Процедура : 2013/2884(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0074/2014

Внесени текстове :

B7-0074/2014

Разисквания :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Гласувания :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2014)0102

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 180kWORD 106k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (2013/2884(RSP))


Дорис Пак от името на комисията по външни работи

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2013 г. (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, подписано на 16 юни 2008 г. и ратифицирано от всички държави — членки на ЕС и от Босна и Херцеговина,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–       като взе предвид заключенията на Съвета относно Босна и Херцеговина от 11 декември 2012 г. и 21 октомври 2013 г.,

–       като взе предвид съобщението на Комисията от 16 октомври 2013 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2013—2014 г.“ ((COM(2013)700), придружено от работния документ на службите на Комисията SWD(2013)415 от 16 октомври 2013 г., озаглавен „Босна и Херцеговина: Доклад за напредъка за 2013 г.“,

–       като взе предвид своите предишни резолюции, по-специално резолюцията от 23 май 2013 г. относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г.(1) и резолюцията от 22 ноември 2012 г. на тема „Разширяване: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС“(2),

–       като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС твърдо поддържа ангажимента си за суверенна и единна Босна и Херцеговина, както и за перспективите на страната за членство;

Б.     като има предвид, че сложната и неефикасна институционална структура, произтичаща от приложение IV към Дейтънското споразумение, както и бездействието на политическите ръководители на Босна и Херцеговина и неспособността им да намерят компромис, продължават да имат отрицателно въздействие върху способността на страната за постигане на напредък по пътя към ЕС и за подобряване на живота на гражданите; като има предвид спешната необходимост от конституционна реформа за постигане на функционираща и приобщаваща демократична държава;

В.     като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е била предложена на Босна и Херцеговина като единна държава; като има предвид, че Комисията следва да превърне интеграцията на Босна и Херцеговина в ЕС в абсолютен приоритет и да вложи в нея същата енергия и постоянство, както вложените в продължаващия диалог между Белград и Прищина;

Г.     като има предвид, че за да се предотврати нов застой в подготовката на парламентарните избори през октомври 2014 г. се изисква нова динамика и зачитане на гражданите и на поетите международни ангажименти;

Д.     като има предвид, че широкоразпространената корупция, много високото равнище на безработица и липсата на бъдещи перспективи за гражданите на Босна и Херцеговина сериозно възпрепятстват социално-икономическото развитие на страната;

Е.     като има предвид, че сътрудничеството с останалите страни в региона в дух на добросъседство е предпоставка за мирното съжителство и помирението в рамките на Босна и Херцеговина и на региона на Югоизточна Европа;

Общи съображения

1.      изразява дълбока загриженост относно продължаващата липса на обща визия, демонстрирана от политическите лидери на трите етнически общности в страната; настоятелно призовава политическите групи на всички равнища на управление в страната да засилят сътрудничеството и диалога, за да преодолеят съществуващите спорове с цел да постигнат напредък по пътя на реформите и да подобрят живота на гражданите на Босна и Херцеговина; призовава гражданското общество да участва по-активно в усилията за провеждането на реформи в страната;

2.      приветства споразумението в шест точки, постигнато в Брюксел на 1 октомври 2013 г., но осъжда препятствията, които централистите поставят пред неговото прилагане; подчертава важността на следването на принципите на федерализма и легитимното представителство, за да се гарантира пътя на Босна и Херцеговина;

3.      призовава за разграничаване от националистическата и етноцентричната реторика, водена от лидерите на трите съставни народности в Босна и Херцеговина; осъжда всички форми на сегрегация и дискриминация, основани на религия или етническа принадлежност в страната;

4.      настоятелно призовава политическите лидери да се съсредоточат върху изпълнението на пътната карта на диалога на високо равнище, като по този начин направят възможно изпълнението на изискванията, които да позволят влизането в сила на ССА;

5.      настоятелно призовава правителствата и компетентните органи да засилят ефективността и функционалността на своите институции и да създадат ефективен механизъм за координация с ЕС, за да се осигури хармонизираното транспониране и прилагане на достиженията на правото на ЕС в цялата страна в интерес на цялостното благосъстояние на нейните граждани; в този контекст ги призовава да гарантират, че са в състояние да говорят на един глас на държавно равнище; подчертава факта, че без подобен механизъм, процесът на присъединяване към ЕС ще продължи да бъде блокиран; призовава всички политически партии да работят за подобряване на политическия диалог и засилване на политическата култура;

