Postup : 2013/2884(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0074/2014

Předložené texty :

B7-0074/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Hlasování :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0102

NÁVRH USNESENÍ
PDF 170kWORD 100k
28. 1. 2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884(RSP))


Doris Pack za Výbor pro zahraniční věci

Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé podepsanou dne 16. června 2008 a ratifikovanou všemi členskými státy EU a Bosnou a Hercegovinou,

–       s ohledem na závěry Evropské rady z 19. a 20. června 2003 týkající se západního Balkánu a jejich přílohu nazvanou „Soluňská agenda pro západní Balkán: směrem k evropské integraci“,

–       s ohledem na závěry Rady z 11. prosince 2012 a 21. října 2013 týkající se Bosny a Hercegoviny,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. října 2013 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013–2014“ (COM(2013)700) a pracovní dokument útvarů Komise SWD(2013)415 ze dne 16. října 2013 s názvem „Bosna a Hercegovina: zpráva o pokroku za rok 2013“, který je k němu připojen,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 23. května 2013 o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012(1) a ze dne 22. listopadu 2012 o rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy(2),

–       s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že EU pokračuje ve své důrazné podpoře suverénní a jednotné Bosny a Hercegoviny a perspektivě jejího členství v EU;

B.     vzhledem k tomu, že schopnost země přibližovat se k EU a zlepšovat život občanů i nadále negativně ovlivňují složité a neúčinné institucionální struktury zřízené na základě přílohy 4 Daytonské dohody, jakož i nečinnost politických vůdců Bosny a Hercegoviny a jejich neschopnost dosahovat kompromisů; vzhledem k tomu, že je třeba urychleně provést ústavní reformu, která by vedla k vytvoření fungujícího a inkluzivního demokratického státu;

C.     vzhledem k tomu, že perspektiva členství v EU byla nabídnuta Bosně a Hercegovině coby jednotné zemi; vzhledem k tomu, že Komise by měla z integrace Bosny a Hercegoviny do EU učinit absolutní prioritou a investovat do něj stejnou energii a vytrvalost jako do probíhajícího dialogu mezi Bělehradem a Prištinou;

D.     vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči občanům a mezinárodním povinnostem;

E.     vzhledem k tomu, že socioekonomický a politický rozvoj v zemi stále závažně narušují rozšířená korupce, velmi vysoká nezaměstnanost a nedostatečné vyhlídky občanů Bosny a Hercegoviny do budoucna;

F.     vzhledem k tomu, že spolupráce s ostatními zeměmi v regionu v dobrém sousedském duchu je základním předpokladem mírového soužití a usmíření v rámci Bosny a Hercegoviny a regionu jihovýchodní Evropy;

Obecné úvahy

1.      je hluboce znepokojen nedostatkem společné vize, kterou projevují političtí vůdci tří etnických komunit země; naléhavě vyzývá politické skupiny na všech úrovních moci v zemi, aby posílily spolupráci a dialog, které by jim pomohly překonat stávající spory a dosáhnout pokroku na cestě k reformě a zlepšení života občanů Bosny a Hercegoviny; žádá občanskou společnost, aby se více zapojila do reformního úsilí v zemi;

2.      vítá dohodu o šesti bodech uzavřenou v Bruselu dne 1. října 2013, vyjadřuje však politování nad tím, že centralistické síly brání jejímu provádění; zdůrazňuje, že je důležité řídit se zásadou federalismu a legitimního zastoupení, má-li si Bosna a Hercegovina zajistit cestu do EU;

3.      vyzývá k odklonu od nacionalistické a etnocentrické rétoriky vedení všech tří skupin, jež tvoří obyvatelstvo Bosny a Hercegoviny; odsuzuje všechny druhy segregace a diskriminace z důvodu náboženství či etnické příslušnosti v rámci země;

4.      naléhavě vyzývá politické představitele, aby se soustředili na provádění plánu postupu v rámci dialogu na vysoké úrovni, a tím umožnili splnit požadavky, na jejichž základě bude moci vstoupit v platnost Dohoda o stabilizaci a přidružení;

