Procedure : 2013/2884(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0074/2014

Indgivne tekster :

B7-0074/2014

Forhandlinger :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Afstemninger :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0102

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 166kWORD 72k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (2013/2884(RSP))


Doris Pack for Udenrigsudvalget

Europa-Parlamentets beslutning om statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side, der blev undertegnet den 16. juni 2008 og ratificeret af alle EU‑medlemsstater og Bosnien-Hercegovina,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 om Vestbalkan og bilaget hertil "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

–       der henviser til Rådets konklusioner af 11. december 2012 og 21. oktober 2013 om Bosnien‑Hercegovina,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. oktober 2013 med titlen “Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014" (COM(2013)0700), som var ledsaget af arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2013)0415) af 16. oktober 2013 med titlen "Statusrapport 2013 for Bosnien-Hercegovina",

–       der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutningen af 23. maj 2013 om statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina(1) og af 22. november 2012 om udvidelse: politikker, kriterier og EU's strategiske interesser(2),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.     der henviser til, at EU fortsat er stærkt engageret i et suverænt og forenet Bosnien-Hercegovina og i landets udsigter til at blive medlem af EU;

B.     der henviser til, at den komplekse og ineffektive institutionelle struktur, der er en følge af bilag 4 til Daytonaftalen, samt manglen på tiltag fra de politiske lederes side i Bosnien-Hercegovina og deres manglende evne til at indgå kompromis har haft en fortsat negativ virkning på landet evne til at gøre fremskridt i retning af EU og forbedre borgernes levevilkår; der henviser til, at der er et presserende behov for en forfatningsreform med henblik på at skabe en fungerende og inklusiv demokratisk stat;

C.     der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er blevet tilbudt Bosnien-Hercegovina som et enkelt land; der henviser til, at Kommissionen burde gøre Bosnien-Hercegovinas optagelse i EU til en absolut prioritet og investere samme energi og ihærdighed i den som i den igangværende dialog mellem Beograd og Pristina;

D.     der henviser til, at der er behov for ny dynamik og respekt vis‑a‑vis borgerne og de internationale forpligtelser for at undgå et nyt dødvande i perioden frem til parlamentsvalget i oktober 2014;

E.     der henviser til, at udbredt korruption, en meget høj ledighed og manglende fremtidsmuligheder for Bosnien-Hercegovinas borgere fortsat hæmmer landets socioøkonomiske og politiske udvikling i alvorlig grad;

F.     der henviser til, at samarbejde med andre lande i regionen på grundlag af gode naboskabsrelationer er en forudsætning for fredelig sameksistens og forsoning i Bosnien-Hercegovina og i den sydøsteuropæiske region;

Generelle betragtninger

1.      er dybt bekymret over, at der er en fortsat mangel på fælles vision blandt de politiske ledere fra landets tre etniske samfund; opfordrer indtrængende landets politiske grupper på alle niveauer til at intensivere samarbejdet og dialogen for at lægge de eksisterende tvister bag sig med henblik på at opnå fremskridt på reformvejen og forbedre levevilkårene for borgerne i Bosnien-Hercegovina; opfordrer civilsamfundet til i højere grad at engagere sig i bestræbelserne på at reformere landet;

2.      glæder sig over sekspunktsaftalen, der blev indgået i Bruxelles den 1. oktober 2013, men beklager dybt, at centralistiske kræfter har lagt hindringer i vejen for dens gennemførelse; understreger betydningen af at efterleve principperne om føderalisme og legitim repræsentation for at holde Bosnien-Hercegovina på rette spor;

3.      opfordrer til et skift væk fra den nationalistiske og etnocentriske retorik, som kommer fra lederne af de tre etniske befolkningsgrupper i Bosnien-Hercegovina; fordømmer alle former for segregation og forskelsbehandling i et land på grundlag af religiøst eller etnisk tilhørsforhold;

4.      opfordrer indtrængende de politiske ledere til at fokusere på at gennemføre køreplanen for dialogen på højt plan med henblik på at kunne opfylde betingelserne for, at stabiliserings- og associeringsaftalen kan træde i kraft;

