Procedūra : 2013/2884(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0074/2014

Iesniegtie teksti :

B7-0074/2014

Debates :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Balsojumi :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0102

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 174kWORD 99k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojumu (2013/2884(RSP))


Doris Pack Ārlietu komitejas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojumu (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2008. gada 16. jūnijā parakstīto Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, ko ratificējušas visas ES dalībvalstis un Bosnija un Hercegovina,

–       ņemot vērā Eiropadomes 2003. gada 19. un 20. jūnija secinājumus par Rietumbalkāniem un to pielikumu „Saloniku darba kārtība Rietumbalkānu valstīm: ceļā uz Eiropas integrāciju”,

–       ņemot vērā Padomes 2012. gada 11. decembra un 2013. gada 21. oktobra secinājumus par Bosniju un Hercegovinu,

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 16. oktobra paziņojumu „Paplašināšanās stratēģija un galvenie uzdevumi 2013.-2014. gadā” (COM(2013)0700) un Komisijas dienestu darba dokumentu SWD(2013)0415 „Bosnijas un Hercegovinas 2013. gada progresa ziņojums”,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, jo īpaši 2013. gada 23. maija rezolūciju par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu(1) un 2012. gada 22. novembra rezolūciju par paplašināšanos — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses(2),

–       ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.     tā kā ES joprojām stingri iestājas par suverēnu un vienotu Bosniju un Hercegovinu, kurai ir izredzes dalībai ES;

B.     tā kā sarežģītā un nepietiekamā institucionālā struktūra, kas izriet no Deitonas miera līguma 4. pielikuma, kopā ar Bosnijas un Hercegovinas politisko vadītāju bezdarbību un nespēju vienoties par kompromisiem joprojām negatīvi ietekmēja valsts spēju tuvināties ES un uzlabot iedzīvotāju dzīvi; tā kā ir steidzami nepieciešama konstitucionālā reforma, kuras mērķis būtu funkcionējoša un integrējoša, demokrātiska valsts,

C.     tā kā iespēja pievienoties ES Bosnijai un Hercegovinai ir piedāvāta kā vienotai valstij; tā kā Komisijai būtu Bosnijas un Hercegovinas integrācija ES jānosaka par absolūtu prioritāti un jāvelta tai tāda pati enerģija un neatlaidība, kāda ieguldīta pašreizējā dialogā starp Belgradu un Prištinu;

D.     tā kā ir nepieciešama jauna dinamika un cieņa pret iedzīvotājiem un starptautiskajām saistībām, lai novērstu atkārtotu strupceļu pirms 2014. gada oktobrī paredzētajām parlamenta vēlēšanām;

E.     tā kā plaši izplatītā korupcija, ļoti augstais bezdarba līmenis un Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju nākotnes izredžu trūkums joprojām būtiski kavē valsts sociālekonomisko un politisko attīstību;

F.     tā kā sadarbība ar citām šā reģiona valstīm labu kaimiņattiecību gaisotnē ir priekšnoteikums miermīlīgai līdzāspastāvēšanai un samierināšanās panākšanai Bosnijā un Hercegovinā un Dienvidaustrumeiropas reģionā,

Vispārēji apsvērumi

1.      pauž dziļas bažas par to, ka šīs valsts triju etnisko kopienu politiskie vadītāji joprojām neatspoguļo kopīgu redzējumu; mudina politiskās grupas visos valsts varas līmeņos palielināt sadarbību un dialogu pastāvošo strīdu pārvarēšanai, lai panāktu progresu reformās un uzlabotu Bosnijas un Hercegovinas pilsoņu dzīvi; aicina pilsonisko sabiedrību vairāk iesaistīties centienos reformēt valsti;

2.      atzinīgi vērtē vienošanos par sešiem punktiem, kuru panāca Briselē 2013. gada 1. oktobrī, bet pauž nožēlu par centralizēto spēku radītajiem traucējumiem tās īstenošanā; uzsver, ka ir svarīgi ievērot federālisma un likumīgas pārstāvības principus, lai nodrošinātu Bosnijas un Hercegovinas ceļu uz ES;