6.      припомня на Комисията, че разширяването на ЕС надхвърля рамките на чистото транспониране на достиженията на правото на ЕС и че то трябва да се основава на действителен и всеобхватен ангажимент по отношение на европейските ценности; призовава за продължаване на ангажимента на ЕС по отношение на лидерите на Босна и Херцеговина и за преосмисляне на подхода на ЕС към нея, като се има липсата на напредък в посока постигане на статут на държава кандидатка за членство в ЕС, в сравнение с напредъка, който постигат други страни в региона; настоятелно призовава международната общност, Европейския съвет и особено държавите членки да засилят усилията си за постигането на консенсус между политическите лидери на Босна и Херцеговина по отношение на напредъка на конституционната реформа и реформите, свързани с ЕС; призовава следващия заместник-председател/върховен представите и члена на Комисията, отговарящ за разширяването да превърнат Босна и Херцеговина в основен приоритет след назначаването на следващата Комисия през 2014 г.;

7.      приканва Комисията да засили още повече усилията си за улесняване на постигането на споразумение относно изпълнението на решението по делото Сейдич-Финци, което гарантира равни права за всички съставни народности и граждани, и да даде практически принос за изпълнението на целите от програмата на ЕС, включително работеща система на добро управление, демократично развитие и икономически просперитет и зачитане на правата на човека;

8.      отправя искане към държавните и правителствени ръководители и министрите на външните работи на държавите—членки на ЕС да засилят личния си ангажимент към страната;

9.      приканва органите на властта да постигнат неизпълнените цели и условия за затваряне на Службата на върховния представител, така че да се даде възможност за по-голяма местна съпричастност и отговорност; подчертава факта, че възможността за разпускане на Службата на върховния представител може да се разглежда едва когато всички условия бъдат изпълнени;

10.    изразява дълбоко безпокойство от факта, че четиригодишното разногласие на политическите лидери принуди Съвета на Европа да обмисли суспендирането на правото на страната на представителство в тази организация, ако не се постигне съществен напредък по изпълнението на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) преди изборите; подчертава, че легитимността на изборите през 2014 г. ще бъде поставена под въпрос, в случай че решението на ЕСПЧ не бъде изпълнено;

11.    отново отбелязва, че конституционната реформа остава от ключово значение за превръщането на Босна и Херцеговина в ефективна и напълно функционираща държава; настоятелно призовава Федерацията да обмисли конкретни предложения в това отношение, включително сливането на някои кантони и преразпределянето на компетенции, с цел да се опрости сложната й институционална структура, да се осигури по балансирано представяне на всички съставни народности и граждани, да се премахне етническата дискриминация, а държавата да стане по-функционираща, по-малко скъпа и по-отчетна пред своите граждани; приканва всички политически партии на вземат участие в този процес по конструктивен и открит начин и да се възползват от съветите и насоките, които Венецианската комисия може да предостави в този процес; приветства и подкрепя усилията на организации на гражданското общество да влияят на процеса на конституционна реформа;

12.    приветства гладкото провеждане и завършване на фазата на преброяване на първото преброяване на населението и сградния фонд от 1991 г. насам; призовава отговорните органи да гарантират, че преброяването си остава статистическо упражнение и че то е в съответствие с международните стандарти; настоятелно призовава всички компетентни органи да не политизират преброяването, чиято цел е да предостави обективни социално-икономически данни;

13.    изразява сериозна загриженост, че спорове относно разпределението на компетенции възпрепятстват финансовата помощ от ЕС; изразява съжаление, но напълно подкрепя решението на Комисията да отмени проекти по Предприсъединителен инструмент-I; изразява загриженост, че бездействието може да има последствия за разпределението на милиони евро средства от фондовете на ЕС за политическото и социално-икономическото развитие в рамките на Предприсъединителен инструмент-II;

Политически критерии

14.    изразява загриженост, че законодателната дейност продължава да бъде спъвана от политическото статукво; призовава за по-голяма политическа отчетност на политическите лидери към народа на Босна и Херцеговина;

15.    приканва всички политически партии, представени в парламента на Босна и Херцеговина, да внесат спешно изменения в изборния закон, които са необходими за провеждането на общи избори през октомври 2014 г.; отново потвърждава, че решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина са окончателни и обвързващи и следователно трябва да бъдат изпълнявани;

16.    изразява сериозна загриженост относно неефективността на съдебната система и нарастващата неспособност за прилагане на съдебни решения; настоятелно призовава за предотвратяване на политическите атаки срещу съдебната власт, както и за разглеждането на въпроса за фрагментацията на бюджетните отговорности в съдебната система;