5.      opfordrer indtrængende regeringerne til at øge effektiviteten og funktionsdygtigheden i landets institutioner og at oprette en effektiv samordningsmekanisme på EU‑plan for at sikre en harmoniseret gennemførelse og håndhævelse af den gældende EU-ret i hele landet med borgernes generelle velstand for øje; opfordrer dem i denne sammenhæng til at sikre, at de kan tale med én stemme på statsniveau; understreger, at EU‑tiltrædelsesprocessen uden en sådan mekanisme vil forblive fastlåst; opfordrer alle politiske partier til at arbejde på at forbedre den politiske dialog og styrke den politiske kultur;

6.      minder Kommissionen om, at EU's udvidelse er mere end en ren og skær overførsel af gældende EU-ret, og at den skal baseres på en ægte og bred tilslutning til de europæiske værdier; opfordrer til, at EU opretholder en dialog med lederne fra Bosnien-Hercegovina og revurderer sin tilgang til Bosnien-Hercegovina, i betragtning af at de fremskridt, der er gjort hen imod status som kandidatland til medlemskab af EU, er gået i stå i forhold til de fremskridt, de øvrige lande i regionen har gjort; opfordrer indtrængende det internationale samfund, Det Europæiske Råd og navnlig medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at fremme konsensus blandt de politiske ledere fra Bosnien-Hercegovina om at gå videre med forfatningsreformen og EU‑relaterede reformer; opfordrer den kommende næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og kommissæren for udvidelse til at gøre Bosnien-Hercegovina til en central prioritet efter udnævnelsen af den nye Kommission i 2014;

7.      opfordrer Kommissionen til yderligere at øge sine bestræbelser på at fremme en aftale om fuldbyrdelse af Sejdić-Finci-dommen til sikring af lige rettigheder for alle de borgere og etniske befolkningsgrupper, som landet består af, og til at bidrage til, at målene for EU‑dagsordenen, herunder et funktionelt system for god regeringsførelse, demokratisk udvikling og økonomisk fremgang samt respekt for menneskerettighederne, kan gennemføres;

8.      anmoder EU's stats‑ og regeringschefer og udenrigsministre til at øge deres personlige engagement i landet;

9.      opfordrer myndighederne til at opfylde de resterende mål og betingelser for lukning af Den Høje Repræsentants Kontor, så der åbnes mulighed for større lokalt ejerskab og ansvar; understreger, at afviklingen af Den Høje Repræsentants Kontor først kan komme på tale, når alle betingelserne er opfyldt;

10.    er dybt bekymret over, at en fire år lang uenighed mellem de politiske ledere førte til, at Europarådet oprindeligt overvejede at suspendere landets repræsentationsret i denne organisation, såfremt der ikke inden valget gøres væsentlige fremskridt i gennemførelsen af Menneskerettighedsdomstolens dom; understreger, at legitimiteten af valget i 2014 vil blive anfægtet, hvis Menneskerettighedsdomstolens dom ikke opfyldes;

11.    gentager, at en forfatningsreform fortsat er af afgørende betydning, hvis Bosnien-Hercegovina skal omdannes til en effektiv og fuldt funktionsdygtig stat; opfordrer indtrængende føderationen til at overveje konkrete forslag i dette øjemed, herunder en sammenlægning af visse kantoner og en omfordeling af kompetencerne, for at forenkle dens komplekse institutionelle struktur, sikre en mere afbalanceret repræsentation af alle de borgere og etniske befolkningsgrupper, som landet består af, sætte en stopper for forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og gøre staten mere funktionel, mindre omkostningskrævende og mere ansvarlig over for dens borgere; opfordrer alle politiske partier til at deltage i denne proces på en konstruktiv og åben måde og benytte sig af de råd og den vejledning, Venedigkommissionen kan give i løbet af denne proces; glæder sig over og støtter civilsamfundsorganisationernes bestræbelser på at påvirke forfatningsreformprocessen;

12.    glæder sig over, at optællingsfasen for den første folke- og boligtælling siden 1991 er forløbet og afsluttet tilfredsstillende; opfordrer de ansvarlige myndigheder til at sikre, at tællingen forbliver en statistisk opgørelse, og at den er i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer indtrængende alle kompetente myndigheder til ikke at politisere en tælling, der har til formål at tilvejebringe objektive socioøkonomiske data;