3.      aicina attālināties no nacionālistu un etnocentristu retorikas, kuru pauž triju vēsturisko tautu vadītāji Bosnijā un Hercegovinā; nosoda jebkādas segregācijas un diskriminācijas izpausmes valstī reliģijas vai etniskās izcelsmes dēļ;

4.      mudina politiskos vadītājus galveno uzmanību pievērst tam, lai tiktu īstenots ceļvedis, kas ir daļa no augsta līmeņa dialoga, un tādējādi tiktu izpildītas prasības, kas ļautu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam stāties spēkā;

5.      mudina valdības un kompetentās iestādes nostiprināt savu iestāžu lietderību un funkcionalitāti, kā arī izveidot efektīvu ES koordinēšanas mehānismu, lai nodrošinātu ES acquis saskaņotu transponēšanu un piemērošanu visā valstī tās iedzīvotāju vispārējās labklājības labā; šajā saistībā aicina tās nodrošinās, ka tās var paust vienotu nostāju valsts līmenī; uzsver, ka bez šāda mehānisma ES pievienošanās mehānisms joprojām atradīsies strupceļā; aicina visas politiskās partijas strādāt pie tā, lai uzlabotu politisko dialogu un bagātinātu politisko kultūru;

6.      atgādina Komisijai, ka ES paplašināšanās ir vairāk nekā ES acquis pārņemšana un tās pamatā jābūt patiesai un visaptverošai apņēmībai pieņemt Eiropas vērtības; aicina, lai ES turpinātu sadarboties ar Bosnijas un Hercegovinas vadītājiem un pārdomātu ES pieeju Bosnijai un Hercegovinai, ņemot vērā to, ka ir apstājies progress virzībā uz ES kandidātvalsts statusu salīdzinājumā ar citu šā reģiona valstu progresu; mudina starptautisko sabiedrību, Eiropadomi un jo īpaši dalībvalstis pastiprināt centienus veicināt vienprātības panākšanu Bosnijas un Hercegovinas vadītāju starpā par to, lai virzītu konstitucionālo reformu un ar ES saistītas reformas; aicina, lai pēc nākamās Komisijas iecelšanas, kas notiks 2014. gadā, jaunais priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis un paplašināšanās komisārs piešķirtu Bosnijas un Hercegovinas jautājumam centrālo prioritāti;

7.      aicina Komisiju pastiprināt centienus, lai veicinātu vienošanos par sprieduma izpildi Sejdić-Finci lietā, garantējot vienlīdzīgas tiesības visām vēsturiskajām tautām un iedzīvotājiem, un palīdzēt īstenot ES darba kārtības mērķus, tostarp funkcionālas labas pārvaldības sistēmas izveidi, demokrātijas attīstību, ekonomisko labklājību un cilvēktiesību ievērošanu;

8.      aicina ES valstu un valdību vadītājus un ārlietu ministrus pastiprināt personisko ieguldījumu saistībā ar šo valsti;

9.      aicina pārvaldes iestādes sasniegt vēl neīstenotos mērķus un nosacījumus, lai varētu slēgt Augstā pārstāvja biroju nolūkā nodrošināt plašāku vietējo līdzdalību un atbildību; uzsver, ka Augstā pārstāvja biroja likvidēšanu var apsvērt tikai tad, kad ir izpildīti visi nosacījumi;

10.    pauž dziļas bažas par to, ka politisko vadītāju četrus gadus ilgušo nesaskaņu dēļ Eiropas Padome sākotnēji apsvēra iespēju apturēt minētās valsts dalību šajā organizācijā, ja līdz vēlēšanām netiek panākts būtisks progress Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma īstenošanā; uzsver, ka 2014. gada vēlēšanu likumība tiks apšaubīta, ja netiks īstenots Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums;

