Procedură : 2013/2884(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0074/2014

Texte depuse :

B7-0074/2014

Dezbateri :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Voturi :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0102

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 165kWORD 103k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

depusă pe baza declarației Consiliului și a Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2013/2884(RSP))


Doris Pack în numele Comisiei pentru afaceri externe

Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina (BiH), pe de altă parte, semnat la 16 iunie 2008 și ratificat de toate statele membre ale UE și de Bosnia și Herțegovina,

–       având în vedere concluziile Consiliul European din 19-20 iunie 2003 referitoare la Balcanii de Vest, precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea europeană”,

–       având în vedere Concluziile Consiliului privind Bosnia și Herțegovina din 11 decembrie 2012 și din 21 octombrie 2013,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2013 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2013-2014” (COM(2013)0700), precum și Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2013)0415) din 16 octombrie 2013, intitulat „Bosnia și Herțegovina: Raport 2013 privind progresele”,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare, îndeosebi Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la raportul pe 2012 privind progresele Bosniei și Herțegovina(1) și Rezoluția din 22 noiembrie 2012 referitoare la extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE”(2),

–       având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE își menține angajamentul ferm față de suveranitatea și unitatea Bosniei și Herțegovina și față de perspectivele aderării acestei țări la UE;

B.     întrucât arhitectura instituțională complexă ce reiese din anexa 4 la Acordul de la Dayton și care s-a dovedit a fi ineficientă, alături de inacțiunea și incapacitatea de a face compromisuri a liderilor politici ai BiH, au continuat să aibă un impact negativ asupra capacității acestei țări de a realiza progrese către aderarea la UE și de a îmbunătăți viața cetățenilor; întrucât este nevoie urgentă de o reformă constituțională care să conducă la un stat funcțional și incluziv democratic;

C.     întrucât perspectiva aderării la UE a fost oferită Bosniei și Herțegovina ca o singură țară; întrucât Comisia ar trebui să trateze integrarea în UE a BiH ca prioritate absolută și să investească în ea cu aceeași energie și perseverență precum în dialogul în curs dintre Belgrad și Pristina;

D.     întrucât sunt necesare noi dinamici, precum și respectul față de cetățeni și obligațiile internaționale, pentru a preveni un nou blocaj în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din octombrie 2014;

E.     întrucât corupția la scară largă, nivelul foarte ridicat al șomajului și o lipsă de perspective pentru viitor pentru cetățenii BiH continuă să afecteze în mod grav dezvoltarea socioeconomică și politică a țării;

F.     întrucât cooperarea cu alte țări din regiune într-un spirit de bună vecinătate este o condiție prealabilă a unei coexistențe și a unei reconcilieri pașnice în BiH și în regiunea sud-est europeană;

Observații generale

1.      este profund dezamăgit de persistenta lipsa unei viziuni comune de care dau dovadă liderii politici ai celor trei comunități etnice ale țării; solicită grupurilor politice la toate nivelurile puterii din țară să-și intensifice cooperarea și dialogul pentru a depăși disputele existente, cu scopul de a realiza progrese pe calea reformelor și îmbunătățirea vieții cetățenilor BiH; Solicită societății civile să se implice mai mult în eforturile de reformare a țării;

2.      salută acordul în șase puncte încheiat la Bruxelles la 1 octombrie 2013, însă regretă obstrucționarea de către forțele centraliste a punerii sale în aplicare; subliniază importanța urmării principiilor federalismului și reprezentării legitime în vederea asigurării viitorului BiH;

3.      solicită îndepărtarea de la retorica naționalistă și etnocentrică a conducerii celor trei popoare constitutive din BiH; condamnă toate tipurile de segregare și de discriminare pe bază religioasă sau etnică din țară;

4.      îndeamnă liderii politici să se concentreze asupra implementării Foii de parcurs a Dialogului la nivel înalt, făcând, astfel, posibilă îndeplinirea cerințelor necesare intrării în vigoare a ASA;

