Procedura : 2013/2884(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0074/2014

Teksty złożone :

B7-0074/2014

Debaty :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Głosowanie :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0102

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 172kWORD 103k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

złożonej w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. (2013/2884(RSP))


Doris Pack w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r. (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną (BiH) z drugiej strony, podpisany dnia 16 czerwca 2008 r. i ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie UE oraz Bośnię i Hercegowinę,

–       uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej przyjęte w dniach 19-20 czerwca 2003 r. w sprawie Bałkanów Zachodnich i załącznik do nich zatytułowany „Agenda z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”,

–       uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Bośni i Hercegowiny z dni 11 grudnia 2012 r. oraz 21 października 2013 r.,

–       uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 października 2013 r. zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w latach 2013–2014” (COM(2013)0700) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji z dnia 16 października 2013 r. zatytułowany „Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2013 r.” (SWD(2013)0415),

–       uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r.(1), a także rezolucję z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie rozszerzenia: strategie polityczne, kryteria i strategiczne interesy UE(2),

–       uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE nadal zdecydowanie zależy na suwerennej i zjednoczonej Bośni i Hercegowinie oraz na perspektywie członkostwa tego kraju w Unii;

B.     mając na uwadze, że złożona i nieskuteczna architektura instytucjonalna wynikająca z zapisów aneksu nr 4 do porozumienia z Dayton, a także brak działania przywódców politycznych BiH oraz ich niezdolność do osiągania kompromisów wciąż mają negatywny wpływ na możliwości tego kraju do czynienia postępów na drodze ku UE i do poprawy jakości życia obywateli; mając na uwadze pilną potrzebę przeprowadzenia reformy konstytucyjnej, która pozwoli na utworzenie dobrze funkcjonującego i pluralistycznego państwa demokratycznego;

C.     mając na uwadze, że perspektywa członkostwa w UE została przedstawiona Bośni i Hercegowinie będącej jednym krajem; mając na uwadze, że Komisja powinna nadać najwyższy priorytet kwestii integracji BiH z UE i angażować się w realizację tego celu z taką samą energią i wytrwałością, jak w przypadku trwającego dialogu pomiędzy Belgradem i Prisztiną;

D.     mając na uwadze, że nowa dynamika i wywiązywanie się z zobowiązań względem obywateli i z zobowiązań międzynarodowych są konieczne do zapobiegania ponownemu impasowi w przygotowaniach do wyborów parlamentarnych w październiku 2014 r.;

E.     mając na uwadze, że powszechna korupcja, bardzo wysoka stopa bezrobocia oraz brak perspektyw na przyszłość dla obywateli BiH nadal poważnie hamują społeczno-gospodarczy i polityczny rozwój kraju;

F.     mając na uwadze, że współpraca z innymi krajami regionu w duchu relacji dobrosąsiedzkich stanowi warunek niezbędny do pokojowego współistnienia i pojednania w Bośni i Hercegowinie oraz w innych krajach Południowo-Wschodniej Europy;

Uwagi ogólne

1.      jest głęboko zaniepokojony nieustannym brakiem wspólnej wizji wśród przywódców politycznych trzech społeczności etnicznych kraju; wzywa ugrupowania polityczne na wszystkich szczeblach władzy w kraju, by zacieśniły współpracę i pogłębiły dialog w celu przezwyciężenia toczących się sporów, z myślą o osiągnięciu postępów na drodze reform oraz poprawie warunków życia obywateli BiH; wzywa do większego udziału społeczeństwa obywatelskiego w wysiłkach na rzecz zreformowania kraju;

2.      z zadowoleniem przyjmuje sześciopunktowe porozumienie zawarte w Brukseli w dniu 1 października 2013 r., jednocześnie ubolewając nad tym, że siły centralistyczne utrudniają jego wdrożenie; podkreśla, że należy przestrzegać zasad federalizmu i prawowitego przedstawicielstwa, aby zagwarantować, że BiH nie zejdzie z obranego kursu;

3.      wzywa do odejścia od nacjonalistycznej i etnocentrycznej retoryki charakteryzującej przywódców trzech konstytutywnych narodów w BiH; potępia wszelkie formy segregacji i dyskryminacji na tle wyznaniowym lub etnicznym obserwowane w kraju;

4.      apeluje do przywódców politycznych o skupienie się na wdrażaniu planu działań w ramach dialogu na wysokim szczeblu, umożliwiając tym samym spełnienie wymogów warunkujących wejście w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu;