5.      naléhavě vyzývá vlády a příslušné orgány, aby posílily účinnost a funkčnost svých orgánů a vytvořily účinný koordinační mechanismus EU, který zajistí harmonizované provedení a vymáhání acquis v celé zemi k celkovému prospěchu občanů; v této souvislosti je vyzývá, aby zajistily, že budou na celostátní úrovni vystupovat jednotně; zdůrazňuje skutečnost, že bez tohoto mechanismu zůstane proces přistoupení k EU na mrtvém bodě; žádá všechny politické strany, aby usilovaly o zlepšení politického dialogu a posílení politické kultury;

6.      připomíná Komisi, že rozšíření EU obnáší více než pouhé přenesení acquis EU a musí být založeno na opravdovém a úplném přijetí evropských hodnot; vyzývá EU, aby pokračovala v jednání s vedoucími představiteli Bosny a Hercegoviny a aby přehodnotila svůj přístup k této zemi, vzhledem k tomu, že v porovnání s ostatními zeměmi daného regionu je pokrok Bosny a Hercegoviny na cestě ke statusu kandidátské země nedostatečný; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, Evropskou radu a zejména členské státy, aby se více zasadily o dosažení konsensu mezi politickými představiteli Bosny a Hercegoviny o uskutečnění ústavní reformy a reforem souvisejících s EU; vyzývá příštího vysokého představitele / místopředsedu a komisaře pro rozšíření, aby po jmenování příští Komise v roce 2014 zařadil Bosnu a Hercegovinu mezi hlavní priority;

7.      vybízí Komisi, aby ještě vystupňovala úsilí ve snaze napomoci uzavření dohody o provádění rozsudku ve věci Sejdić a Finci, který zaručuje rovná práva všem obyvatelům a občanům, a aby byla nápomocna při realizaci cílů agendy EU, k nimž patří funkční systém veřejné správy, rozvoj demokracie, hospodářská prosperita a dodržování lidských práv;

8.      žádá vedoucí představitelé států a vlád a ministry zahraničí EU, aby posílili svůj osobní závazek k této zemi;

9.      vyzývá příslušné orgány, aby splnily dosud nedosažené cíle a podmínky uzavření Úřadu vysokého představitele, a umožnily tak větší samostatnost a odpovědnost na místní úrovni; zdůrazňuje skutečnost, že o zrušení tohoto úřadu by se mělo uvažovat až po úplném splnění všech podmínek;

10.    je hluboce znepokojen tím, že čtyři roky trvající neshody politických vůdců vedly Radu Evropy k tomu, že začala uvažovat o pozastavení práva Bosny a Hercegoviny na zastoupení v této organizaci, pokud nedojde před volbami k podstatnému pokroku při provádění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (ESLP); zdůrazňuje, že nedojde-li k provedení rozsudku ESLP, legitimita voleb v roce 2014 bude zpochybňována;

11.    opakuje, že ústavní reforma zůstává i nadále klíčovou pro přeměnu Bosny a Hercegoviny v účinný a plně funkční stát; naléhavě Federaci vyzývá, aby v této souvislosti předložila konkrétní návrhy, včetně sloučení některých kantonů a přerozdělení pravomocí, s cílem zjednodušit její složitou institucionální strukturu, zajistit vyváženější zastoupení všech jejích obyvatel a občanů, odstranit etnickou diskriminaci a vytvořit tak stát, který bude funkčnější, méně nákladný a odpovědnější vůči svým občanům; vyzývá všechny politické strany, aby se do tohoto procesu zapojily konstruktivním a otevřeným způsobem a aby se řídily radami a pokyny, které jim při tom může poskytnout Benátská komise; vítá a podporuje úsilí organizací občanské společnosti o ovlivnění procesu ústavní reformy;

12.    vítá skutečnost, že hladce proběhla a byla úspěšně dokončena sčítací fáze prvního sčítání lidu, domů a bytů od roku 1991; vyzývá odpovědné orgány, aby zajistily, že sčítání zůstane záležitostí statistiky a že bude v souladu s mezinárodními standardy; naléhavě vyzývá všechny příslušné orgány, aby ze sčítání, jehož účelem je poskytnout objektivní socioekonomické údaje, nečinily politickou záležitost;

