Postup : 2013/2884(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0074/2014

Predkladané texty :

B7-0074/2014

Rozpravy :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0102

NÁVRH UZNESENIA
PDF 172kWORD 113k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884 (RSP)).


Doris Pack v mene Výboru pre zahraničné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2013 (2013/2884 (RSP))  
B7‑0074/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 16. júna 2008 a ktorú ratifikovali všetky členské štáty EÚ a Bosna a Hercegovina,

–       so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. júna 2003 o západnom Balkáne a na prílohu k nim s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: smerom k európskej integrácii,

–       so zreteľom na závery Rady z 11. decembra 2012 a 21. októbra 2013 o Bosne a Hercegovine,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. októbra 2013 s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2013 – 2014 [COM(2013)700] a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie SWD (2013)415 zo 16. októbra 2013 s názvom Bosna a Hercegovina: správa o pokroku za rok 2013,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie z 23. mája 2013 o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny(1) a uznesenie z 22. novembra 2012 o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ(2),

–       so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná podporovať zvrchovanú a zjednotenú Bosnu a Hercegovinu a vyhliadky krajiny na členstvo;

B.     keďže zložitý a neefektívny systém inštitúcií vyplývajúci z prílohy 4 k Daytonskej mierovej dohode, ako aj nečinnosť politických lídrov Bosny a Hercegoviny a ich neschopnosť pristúpiť na kompromis majú naďalej negatívny vplyv na schopnosť krajiny dosiahnuť pokrok na ceste približovania sa k EÚ a zlepšiť životy občanov; keďže absolútnou nevyhnutnosťou je ústavná reforma zameraná na vybudovanie fungujúceho a inkluzívneho demokratického štátu;

C.     keďže vyhliadka na členstvo v EÚ bola ponúknutá Bosne a Hercegovine ako jednej krajine; keďže pre Komisiu by mala byť integrácia Bosny a Hercegoviny do EÚ absolútnou prioritou a Komisia by do nej mala investovať rovnakú energiu a vytrvalosť ako do prebiehajúceho dialógu medzi Belehradom a Prištinou;

D.     keďže na to, aby sa pred parlamentnými voľbami v októbri 2014 zabránilo opakovaniu patovej situácie, je potrebná nová dynamika, úcta k občanom a dodržiavanie medzinárodných záväzkov;

E.     keďže vážnou prekážkou sociálno-hospodárskeho a politického rozvoja v krajine je naďalej rozsiahla korupcia, veľmi vysoká nezamestnanosť a nedostatočné vyhliadky občanov Bosny a Hercegoviny do budúcnosti;

F.     keďže spolupráca s ostatnými krajinami v regióne v duchu dobrých susedských vzťahov je nevyhnutným predpokladom mierového spolunažívania a zmierenia v Bosne a Hercegovine a v regióne juhovýchodnej Európy;

Všeobecné poznámky

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tým, že politickí lídri troch etnických spoločenstiev v krajine stále v dostatočnej miere neprejavili spoločnú víziu; naliehavo vyzýva politické skupiny na všetkých úrovniach moci v krajine, aby zintenzívnili spoluprácu a dialóg v záujme prekonania existujúcich sporov a s cieľom dosiahnuť pokrok na ceste reformy a zlepšiť životy občanov Bosny a Hercegoviny; vyzýva občiansku spoločnosť, aby sa vo väčšej miere zapájala do úsilia o zreformovanie krajiny;

2.      víta dohodu pozostávajúcu zo šiestich bodov, ktorá bola dosiahnutá 1. októbra 2013 v Bruseli, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad prekážkami, ktorými centralistické sily bránia jej vykonávaniu; zdôrazňuje, že na to, aby sa Bosna a Hercegovina neodklonila od svojej cesty, je dôležité, aby dodržiavala zásady federalizmu a legitímneho zastupovania;

3.      vyzýva, aby sa ustúpilo od nacionalistickej a etnocentrickej rétoriky vedúcich predstaviteľov troch národov tvoriacich Bosnu a Hercegovinu; odsudzuje všetky druhy segregácie a diskriminácie na základe náboženstva a etnického pôvodu v krajine;

4.      naliehavo vyzýva politických lídrov, aby sa zamerali na vykonávanie plánu dialógu na vysokej úrovni a umožnili tým splnenie požiadaviek, vďaka čomu by Dohoda o stabilizácii a pridružení mohla nadobudnúť platnosť;