5.      îndeamnă guvernele și autoritățile competente să consolideze eficiența și funcționalitatea instituțiilor lor și să instituie un mecanism UE de coordonare eficient, pentru a garanta transpunerea și aplicarea armonizată a acquis-ului pe întreg teritoriul țării, în interesul prosperității generale a cetățenilor săi; îi invită, în acest context, să se asigure că transmit un mesaj unitar la nivel statal; Subliniază faptul că, în absența unui asemenea mecanism, procesul de aderare la UE va rămâne blocat; invită toate partidele politice să depună eforturi pentru a îmbunătăți dialogul politic și pentru a consolida cultura politică;

6.      reamintește Comisiei că extinderea UE înseamnă mai mult decât simplul transfer al acquis-ului UE și trebuie să se bazeze pe un angajament sincer și cuprinzător față de valorile europene; solicită în angajamentul continuu al UE cu liderii BiH și o regândire a abordării UE față de BiH, având în vedere stagnarea procesului de obținere a statutului de candidat la UE în raport cu progresele realizate de alte țări din regiune; îndeamnă comunitatea internațională, Consiliul European și mai ales statele membre să își intensifice eforturile pentru a încuraja un consens în rândul liderilor politici din BiH de a progresa în direcția reformei constituționale și a reformelor legate de UE; invită următorul Vicepreședinte/Înalt Reprezentant și Comisarul pentru extindere să transforme BiH într-o prioritate centrală după numirea următoarei Comisii în 2014;

7.      invită Comisia să își intensifice în continuare eforturile vizând facilitarea unui acord privind executarea hotărârii în cauza Sejdić-Finci care să garanteze drepturi egale pentru toate popoarele și toți cetățenii constitutivi și să contribuie la implementarea obiectivelor agendei UE, inclusiv un sistem funcțional de bună administrare, dezvoltare democratică, prosperitate economică și respect pentru drepturile omului;

8.      solicită șefilor de stat și de guvern și miniștrilor de externe din UE să-și consolideze angajamentul personal pentru această țară;

9.      invită autoritățile să își îndeplinească obiectivele restante și să respecte condițiile închiderii Biroului Înaltului Reprezentant, pentru a permite creșterea gradului de responsabilizare și responsabilitate la nivel local; subliniază faptul că desființarea Biroului Înaltului Reprezentant poate fi luată în considerare numai când sunt îndeplinite toate condițiile;

10.    este profund îngrijorat de faptul că un dezacord care a durat patru ani al liderilor politici a determinat Consiliul Europei să aibă în vedere inițial suspendarea dreptului de reprezentare a țării în cadrul acestei organizații, dacă nu se realizează progrese substanțiale în ceea ce privește executarea hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) înainte de alegeri; subliniază faptul că legitimitatea alegerilor din 2014 va fi pusă sub semnul întrebării în cazul în care hotărârea CEDO nu este executată;

11.    reiterează că reforma constituțională rămâne esențială pentru transformarea BiH într-un stat eficient și pe deplin funcțional; îndeamnă Federația să ia în considerare propuneri concrete în acest sens, inclusiv unirea unor cantoane și redistribuirea de competențe, pentru a simplifica structura instituțională complexă, pentru a asigura o reprezentare mai echilibrată a tuturor popoarelor și oamenilor din federație, pentru a elimina discriminarea etnică și pentru a face statul mai funcțional, mai puțin costisitor și mai responsabil față de cetățenii săi; invită toate partidele politice să ia parte la acest proces într-un mod constructiv și deschis și să folosească consilierea și orientările pe care Comisia de la Veneția poate oferi în timpul acestui proces; salută și sprijină eforturile organizațiilor societății civile de a influența procesul de reformă constituțională;

12.    salută buna organizare și încheierea fazei de numărare din cadrul primului recensământ al populației și locuințelor după cu 1991; invită autoritățile responsabile să se asigure că recensământul rămâne un exercițiu statistic și respectă standardele internaționale; îndeamnă toate autoritățile competente să nu politizeze un recensământ al cărui scop este de a furniza date socioeconomice obiective;