13.    er alvorligt bekymret over, at tvister om kompetencefordelingen hindrer økonomisk støtte fra EU; beklager, men støtter samtidig fuldt ud Kommissionens afgørelse om at aflyse projekter under det første instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA-I); er bekymret over, at manglen på tiltag kan have konsekvenser for tildelingen af millioner af euro i EU-midler til politisk og socioøkonomisk udvikling under IPA-II;

Politiske kriterier

14.    er bekymret over, at lovgivningsmæssige aktiviteter løbende er blevet hæmmet af politiske holdninger; opfordrer til større politisk ansvarlighed hos de politiske ledere over for befolkningen i Bosnien-Hercegovina;

15.    opfordrer alle politiske partier, der er repræsenteret i Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling, til hurtigst muligt at vedtage de ændringer af valgloven, der er nødvendige, for at parlamentsvalget i oktober 2014 kan afholdes; gentager, at Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstols afgørelser er endelige og bindende og derfor skal gennemføres;

16.    er alvorligt bekymret over ineffektiviteten i retssystemet og den tiltagende manglende evne til at fuldbyrde retsafgørelser; opfordrer indtrængende til, at politiske angreb mod retssystemet undgås, og at der gøres noget ved fragmenteringen af budgetansvaret i retssystemet;

17.    udtrykker sin anerkendelse af den strukturerede dialog om retlige anliggender, som har givet konkrete resultater med et antal gennemførte henstillinger; glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nedbringe puklen af retssager; gentager i overensstemmelse med anbefalingerne fra den strukturerede dialog opfordringen til at iværksætte strukturreformer og institutionelle reformer af retssystemet og i denne forbindelse blandt andet håndtere spørgsmålene om harmonisering af de fire forskellige retssystemer i Bosnien-Hercegovina, herunder oprettelsen af en højesteret på statsniveau i overensstemmelse med henstillingerne i den relevante udtalelse fra Venedigkommissionen;

18.    er tilfreds med, at puklen af krigsforbrydelsessager ligeledes er blevet nedbragt, og at retsforfølgning i krigsforbrydelsessager, der omfatter seksuel vold, er blevet forbedret; glæder sig over udnævnelsen af 13 nye offentlige anklagere ved den statslige anklagemyndighed, som hovedsagelig vil beskæftige sig med retsforfølgning i forbindelse med krigsforbrydelser; opfordrer til, at efterforskningen af og retsforfølgningen i disse sager optrappes, herunder at der ydes en tilstrækkelig vidnebeskyttelse, at der vedtages et statsligt program, der skal sikre ofrene en bedre retsstilling, blandt andet for de overlevende efter krigsforbrydelser i form af seksuel vold og tortur, og at der træffes foranstaltninger til at styrke de relevante ressourcer på alle niveauer;

19.    noterer sig Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen "Maktouf og Damjanović mod Bosnien-Hercegovina" og dens konsekvenser, der førte til en ændret retspraksis for andre appelsager, der verserede ved Bosnien-Hercegovinas forfatningsdomstol, herunder tiltaler for folkemord, med det resultat, at ti tiltalte, der var idømt langvarige fængselsstraffe, blev løsladt; gentager, at retsforfølgning i forbindelse med krigsforbrydelser er af afgørende betydning for ofrene og deres familier, og at det derfor bør overvejes grundigt, før sådanne løsladelser finder sted; understreger, at det er vigtigt, at de nationale myndigheder træffer alle de nødvendige foranstaltninger for, hvor det er nødvendigt, at sikre den fortsatte tilbageholdelse af tidligere domfældte, der afventer en ny undersøgelse af deres sag, forudsat at deres tilbageholdelse er forenelig med den Menneskerettighedsdomstolens afgørelser eller andre sikkerhedsforanstaltninger;

20.    er bekymret over den offentlige forvaltnings finansielle bæredygtighed, dens fragmentering og politisering samt den manglende politiske vilje til en reform af denne forvaltning; glæder sig over, at der er sket visse forbedringer i regeringens interne samordning med hensyn til at bringe lovgivningen i overensstemmelse med EU's standarder, men er fortsat bekymret over, at den komplekse fordeling og tildeling af kompetencer muligvis kan påvirke leveringen af offentlige tjenesteydelser; er bekymret over, at de fytosanitære afprøvningsfaciliteter, der er nødvendige for at kunne eksportere landbrugsprodukter til EU, ikke er blevet tilstrækkelig udviklet; opfordrer indtrængende regeringen til at støtte oprettelsen af et landbrugsministerium på statsniveau;