5.      nalega, aby rządy i odpowiednie władze zwiększyły skuteczność i zdolność do działania swoich instytucji oraz ustanowiły skuteczny unijny mechanizm koordynacji, tak aby zapewnić harmonijną transpozycję i wdrożenie dorobku UE w całym kraju z myślą o powszechnym dobrobycie jego obywateli; w związku z tym wzywa je do zadbania o to, by prezentowały jednolite stanowisko na poziomie kraju; podkreśla, że bez takiego mechanizmu proces przystąpienia do UE będzie nadal tkwił w martwym punkcie; wzywa wszystkie partie polityczne do działania na rzecz podniesienia poziomu dialogu politycznego i kultury politycznej;

6.      przypomina Komisji, że rozszerzenie UE to coś więcej niż samo przyjęcie dorobku prawnego UE, jego podstawą musi być bowiem prawdziwe i całkowite przywiązanie do wartości europejskich; wzywa UE do trwałego zaangażowania we współpracę z przywódcami BiH oraz do zmiany podejścia wobec BiH, zważywszy na impas w dążeniu do uzyskania statusu kraju kandydującego do UE w porównaniu z postępami, jaki poczyniły inne kraje tego regionu; wzywa społeczność międzynarodową, Radę Europejską oraz w szczególności państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia konsensusu przez przywódców politycznych BiH, z myślą o przyspieszeniu reformy konstytucyjnej i reform związanych z UE; wzywa kolejnego wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela oraz komisarza ds. rozszerzenia, aby kwestia BiH stała się głównym priorytetem po wyznaczeniu nowego składu Komisji w 2014 r.;

7.      zwraca się do Komisji o zintensyfikowanie starań na rzecz zawarcia porozumienia dotyczącego wykonania orzeczenia w sprawie Sejdić i Finci gwarantującego równe prawa dla wszystkich konstytutywnych narodów i obywateli oraz o przyczynienie się do realizacji celów agendy UE obejmującej funkcjonalny system dobrych rządów, rozwój demokratyczny i dobrobyt gospodarczy oraz poszanowanie praw człowieka;

8.      zwraca się do szefów państw i rządów UE oraz do ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE o większe osobiste zaangażowanie w sprawy tego kraju;

9.      wzywa władze do realizacji zaległych celów i spełnienia warunków pozwalających na likwidację Biura Wysokiego Przedstawiciela, aby umożliwić większe zaangażowanie i większą odpowiedzialność podmiotów lokalnych; podkreśla, że rozwiązanie Biura Wysokiego Przedstawiciela można rozważać dopiero po spełnieniu wszystkich warunków;

10.    wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że trwający cztery lata spór pomiędzy przywódcami politycznymi skłonił Radę Europy, by wstępnie rozważyć zawieszenie prawa BiH do reprezentacji w tej organizacji, jeśli kraj ten nie poczyni istotnych postępów w zakresie wykonania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przed wyborami; podkreśla, że jeśli orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zostanie wykonane, zgodność z prawem wyborów w 2014 r. będzie kwestionowana;

11.    ponownie wyraża przekonanie, że reforma konstytucyjna pozostaje reformą o kluczowym znaczeniu dla przekształcenia BiH w skuteczne i w pełni funkcjonalne państwo; apeluje do Federacji o rozpatrzenie konkretnych propozycji w tym zakresie, w tym również propozycji połączenia niektórych kantonów i podziału kompetencji, tak aby uprościć złożoną strukturę instytucjonalną, zapewnić bardziej zrównoważoną reprezentację wszystkich konstytutywnych narodów i obywateli, zlikwidować dyskryminację na tle etnicznym oraz sprawić, by państwo było bardziej funkcjonalne, tańsze i odpowiedzialne względem obywateli; zachęca wszystkie partie polityczne, by wzięły udział w tym procesie w konstruktywny i otwarty sposób, korzystając przy tym z porad i wskazówek udzielanych przez Komisję Wenecką; przyjmuje z zadowoleniem i wspiera starania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, by mieć wpływ na przebieg reformy konstytucyjnej;

12.    z zadowoleniem przyjmuje sprawne przeprowadzenie i zakończenie etapu wyliczeń pierwszego od 1991 r. spisu powszechnego ludności i mieszkań; wzywa właściwe władze do uznania spisu powszechnego za ćwiczenie statystyczne i zapewnienia jego zgodności z normami międzynarodowymi; apeluje do wszystkich właściwych organów o nieupolitycznianie spisu powszechnego, którego celem jest dostarczenie obiektywnych danych społeczno-gospodarczych;