13.    este profund îngrijorat cu privire la faptul că disputele referitoare la distribuirea competențelor creează obstacole în calea asistenței financiare a UE; regretă, dar susține în totalitate, decizia Comisiei de a anula proiecte în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare aderare Asistență-I (IPA I); este îngrijorat cu privire la faptul că lipsa de acțiune ar putea avea implicații în ceea ce privește alocarea milioanelor de euro din fondurile UE pentru dezvoltarea politică și socioeconomică în cadrul IPA-II;

Criterii politice

14.    este îngrijorat cu privire la faptul că activitățile politice au continuat să fie obstrucționate de manevre politice; solicită mai multă răspundere politică a liderilor politici față de poporul din Bosnia și Herțegovina;

15.    invită toate partidele politice reprezentate în cadrul Adunării Parlamentare a BiH să adopte urgent modificările necesare ale legii electorale pentru a permite organizarea alegerilor generale din octombrie 2014; reiterează faptul că deciziile Curții Constituționale sunt finale și obligatorii și, prin urmare, trebuie executate;

16.    este profund îngrijorat de ineficiența sistemului judiciar și de incapacitatea tot mai mare de executare a hotărârilor judecătorești; solicită prevenirea atacurilor politice asupra sistemului judiciar și soluționarea fragmentării responsabilităților bugetare din sistemul judiciar;

17.    salută Dialogul structurat pe teme de justiție, care a furnizat rezultate concrete, fiind implementate o serie de recomandări; salută progresele realizate în ceea ce privește reducerea numărului de cauze nesoluționate; reiterează, în conformitate cu recomandările privind dialogul structurat, apelul de a întreprinde reforme structurale și instituționale pentru sistemul judiciar, abordând, printre altele, aspectele legate de armonizarea celor patru sisteme juridice diferite din BiH, inclusiv stabilirea unei Curți Supreme de Justiție la nivel de stat, în conformitate cu recomandările incluse în avizul relevant al Comisiei de la Veneția;

18.    își exprimă satisfacția cu privire la faptul că și numărul de cauze vizând crimele de război a fost redus, iar urmărirea penală a cauzelor vizând crimele de război care implică violență sexuală a cunoscut îmbunătățiri; salută numirea a 13 procurori noi în cadrul Parchetului Național care se vor ocupa în principal cu urmărirea penală a crimelor de război; solicită intensificarea anchetării și a urmăririi penale a acestor crime, inclusiv adoptarea unui nivel adecvat de protecție a martorilor, adoptarea unui program la nivel statal pentru îmbunătățire a statutului victimelor, inclusiv a supraviețuitorilor crimelor de război care au implicat violență sexuală și al victimelor torturii, precum și măsuri de consolidare a resurselor relevante la toate nivelurile;

19.    ia act de hotărârea CEDO în cauza „Maktouf și Damjanović/Bosnia și Herțegovina” și de implicațiile sale care duc la o modificare a jurisprudenței pentru alte căi de atac pendinte în fața Curții Constituționale a BiH, inclusiv pentru acuzațiile de genocid, cu consecința eliberării unui număr de zece pârâți condamnați la închisoare pe termen lung; reiterează faptul că justiția pentru crime de război este un demers important pentru victime și familiile lor, și, prin urmare, că o atenție corespunzătoare trebuie acordată înainte unor astfel de eliberări; subliniază că este important ca toate autorități naționale să ia toate măsurile necesare pentru a asigura, ori de câte ori este necesar, detenția continuă a celor condamnați anterior, care sunt în așteptarea unei noi examinări a cazului lor, cu condiția ca detenția lor să fie compatibilă cu hotărârile CEDO sau cu alte măsuri de securitate;

20.    se declară îngrijorat în privința sustenabilității financiare a administrației publice, a fragmentării și a politizării ei și în privința lipsei de voință politică pentru reforma acesteia; salută faptul că s-au realizat o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește coordonarea intraguvernamentală privind armonizarea legislației cu standardele UE, dar rămâne îngrijorat cu privire la posibilul impact al procesului complex de distribuire și alocare de competențe asupra furnizării serviciilor publice; este îngrijorat de faptul că instalațiile de testare fitosanitară necesare pentru exportul de produse agricole în UE nu au fost dezvoltate suficient; îndeamnă guvernul să sprijine înființarea la nivel de stat a unui minister al agriculturii;