11.    atkārtoti norāda, ka konstitucionāla reforma joprojām ir veids, kā pārveidot Bosniju un Hercegovinu par efektīvu un pilnībā funkcionējošu valsti; mudina Federāciju šajā saistībā lemt par konkrētiem ierosinājumiem, tostarp atsevišķu kantonu apvienošanu un kompetenču pārdali, lai vienkāršotu tās sarežģīto iestāžu struktūru, nodrošināt līdzsvarotāku visu vēsturisko tautu un pilsoņu pārstāvību, likvidēt etnisko diskrimināciju un panākt, ka valsts kļūst funkcionālāka un ar mazākiem izdevumiem, un ar labāku pārskatatbildību tās pilsoņu priekšā; aicina visas politiskās partijas šajā procesā piedalīties konstruktīvi un atklāti un izmantot padomus un norādījumus, ko šajā procesā var sniegt Venēcijas komisija; atzinīgi vērtē un atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju centienus ietekmēt konstitucionālo reformu procesu;

12.    atzinīgi vērtē to, ka pirmajā pēc 1991. gada notikušajā tautas un mājokļu skaitīšanā skaitīšanas fāze ir noritējusi gludi un ir pabeigta; aicina atbildīgās pārvaldes iestādes saglabāt skaitīšanu kā statistikas uzdevumu un nodrošināt, ka tā atbilst starptautiskajiem standartiem; mudina visas kompetentās iestādes nepadarīt skaitīšanu par politisku darbību, jo tās mērķis ir sniegt objektīvus sociālekonomiskos datus;

13.    pauž nopietnas bažas par to, ka strīdi par pilnvaru sadalījumu traucē saņemt ES finansiālo palīdzību; pauž nožēlu, taču pilnībā atbalsta Komisijas lēmumu atcelt projektus, ko īsteno Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta –I (IPA-I) ietvaros; pauž bažas par to, ka bezdarbība var ietekmēt miljoniem eiro piešķiršanu no ES līdzekļiem politiskajai un sociālekonomiskajai attīstībai IPA-II ietvaros;

Politiskie kritēriji

14.    pauž bažas par to, ka politiskā nostāja joprojām kavē darbu likumdošanas jomā; aicina nodrošināt politisko vadītāju lielāku politisko pārskatatbildību Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju priekšā;

15.    aicina visas Bosnijas un Hercegovinas Parlamentārajā asamblejā pārstāvētās politiskās partijas steidzami pieņemt vajadzīgos grozījumus Vēlēšanu likumā, lai nodrošinātu iespēju 2014. gada oktobrī rīkot vispārējas vēlēšanas; atkārtoti norāda, ka Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālās tiesas lēmumi ir galīgi un saistoši un tādēļ tie ir jāīsteno;

16.    pauž nopietnas bažas par neefektīvo tiesu sistēmu un par to, ka palielinās nespēja izpildīt tiesas spriedumus; mudina novērst politiskus uzbrukumus tiesu iestādēm un novērst atbildības par budžetu sadrumstalotību tiesu iestāžu sistēmā;

17.    atzinīgi vērtē strukturēto dialogu par tiesiskumu, kas ir devis konkrētus rezultātus, proti, ir īstenoti vairāki ieteikumi; atzinīgi vērtē panākumus neizskatīto lietu apjoma samazināšanā; saskaņā ar strukturētā dialoga ieteikumiem atkārtoti aicina veikt tiesu sistēmas strukturālās un institucionālās reformas, cita starpā pievēršoties jautājumiem, kas saistīti ar Bosnijā un Hercegovinā pastāvošo četru atšķirīgo tiesību sistēmu saskaņošanu, tostarp valsts līmeņa augstākās tiesas izveidošanu, kā izklāstīts ieteikumos, kas iekļauti Venēcijas komisijas attiecīgajā atzinumā;