21.    glæder sig over det forbedrede samarbejde med civilsamfundet, men opfordrer til, at der på statsniveau etableres institutionelle mekanismer for samarbejde mellem statsinstitutioner og civilsamfundsorganisationer, og at de hurtigst muligt gøres operationelle på enheds‑ og kantonniveau; opfordrer ligeledes til, at inddragelsen af civilsamfundet i EU‑tiltrædelsesprocessen fremmes på regelmæssig og struktureret vis; opfordrer til øget samarbejde og synergi blandt ngo'erne;

22.    understreger, at Bosnien-Hercegovina har ratificeret de vigtigste ILO-konventioner om arbejdsmarkedsrettigheder; beklager, at arbejdstagernes og fagforeningernes rettigheder fortsat er begrænsede, og opfordrer regeringen til at sikre disse rettigheder;

23.    giver udtryk for bekymring over det høje korruptionsniveau på alle niveauer af samfundslivet og over de komplekse forbindelser mellem de politiske aktører, erhvervslivet og medierne; opfordrer til, at gennemførelsen af strategien for korruptionsbekæmpelse fremskyndes, og at effektiv efterforskning, retsforfølgning og domsafsigelse i korruptionssager fremmes;

24.    glæder sig over føderationens regerings enstemmige beslutning om at medtage sættet af regler vedrørende bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet i den parlamentariske procedure; beklager, at lovpakken ikke opnåede flertallets opbakning i føderationens parlament; understreger, at der er vigtigt at gøre bekæmpelsen af korruption til en absolut prioritet og opfordrer til, at der gennemføres en inklusiv høringsproces med alle relevante aktører og institutioner for at ajourføre lovforslaget; glæder sig i denne henseende over den tekniske bistand fra EU‑delegationen i Bosnien-Hercegovina;

25.    er bekymret over, at der i fraværet af effektive institutioner fortsat foregår organiseret kriminalitet, hvidvaskning af penge, menneskehandel og ulovlig handel med narkotika og varer; roser samarbejdet med nabolandene; opfordrer til, at der foretages strukturelle forbedringer i samarbejdet mellem grænsekontrollen, politiet og anklagemyndigheden, og at der sikres en mere effektiv retlig opfølgning; opfordrer til, at de retshåndhævende myndigheders systematiske indsamling, analyse og anvendelse af efterretninger styrkes;

26.    er bekymret over, at Bosnien-Hercegovina fortsat fungerer som oprindelses-, transit- og destinationsland for handel med kvinder; glæder sig over vedtagelsen af en ny strategi og handlingsplan for 2013-2015 vedrørende menneskehandel; understreger, at det er nødvendigt at anlægge en bred, tværfaglig og offerorienteret tilgang til menneskehandel, og at identificeringen af ofrene bør forbedres;

27.    er bekymret over, at der kun er gjort begrænsede fremskridt inden for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, selv om der er indført lovbestemmelser herom; opfordrer til, at de relevante love og politikker gennemføres fuldt ud, herunder i forbindelse med valgloven inden næste parlamentsvalg i 2014, og at der træffes konkrete foranstaltninger til at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og i det politiske liv;

28.    opfordrer de kompetente myndigheder til aktivt at beskytte og fremme mindretallenes og de udsatte befolkningsgruppers rettigheder, gennemføre love og politikker til bekæmpelse af forskelsbehandling og til på statsniveau at udarbejde en strategi for bekæmpelse af forskelsbehandling; fastholder, at de politiske partier og civilsamfundet bør tage afstand fra forskelsbehandling og fremme et inklusivt og tolerant samfund; er bekymret over hadefulde udtalelser, trusler, chikane og forskelsbehandling, navnlig rettet mod LGBTI‑samfundet (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle);