5.      naliehavo vyzýva vlády a príslušné orgány, aby posilnili efektívnosť a funkčnosť svojich inštitúcií a zaviedli účinné mechanizmy EÚ v oblasti koordinácie s cieľom zabezpečiť harmonizovanú transpozíciu a presadzovanie acquis EÚ v celej krajine v záujme celkovej prosperity jej občanov; v tejto súvislosti ich vyzýva, aby zaistili, že na celoštátnej úrovni budú vystupovať jednotne; zdôrazňuje, že bez takéhoto mechanizmu zostane proces pristúpenia k EÚ na mŕtvom bode; žiada všetky politické strany, aby sa usilovali o zlepšenie politického dialógu a politickej kultúry;

6.      pripomína Komisii, že rozširovanie EÚ neznamená len prenesenie acquis EÚ, ale musí sa zakladať na skutočnom a rozsiahlom odhodlaní hájiť európske hodnoty; vyzýva EÚ, aby pokračovala v dialógu s lídrami Bosny a Hercegoviny a prehodnotila svoj prístup k Bosne a Hercegovine vzhľadom na to, že v porovnaní s pokrokom, ktorý dosahujú ostatné krajiny v regióne, došlo k zastaveniu pokroku smerujúceho k dosiahnutiu statusu kandidáta na členstvo v EÚ; naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, Európsku radu a najmä členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o podporu konsenzu medzi politickými lídrami Bosny a Hercegoviny a tým pokročili na ceste k dosiahnutiu ústavnej reformy a reforiem súvisiacich s EÚ; vyzýva nasledujúceho podpredsedu / vysokého predstaviteľa a komisára pre rozšírenie, aby sa pre nich po vymenovaní budúcej Komisie v roku 2014 Bosna a Hercegovina stala ústrednou prioritou;

7.      vyzýva Komisiu, aby ešte viac zintenzívnila svoje úsilie s cieľom uľahčiť dosiahnutie dohody o vykonaní rozsudku vo veci Sejdić – Finci, čím by sa zaručili rovnaké práva pre všetky národy a všetkých občanov v krajine, a aby prispela k plneniu cieľov agendy EÚ vrátane funkčného systému dobrej správy, demokratického rozvoja, hospodárskej prosperity a dodržiavania ľudských práv;

8.      žiada hlavy štátov a vlád a ministrov zahraničia EÚ, aby posilnili svoju osobnú angažovanosť voči tejto krajine;

9.      vyzýva orgány, aby splnili zostávajúce ciele a podmienky týkajúce sa zatvorenia Úradu vysokého predstaviteľa a umožnili tak prevzatie väčšej zodpovednosti na miestnej úrovni; zdôrazňuje, že o zrušení Úradu vysokého predstaviteľa možno uvažovať až po splnení všetkých podmienok;

10.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že štyri roky trvajúci spor medzi vedúcimi politickými predstaviteľmi viedol Radu Európy k tomu, aby pôvodne uvažovala o pozastavení práva krajiny na zastúpenie v tejto organizácii, ak sa pred voľbami nedosiahne žiadny výrazný pokrok vo vykonávaní rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva; zdôrazňuje, že nevykonanie rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva povedie k spochybneniu zákonnosti volieb v roku 2014;

11.    opakuje, že ústavná reforma je naďalej kľúčovou reformou pri premene Bosny a Hercegoviny na účinný a plne fungujúci štát; naliehavo vyzýva federáciu, aby zvážila konkrétne návrhy v tejto súvislosti vrátane zlúčenia niekoľkých kantónov a prerozdelenia právomocí, čím by zjednodušila svoju zložitú inštitucionálnu štruktúru, zabezpečila vyváženejšie zastúpenie všetkých národov a občanov, odstránila etnickú diskrimináciu a posilnila funkčnosť štátu, znížila nákladnosť a zvýšila zodpovednosť voči svojim občanom; vyzýva všetky politické strany, aby sa na tomto procese zúčastňovali konštruktívnym a otvoreným spôsobom a využívali odporúčania a usmernenia, ktoré im počas tohto procesu môže poskytnúť Benátska komisia; víta a podporuje úsilie organizácií občianskej spoločnosti zamerané na ovplyvňovanie procesu ústavnej reformy;