17.    приветства структурирания диалог относно правосъдието, който даде конкретни резултати, придружени от прилагането на ред препоръки; приветства напредъка, постигнат в намаляването на броя на висящите съдебни дела; в съответствие с препоръките на структурния диалог, подновява призива си за предприемане на структурни и институционални реформи в съдебната система, които да разглеждат, наред с другото, въпросите, свързани с хармонизацията на четирите различни правни системи в Босна и Херцеговина, включително създаването на Върховен съд на равнището на държавата, в съответствие с препоръките, съдържащи се в съответното становище на Венецианската комисия;

18.    изразява задоволство, че броят на висящите дела за военни престъпления също е намалял, както и че се е подобрило наказателното преследване по дела за военни престъпления, включващи сексуално насилие; приветства назначаването в Държавната прокуратура на 13 нови прокурори, които основно ще се занимават с наказателното преследване на военни престъпления; призовава за засилване на усилията по отношение на разследването и наказателното преследване на тези престъпления, включително адекватно равнище на защита на свидетелите, приемането на държавно равнище на програма за подобряване на статута на жертвите, включително преживелите сексуално насилие и изтезания и военни престъпления, както и мерки за подобряване на ресурсите на всички равнища;

19.    отбелязва, че решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Мактуф и Дамянович/Босна и Херцеговина“ и произтичащите от него последици, довели до промени в съдебната практика по отношение на други обжалвания, висящи пред Конституционния съд на Босна и Херцеговина, включително по обвинения в геноцид, е довело до освобождаване на 10 обвиняеми, осъдени на дългосрочни присъди за лишаване от свобода; заявява отново, че правосъдието за военни престъпления е начинание от решаващо значение, за жертвите и техните семейства, и че следователно следва подобни освобождавания да бъдат надлежно обмисляни преди тяхното извършване; подчертава, че е важно местните органи на предприемат всички необходими мерки за осигуряване, когато това се налага, на продължаване на задържането на по-рано осъдени лица, които са в очакване на ново разглеждане на техните дела, при условие че задържането им е съвместимо с решенията на ЕСПЧ, или други мерки, свързани със сигурността;

20.    изразява загриженост относно финансовата устойчивост на публичната администрация, нейната фрагментираност и политизиране и липса на политическа воля за нейното реформиране; Приветства факта, че бяха постигнати известни подобрения в координацията в рамките на държавното управление по отношение на привеждането на законодателството в съответствие със стандартите на ЕС, но остава загрижен относно възможното въздействие на сложното разделение и разпределяне на правомощията върху предоставянето на обществени услуги; изразява загриженост, че съоръженията за фитосанитарните проверки, необходими за износа на земеделски продукти в ЕС, не са достатъчно добре развити; настоятелно призовава правителството да подкрепи създаването на Министерство на земеделието на държавно равнище;

21.    приветства факта, че сътрудничеството с гражданското общество се подобрява, но призовава за създаването на държавно равнище на институционални механизми за сътрудничество между държавните институции и организациите на гражданското общество, които да бъдат оперативни на равнище ентитети и кантони възможно най-скоро; призовава също така за засилване участието на гражданското общество в процеса на присъединяване към ЕС по редовен и структуриран начин; насърчава засиленото сътрудничество и полезните взаимодействия между НПО;

22.    подчертава факта, че Босна и Херцеговина е ратифицирала основните конвенции на МОТ в областта на трудовото право; изразява съжаление, че трудовите и синдикалните права остават ограничени и призовава правителството да гарантира тези права;

23.    изразява безпокойството си във връзка с широкото разпространение на корупцията на всички равнища на обществения живот и сложните взаимодействия между политическите лица, стопанските среди и медиите; призовава за ускоряване на изпълнението на стратегията за борба с корупцията и за предприемане на мерки за засилване на ефективното разследване, съдебно преследване и издаване на присъди по дела за корупция

24.    приветства единодушното решение на правителството на Федерацията да внесе за разглеждане в парламента на набор от закони за борба срещу корупцията и организираната престъпност; изразява съжаление относно факта, че законодателният пакет не получи мнозинство в Парламента на Федерацията; подчертава значението на това борбата срещу корупцията да се превърне в абсолютен приоритет и призовава за широко отворен процес на консултации, с участието на всички заинтересовани страни и институции с цел да се актуализира законодателното предложение; приветства във връзка с това техническата подкрепа от страна на делегацията на ЕС в Босна и Херцеговина;

25.    изразява загриженост относно упоритото присъствие на организираната престъпност, изпирането на пари и трафика с хора, наркотици и стоки в отсъствието на ефективни институции; приветства сътрудничеството със съседните държави; призовава за структурни подобрения в сътрудничеството между граничните проверки, полицията и прокуратурата и за гарантиране на по-ефективни последващи съдебни мерки; призовава за засилване на системното събиране, анализ и използване на сведения от правоприлагащите агенции;