18.    pauž gandarījumu par to, ka ir samazināts arī neizskatīto kara noziegumu lietu skaits un ka ir uzlabojusies saukšana pie atbildības ar seksuālo vardarbību saistītajās kara noziegumu lietās; atzinīgi vērtē 13 jaunu prokuroru iecelšanu Valsts prokuratūrā, kuri galvenokārt nodarbosies ar kara noziegumu iztiesāšanu; aicina pastiprināt centienus attiecībā uz šo noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu, tostarp nodrošināt pienācīgu liecinieku aizsardzības līmeni, pieņemt valsts līmeņa programmu cietušo statusa uzlabošanai, iekļaujot personas, kas pārdzīvojušas ar dzimumu saistītu vardarbību un kara noziegumus — spīdzināšanas, un palielināt attiecīgos resursus visos līmeņos;

19.    ņem vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Maktouf un Damjanović lietā pret Bosniju un Hercegovinu un tā ietekmi, kas izraisīja jurisprudences izmaiņas saistībā ar citām apelācijas sūdzībām, kuras vēl nav izskatītas Bosnijas un Hercegovinas Konstitucionālajā tiesā, tostarp apsūdzībām genocīda īstenošanā, proti, šajā saistībā tika atbrīvoti 10 apsūdzētie, kam bija piespriests ilgstošs cietumsods; atgādina, ka tiesāšana par kara noziegumiem ir būtiski svarīga upuriem un viņu ģimenēm un ka tāpēc pirms šādām atbrīvošanām būtu jāsniedz pienācīgs pamatojums; uzsver, ka ir svarīgi, lai vietējās iestādes veiktu visus vajadzīgos pasākumus, lai, kad vien nepieciešams, nodrošinātu to iepriekš sodīto personu ieslodzījuma turpināšanu, kuri gaida, ka viņu lieta tiks no jauna pārskatīta, ar nosacījumu, ka viņu turēšana apcietinājumā ir savienojama ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem vai citiem drošības pasākumiem;

20.    pauž bažas par valsts pārvaldes finansiālo ilgtspējīgu, tās sadrumstalotību un politizāciju, kā arī politiskās gribas trūkumu tās reformai; atzinīgi vērtē dažus uzlabojumus administratīvo iestāžu koordinēšanā saistībā ar tiesību aktu saskaņošanu ar ES standartiem, tomēr joprojām ir nobažījies par pilnvaru sadalījuma un piešķiršanas sarežģītības iespējamo ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu; pauž bažas par to, ka nav pietiekami izstrādātas fitosanitārās testēšanas iekārtas, kas vajadzīgas lauksaimniecības produktu eksportēšanai uz ES; mudina valdību atbalstīt valsts līmeņa Lauksaimniecības ministrijas izveidi;

21.    atzinīgi vērtē aizvien labāko sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, taču prasa valsts līmenī izveidot institucionālus mehānismus valsts iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbībai un pēc iespējas drīz sākt to izmantošanu administratīvo vienību un kantonu līmenī; aicina arī regulāri un strukturēti uzlabot pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos ES pievienošanās procesā; mudina palielināt sadarbību un sinerģiju NVO starpā;

22.    uzsver, ka Bosnija un Hercegovina ir ratificējusi Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) galvenās darba tiesību konvencijas; pauž nožēlu par to, ka darba un arodbiedrību tiesības joprojām ir ierobežotas, un aicina valdību garantēt šīs tiesības;

23.    pauž bažas par korupcijas izplatību visos sabiedriskās dzīves līmeņos un sarežģītajām saitēm starp politikas dalībniekiem, uzņēmumiem un plašsaziņas līdzekļiem; prasa paātrināt pretkorupcijas stratēģijas īstenošanu un veikt pasākumus, lai uzlabotu korupcijas lietu efektīvu izmeklēšanu, iztiesāšanu un sodīšanu;

24.    atzinīgi vērtē Federācijas valdības vienprātīgo lēmumu parlamenta procedūrā ietvert tiesību aktu kopumu cīņai pret korupciju un organizēto noziedzību; pauž nožēlu, ka tiesību aktu kopums neieguva vairākuma atbalstu Federācijas parlamentā; uzsver, ka cīņai pret korupciju jākļūst par absolūtu prioritāti, un aicina veikt integrējošu konsultāciju procesu ar visām attiecīgajā ieinteresētajām pusēm un iestādēm, lai atjauninātu tiesību akta priekšlikumu; šajā saistībā atzinīgi vērtē ES delegācijas Bosnijā un Hercegovinā tehnisko atbalstu;