29.    opfordrer til, at der gøres bestræbelser på at garantere og fremme mediepluralisme; er bekymret over det stigende politiske og økonomiske pres på medierne og truslerne mod journalister; understreger, at et gennemsigtigt og frit mediemiljø er afgørende for udøvelsen af ytringsfriheden; efterlyser foranstaltninger med henblik på at sikre journalisterne et sikkert arbejdsmiljø; opfordrer indtrængende myndighederne til i overensstemmelse med relevant lovgivning at sikre, at public service radio- og tv-selskaberne er politisk, institutionelt og økonomisk uafhængige, og til at fuldføre den digitale overgang; opfordrer til, at der gøres yderligere bestræbelser på at sikre, at der i lige høj grad bringes information på alle officielle sprog, og at der i public service radio- og tv-selskaberne sikres lige rettigheder for alle landets etniske befolkningsgrupper;

30.    tilskynder myndighederne til at bevilge tilstrækkelige midler til førskoleundervisning, levere serviceydelser til familier med børn med handicap og sætte ind over for vold mod børn;

31.    opfordrer indtrængende myndighederne på alle niveauer i hele Bosnien-Hercegovina til at gøre afgørende fremskridt med hensyn til en undervisningsreform med det sigte at højne uddannelsesstandarderne, fremme et inklusivt uddannelsessystem uden forskelsbehandling og gøre en ende på etnisk baseret adskillelse i uddannelsessektoren ("to skoler under samme tag"); opfordrer dem til at støtte efteruddannelse af lærere, således at disse kan tilegne sig nye færdigheder i, hvordan man kan fremme samværet mellem elever fra forskellige etniske grupper og vurdere langsigtede kapacitetsopbygningsprogrammer; tilskynder medierne i Bosnien-Hercegovina til at fremme integreret uddannelse; opfordrer indtrængende konferencen af undervisningsministre til at skabe mere sammenhængende retlige rammer for uddannelse i hele Bosnien-Hercegovina, herunder konvergens mellem læsepensum og standarder, som et nødvendigt skridt for at bringe de etniske samfund tættere sammen; beklager dybt, at der ikke var noget nationalt agentur i Bosnien-Hercegovina, der kunne deltage i EU's program for livslang læring; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at oprette et sådant agentur, som vil kunne give landet mulighed for at deltage i opfølgningen af Erasmus+;

32.    opfordrer myndighederne til at sikre lige adgang til undervisning for romabørn, at samarbejde med de relevante ngo'er for at tilskynde romafamilier til at støtte deres børns adgang til uddannelse og fremme en effektiv inklusion af romabørn i uddannelsessystemet, blandt andet gennem skolemodenhedsprogrammer;

33.    glæder sig over beslutningen fra føderationens pågældende ministerium om midlertidigt at påtage sig ansvaret for at finansiere kulturinstitutioner såsom nationalmuseet, nationalbiblioteket og det historiske museum, således at nogle af dem kan genåbne, og de alle kan fungere korrekt; opfordrer til, at der gøres bestræbelser på hurtigst muligt at finde en løsning på spørgsmålet om status for de syv nationale kulturinstitutioner, nemlig nationalmuseet, kunstgalleriet, det historiske museum, litteratur- og teatermuseet, filmarkivet, nationalbiblioteket og blindebiblioteket, således at de kan få en egentlig retlig og økonomisk status; opfordrer til en langsigtet løsning på finansieringen af disse institutioner;

34.    opfordrer til en styrkelse af samordningen på det lokale plan, øget dialog blandt donorerne, de relevante aktører og de lokale myndigheder og fokus på holdbare foranstaltninger for tilbagevendte statsborgere; opfordrer til, at der sørges for, at flygtninge og internt fordrevne kan vende tilbage til alle de berørte områder; opfordrer landet til at gøre noget ved det uløste humanitære problem med de 7 886 sager om personer, der er forsvundet under krigen, og til at forbedre arbejdsforholdene på instituttet for forsvundne personer;

35.    giver udtryk for sin respekt for de over 430 mænd, kvinder og børn, der blev dræbt under krigen, og hvis jordiske rester blev fundet i september 2013 i massegraven i Tomasica, nær Prijedor i Republika Srpska, og udtrykker sine kondolencer til deres familier; opfordrer til, at der foretages en fuldstændig og omfattende efterforskning af disse grusomheder; opfordrer alle dem, der har oplysninger om steder med uopdagede massegrave, til at underrette myndighederne på samme måde, som det blev gjort i forbindelse med massegraven i Tomasica;

