 2003 och suttit i ett hemligt fängelse i Polen från juni till september 2003. Därefter flyttades han till Guantánamo där han ännu finns kvar. De polska åklagarna har förlängt sin femåriga brottsutredning till oktober 2013.

H. Brittiska myndigheter uppger att det finns administrativa hinder för det civilmål som den libyska medborgaren Abdel Hakim Behadj – som med brittiskt stöd ska ha torterats av CIA i Libyen – driver mot Storbritannien och myndigheterna har för avsikt att låta bevisföringen ske bakom stängda dörrar.

I.   I december 2012 utfärdade Italien en internationell arresteringsorder mot Robert Seldon Lady, som greps i Panama i juli 2013. Den begäran om utlämning som Italien sedan gjorde avslogs av Panama, och Robert Seldon Lady överlämnades till Förenta staterna i juli 2013. Italiens president Giorgio Napolitano beslutade den 5 april 2013 att benåda den amerikanska översten Joseph Romano, som hade dömts i Italien för sitt ansvar i bortförandet av Abu Omar i Italien.

J.   I november 2012 inledde den finska riksdagens justitieombudsman en undersökning av användandet av finskt territorium och luftrum och finska passageraruppgiftssystem i CIA:s överlämningsprogram. Ombudsmannen skickade en detaljerad begäran om information till 15 statliga myndigheter och begärde specifik information från de litauiska myndigheterna om berörda flygningar.

K. Förenta staternas president Barack Obama upprepade den 23 maj 2013 sitt åtagande om att stänga Guantánamo, om att återuppta frisläppandet av fångar och om att häva moratoriet mot frisläppande av jemenitiska fångar som har bedömts vara säkra att återföra till Jemen, trots motstånd i den amerikanska kongressen. De amerikanska myndigheterna måste uppfylla sina internationella åtaganden när det gäller att ställa Robert Seldon Lady inför rätta.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt att rekommendationerna i parlamentets ovannämnda resolution av den 11 september 2012 ännu inte har genomförts av i synnerhet rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, kandidatländerna, de associerade länderna, Nato och de amerikanska myndigheterna, särskilt mot bakgrund av de mycket allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter som CIA-programmets offer har utsatts för.

2.  Europaparlamentet anser att det klimat av straffrihet som omgärdar CIA:s program har gjort att kränkningar av grundläggande rättigheter har kunnat fortgå som en del av EU:s och Förenta staternas strategier för terrorismbekämpning, vilket även avslöjades genom det masspionage som har pågått via den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram och verksamheten hos olika medlemsstaters övervakningsorgan, och som nu utreds av parlamentet.

Förfarandet för ansvarsutkrävande i medlemsstaterna

3.  Europaparlamentet uppmanar på nytt de medlemsstater som inte har uppfyllt sin uttryckliga skyldighet att genomföra oberoende och effektiva utredningar för att undersöka kränkningar av de mänskliga rättigheterna att göra detta, och att då ta hänsyn till alla nya bevis som har framkommit samt och lägga fram all nödvändig information om alla misstänkta flygplan med koppling till CIA och deras territorium. Parlamentet uppmanar i synnerhet medlemsstaterna att undersöka huruvida det har förekommit operationer där människor har hållits fängslade i hemliga anläggningar på deras territorium inom ramen för CIA:s program.

4.  Europaparlamentet uppmanar Litauen, som nu innehar ordförandeskapet i rådet och som därmed har förutsättningar att föregå med gott exempel, att återuppta sin brottsutredning av CIA:s hemliga interneringsanläggningar och göra en ingående utredning med beaktande av alla de sakliga bevis som har framkommit, särskilt i målet Abu Zubaydah mot Litauen i Europadomstolen. Parlamentet uppmanar Litauen att låta utredarna ingående undersöka överlämningsflygningarna och kontakta de personer som enligt allmän kännedom har organiserat eller deltagit i de aktuella flygningarna. Parlamentet ber de litauiska myndigheterna att utföra kriminaltekniska undersökningar av interningeringsanläggningen och analysera listor över telefonsamtal. Myndigheterna uppmanas eftertryckligen att också samarbeta fullt ut med Europadomstolen i målen Abu Zubaydah mot Litauen och HRMI mot Litauen. Litauen uppmanas vidare att i samband med återupptagandet av brottsutredningen beakta begäranden från andra potentiella offer om att ingå eller delta i utredningen. Litauen uppmanas med kraft att fullt ut besvara andra medlemsstaters begäranden om information, särskilt begäran om information från den finske justitieombudsmannen om eventuella överlämningsflygningar mellan Finland och Litauen.