25.    pauž bažas par to, ka organizētā noziedzība, korupcija, nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšana, cilvēku tirdzniecība, narkotiku nelikumīga tirdzniecība un preču kontrabanda turpina pastāvēt, jo nav efektīvu institūciju; atzinīgi vērtē sadarbību ar kaimiņvalstīm; aicina veikt strukturālus uzlabojumus sadarbībā starp robežsardzi, policiju un kriminālvajāšanas orgāniem un garantēt efektīvāku juridisko kontroli; prasa tiesībaizsardzības iestādēm stiprināt operatīvās informācijas sistemātisku vākšanu, analīzi un izmantošanu;

26.    pauž nožēlu par to, ka Bosnija un Hercegovina joprojām ir izcelsmes, tranzīta un galamērķa valsts sieviešu tirdzniecībā; atzinīgi vērtē jaunas stratēģijas un rīcības plāna pieņemšanu 2013.–2015. gadam attiecībā uz cilvēku tirdzniecību; uzsver, ka ir jāievieš vispusīga, daudzdisciplināra un uz upuru aspektu vērsta pieeja nelikumīgajai tirdzniecībai un ka ir jāuzlabo upuru identificēšana;

27.    pauž bažas par to, ka ir panākts vien neliels progress saistībā ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību, lai gan ir ieviesti juridiskie noteikumi; aicina pilnībā īstenot attiecīgos likumus un politikas jomas, tostarp saistībā ar vēlēšanu likumu pirms jaunajām vispārējām vēlēšanām 2014. gadā, un veikt konkrētus pasākumus, lai palielinātu sieviešu piedalīšanos darbaspēkā un politiskajā dzīvē;

28.    aicina kompetentās iestādes aktīvi aizsargāt un veicināt minoritāšu un mazāk aizsargāto grupu tiesības, īstenot pretdiskriminācijas tiesību aktus un politiku un izstrādāt valsts mēroga pretdiskriminācijas stratēģiju; uzstāj, lai politiskās partijas un pilsoniskā sabiedrība distancētos no diskriminācijas un veicinātu integrējošu un iecietīgu sabiedrību; pauž bažas par naida runām, draudiem, vajāšanu un diskrimināciju, jo īpaši attiecībā pret lesbiešu, homoseksuāļu, biseksuāļu, transpersonu starpdzimumu personu (LGBTI) kopienu;

29.    aicina veltīt pūles tam, lai garantētu un veicinātu plašsaziņas līdzekļu plurālismu; pauž bažas par aizvien lielāko politisko un finansiālo spiedienu uz plašsaziņas līdzekļiem, kā arī par žurnālistiem adresētajiem draudiem; uzsver, ka pārredzama un brīva plašsaziņas līdzekļu vide ir ļoti svarīga, lai īstenotu vārda brīvību; aicina īstenot darbības, lai žurnālistiem nodrošinātu drošu darba vidi; mudina iestādes nodrošināt sabiedrisko raidorganizāciju politisko, institucionālo un finansiālo neatkarību saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un pabeigt digitālo pāreju; aicina turpināt centienus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi informācijai visās oficiālajās valodās un garantētu sabiedriskajā apraidē vienlīdzīgas tiesības visām vēsturiskajām tautām;

30.    aicina iestādes piešķirt pietiekamus resursus pirmsskolas izglītībai, nodrošināt pakalpojumus ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, un cīnīties pret vardarbību pret bērniem;