21.    salută cooperarea îmbunătățită cu societatea civilă, dar solicită crearea la nivel de stat de mecanisme instituționale de cooperarea între instituțiile de stat și organizațiile societății civile și activarea acestora cât mai curând posibil la nivel de canton; solicită, de asemenea, ca implicarea societății civile în procesul de aderare la UE să fie consolidată în mod regulat și structurat; încurajează o mai mare cooperare și sinergie între ONG-uri;

22.    subliniază faptul că BiH a ratificat cele mai importante convenții OIM privind drepturile lucrătorilor; regretă faptul că drepturile lucrătorilor și ale sindicatelor rămân limitate și invită guvernul să garanteze aceste drepturi;

23.    își exprimă îngrijorarea cu privire la ratele ridicate ale corupției la toate nivelurile vieții publice și la legăturile complexe dintre actorii politici, mediul de afaceri și mass-media; solicită accelerarea implementării strategiei anti-corupție și adoptarea de măsuri menite să consolideze eficiența cercetărilor penale, a urmăririi și condamnării cazurilor de corupție;

24.    salută decizia unanimă a Guvernului Federației de a introduce în procedura parlamentară setul de legi ce vizează combaterea corupției și a crimei organizate; regretă faptul că pachetul legislativ nu a reușit să obțină o majoritate în Parlamentul Federației; subliniază că lupta împotriva corupției trebuie să devină o prioritate absolută și solicită un amplu proces de consultare cu toate părțile interesate și instituțiile în cauză, pentru a actualiza propunerea legislativă; salută, în acest sens, sprijinul tehnic oferit de Delegația UE în BiH;

25.    este îngrijorat de persistența crimei organizate, a spălării de bani și a traficului de ființe umane și de bunuri în absența unor instituții eficiente; salută cooperarea cu țările vecine; solicită îmbunătățiri structurale în cooperarea dintre controalele la frontieră, poliție și urmărirea penală, precum și garantarea unei urmăriri judiciare mai eficiente; solicită consolidarea colectării, analizării și utilizării sistematice de informații de către autoritățile de aplicare a legii;

26.    este preocupat faptul că BiH continuă să fie o țară de origine, de tranzit și de destinație pentru traficul de femei; salută adoptarea unei noi strategii și a unui nou plan de acțiune privind traficul de ființe umane pentru 2013-2015; subliniază faptul că în problematica traficului trebuie instituită o abordare globală, multidisciplinară și orientată spre victime și că trebuie îmbunătățită identificarea victimelor;

27.    este îngrijorat de faptul că s-au înregistrat doar progrese limitate în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea de gen, deși dispozițiile legale sunt în vigoare; solicită aplicarea integrală a legislației și a politicilor relevante, inclusiv în contextul legii electorale, înaintea alegerilor generale din 2014, precum și adoptarea de măsuri concrete care trebuie luate pentru a crește participarea femeilor la forța de muncă și pe scena politică;

28.    invită autoritățile competente să protejeze în mod activ și să promoveze drepturile minorităților și ale grupurilor vulnerabile, să aplice legile și politicile anti-discriminare și să elaboreze o strategie anti-discriminare la nivelul statului; insistă asupra faptului că partidele politice și societatea civilă trebuie să se distanțeze de discriminare și să sprijine o societate incluzivă și tolerantă; este preocupat de discursurile care incită la ură, amenințările, hărțuirea și discriminarea, în special față de comunitatea persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen/transsexuale și intersexuale (LGBTI);

29.    Solicită depunerea de eforturi pentru garantarea și promovarea pluralismului mass-media; este îngrijorat cu privire la presiunea politică și financiară tot mai mare exercitată asupra mass-mediei și de amenințările la adresa jurnaliștilor; subliniază faptul că un cadru mediatic transparent și liber este esențial pentru exercitarea libertății de exprimare; solicită acțiuni privind asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru jurnaliști; solicită autorităților să asigure independența politică, instituțională și financiară a serviciilor publice de radiodifuziune, în conformitate cu legislația relevantă, și să finalizeze trecerea la tehnologia digitală; solicită depunerea unor eforturi suplimentare pentru a asigura expunerea egală la informații în toate limbile oficiale și garantarea drepturilor egale pentru toate popoarele constitutive în serviciul public de radiodifuziune;