13.    jest poważnie zaniepokojony tym, że spory wokół podziału kompetencji utrudniają pomoc finansową UE; wyraża ubolewanie w związku z decyzją Komisji o anulowaniu projektów w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA-I, ale w pełni ją popiera; jest zaniepokojony tym, że brak działania może wpłynąć na przydział milionów euro funduszy UE na rozwój polityczny i społeczno-gospodarczy w ramach instrumentu IPA-II;

Kryteria polityczne

14.    jest zaniepokojony, że działalność legislacyjna wciąż jest hamowana przez pozycjonowanie polityczne; wzywa do zwiększenia odpowiedzialności politycznej przywódców politycznych względem obywateli Bośni i Hercegowiny;

15.    wzywa wszystkie partie polityczne reprezentowane w Zgromadzeniu Parlamentarnym BiH do niezwłocznego przyjęcia niezbędnych zmian w prawie wyborczym, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów powszechnych w październiku 2014 r.; ponownie wyraża przekonanie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego BiH są ostateczne i wiążące i z tego względu należy je wykonywać;

16.    jest poważnie zaniepokojony nieskutecznością systemu sądowego i coraz większą niezdolnością do wykonywania orzeczeń sądowych; apeluje o zapobieganie atakom politycznym na sądownictwo i o rozwiązanie problemu fragmentacji zadań budżetowych w sądownictwie;

17.    wyraża uznanie dla zorganizowanego dialogu na temat sprawiedliwości, który przyniósł konkretne rezultaty w postaci licznych wdrożonych zaleceń; z zadowoleniem przyjmuje postępy w nadrabianiu zaległości w sprawach sądowych; zgodnie z zaleceniami sformułowanymi w ramach zorganizowanego dialogu ponawia apel o przeprowadzenie strukturalnych i instytucjonalnych reform wymiaru sprawiedliwości, które obejmą między innymi kwestie związane z harmonizacją czterech różnych systemów prawnych w BiH, w tym powołanie sądu najwyższego na szczeblu państwowym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w odnośnej opinii Komisji Weneckiej;

18.    wyraża zadowolenie w związku z tym, że ograniczono również liczbę zaległych spraw dotyczących zbrodni wojennych oraz usprawniono ściganie zbrodni wojennych obejmujących przemoc seksualną; z zadowoleniem przyjmuje powołanie 13 nowych prokuratorów Prokuratury Krajowej, którzy będą zajmować się głównie ściganiem zbrodni wojennych; wzywa do zwiększenia wysiłków, jeżeli chodzi o dochodzenia w sprawie tych zbrodni i ich ściganie, w tym odpowiedni poziom ochrony świadków, przyjęcie na szczeblu państwowym programu na rzecz poprawy statusu ofiar, w tym ofiar przemocy seksualnej i tortur podczas zbrodni wojennych, a także środki mające na celu zwiększenie odpowiednich zasobów na wszystkich poziomach;

19.    odnotowuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie „Maktouf i Damjanović przeciwko Bośni i Hercegowinie” oraz jego implikacje, które doprowadziły do zmiany praktyki sądowej w przypadku innych postępowań odwoławczych toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym BiH, w tym oskarżeń o ludobójstwo, czego konsekwencją jest zwolnienie 10 osób skazanych na karę wieloletniego pozbawienia wolności; przypomina, że dochodzenie sprawiedliwości za zbrodnie wojenne ma dla ofiar i ich rodzin ogromne znaczenie, a tego typu zwolnienia z odbywania kary musi poprzedzać należyte rozpatrzenie sprawy; podkreśla, że ważne jest, aby władze krajowe podjęły wszelkie niezbędne środki, by w razie potrzeby zadbać o dalsze przetrzymywanie osób uprzednio skazanych, które czekają na ponowne rozpatrzenie ich sprawy, pod warunkiem że przetrzymywanie tych osób jest zgodne z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, lub inne środki bezpieczeństwa;