5.  Europaparlamentet uppmanar de rumänska myndigheterna att leta reda på alla försvunna parlamentariska utredningshandlingar och omgående inleda en oberoende, opartisk, ingående och effektiv utredning. Parlamentet beklagar myndigheternas omedgörlighet och tystnad i fråga om detta, vilket är oförenligt med deras skyldigheter.

6.  Europaparlamentet uppmanar Polen att fortsätta sin utredning med större öppenhet, framför allt genom att lägga fram bevis på konkreta framsteg i utredningen, genom att låta målsägarbiträden företräda sina klienter på ett meningsfullt sätt och bevilja dem rätten att ta del av allt relevant hemligstämplat material och använda det material som har samlats in. Parlamentet uppmanar de polska myndigheterna att inleda straffrättsliga förfaranden mot alla statliga aktörer som är inblandade. Polens riksåklagare uppmanas med kraft att omgående se över hanteringen av och fatta ett beslut om Walid Bin Attash. Polen uppmanas att samarbeta fullt ut med Europadomstolen i målen al-Nashiri mot Polen och Abu Zubaydah mot Polen.

7.  Europaparlamentet uppmanar de brittiska myndigheterna att samarbeta med de pågående brottsutredningarna och låta civilmålen fortlöpa under full insyn, så att utredningarna och civilmålen om utlämning av utländska medborgare till utlandet kan avslutas. Parlamentet ber de brittiska myndigheterna att inleda en människorättsutredning av överlämningar, tortyr och annan grym behandling av internerade personer i utlandet.

8.  Europaparlamentet beklagar att Italiens president Giorgio Napolitano har benådat den amerikanske översten Joseph Romano, vilket har bidragit till det allmänna klimat av straffrihet som råder för personer som varit inblandade i överlämningar och hemliga interneringar under Förenta staternas ledning. Parlamentet uppmuntrar de italienska myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar att skipa rättvisa för de människorättskränkningar som CIA har gjort sig skyldigt till på italienskt territorium, genom att kräva att Robert Seldon Lady och de 22 andra amerikanska medborgare som förklarats skyldiga ska utlämnas.

9.  Europaparlamentet uppmanar den finske justitieombudsmannen att slutföra sin utredning på basis av öppenhet och ansvarsskyldighet och uppmanar därför med kraft alla nationella myndigheter att samarbeta fullt ut. Parlamentet uppmanar Finland att följa upp alla spår rörande finska statliga aktörers inblandning i överlämningsprogrammet.

EU-institutionernas svar

10. Europaparlamentet är mycket besviket på att kommissionen vägrat att svara konkret på parlamentets rekommendationer och anser att de skrivelser som kommissionen skickat till medlemsstaterna är alltför generellt hållna och därför inte leder till att man lyckas utkräva någon ansvarsskyldighet.

11. Europaparlamentet upprepar sina specifika rekommendationer till kommissionen att

–   utreda huruvida det har skett en överträdelse av EU:s bestämmelser, särskilt avseende asylsamarbete och rättsligt samarbete, genom samarbetet inom CIA-programmet,

–   främja och stötta ömsesidigt rättsligt bistånd i människorättsärenden och rättsligt samarbete mellan utredande myndigheter samt samarbete mellan advokater involverade i det ansvarsutkrävande arbetet i medlemsstaterna,

–   anta en ram, med rapporteringskrav för medlemsstaterna, för att övervaka och stödja nationella förfaranden för ansvarsutkrävande,

–   anta åtgärder för att stärka EU:s förmåga att förhindra och avhjälpa kränkningar av mänskliga rättigheter på EU-nivå och för att stärka parlamentets roll,

–   lägga fram förslag för att utveckla arrangemangen för demokratisk kontroll av gränsöverskridande underrättelseverksamhet i samband med EU:s politik för terrorismbekämpning.

12. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de litauiska myndigheterna att som ordförandeland i rådet nu ta tillfället i akt att se till att rekommendationerna i parlamentets betänkande genomförs fullt ut och därmed föra upp frågan på rådets (rättsliga och inrikes frågor) dagordning före utgången av det litauiska ordförandeskapet.