13.    je vážně znepokojen tím, že spory ohledně rozdělení pravomocí brání finanční pomoci EU; lituje, že Komise rozhodla o zrušení projektů v rámci nástroje předvstupní pomoci-I (NPP-I), ale plně její rozhodnutí podporuje; má obavy, že nečinnost může mít dopad na přidělení milionů EUR z prostředků EU na politický a socioekonomický rozvoj v rámci NPP-II;

Politická kritéria

14.    je znepokojen tím, že politické postoje nepřestávají narušovat legislativní činnost; žádá větší politickou odpovědnost politických vůdců vůči obyvatelům Bosny a Hercegoviny;

15.    vybízí všechny politické strany zastoupené v Parlamentním shromáždění Bosny a Hercegoviny, aby urychleně přijaly změny volebního zákona a umožnily tak konání všeobecných voleb v říjnu 2014; opakuje, že rozhodnutí Ústavního soudu Bosny a Hercegoviny jsou konečná a závazná, a musí tudíž být provedena;

16.    je vážně znepokojen neúčinností soudního systému a rostoucí neschopností Bosny a Hercegoviny provádět soudní rozhodnutí; naléhavě vyzývá, aby se zamezilo politickým útokům na soudní orgány a aby byl vyřešen problém roztříštěnosti rozpočtových pravomocí v justici;

17.    chválí strukturovaný dialog o soudnictví, jenž přinesl konkrétní výsledky a několik uskutečněných doporučení; vítá pokrok dosažený při snižování počtu nevyřešených soudních případů; opakuje – v souladu s doporučeními strukturovaného dialogu – výzvu k provedení strukturálních a institucionálních reforem soudního systému, které by mimo jiné vyřešily otázky týkající se harmonizace čtyř různých právních systémů Bosny a Hercegoviny, včetně zřízení nejvyššího soudu na celostátní úrovni, v souladu s doporučeními uvedenými v příslušném stanovisku Benátské komise;

18.    je spokojen, že byl snížen i počet nevyřešených případů válečných zločinů a že se zlepšilo trestní stíhání ve věci válečných zločinů zahrnujících sexuální násilí; vítá jmenování 13 nových státních zástupců do státního zastupitelství, kteří se budou zabývat převážně trestním stíháním válečných zločinů; žádá, aby bylo zintenzívněno úsilí v souvislosti s vyšetřováním a trestním stíháním těchto zločinů, včetně zajištění dostatečné úrovně ochrany svědků, přijetí celostátního programu ke zlepšení postavení obětí, a to i přeživších obětí sexuálního násilí a mučení spáchaných jako válečné zločiny, a přijetí opatření na posílení příslušných zdrojů na všech úrovních;

19.    bere na vědomí rozsudek ESLP ve věci Maktouf a Damjanović v. Bosna a Hercegovina a z něj vyplývající skutečnosti, které vedly ke změně judikatury v dalších případech odvolání projednávaných Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny, včetně obvinění z genocidy, v důsledku čehož bylo propuštěno deset obviněných odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí svobody; opakuje, že spravedlivé tresty za válečné zločiny mají naprosto zásadní význam pro oběti a jejich rodiny a že k podobným propuštěním by se proto mělo přistupovat velmi obezřetně; zdůrazňuje, že je třeba, aby domácí orgány přijaly veškerá nezbytná opatření, jimiž by ve všech potřebných případech zajistily pokračující uvěznění dříve odsouzených, kteří čekají na nové přezkoumání, za předpokladu, že jejich uvěznění bude v souladu s rozhodnutími ESLP, nebo aby přijaly jiná bezpečnostní opatření;

20.    je znepokojen otázkou finanční udržitelnosti veřejné správy, její roztříštěností a politizací a nedostatkem politické vůle pro její reformu; vítá skutečnost, že vláda v určité míře zlepšila svou koordinaci v oblasti harmonizace právních předpisů se standardy EU, avšak nadále jej znepokojují možné dopady komplikovaného rozdělení a přidělování pravomocí, pokud jde o poskytování veřejných služeb; je znepokojen tím, že nebyla dostatečně rozvinuta rostlinolékařská zkušební zařízení potřebná k vývozu zemědělských výrobků do EU; naléhavě vyzývá vládu, aby podpořila vznik ministerstva zemědělství na celostátní úrovni;