Samfundsøkonomiske spørgsmål

36.    opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at styrke samordningen af landets økonomiske politik for at skabe mulighed for økonomisk vækst, til at iværksætte yderligere strukturreformer, opretholde den finanspolitiske disciplin og forbedre resultatet på indtægtssiden; opfordrer dem endvidere til at forbedre sammensætningen og effektiviteten af de offentlige udgifter samt i den store ineffektive offentlige sektor med dens mange overlappende kompetencer og til at sikre stabilitet i den finansielle sektor ved at styrke de retlige og lovgivningsmæssige rammer; er bekymret over den ringe håndhævelse af lovgivningen og foranstaltningerne til bekæmpelse af korruption, hvilket hæmmer erhvervsklimaet, virker afskrækkende på udenlandske investeringer og bidrager til en stor uformel sektor; gentager, at det er nødvendigt at oprette et fælles økonomisk område og genoptage og fremskynde privatiseringsprocessen, der er gået i stå, således at den finanspolitiske situation kan forbedres og konkurrencen øges; opfordrer indtrængende myndighederne til at styrke miljøbeskyttelsen i overensstemmelse med EU's standarder;

37.    er bekymret over landets ineffektive sociale beskyttelsesordninger på trods af det høje niveau af offentlige udgifter; understreger, at det er nødvendigt at harmonisere og reformere de fragmenterede sociale beskyttelsessystemer for at yde lige behandling til alle borgere, herunder personer med handicap; opfordrer indtrængende regeringerne til ved hjælp af konkrete økonomiske foranstaltninger at forbedre erhvervsklimaet og gennemføre arbejdsmarkedsreformer for at tackle den meget høje ledighed, som undergraver den makroøkonomiske stabilitet; opfordrer til, at der træffes yderligere foranstaltninger til at gøre det lettere for landets mange unge ledige at komme ud på arbejdsmarkedet;

Regionalt samarbejde

38.    udtrykker sin anerkendelse af Bosnien-Hercegovinas konstruktive rolle i det regionale samarbejde og opfordrer landet til at fortsætte sine bestræbelser på at løse de udestående grænse- og ejendomsspørgsmål med nabolandene; tilskynder til, at forbindelserne med andre lande, der er involveret i den europæiske integrationsproces, udbygges;

39.    glæder sig meget over, at Bosnien-Hercegovina og Serbien har forpligtet sig til at forbedre de bilaterale forbindelser, herunder over undertegnelsen af udleverings- og tilbagetagelsesaftaler samt af protokollen om samarbejde om retsforfølgning af gerningsmænd bag krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab; glæder sig over de bilaterale grænseaftaler med Kroatien; opfordrer Bosnien-Hercegovina til at øge samarbejdet med Kommissionen vedrørende tilpasningen af interimsaftalen/stabiliserings- og associeringsaftalen, specielt hvad angår grænseoverskridende handel, for at sikre, at de traditionelle handelsstrømme mellem EU-medlemsstaterne og partnerne i den centraleuropæiske frihandelsaftale kan opretholdes; opfordrer indtrængende til at sørge for, at rejsedokumenter fra statsborgere fra Kosovo accepteres, således at disse kan rejse ind i landet;

40.    bekræfter på ny sin støtte til visumliberaliseringsordningen for landene på Vestbalkan som en vigtig søjle i deres europæiske integrationsproces; opfordrer EU's medlemsstater til at afkorte asylprocedurerne for borgere i landene på Vestbalkan, der nyder fritagelse fra visumpligt ved indrejse i Schengenområdet, som et effektivt middel til at nedbringe antallet af ubegrundede asylansøgninger, samtidig med at de fortsat giver ansøgerne ret til at begrunde deres ansøgning i et fuldt interview; glæder sig endvidere over den nye tyske koalitionsregerings hensigt – som udtrykt i landets koalitionsaftale i forbindelse med den nationale asyllovgivning – om at erklære Bosnien-Hercegovina et "sikkert oprindelsesland" for at muliggøre hurtigere procedurer for behandlingen af disse ansøgninger;

°

°       °

41.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, præsidenten for Bosnien-Hercegovina, Bosnien-Hercegovinas ministerråd, Bosnien-Hercegovinas parlamentariske forsamling og regeringerne og parlamenterne i Føderationen Bosnien-Hercegovina og Republikken Srpska.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0225.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0453.

Seneste opdatering: 3. februar 2014Juridisk meddelelse