12.    víta bezproblémový priebeh a ukončenie fázy sčítavania v rámci prvého sčítania ľudu, domov a bytov od roku 1991; vyzýva zodpovedné orgány, aby zabezpečili, aby sčítanie zostalo štatistickou operáciou a aby bolo v súlade s medzinárodnými normami; naliehavo žiada všetky príslušné orgány, aby sčítanie ľudu nepolitizovali, pretože jeho účelom je poskytnúť objektívne sociálno-ekonomické údaje;

13.    vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že spory o rozdelení právomocí bránia poskytovaniu finančnej pomoci EÚ; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie zrušiť projekty v rámci nástroja predvstupovej pomoci – I (IPA-I), v plnej miere však toto rozhodnutie podporuje; vyjadruje znepokojenie nad tým, že nečinnosť môže mať vplyv na pridelenie miliónov EUR z fondov EÚ na politický a sociálno-hospodársky rozvoj v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA-II);

Politické kritériá

14.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že legislatívnu činnosť naďalej brzdí zaujímanie politickej pozície; vyzýva na väčšiu politickú zodpovednosť politických lídrov voči ľudu Bosny a Hercegoviny;

15.    vyzýva všetky politické strany zastúpené v Parlamentnom zhromaždení Bosny a Hercegoviny, aby naliehavo prijali nevyhnutné zmeny volebného zákona a umožnili tak usporiadanie parlamentných volieb v októbri 2014; opakuje, že rozhodnutia Ústavného súdu Bosny a Hercegoviny sú konečné a záväzné, a teda musia sa vykonávať;

16.    vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s neefektívnosťou súdneho systému a rastúcou neschopnosťou vykonávať súdne rozhodnutia; naliehavo vyzýva na zamedzenie politickým útokom na súdnictvo a na riešenie problému roztrieštenosti rozpočtových právomocí v súdnictve;

17.    vyzdvihuje štruktúrovaný dialóg o justícii, ktorý priniesol konkrétne výsledky a viaceré vykonané odporúčania; víta pokrok dosiahnutý pri znižovaní objemu nedoriešených súdnych prípadov; v súlade s odporúčaniami týkajúcimi sa štruktúrovaného dialógu opakuje výzvu na vykonanie štrukturálnych a inštitucionálnych reforiem súdneho systému, ktoré by okrem iného riešili problémy súvisiace s harmonizáciou štyroch rôznych právnych systémov v Bosne a Hercegovine vrátane zriadenia najvyššieho súdu na celoštátnej úrovni v súlade s odporúčaniami zahrnutými v príslušnom stanovisku Benátskej komisie;

18.    vyjadruje spokojnosť s tým, že sa podarilo znížiť aj objem nedoriešených prípadov vojnových zločinov a že sa zlepšilo stíhanie vojnových zločinov spojených so sexuálnym násilím; víta vymenovanie 13 nových prokurátorov do štátnej prokuratúry, ktorí sa budú zaoberať vedením trestných konaní najmä v súvislosti s vojnovými zločinmi; žiada zintenzívnenie úsilia týkajúceho sa vyšetrovania týchto zločinov a trestného stíhania v súvislosti s nimi, ako aj primeranú úroveň ochrany svedkov, prijatie programu na celoštátnej úrovni na účely zlepšenia postavenia obetí vrátane obetí sexuálneho násilia a mučenia v rámci vojnových zločinov a opatrenia na posilnenie príslušných zdrojov na všetkých úrovniach;

19.    berie na vedomie rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Maktouf a Damjanović/Bosna a Hercegovina a jeho dôsledky, ktoré viedli k zmene judikatúry, pokiaľ ide o ďalšie nevybavené odvolania na Ústavnom súde Bosny a Hercegoviny, a to aj v prípade obvinení z genocídy, čoho výsledkom bolo prepustenie 10 obžalovaných odsúdených na dlhoročné väzenie; opakuje, že úsilie o spravodlivosť v prípade vojnových zločinov má kľúčový význam pre obete a ich rodiny a že pred tým, ako dôjde k podobným prepusteniam, treba uskutočniť dôkladné preskúmanie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby vnútroštátne orgány prijali všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby vždy, keď to bude potrebné, zabezpečili ďalšie zadržanie predtým odsúdených osôb, ktoré očakávajú opätovné prešetrenie svojho prípadu, a to za predpokladu, že ich zadržanie je v súlade s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo iné bezpečnostné opatrenia;