20.    wyraża zaniepokojenie stabilnością finansową administracji publicznej, jej fragmentacją i upolitycznieniem oraz brakiem woli politycznej dla jej zreformowania; z zadowoleniem przyjmuje pewną poprawę wewnątrzrządowej koordynacji dostosowywania prawodawstwa do norm UE, ale nadal jest zaniepokojony możliwym wpływem złożonego podziału i przyznawania kompetencji na świadczenie usług publicznych; wyraża obawę, że placówki przeprowadzające testy fitosanitarne konieczne w związku z eksportem produktów rolniczych do UE nie są odpowiednio rozwinięte; apeluje do rządu o wsparcie dla ustanowienia Ministerstwa Rolnictwa na szczeblu państwowym;

21.    z zadowoleniem przyjmuje poprawę współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, jednak apeluje o ustanowienie na poziomie państwa mechanizmów instytucjonalnych służących współpracy między instytucjami państwowymi a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz o jak najszybsze wdrożenie tych mechanizmów na szczeblu części składowych BiH i kantonów; ponadto apeluje, by społeczeństwo obywatelskie było bardziej zaangażowane – w sposób regularny i usystematyzowany – w proces przystąpienia do UE; zachęca do większej współpracy i synergii między organizacjami pozarządowymi;

22.    podkreśla, że BiH ratyfikowała podstawowe konwencje prawa pracy MOP; wyraża ubolewanie, że prawa pracy oraz prawa związków zawodowych nadal są ograniczone, i apeluje do rządu o zagwarantowanie tych praw;

23.    wyraża zaniepokojenie wysokimi wskaźnikami korupcji na wszystkich poziomach życia politycznego oraz złożonymi powiązaniami między podmiotami politycznymi, biznesem i mediami; wzywa do szybszego wdrożenia strategii antykorupcyjnej oraz do podjęcia kroków w celu zwiększenia skuteczności dochodzenia, ścigania i skazywania w sprawach o korupcję;

24.    z zadowoleniem przyjmuje jednomyślną decyzję rządu Federacji o włączeniu do procedury parlamentarnej zbioru przepisów służących walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną; ubolewa, że ten pakiet legislacyjny nie zdołał uzyskać poparcia większości w parlamencie Federacji; podkreśla, że zwalczanie korupcji musi się stać absolutnym priorytetem, oraz wzywa do szerokich konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami i instytucjami w celu aktualizacji wniosku ustawodawczego; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wsparcie techniczne ze strony delegacji UE w BiH;

25.    jest zaniepokojony faktem, że w obliczu braku skutecznych instytucji wciąż utrzymuje się przestępczość zorganizowana, pranie pieniędzy, handel ludźmi i narkotykami oraz przemyt towarów; z uznaniem odnosi się do współpracy z krajami sąsiadującymi; wzywa do strukturalnych usprawnień we współpracy między organami kontroli granicznej, policją i organami ścigania oraz do zagwarantowania skuteczniejszych sądowych działań następczych; wzywa organy ścigania, aby systematycznie gromadziły, analizowały i wykorzystywały dane wywiadowcze;

26.    wyraża zaniepokojenie, że BiH nadal jest krajem pochodzenia, tranzytu i krajem docelowym, jeżeli chodzi o handel kobietami; z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej strategii i planu działania w zakresie handlu ludźmi na lata 2013–2015; podkreśla, że należy opracować kompleksowe, multidyscyplinarne i skoncentrowane na ofiarach podejście do handlu ludźmi oraz usprawnić procedury identyfikacji ofiar;

27.    wyraża zaniepokojenie, że w kwestii praw kobiet i równości płci poczyniono jedynie niewielkie postępy, pomimo wprowadzenia odpowiednich przepisów; wzywa do pełnego wdrożenia odpowiednich przepisów i strategii, w tym w odniesieniu do prawa wyborczego przed kolejnymi wyborami powszechnymi w 2014 r., a także do podjęcia konkretnych działań w celu zwiększenia udziału kobiet w życiu zawodowym i na scenie politycznej;

28.    wzywa właściwe organy, by aktywnie chroniły i wspierały prawa mniejszości i najbardziej zagrożonych grup, a także by wdrożyły przepisy i strategie zapobiegające dyskryminacji oraz opracowały ogólnopaństwową strategię walki z dyskryminacją; nalega, by partie polityczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zdystansowały się od dyskryminacji i wspierały pluralistyczne i tolerancyjne społeczeństwo; jest zaniepokojony mową nienawiści i groźbami wymierzonymi zwłaszcza przeciw społeczności osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), a także prześladowaniem i dyskryminacją tej społeczności;

