Procedure : 2013/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0433/2013

Indgivne tekster :

B7-0433/2013

Forhandlinger :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Afstemninger :

PV 10/10/2013 - 9.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0419

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 119kWORD 55k
1.10.2013
PE519.278v01-00
 
B7-0433/2013

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0501/2013

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM)  (2013/2586(RSP))


Juan Fernando López Aguilar for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM)  (2013/2586(RSP))  
B7‑0433/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. december 2012 om styrkelse af samarbejdet om retshåndhævelse i EU: den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM) (COM(2012)735),

–   der henviser til Kommissionens rapport af 7. december 2012 om gennemførelsen af Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ("Prümafgørelsen") (COM(2012)732),

–   der henviser til Stockholmprogrammet, den interne sikkerhedsstrategi og informationsstyringsstrategien for EU's indre sikkerhed,

–   der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om Den Europæiske Unions interne sikkerhedsstrategi(1),

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 87,

–   der henviser til forespørgsel til Kommissionens meddelelse om styrkelse af grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske informationsudvekslingsmodel (EIXM) (O-000067/2013 – B7-0501/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Stockholmprogrammet erkendte behovet for mere sammenhæng og konsolidering af det omfattende sæt redskaber til indsamling, bearbejdning og udveksling af oplysninger mellem de retshåndhævende myndigheder i EU med henblik på at forbedre EU-borgernes sikkerhed;

B.  der henviser til, at der i den interne sikkerhedsstrategi opfordredes til udvikling af en omfattende model for informationsudveksling;

C. der henviser til, at udveksling af oplysninger om kriminelle aktiviteter på tværs af grænserne er grundlaget for samarbejdet om retshåndhævelse i EU og særligt relevant i et område uden indre grænsekontroller; der henviser til, at grænseoverskridende kriminalitet er stigende inden for EU, hvilket derved i stadig større grad understreger behovet for en effektiv og sikker informationsudveksling om retshåndhævelse, der overholder databeskyttelses- og grundlæggende rettigheder;

1.  bemærker, at meddelelserne tager bestik af de forskellige eksisterende grænseoverskridende instrumenter, kanaler og værktøjer til udveksling af retshåndhævelsesoplysninger i EU; mener, at det nuværende "landskab" af forskellige instrumenter, kanaler og værktøjer er kompliceret og spredt, hvilket fører til en ineffektiv anvendelse af instrumenterne og en utilstrækkelig demokratisk kontrol på EU-plan samt i nogle tilfælde til ”funktionsskred og manglende adgang”;

2.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en kortlægning af EU-lovgivning og national lovgivning, herunder (bilaterale) internationale aftaler, der regulerer den grænseoverskridende udveksling af retshåndhævelsesoplysninger; er enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt med mere hensigtsmæssige statistikker for at måle instrumenternes reelle værdi, og opfordrer til en uafhængig, ekstern evaluering af de eksisterende instrumenter for udveksling af retshåndhævelsesoplysninger i EU med henblik på at vurdere deres målbare effekt;

3.  støtter Kommissionens anbefalinger om at strømline brugen af eksisterende instrumenter og kanaler (såsom standardbrug af Europol-kanalen og oprettelsen af nationale integrerede kvikskranker) og om at forbedre uddannelse inden for og bevidstgørelse om grænseoverskridende udveksling af oplysninger; er dog skuffet over, at Kommissionen ikke skabte mulighed for en mere ambitiøs og fremtidsorienteret vision, hvilket blev efterlyst i Stockholmprogrammet og den interne sikkerhedsstrategi, og som kunne være et udgangspunkt for en politisk debat om, hvordan retshåndhævende dataudveksling i EU kan formes og optimeres, samtidig med at der sikres et solidt databeskyttelses- og datasikkerhedsniveau; opfordrer kraftigt Kommissionen til at fremkomme med denne vision, der fastsætter en veludformet ramme for udveksling af retshåndhævelsesoplysninger i EU baseret på principper som behov, kvalitet, proportionalitet, effektivitet og ansvarlighed og med en ordentlig vurdering af tilgængelighedsprincippet og begrebet samkøring;

4.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at automatisere de manuelle procedurer for gennemførelse af eksisterende instrumenter med henblik på at øge effektiviteten i lighed med DAPIX-undersøgelsen, der er blevet gennemført af en række medlemsstater, og at overveje at indføre et universelt format for informationsudveksling for at fremskynde behandlingen af godkendte forespørgsler;

5.  påpeger, at de forskellige instrumenter for grænseoverskridende udveksling af retshåndhævelsesoplysninger, herunder tilvejebringelse af grænseoverskridende adgang til nationale databaser, fører til en spredt og uklar databeskyttelsesordning, som ofte er baseret på den laveste fællesnævner og udformet som en lappeløsning; giver i denne sammenhæng på ny udtryk for sin holdning om, at det foreslåede databeskyttelsesdirektiv bør vedtages hurtigst muligt;

6.  opfordrer Kommissionen til med henblik på at konsolidere og forbedre informationsudvekslingssystemet at træffe foranstaltninger, der har til formål at understøtte et effektivt system, der også tjener til at sikre databeskyttelse, som det fremgår af Den Europæiske Tilsynsførendes udtalelse, ved at anvende den referenceramme, der stilles til rådighed ved Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om Europol og om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA;

7.  noterer sig, at Prüm for en stigende gruppe medlemsstaters vedkommende er blevet et rutinemæssigt anvendt værktøj i grænseoverskridende politisamarbejde og efterforskning af kriminalitet; beklager, at gennemførelsen af Prümafgørelsen er blevet betydeligt forsinket i flere medlemsstater; er enig med Kommissionen i, at en yderligere udvikling af instrumentet ikke bør overvejes, før gennemførelsen er fuldt ud på plads; opfordrer de berørte medlemsstater til fuldt ud og korrekt at gennemføre Prümafgørelsen, således at den kan anvendes i maksimalt omfang;

8.  påpeger, at Prümafgørelsen blev vedtaget under den tidligere tredje søjle, og at dens gennemførelse mangler reel demokratisk overvågning og ordentlig kontrol fra Europa-Parlamentets side; opfordrer Kommissionen til snarest at fremsætte forslag med henblik på at gøre instrumenterne til grænseoverskridende politisamarbejde, som er blevet vedtaget under den tidligere tredje søjle, såsom Prümafgørelsen og det svenske initiativ, forenelige med Lissabontraktatens retlige rammer;

9.  påpeger, at en europæisk politiuddannelse bidrager til at styrke den gensidige tillid mellem politistyrker og dermed fremmer informationsudveksling og grænseoverskridende samarbejde, og at den derfor skal bevares og udvides;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og parlamenterne i medlemsstaterne.

(1)

EUT C 264E af 13.9.2013, s.1.

Seneste opdatering: 4. oktober 2013Juridisk meddelelse