13. Europaparlamentet upprepar sina konkreta rekommendationer till rådet om att

–   be om ursäkt för att ha åsidosatt den princip som fastställs i fördragen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner, när det felaktigt försökte övertala parlamentet att acceptera medvetet förkortade versioner av protokollen från de möten som rådets arbetsgrupp för folkrätt (Cojur) och rådets arbetsgrupp för transatlantiska förbindelser (Cotra) hade med amerikanska tjänstemän,

–   utfärda en förklaring i vilken det erkänner medlemsstaternas deltagande i CIA-programmet och deras svårigheter i samband med utredningen,

–   fullt ut stödja förfarandena för sökande efter sanningen och ansvarsutkrävande i medlemsstaterna genom att formellt ta upp frågan vid RIF-rådets sammanträden, dela med sig av all information, ge stöd vid utredningar och, i synnerhet, bevilja tillgång till handlingar,

–   hålla utfrågningar med de relevanta säkerhetstjänsterna i EU för att klargöra deras vetskap om medlemsstaternas deltagande i CIA-programmet och EU:s svar,

–   att föreslå åtgärder som garanterar respekt för de mänskliga rättigheterna vid utbyte av underrättelseinformation och en strikt avgränsning mellan underrättelseverksamhet och brottsbekämpande verksamhet så att underrättelsetjänster inte tillåts åta sig behörigheten att besluta om omhändertagande och internering.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i sina respektive fleråriga program efter Stockholmsprogrammet ta med specifika åtgärder för att säkerställa rättsstatsprincipen och ansvarsskyldighet för kränkningar av de grundläggande rättigheterna, särskilt från underrättelsetjänsternas och de brottsbekämpande myndigheternas sida. Parlamentet uppmanar kommissionen att föra upp frågan om ansvarsskyldighet på dagordningen inför konferensen Assises de la Justice som ska hållas i november 2013.

15. Europaparlamentet påminner om att det för att trygga parlamentets trovärdighet är viktigt att kraftfullt förstärka dess rätt att få insyn i utredningar av överträdelser av de mänskliga rättigheterna i EU, vilket bör omfatta fullständig rätt att höra inblandade personer under ed, inklusive regeringsministrar(7);

16. Europaparlamentet uppmanar Eurocontrol att, liksom den amerikanska federala luftfartsmyndigheten, acceptera att uppgifter om flygvägar inte bör betraktas som hemliga och att lämna ut sådana uppgifter som krävs för att kunna genomföra effektiva undersökningar.

17. Europaparlamentet förväntar sig att dess undersökning av NSA:s övervakningsprogram och verksamheten hos olika medlemsstaters övervakningsorgan ska leda fram till förslag på effektiv parlamentarisk kontroll av säkerhetstjänster.

18. Europaparlamentet ber EU att ingående granska f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens framsteg i genomförandet av Europadomstolens dom i målet El-Masri mot förenade jugoslaviska republiken Makedonien, vilket ministerrådet nu även beaktar i samband med landets ansökan om medlemskap. Parlamentet uppmanar myndigheterna i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att inleda brottsundersökningar mot de statliga aktörer som är inblandande i El-Masri-fallet samt att ställa de ansvariga inför rätta.

19. Europaparlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att samarbeta kring alla begäranden från EU:s medlemsstater om information om CIA:s program, och då i synnerhet vid begäran om utlämning. Parlamentet uppmanar den amerikanska regeringen att upphöra med de drakoniska skyddsorder som hindrar advokater som företräder Guantánamofångar från att lämna ut information om deras hemliga internering i Europa. Den amerikanska regeringen uppmanas att fullfölja sina planer på att omedelbart stänga Guantánamofängelset och medlemsstaterna uppmanas att ta emot Guantánamofångar som får klartecken att flytta.

20. Europaparlamentet uppmanar byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar att omedelbart inleda samarbetet med parlamentet genom att tillhandahålla den efterfrågade informationen om flygdata.

21. Europaparlamentet uppmanar nästa valperiods ledamöter (2014–2019) att fortsätta att uppfylla och genomföra det mandat som det tillfälliga utskottet har gett och därmed även se till att utskottets rekommendationer följs upp, samt att undersöka nya frågor som kan uppstå och fullt ut utnyttja och utveckla sin undersökningsrätt.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Meddelande från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna av den 11 november 2011.

(2)

Däribland Jeffrey W. Castelli, CIA:s före detta platschef i Rom.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2012)0309.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2013)0231.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2012)0500.

(6)

Ramprinciper för att säkra ansvarsutkrävande av offentliga tjänstemän för allvarliga eller systematiska brott mot mänskliga rättigheter begångna inom ramen för nationella initiativ för terrorismbekämpning, A/HRC/22/52, 1 mars 2013.

(7)

Se: Förslaget till Europaparlamentets förordning om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt och om upphävande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 (95/167/EG, Euratom, EKSG), av den 23 maj 2012 (P7_TA(2012)0219).

Senaste uppdatering: 6 september 2013Rättsligt meddelande