30.    solicită autorităților să aloce resurse suficiente educației copiilor preșcolari, să furnizeze servicii familiilor care au copii cu dizabilități și să abordeze violența împotriva copiilor;

31.    îndeamnă autoritățile din întreaga BiH, de la toate nivelurile, să facă progrese decisive în reforma educației, în vederea îmbunătățirii standardelor educaționale, a promovării un sistem de educație incluziv și nediscriminatoriu și a stopării segregării etnice în sectorul educației (două școli în aceeași clădire); invită autoritățile să sprijine formarea profesională a cadrelor didactice pentru a le oferi acestora competențe suplimentare pentru a încuraja amestecul interetnic al elevilor și pentru a-i ajuta cu programe de consolidare a capacităților pe termen lung; încurajează mass-media din BiH să promoveze educația integrată; îndeamnă Conferința Miniștrilor Educației să creeze un cadru legislativ mai coerent în domeniul educației de-a în întreaga federație, inclusiv o mai mare convergență a programelor de studii și a standardelor, ca etapă necesară pentru aproprierea comunităților etnice; deplânge faptul că nu a existat nicio agenție națională în BiH care să participe la Programul UE de învățare pe tot parcursul vieții; îndeamnă autoritățile competente să înființeze o astfel de agenție, care ar permite țării să participe la programul ulterior, Erasmus +;

32.    invită autoritățile să asigure egalitatea de acces la serviciile de educație pentru copiii romi, să colaboreze cu ONG-urile relevante în vederea încurajării familiilor rome să susțină accesul copiilor lor la educație și să promoveze includerea efectivă a copiilor romi în educație, printre altele, prin programe de pregătire pentru școală;

33.    salută decizia ministerelor relevante din Federația BiH de a prelua temporar responsabilitatea de finanțare a instituțiilor culturale precum Muzeul Național, Biblioteca Națională și Muzeul de Istorie și de a permite redeschiderea unora dintre acestea și funcționarea optimă a tuturor; solicită eforturi susținute pentru soluționarea urgentă a situației celor șapte instituții culturale naționale precum Muzeul Național, Galeria de Arte, Muzeul de Istorie, Muzeul Literaturii și Teatrului, Arhiva de Film, Biblioteca Națională și Biblioteca pentru Nevăzători, astfel încât acestea să aibă o situație juridică și financiară adecvată; solicită o soluție pe termen lung privind finanțarea acestor instituții;

34.    solicită consolidarea coordonării la nivel local, intensificarea dialogului dintre donatori, părți interesate și autoritățile locale, precum și concentrarea asupra unor măsuri sustenabile privind persoanele repatriate; solicită luarea de măsuri pentru întoarcerea refugiaților și a persoanelor strămutate intern în toate zonele afectate; invită această țară să rezolve situația umanitară a celor 7 886 de persoane care sunt încă declarate dispărute în timpul războiului și să îmbunătățească condițiile în care își desfășoară activitatea Institutul pentru persoane dispărute;

35.    onorează memoria celor peste 430 de bărbați, femei și copii care au fost uciși în timpul războiului și ale căror rămășițe au fost găsite, în septembrie 2013, în groapa de la Tomasica, aproape Prijedor în Republica Srpska, și transmit condoleanțe familiilor acestora; solicită o anchetă completă și cuprinzătoare a atrocitățile comise; face apel către toți cei care dețin informații referitoare la gropi comune nedescoperite să informeze autoritățile, după cum s-a întâmplat în cazul gropii comune din Tomasica;