26.    изразява съжаление, че Босна и Херцеговина продължава да бъде държава на произход, транзит и местоназначение за трафик на жени; приветства приемането на нова стратегия и на нов план за действие по отношение на трафика на хора за периода 2013—2015 г.; подчертава, че следва да бъде създаден всеобхватен, мултидисциплинарен и ориентиран към жертвите подход по отношение на трафика, а идентифицирането на жертвите следва да бъде подобрено;

27.    изразява загриженост от факта, че е отбелязан само ограничен напредък в областта на правата на жените и равенството между половете, въпреки че има въведени правни разпоредби; призовава за цялостно прилагане на съответното законодателство и политики, включително в контекста на избирателния закон преди предстоящите общи избори през 2014 г., и за предприемането на конкретни стъпки за увеличаване на участието на жените в работната сила и на политическата арена;

28.    призовава компетентните органи активно да защитават и насърчават правата на малцинствата и уязвимите групи, да прилагат законодателството и политиките за борба с дискриминацията и да разработят стратегия за борба с дискриминацията за цялата страна; настоява политическите партии и гражданското общество да се разграничат от дискриминацията и да благоприятстват за приобщаващо и толерантно общество; изразява загриженост относно подбуждането към омраза, заплахите, тормоза и дискриминацията, особено насочени към общността на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица;

29.    призовава да се полагат усилия за гарантиране и насърчаване на медийния плурализъм; изразява загриженост за нарастващия политически и финансов натиск върху медиите и заплахите срещу журналисти; подчертава, че прозрачното и свободно медийно пространство е от основно значение при упражняване на свободата на изразяване; призовава за действия, които да осигурят безопасна работна среда за журналистите; настоятелно призовава органите да гарантират политическа, институционална и финансова независимост на обществените радио- и телевизионни оператори, в съответствие с приложимото право, и да завършат процеса на преминаване към цифрово радиоразпръскване; призовава за по-нататъшни усилия за осигуряване на еднакво предлагане на информация на всички официални езици и за гарантиране на равни права на всички съставни народности в рамките на обществените радио- и телевизионни услуги;

30.    призовава органите да предоставят достатъчно ресурси за образованието в ранна детска възраст, да предоставят услуги за семействата на децата с увреждания и за справяне с насилието срещу деца;

31.    настоятелно призовава органите в цяла Босна и Херцеговина на всички равнища да задвижат решително образователната реформа с оглед подобряването на образователните стандарти, насърчаването на приобщаваща и недискриминационна образователна система и слагането на край на етническата сегрегация в образователния сектор (две училища под един покрив); приканва ги да подкрепят обучението на учители с цел да им се предоставят допълнителни умения за това как да насърчават междуетническото общуване сред учащите се и да оказват помощ с дългосрочни програми за изграждане на капацитет; насърчава медиите на Босна и Херцеговина да насърчават интегрираното образование; настоятелно призовава Конференцията на министрите на образованието да създадат по-последователна законодателна рамка в областта на образованието в цяла Босна и Херцеговина, в т.ч. по-голямо сближаване на учебните програми и стандарти, като необходима стъпка за сближаването на етническите общности; изразява съжаление, че в Босна и Херцеговина не съществува национална агенция, която да участва в която и да било част от Програмата на ЕС за обучение през целия живот; настоятелно призовава компетентните органи да създадат подобна агенция, което ще позволи на страната да участва в последващата програма „Еразъм +“;

32.    призовава органите да осигурят равен достъп на ромските деца до образователни услуги, да си сътрудничат със съответните НПО, за да насърчат ромските семейства да подкрепят достъпа на своите деца до образование и да насърчават ефективното приобщаване на ромските деца в образованието, наред с другото, чрез програми за училищна готовност;

33.    приветства решението на съответното федерално министерство временно да поеме отговорност за финансирането на културни институции като Националния музей, Националната библиотека и Историческия музей и да позволи на някои от тях отново да отворят врати, а на всички от тях да работят подобаващо; призовава да бъдат положени усилия за незабавно намиране на решение относно статута на седемте национални културни институции —Националния музей, Художествената галерия, Историческия музей, Музея на литературата и театъра, Филмовия архив, Националната библиотека и Библиотеката за незрящи лица — така че те да имат подходящ правен и финансов статут; призовава за намиране на дългосрочно решение относно финансирането на тези институции;