31.    aicina visa līmeņa iestādes visā Bosnijā un Hercegovinā apņēmīgi virzīt izglītības reformu, lai uzlabotu izglītības standartus, veicināt integrējošu un nediskriminējošu izglītības sistēmu un izbeigt etnisko segregāciju izglītības jomā (divas skolas zem viena jumta); aicina tās atbalstīt skolotāju apmācīšanu, lai sniegtu viņiem papildu prasmes par to, kā veicināt etniskos kontaktus skolēnu starpā, un sniegt palīdzību attiecībā uz ilgtermiņa veiktspējas veidošanas programmām; mudina Bosnijas un Hercegovinas plašsaziņas līdzekļus veicināt integrētu izglītību; mudina Izglītības ministru konferenci radīt saskaņotāku tiesisko regulējumu izglītības jomā visā Bosnijā un Hercegovinā, tostarp mācību plānu un standartu konverģences uzlabošanu kā nepieciešamu pasākumu, lai vēl vairāk tuvinātu etniskās kopienas; pauž nožēlu, ka Bosnijā un Hercegovinā nebija nacionālās aģentūras, kas piedalītos kādā no ES Mūžizglītības programmas daļām; mudina kompetentās iestādes izveidot šādu aģentūru, kas ļautu valstij piedalīties turpinājuma programmā „Erasmus+”;

32.    aicina pārvaldes iestādes nodrošināt romu bērnu vienlīdzīgu piekļuvi izglītības pakalpojumiem, sadarboties ar attiecīgajām NVO, lai mudinātu romu ģimenes atbalstīt savu bērnu piekļuvi izglītībai, un veicināt romu bērnu efektīvu iekļaušanu izglītības procesā, cita starpā, ar gatavības skolai programmām;

33.    atzinīgi vērtē attiecīgās Federācijas ministrijas lēmumu uz laiku uzņemties atbildību par kultūras iestāžu finansēšanu (piemēram, Nacionālais muzejs, Nacionālā bibliotēka un Vēstures muzejs) un ļaut dažas no tām no jauna atvērt, un tām visām pienācīgi darboties; aicina steidzami risināt septiņu valsts kultūras iestāžu, proti, Valsts muzeja, Mākslas galerijas, Vēstures muzeja, Literatūras un teātra muzeja, Filmu arhīva, Valsts bibliotēkas un Neredzīgo cilvēku bibliotēkas, statusu, lai tām būtu pienācīgs juridiskais un finansiālais statuss; aicina rast ilgtermiņa risinājumu šo iestāžu finansēšanai;

34.    prasa stiprināt koordināciju vietējā līmenī, attīstīt dialogu starp līdzekļu devējiem, ieinteresētajām personām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī koncentrēties uz ilgtspējīgiem pasākumiem personām, kuras atgriežas valstī; aicina censties nodrošināt bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu atgriešanos visās skartajās teritorijās; aicina valsti pievērsties neatrisinātajai humanitārajai problēmai, proti, tam, ka joprojām 7886 personas kara laikā ir pazudušas bez vēsts, un uzlabot Bezvēsts pazudušo personu institūta darba apstākļus;

35.    izsaka cieņas apliecinājumu tiem vairāk nekā 430 vīriešiem, sievietēm un bērniem, kas tika nogalināti kara laikā un kuru mirstīgās atliekas tika uzietas 2013. gada septembrī Tomašicas masu kapā Prijedor apkārtnē Serbu Republikā, un izsaka līdzjūtību viņu ģimenēm; aicina veikt pilnu un visaptverošu izmeklēšanu par vardarbības aktiem; aicina visus, kam ir zināma informācija par neatklātiem masu kapiem, informēt pārvaldes iestādes tāpat, kā tas bija Tomašicas kapa gadījumā;

Sociālekonomiskie jautājumi

36.    mudina kompetentās iestādes nostiprināt vietējās ekonomikas politikas koordinēšanu, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, sākt īstenot vēl citas strukturālās reformas, saglabāt fiskālo disciplīnu un uzlabot ieņēmumu rezultativitāti; turklāt mudina tās uzlabot publisko izdevumu un lielā neefektīvā valsts sektora, kurā pārklājas kompetenču jomas, struktūru un efektivitāti un nodrošināt finanšu nozares stabilitāti, nostiprinot likumdošanu un tiesisko regulējumu; pauž bažas par tiesībaizsardzības un pretkorupcijas pasākumu vājo piemērošanu, kas traucē uzņēmējdarbības videi, attur no ārvalstu ieguldījumiem un veicina liela neformālā sektora esamību; atkārtoti norāda, ka ir jāveido vienota ekonomiskā zona un ir jāatsāk un jāpasteidzina privatizācijas process (kurš ir apstājies), lai uzlabotu fiskālo situāciju un palielinātu konkurenci; mudina iestādes uzlabot vides aizsardzību atbilstoši ES standartiem;