29.    wzywa do zagwarantowania i propagowania pluralizmu mediów; jest zaniepokojony coraz większą presją polityczną i finansową wywieraną na media oraz groźbami kierowanymi do dziennikarzy; podkreśla, że przejrzyste i wolne środowisko medialne jest niezbędne, aby korzystać z wolności wypowiedzi; wzywa do podjęcia działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla dziennikarzy; nalega, aby władze zabezpieczyły polityczną, instytucjonalną i finansową niezależność nadawców publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ukończyły proces przejścia na nadawanie cyfrowe; wzywa do dalszych starań na rzecz zapewnienia dostępności informacji we wszystkich językach urzędowych oraz zagwarantowania równych praw wszystkim konstytutywnym narodom w sektorze publicznych nadawców radiowo-telewizyjnych;

30.    wzywa władze do przyznania wystarczających środków na wczesną edukację, do świadczenia usług rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz do zajęcia się problemem przemocy wobec dzieci;

31.    wzywa władze na wszystkich szczeblach w całej BiH, aby zdecydowanie przyspieszyły reformę edukacji z myślą o podniesieniu standardów edukacyjnych oraz by promowały integracyjny i niedyskryminacyjny system edukacji i położyły kres segregacji etnicznej w sektorze edukacji (dwie szkoły pod jednym dachem); zachęca władze, by wspierały szkolenie nauczycieli w celu nabycia dodatkowych kwalifikacji w zakresie promowania międzyetnicznej integracji uczniów, a także by wspierały długoterminowe programy budowania zdolności; zachęca media BiH do promowania edukacji integracyjnej; wzywa konferencję ministrów edukacji do opracowania bardziej spójnych przepisów w dziedzinie edukacji w całej BiH, w tym do uzyskania większej zbieżności programów nauczania i standardów, będącej warunkiem zbliżenia społeczności etnicznych; ubolewa, że w BiH nie powstała krajowa agencja, która umożliwiałaby korzystanie z któregoś z programów wchodzących w skład unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”; wzywa właściwe organy do powołania takiej agencji, która umożliwiłaby uczestnictwo w programie Erasmus+, będącym jego następcą;

32.    apeluje do władz o zapewnienie równego dostępu do usług edukacyjnych dla dzieci romskich, o współpracę z właściwymi organizacjami pozarządowymi na rzecz zachęcania rodzin romskich do wspierania dostępu ich dzieci do edukacji, a także o promowanie skutecznego włączenia dzieci romskich do systemu edukacji, między innymi poprzez programy wspierające osiąganie gotowości szkolnej;

33.    z zadowoleniem przyjmuje decyzję odpowiedniego ministerstwa Federacji, by tymczasowo przejąć odpowiedzialność za finansowanie instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa i Muzeum Historii, oraz umożliwić niektórym placówkom kulturalnym ponowne otwarcie, a wszystkim – prawidłowe funkcjonowanie; apeluje o podjęcie starań na rzecz pilnego rozwiązania kwestii statusu siedmiu państwowych instytucji kulturalnych, takich jak Muzeum Narodowe, Galeria Sztuki, Muzeum Historii, Muzeum Literatury i Teatru, Archiwum Filmowe, Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka dla Niewidomych, aby zapewnić ich odpowiedni status prawny i finansowy; apeluje o wprowadzenie długoterminowego rozwiązania w zakresie finansowania tych instytucji;

34.    zwraca się o usprawnienie koordynacji na szczeblu lokalnym, pogłębienie dialogu między darczyńcami, zainteresowanymi stronami i władzami lokalnymi oraz skoncentrowanie się na zrównoważonych środkach dla osób powracających; apeluje o zapewnienie powrotu uchodźców i wewnętrznych przesiedleńców na wszystkie problematyczne obszary; wzywa kraj do zajęcia się nierozwiązanymi problemami humanitarnymi, obejmującymi 7 886 przypadków osób zaginionych od czasu wojny, oraz do polepszenia warunków pracy Instytutu ds. Osób Zaginionych;

35.    oddaje cześć pamięci ponad 430 mężczyzn, kobiet i dzieci zamordowanych podczas wojny, których szczątki odkryto we wrześniu 2013 r. w masowym grobie we wsi Tomašica w pobliżu miasta Prijedor w Republice Serbskiej, oraz składa kondolencje rodzinom ofiar; domaga się pełnego i kompleksowego wyjaśnienia tej potwornej zbrodni; zwraca się do wszystkich osób dysponujących informacjami na temat nieodkrytych grobów masowych, aby przekazały te informacje władzom w taki sam sposób, jak to miało miejsce w przypadku grobu w miejscowości Tomašica;