Aspecte socioeconomice

36.    solicită autorităților competente să consolideze coordonarea politicii economice pe plan intern pentru a permite creșterea economică, să lanseze reforme structurale suplimentare, să sprijine disciplina fiscală, să susțină stabilitatea sectorului financiar și să îmbunătățească colectarea veniturilor; le solicită, de asemenea, să îmbunătățească compoziția și eficiența cheltuielilor publice și a sectorului public care este ineficient de mare, cu multiple competențe care se suprapun, și să garanteze stabilitatea sectorului financiar, prin întărirea cadrului legislativ și de reglementare; își exprimă îngrijorarea cu privire la aplicarea insuficientă a legislației și a măsurilor de combatere a corupției, ce afectează mediul de afaceri și descurajează investițiile străine și contribuie la un sector informal de mari dimensiuni; reiterează necesitatea instituirii unei zone economice unice și a repornirii și accelerării procesului de privatizare în vederea îmbunătățirii situației fiscale și a creșterii concurenței; Îndeamnă autoritățile să consolideze protecția mediului, în conformitate cu standardele UE;

37.    este îngrijorat cu privire la protecția socială ineficientă din țară, în pofida nivelului ridicat al cheltuielilor publice; subliniază că trebuie armonizate și reformate sistemele fragmentate de protecție socială, pentru a asigura un tratament egal pentru toți cetățenii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; îndeamnă guvernele să îmbunătățească mediul de afaceri și să implementeze reforme ale pieței forței de muncă în vederea soluționării problemei șomajului foarte ridicat, care amenință stabilitatea macroeconomică, prin intermediul unor măsuri economice concrete; solicită adoptarea unor măsuri suplimentare, pentru a facilita participarea pe piața muncii a numeroșilor tineri care sunt șomeri;

Cooperarea regională

38.    felicită BiH pentru rolul constructiv avut în cooperarea regională și invită această țară să continue să depună eforturi suplimentare pentru soluționarea aspectelor restante legate de frontieră și de proprietate cu țările sale învecinate; încurajează continuarea dezvoltării relațiilor cu alte țări implicate în procesul de integrare europeană;

39.    salută cu căldură angajamentele asumate de BiH și Serbia în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor bilaterale, inclusiv semnarea acordurilor de extrădare și readmisie, precum și a protocolului privind cooperarea în domeniul urmăririi penale a autorilor crimelor de război, crimelor împotriva umanității și genocidului; salută acordurile bilaterale cu Croația privind frontierele; invită BiH să continue cooperarea cu Comisia în ceea ce privește adaptarea Acordului interimar/Acordului de stabilizare și asociere în special din punctul de vedere al comerțului transfrontalier pentru a asigura faptul că fluxurile comerciale tradiționale dintre statele membre ale UE și partenerii CEFTA va continua; solicită acceptarea de către BiH a documentelor de călătorie ale cetățenilor din Kosovo, pentru a le permite acestora să intre în țară;

40.    își reafirmă sprijinul pentru liberalizarea regimului vizelor pentru țările din Balcanii de Vest, ca un pilon important al procesului de integrare europeană a acestora; invită statele membre ale UE să scurteze procedurile de azil pentru cetățenii din țările din Balcanii de Vest care beneficiază de deplasarea fără viză în zona Schengen ca mijloc eficient de reducere a numărului de cereri de azil nefondate, totodată acordând în continuare solicitanților dreptul de a-și prezenta cazul în cadrul unui interviu complet; salută, de asemenea, intenția noului guvern de coaliție din Germania, exprimată în acordul său privind coaliție, referitoare la legislația națională privind azilul, de a declara Bosnia și Herțegovina „țară de origine sigură”, pentru a facilita proceduri mai rapide pentru a gestiona respectivele solicitări;

°

°       °

41.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Președinției Bosniei și Herțegovina, Consiliului de miniștri din Bosnia și Herțegovina, Adunării Parlamentare a Bosniei și Herțegovina, precum și guvernelor și parlamentelor din Federația Bosnia și Herțegovina și Republica Srpska.

(1)

Texte aprobate, P7_TA(2013)0225.

(2)

Texte aprobate, P7_TA(2012)0453.

Ultima actualizare: 2 februarie 2014Notă juridică