37.    pauž bažas par valsts neefektīvajiem sociālās aizsardzības pasākumiem, neraugoties uz publisko izdevumu ievērojamo apjomu; uzsver nepieciešamību saskaņot un reformēt sadrumstalotās sociālās aizsardzības sistēmas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem, arī personām ar invaliditāti; mudina valdību uzlabot uzņēmējdarbības vidi un īstenot darba tirgus reformu, lai ar konkrētiem ekonomikas pasākumiem risinātu problēmu attiecībā uz ļoti augsto bezdarba līmeni, kas grauj makroekonomisko stabilitāti; prasa veikt turpmākus pasākumus, lai atvieglotu daudzo gados jauno bezdarbnieku šajā valstī iekļaušanos darba tirgū;

Reģionālā sadarbība

38.    pauž atzinību par Bosnijas un Hercegovinas konstruktīvo lomu reģionālajā sadarbībā un aicina šo valsti turpināt strādāt, lai atrisinātu pastāvošās robežu un īpašumu problēmas ar tās kaimiņvalstīm; mudina arī turpmāk attīstīt attiecības ar citām valstīm, kas iesaistītas Eiropas integrācijas procesā;

39.    atzinīgi vērtē Bosnijas un Hercegovinas un Serbijas apņemšanos uzlabot divpusējās attiecības, tostarp izdošanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumu parakstīšanu, kā arī protokola parakstīšanu par sadarbību to personu tiesāšanā, kas vainojamas kara noziegumos, noziegumos pret cilvēci un genocīdā; atzinīgi vērtē divpusējos robežlīgumus ar Horvātiju; aicina Bosniju un Hercegovinu turpināt sadarboties ar Komisiju saistībā ar pagaidu nolīguma/stabilizācijas un asociācijas nolīguma pielāgošanu, it sevišķi attiecībā uz pārrobežu tirdzniecību, lai nodrošinātu tradicionālo tirdzniecības plūsmu turpināšanos starp ES dalībvalstīm un Centrāleiropas brīvās tirdzniecības nolīguma partneriem; mudina Bosniju un Hercegovinu atzīt Kosovas pilsoņu ceļošanas dokumentus, lai viņi varētu iebraukt valstī;

40.    atkārtoti pauž savu atbalstu vīzu atcelšanas režīmam Rietumbalkānu valstīm, jo tas ir svarīgs pīlārs to Eiropas integrācijas procesā; aicina ES dalībvalstis saīsināt patvēruma procedūras Rietumbalkānu valstu pilsoņiem, kam piemēro bezvīzu režīmu ceļošanai Šengenas zonā, jo tas būtu efektīvs līdzeklis, lai samazinātu nepamatotu patvēruma pieteikumu skaitu, vienlaikus joprojām nodrošinot pieteikumu iesniedzējiem tiesības iepazīstināt ar savu gadījumu pilnā intervijā; turklāt atzinīgi vērtē jaunās koalīcijas valdības Vācijā nolūku, ko tā paudusi, sagatavojot koalīcijas vienošanos saistībā ar valsts patvēruma tiesību aktiem, atzīt Bosniju un Hercegovinu par „drošu izcelsmes valsti”, lai būtu iespējamas ātrākas procedūras šo pieteikumu izskatīšanai;

°

°       °

41.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju augstajai pārstāvei un Savienības priekšsēdētāja vietniecei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, Bosnijas un Hercegovinas prezidentam, Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomei, Bosnijas un Hercegovinas Parlamentārajai asamblejai un Bosnijas un Hercegovinas Federācijas un Serbu Republikas valdībām un parlamentiem.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0225.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0453.

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 3. februāraJuridisks paziņojums