Kwestie społeczno-gospodarcze

36.    apeluje do właściwych organów o usprawnienie koordynacji krajowej polityki gospodarczej w celu umożliwienia wzrostu gospodarczego, zapoczątkowanie kolejnych reform strukturalnych, utrzymanie dyscypliny budżetowej oraz zwiększenie poziomu dochodów; ponadto wzywa właściwe organy do poprawy struktury i zwiększenia efektywności wydatków publicznych oraz rozległego, nieefektywnego sektora publicznego z nakładającymi się kompetencjami, a także do zapewnienia stabilności sektora finansowego poprzez wzmocnienie ram prawnych i regulacyjnych; jest zaniepokojony słabym egzekwowaniem prawa i wdrażaniem środków antykorupcyjnych, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, zniechęca inwestorów zagranicznych i sprzyja rozwojowi sektora nieformalnego; podkreśla konieczność ustanowienia jednego obszaru gospodarczego oraz wznowienia i przyspieszenia zahamowanego procesu prywatyzacji, aby poprawić sytuację budżetową i zwiększyć konkurencyjność; wzywa władze do wzmocnienia ochrony środowiska zgodnie z normami UE;

37.    jest zaniepokojony nieskuteczną opieką socjalną w kraju mimo wysokiego poziomu wydatków publicznych; podkreśla potrzebę harmonizacji i zreformowania rozdrobnionych systemów ochrony socjalnej, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich obywateli, w tym osób niepełnosprawnych; wzywa rządy do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz wdrożenia reform rynku pracy w celu zmniejszenia bardzo wysokiej stopy bezrobocia, która zagraża stabilności makroekonomicznej, poprzez podjęcie konkretnych działań gospodarczych; apeluje o dalsze środki na rzecz ułatwienia uczestnictwa wielu młodych bezrobotnych w rynku pracy;

Współpraca regionalna

38.    gratuluje BiH konstruktywnej roli we współpracy regionalnej i wzywa ten kraj do kontynuowania wysiłków na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych sporów granicznych i własnościowych z krajami sąsiadującymi; zachęca do dalszego pogłębiania stosunków z innymi krajami zaangażowanymi w proces integracji europejskiej;

39.    z ogromnym zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie się BiH oraz Serbii do poprawienia stosunków dwustronnych, co obejmuje podpisanie umów o ekstradycji i readmisji oraz protokołu o współpracy w dziedzinie ścigania sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa; z zadowoleniem przyjmuje dwustronne umowy o granicach z Chorwacją; apeluje do BiH o dalszą współpracę z Komisją w zakresie dostosowania umowy tymczasowej / układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, w szczególności w dziedzinie handlu transgranicznego, aby zapewnić kontynuację tradycyjnego handlu pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami partnerskimi Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu; apeluje do BiH o akceptowanie dokumentów podróżnych obywateli Kosowa, aby umożliwić im wjazd do kraju;

40.    przypomina o swoim poparciu dla liberalizacji reżimu wizowego w państwach Bałkanów Zachodnich, która stanowi istotny filar procesu integracji europejskiej; apeluje do państw członkowskich UE o skrócenie procedur azylowych dla obywateli krajów Bałkanów Zachodnich, którzy mają możliwość bezwizowego podróżowania w ramach strefy Schengen, co skutecznie zmniejszy liczbę bezzasadnych wniosków o azyl, jednocześnie nadal gwarantując osobom składającym wnioski prawo do przedstawienia swojej sprawy podczas pełnego wywiadu; ponadto z zadowoleniem przyjmuje plany nowego rządu koalicyjnego w Niemczech, wyrażone w umowie koalicyjnej w odniesieniu do krajowych przepisów azylowych, aby uznać Bośnię i Hercegowinę za „bezpieczny kraj pochodzenia” w celu przyspieszenia procedur rozpatrywania tych wniosków;

°

°       °

41.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, Prezydium Republiki Bośni i Hercegowiny, Radzie Ministrów Bośni i Hercegowiny, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Bośni i Hercegowiny, a także rządom i parlamentom Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0225.

(2)

Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0453.

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2014Informacja prawna