21.    vítá skutečnost, že se zlepšuje spolupráce s občanskou společností, nicméně žádá, aby se na celostátní úrovni stanovily mechanismy spolupráce mezi státními institucemi a občanskou společností, které by co nejdříve začaly fungovat na úrovni samosprávných celků a kantonů; vyzývá rovněž k tomu, aby se pravidelně a systematicky posilovalo zapojení občanské společnosti do procesu přistoupení k EU; vybízí ke zvýšené spolupráci a součinnosti mezi nevládními organizacemi;

22.    upozorňuje na skutečnost, že Bosna a Hercegovina ratifikovala hlavní úmluvy o pracovních právech Mezinárodní organizace práce; vyjadřuje politování nad tím, že pracovní a odborová práva nadále zůstávají omezená, a žádá vládu, aby tato práva zaručovala;

23.    vyjadřuje znepokojení nad vysokou mírou korupce na všech úrovních veřejného života a nad nepřehlednými vazbami mezi politickými aktéry, představiteli podniků a sdělovacích prostředků; žádá, aby byla urychleně prováděna protikorupční strategie a aby byla přijata opatření k posílení účinného vyšetřování, stíhání a trestání případů korupce;

24.    vítá jednomyslné rozhodnutí vlády Federace Bosny a Hercegoviny předložit parlamentu k projednání soubor právních předpisů o boji proti korupci a organizovanému zločinu; vyjadřuje politování nad tím, že tento soubor předpisů nezískal ve federálním parlamentu většinu; zdůrazňuje, že je důležité učinit z boje proti korupci absolutní prioritu, a vybízí k zahájení inkluzívního konzultačního procesu sdružujícího všechny zainteresované strany a příslušné instituce, jehož cílem bude obnovit tento legislativní návrh; v tomto ohledu vítá technickou podporu ze strany delegace EU v Bosně a Hercegovině;

25.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že v důsledku chybějících řádně fungujících institucí stále přežívá organizovaný zločin, praní peněz a nelegální obchod s lidmi, drogami a zbožím; chválí spolupráci se sousedními zeměmi; vyzývá k restrukturalizaci spolupráce mezi celními, policejními a soudními orgány a k zajištění efektivnějších následných soudních opatření; požaduje posílení systematického shromažďování, analýzy a využívání zpravodajských informací donucovacími orgány;

26.    vyjadřuje znepokojení nad tím, že Bosna a Hercegovina zůstává zemí původu, tranzitní zemí i destinací pro obchod se ženami; vítá přijetí nové strategie a akčního plánu týkajících se obchodování s lidmi na období 2013–2015; zdůrazňuje, že je zapotřebí stanovit komplexní a multidisciplinární strategii zaměřenou na oběti a zlepšit identifikaci obětí;

27.    je znepokojen tím, že v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví bylo přes existenci příslušných právních ustanovení dosaženo jen omezeného pokroku; vyzývá k úplnému provádění příslušných právních předpisů a politik, a to i v souvislosti s volebním zákonem před konáním příštích všeobecných voleb v roce 2014, a k přijetí konkrétních opatření ke zvýšení účasti žen v pracovním procesu a v politice;

28.    vyzývá příslušné orgány k aktivní ochraně a podpoře menšin a zranitelných skupin, k provádění antidiskriminačních právních předpisů a politik a k vytvoření celostátní antidiskriminační strategie; naléhá na politické strany a občanskou společnost, aby se distancovaly od diskriminace a upevňovaly inkluzívní a tolerantní společnost; je znepokojen nenávistnými verbálními projevy, hrozbami, pronásledováním a diskriminací, zejména těmi namířenými proti lesbické, gay, bisexuální, transgender/transsexuální a intersexuální (LGBTI) komunitě;

