Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0380/2013

Ingivna texter :

B7-0380/2013

Debatter :

PV 09/10/2013 - 15
CRE 09/10/2013 - 15

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.4
CRE 10/10/2013 - 9.4

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 50k
4.9.2013
PE515.944v01-00
 
B7-0380/2013

till följd av frågorna för muntligt besvarande B7‑0215/2013 och B7‑0216/2013

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP))


Timothy Kirkhope, Charles Tannock för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (2013/2702(RSP))  
B7‑0380/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens uttalanden om behovet av att de berörda medlemsstaterna utreder anklagelserna om deltagande i CIA:s program för överlämnande och hemlig internering,

–   med beaktande av EU:s uttalande av den 7 mars 2011 vid FN:s råd för mänskliga rättigheters 16:e sammanträde angående FN:s gemensamma undersökning om hemlig internering,

–   med beaktande av Barack Obamas presidentdekret från januari 2009 om att stänga fånglägret i Guantánamo inom ett år,

–   med beaktande av de olika initiativen och pågående undersökningarna på nationell nivå,

–   med beaktande av resultaten av de nationella utredningar som redan har genomförts i vissa medlemsstater,

–   med beaktande av dokumentet från GD IPOL The results of the inquiries into the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty,

–   med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (O‑00079/2013 – B7-0215/2013 och O-000080/2013 – B7-0216/2013),

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU bygger på ett åtagande om demokrati, rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt respekt för människans värdighet och folkrätten.

B.  Flera medlemsstater har redan utrett eller börjat utreda anklagelserna om deras deltagande i CIA:s transport och illegala internering av fångar i europeiska länder.

C. EU har utvecklat en politik för inre säkerhet och terrorismbekämpning som bygger på polisiärt och rättsligt samarbete och främjande av utbyte av underrättelseinformation. Respekt för de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen och en effektiv demokratisk parlamentarisk kontroll av underrättelsetjänsterna är viktiga delar i ett sådant samarbete.

D. Förbindelserna mellan EU och Förenta staterna grundas på ett starkt partnerskap och på samarbete inom många områden, däribland kampen mot terrorism, på grundval av de gemensamma värdena demokrati, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna.

E.  Den 22 januari 2009 undertecknade Barack Obama tre presidentdekret: ett om förbud mot tortyr under förhör, ett om inrättande av en gemensam arbetsgrupp som systematiskt ska granska politik och förfaranden för internering och se över alla enskilda fall samt ett om stängning av fånglägret i Guantánamobukten.

1.  Europaparlamentet upprepar att verksamma åtgärder för bekämpning av terrorism och respekt för de mänskliga rättigheterna inte utgör motstridiga mål utan mål som kompletterar och ömsesidigt förstärker varandra. Parlamentet påminner om att respekten för de grundläggande rättigheterna utgör ett väsentligt inslag i en framgångsrik politik för terrorismbekämpning.

2.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna har uttalat sin vilja att följa folkrätten.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att när det är möjligt genomföra oberoende och effektiva utredningar av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet påpekar att medlemsstaternas undersökningar bör grunda sig på konkreta rättsliga bevis och på respekt för de nationella rättssystemen, EU-lagstiftningen och folkrätten, subsidiaritetsprincipen i frågor som rör den nationella säkerheten samt lyhördhet för eventuella pågående brottsutredningar.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, mot bakgrund av det ökade samarbetet och utbytet av information mellan medlemsstaterna och tredjeländer, garantera demokratisk kontroll av dessa organ och deras verksamhet genom lämplig intern, verkställande, rättslig och oberoende parlamentarisk kontroll.

6.  Europaparlamentet framhåller på nytt att den internationella kampen mot terrorismen och det bilaterala eller multilaterala internationella samarbetet på området, även inom ramen för Nato eller mellan underrättelse- och säkerhetstjänster, måste genomföras med full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med lämplig demokratisk och rättslig kontroll.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet att låta sitt arbete präglas av största möjliga öppenhet och samarbete, både med parlamentet och bland sina medlemsstater.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas, kandidatländernas och de associerade ländernas regeringar och parlament samt till Europarådet, Nato, Förenta nationerna, Förenta staternas regering och kongressens två kammare.

 

Senaste uppdatering: 6 september 2013Rättsligt meddelande