NÁVRH ODPORÚČANIA PRE RADU
PDF 132kWORD 53k
14.1.2014
PE527.204v01-00
 
B7-0014/2013

predložený v súlade s článkom 121 ods. 1 rokovacieho poriadku


o 69. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov


Alexander Graf Lambsdorff v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu o 69. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov  
B7‑0014/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na 69. zasadanie Valného zhromaždenia OSN,

–   so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 11. júna 2013 k 68. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1),

–   so zreteľom na článok 121 ods. 1 rokovacieho poriadku,

A. keďže záväzok EÚ presadzovať účinný multilateralizmus, ktorého jadro tvorí OSN, je neodlučiteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ a vychádza z presvedčenia, že multilaterálny systém založený na univerzálnych pravidlách a hodnotách je najvhodnejším systémom na riešenie globálnej krízy, výziev a hrozieb;

B.  keďže EÚ ako hlavný svetový poskytovateľ pomoci podporuje intenzívnejšie úsilie o dodržanie lehoty na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov, ktorou je rok 2015, ako aj spoločný prístup zameraný na odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

     Situácia v Sýrii

(a)  (i) podniknúť kroky na okamžité ukončenie násilia a zriadenie prechodnej vlády v rámci mierových rozhovorov Ženeva II a (ii) zvolať medzinárodnú konferenciu na tému krízovej situácie sýrskych utečencov s dôrazom na humanitárne úsilie a výraznejšie zapojenie EÚ do diplomatického úsilia o ukončenie konfliktu;

     Situácia v Južnom Sudáne

(b)  povzbudzovať všetky strany zúčastňujúce sa na stretnutí v Addis Abebe usporiadaného pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj usilovali o okamžité vyhlásenie prímeria s účinným monitorovaním a aby humanitárnym pracovníkom a pozorovateľom poskytli prístup do všetkých oblastí, ktoré spravujú;

     Situácia na Blízkom východe

(c)  pokračovať v mnohostranných snahách o nájdenie riešenia pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe, s osobitným zameraním na izraelsko-palestínsky konflikt, v ktorom je potrebné obnoviť štruktúrované a výrazné mierové úsilie;

 

     Rozvojový program po roku 2015

(d)  zachovať jednotný prístup so spoločným zastrešujúcim rámcom a súborom cieľov, v ktorom bude zohľadnené prepojenie medzi trvalo udržateľným rozvojom a odstránením chudoby a ktorého súčasťou bude podpora mieru a bezpečnosti, demokratickej správy vecí verejných, právneho štátu, rodovej rovnosti a ľudským práv pre všetkých;

     Samit OSN o klíme 2014

(e)  posilniť opatrenia v oblasti zmeny klímy na samite OSN o klíme v roku 2014 s cieľom vybudovať pevný základ pre úspešné rokovania a sústavný pokrok pri znižovaní emisií a posilňovaní stratégií na prispôsobenie sa zmene klímy v rámci konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v roku 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu aj Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0234.

Posledná úprava: 14. januára 2014Právne oznámenie