29.    žádá, aby bylo vyvinuto úsilí o zajištění a podporu plurality sdělovacích prostředků; je znepokojen rostoucím politickým a finančním tlakem na sdělovací prostředky a hrozbami namířenými proti novinářům; zdůrazňuje, že transparentní a svobodné mediální prostředí je zásadní pro uplatňování svobody vyjadřování; žádá opatření, jež zajistí bezpečné pracovní prostředí pro novináře; naléhavě vyzývá orgány, aby zajistily politickou, institucionální a finanční nezávislost veřejnoprávních vysílacích služeb v souladu s příslušnými právními předpisy a aby dokončily přechod na digitální vysílání; vyzývá k dalšímu úsilí o zajištění stejné míry informování ve všech úředních jazycích a stejných práv pro všechny skupiny obyvatel, pokud jde o veřejnoprávní vysílání;

30.    žádá orgány, aby přidělily dostatečné zdroje na vzdělávání v raném dětství, aby poskytovaly služby rodinám se zdravotně postiženými dětmi a aby řešily problém násilí namířeného proti dětem;

31.    naléhavě žádá orgány této země na všech úrovních, aby výrazně pokročily s reformou vzdělávání s cílem zlepšit vzdělávací standardy, podpořit inkluzívní a nediskriminační vzdělávací systém a skoncovat s etnickou segregací ve vzdělávání (dvě školy pod jednou střechou); vybízí je k podpoře odborné přípravy učitelů, v níž by učitelé získali potřebné znalosti a dovednosti, které by mohli uplatnit při podpoře kontaktů mezi studenty z různých etnických skupin, a aby pomáhaly s dlouhodobými programy budování kapacit; vybízí sdělovací prostředky Bosny a Hercegoviny, aby podporovaly integrované vzdělávání; naléhavě žádá konferenci ministrů školství, aby vytvořila soudržnější legislativní rámec v oblasti vzdělávání v rámci celé Bosny a Hercegoviny, a to i prostřednictvím větší harmonizace školních osnov a standardů, což je nezbytným krokem ke sblížení etnických skupin; vyjadřuje politování nad tím, že v Bosně a Hercegovině nebyla ani jediná národní agentura, která by se účastnila jakékoli části programu celoživotního učení EU; naléhavě žádá příslušné orgány, aby takovou agenturu vytvořily, aby se země mohla účastnit navazujícího programu Erasmus+;

32.    vyzývá orgány, aby zajistily rovný přístup romských dětí ke službám v oblasti vzdělávání, aby spolupracovaly s příslušnými nevládními organizacemi s cílem motivovat romské rodiny k podpoře přístupu svých dětí ke vzdělávání a aby podporovaly účinné začleňování romských dětí do vzdělávání, mimo jiné prostřednictvím programů přípravy na školní docházku;

33.    vítá rozhodnutí příslušného federálního ministerstva převzít dočasně odpovědnost za financování kulturních institucí, jako je Národní muzeum, Národní knihovna a Historické muzeum, a zajistit tak, že se bude moci řada z nich znovu otevřít a že všechny budou moci řádně fungovat; vyzývá ke snaze o naléhavé vyřešení statusu sedmi státních kulturních institucí (Národní muzeum, Galerie výtvarných umění, Historické muzeum, Muzeum literatury a divadla, Filmový archiv, Národní knihovna a Knihovna pro nevidomé), aby tyto instituce měly řádný právní a finanční status; vyzývá k dlouhodobému řešení financování těchto institucí;

34.    požaduje posílení koordinace na místní úrovni, posílení dialogu mezi dárci, zúčastněnými stranami a místními orgány a rovněž zaměření na udržitelná opatření pro vracející se osoby; vyzývá k tomu, aby bylo vyvinuto úsilí s cílem zajistit návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob do všech dotčených oblastí; vybízí zemi, aby se zabývala dosud nevyřešeným humanitárním problémem 7 886 případů osob pohřešovaných od války a aby zlepšila pracovní podmínky úřadu pro nezvěstné osoby;

35.    vyjadřuje úctu více než 430 mužům, ženám a dětem, kteří byli zabiti během války a jejichž ostatky byly v září 2013 nalezeny v masovém hrobě v obci Tomašica nacházejí se poblíž Prijedoru v Republice srbské, a vyjadřuje upřímnou soustrast jejich rodinám; vyzývá k důkladnému a komplexnímu vyšetření tohoto hrůzného činu; vyzývá všechny, kdo mají informace o neobjevených lokalitách masových hrobů, aby informovaly orgány stejně, jak tomu bylo v případě hrobu u Tomašici;