34.    призовава за засилване на координацията на местно равнище, увеличаване на диалога между донорите, заинтересованите страни и местните органи, както и съсредоточаване върху устойчиви мерки по отношение на завърналите се лица; призовава да бъдат положени усилия за гарантиране на завръщането на бежанците и на вътрешно разселените лица във всички засегнати области; призовава страната да разгледа неразрешения хуманитарен въпрос относно 7 886-те случая на лица, които все още са в неизвестност след войната, и да подобри условията на труд на Института за изчезналите лица;

35.    отдава почит на повече от 430-те мъже, жени и деца, убити по време на войната, чиито останки бяха намерени през септември 2013 г. в масовия гроб в Томашица, близо до Прийедор в Република Сръбска, и изказва съболезнования на техните семейства; призовава за пълно и всеобхватно разследване на жестокостите; призовава всички, които имат информация за неоткрити масови гробове да информират органите по същия начин, както беше направено за масовия гроб в Томашица;

Социално-икономически въпроси

36.    настоятелно призовава органите на властта да засилят координацията на вътрешната икономическа политика, с цел да позволят икономически растеж, да стартират по-нататъшни структурни реформи, да поддържат финансовата дисциплина и подобрят показателите за постъпленията; освен това ги призовава да подобрят състава и ефикасността на публичните разходи и на широкия, неефективен обществен сектор, характеризиращ се с множество припокриващи се компетенции, и да гарантират стабилността на финансовия сектор, чрез заздравяване на законодателната и регулаторна рамка; изразява загриженост относно незадоволително прилагане на законодателството и на мерките за борба с корупцията, което влошава средата за упражняване на предприемаческа дейност, възпира чуждестранните инвестиции и допринася за големия дял на сивата икономика; отново подчертава, че е необходимо да се установи единно икономическо пространство, а блокираният процес на приватизация да започне отначало и да бъде ускорен, за да се подобри финансовото положение и за да се увеличи конкуренцията; настоятелно призовава органите да подобрят опазването на околната среда в съответствие със стандартите на ЕС;

37.    изразява загриженост относно неефикасната организация на социалната защита в страната, въпреки високото равнище на публичните разходи; подчертава необходимостта от хармонизация и реформа на фрагментираните системи за социална закрила, за да се предостави равно третиране на всички граждани, включително на хората с увреждания; настоятелно призовава правителствата да подобрят средата за упражняване на предприемаческа дейности да проведат реформи на пазара на труда, за да се справят с много високата безработица, която застрашава макроикономическата стабилност, посредством конкретни икономически мерки; призовава за допълнителни мерки за улесняване на включването в пазара на труда на многобройните безработни млади хора в страната;

Регионално сътрудничество

38.    поздравява Босна и Херцеговина за конструктивната й роля в регионалното сътрудничество и я приканва продължи усилията си за намиране на решение на неуредени въпроси относно границите и собствеността със съседните държави; насърчава по-нататъшното развитие на отношенията с останалите държави, участващи в процеса на европейска интеграция;

39.    топло приветства ангажиментите, поети от Босна и Херцеговина и от Сърбия, за подобряване на двустранните отношения, включително подписването на споразумения за екстрадиция и реадмисия, както и на протокол относно сътрудничеството в наказателното преследване на извършителите на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид; приветства на двустранните гранични споразумения с Хърватия; призовава Босна и Херцеговина допълнително да си сътрудничи с Комисията относно адаптирането на Временното споразумение/Споразумението за стабилизиране и асоцииране, особено що се отнася до трансграничната търговия, за да гарантира, че традиционните търговски потоци между държавите — членки на ЕС и партньорите от Централноевропейско споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) ще продължат; настоятелно призовава за признаване на документите за пътуване на гражданите на Косово, за да им се даде възможност да влизат в страната;

40.    потвърждава своята подкрепа за либерализирането на визовия режим за държавите от Западните Балкани като важен стълб в процеса на европейската интеграция; призовава държавите — членки на ЕС да скъсят процедурите за предоставяне на убежище на граждани от държавите от Западните Балкани, които могат да пътуват безвизово в Шенгенското пространство, като ефективна мярка за намаляване на броя на необоснованите молби за убежище, но в същото време предоставят на заявителите правото да изложат своя случай на среща–интервю; освен това приветства намерението на новото коалиционно правителство в Германия, изразено в коалиционното им споразумение, във връзка с националното законодателство в сферата на предоставянето на убежище, да обяви Босна и Херцеговина за „безопасна държава на произход“, с цел да ускори процедурите за разглеждане на съответните молби;

°

°       °

41.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Федералния парламент на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0225.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2012)0453.

Последно осъвременяване: 30 януари 2014 г.Правна информация