Sociálně-ekonomické záležitosti

36.    naléhavě žádá příslušné orgány, aby posílily koordinaci domácí hospodářské politiky v zájmu hospodářského růstu, aby zahájily další strukturální reformy, zachovávaly fiskální kázeň a zlepšily úroveň příjmů; dále je žádá o to, aby zlepšily skladbu a efektivnost veřejných výdajů a rozsáhlého a neefektivního veřejného sektoru, v němž dochází ke značnému překrývání pravomocí, a aby posílením legislativního a regulačního rámce ochraňovaly stabilitu finančního sektoru; je znepokojen nedostatečným prosazováním zákonů a protikorupčních opatření, což poškozuje podnikatelské prostředí, odrazuje zahraniční investice a přispívá k existenci rozsáhlého neformálního sektoru; opakuje, že je zapotřebí vytvořit jednotný hospodářský prostor a znovu zahájit a urychlit pozastavený proces privatizace, aby se zlepšila fiskální situace a posílila hospodářská soutěž; naléhavě žádá orgány, aby posílily ochranu životního prostředí v souladu se standardy EU;

37.    je znepokojen neúčinností opatření v oblasti sociální ochrany v zemi navzdory vysoké míře veřejných výdajů; zdůrazňuje, že je zapotřebí harmonizovat a reformovat roztříštěný systém sociální ochrany, aby se všem občanům včetně zdravotně postižených osob dostalo rovného zacházení; naléhavě žádá orgány státní správy, aby přijetím konkrétních ekonomických opatření zlepšily podnikatelské prostředí a provedly reformu pracovního trhu s cílem vyřešit otázku vysoké nezaměstnanosti, která ohrožuje makroekonomickou stabilitu; požaduje další opatření, která usnadní zapojení mnoha nezaměstnaných mladých lidí této země do pracovního procesu;

Regionální spolupráce

38.    oceňuje konstruktivní úlohu Bosny a Hercegoviny v oblasti regionální spolupráce a vyzývá ji, aby se svými sousedními zeměmi dále pracovala na vyřešení zbývajících otázek ohledně hranic a vlastnictví; vybízí k dalšímu rozvíjení vztahů se zeměmi, které se podílejí na procesu evropské integrace;

39.    velmi vítá závazky Bosny a Hercegoviny a Srbska ke zlepšení dvoustranných vztahů, včetně podpisu dohod o vydávání a zpětném přebírání osob a protokolu o spolupráci při stíhání pachatelů válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy; vítá dvoustranné dohody o hranicích s Chorvatskem; vyzývá Bosnu a Hercegovinu, aby dále spolupracovala s Komisí na přizpůsobení prozatímní dohody / dohody o stabilizaci a přidružení a asociační dohody, zejména pokud jde o přeshraniční obchod, aby se zajistilo, že tradiční obchodní toky mezi členskými státy EU a partnery v rámci Středoevropské dohody o volném obchodu budou pokračovat; naléhavě vyzývá, aby byly přijímány cestovní doklady občanů Kosova, a umožnilo se jim tak vstoupit do země;

40.    opětovně potvrzuje svou podporu liberalizaci vízového režimu pro země západního Balkánu, jež tvoří důležitý pilíř procesu jejich integrace do EU; vyzývá členské státy EU, aby zkrátily azylová řízení pro občany zemí západního Balkánu, kteří mají právo cestovat bez víz v rámci schengenského prostoru, což představuje účinný prostředek, jak snížit počet neodůvodněných žádostí o azyl a současně dát žadatelům možnost objasnit svůj případ během řádného slyšení; dále vítá záměr nové koaliční vlády v Německu, vyjádřený v její koaliční dohodě s odkazem na tamní vnitrostátní právní předpisy týkající se azylu, prohlásit Bosnu a Hercegovinu „bezpečnou zemí původu“ a umožnit tak rychlejší postupy vyřizování těchto žádostí;

°

°       °

41.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, Předsednictvu Bosny a Hercegoviny, Radě ministrů Bosny a Hercegoviny, Parlamentnímu shromáždění Bosny a Hercegoviny a vládám a parlamentům Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0225.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2012)0453.

Poslední aktualizace: 4. února 2014Právní upozornění