20.    vyjadruje znepokojenie v súvislosti s finančnou udržateľnosťou verejnej správy, jej rozdrobením a politizáciou, ako aj nedostatkom politickej vôle na jej zreformovanie; víta zlepšenia uskutočnené v oblasti koordinácie medzi orgánmi verejnej správy, pokiaľ ide o zosúladenie právnych predpisov s normami EÚ, naďalej však vyjadruje znepokojenie v súvislosti s možným vplyvom zložitého rozdelenia a prideľovania právomocí na poskytovanie verejných služieb; vyjadruje znepokojenie, že zariadenia na vykonávanie fytosanitárnych skúšok potrebné na vývoz poľnohospodárskych výrobkov do EÚ neboli vyvinuté v dostatočnej miere; naliehavo žiada vládu, aby podporila zriadenie ministerstva poľnohospodárstva na celoštátnej úrovni;

21.    víta skutočnosť, že sa zlepšuje spolupráca s občianskou spoločnosťou, ale žiada, aby sa na celoštátnej úrovni vytvorili inštitucionálne mechanizmy na spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a organizáciami občianskej spoločnosti a aby boli čo najskôr uvedené do prevádzky na úrovni entít a kantónov; takisto vyzýva, aby sa pravidelným a štruktúrovaným spôsobom zlepšovalo zapojenie občianskej spoločnosti do procesu pristúpenia k EÚ; nabáda na intenzívnejšiu spoluprácu a súčinnosť medzi mimovládnymi organizáciami;

22.    zdôrazňuje, že Bosna a Hercegovina ratifikovala hlavné dohovory Medzinárodnej organizácie práce o pracovných právach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že pracovné práva a práva odborových zväzov sú naďalej obmedzené, a vyzýva vládu, aby tieto práva zaručila;

 

23.    vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou korupcie na všetkých úrovniach verejného života a nad spletitými prepojeniami medzi politickými aktérmi, podnikateľskou sférou a médiami; vyzýva na urýchlenie vykonávania protikorupčnej stratégie a prijatie opatrení na zlepšenie účinného vyšetrovania, trestného stíhania a odsúdenia v prípadoch korupcie;

24.    víta jednomyseľné rozhodnutie vlády federácie o predložení súboru zákonov na boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti do parlamentného postupu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento balík právnych predpisov nezaistil v parlamente federácie väčšinu; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa boj proti korupcii stal absolútnou prioritou, a vyzýva na inkluzívny konzultačný proces so všetkými dotknutými zúčastnenými stranami a inštitúciami v záujme aktualizácie legislatívneho návrhu; v tejto súvislosti víta technickú podporu od delegácie EÚ v Bosne a Hercegovine;

25.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že pri absencii účinne fungujúcich inštitúcií naďalej dochádza k organizovanej trestnej činnosti, praniu špinavých peňazí a obchodovaniu s ľuďmi, drogami a tovarom; vyzdvihuje spoluprácu so susednými krajinami; vyzýva na štrukturálne zlepšenia v rámci spolupráce medzi pohraničnými kontrolami, políciou a prokuratúrou a na zaručenie účinnejších nadväzných súdnych opatrení; žiada posilniť systematické zhromažďovanie, analýzu a využívanie spravodajských informácií zo strany orgánov presadzovania práva;

26.    vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že Bosna a Hercegovina je aj naďalej krajinou pôvodu, tranzitu a cieľovou krajinou obchodovania so ženami; víta prijatie novej stratégie a akčného plánu týkajúceho sa obchodovania s ľuďmi na roky 2013 – 2015; zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť komplexný, multidisciplinárny a na obete orientovaný prístup k nezákonnému obchodovaniu a zlepšiť identifikáciu obetí;

27.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že pokiaľ ide o práva žien a rodovú rovnosť, bol zaznamenaný iba obmedzený pokrok, a to i napriek existencii právnych ustanovení; žiada úplné vykonávanie príslušných zákonov a politík, a to aj v kontexte volebného zákona pred najbližšími parlamentnými voľbami v roku 2014, a prijatie konkrétnych opatrení na zvýšenie účasti žien medzi pracujúcimi a na politickej scéne;

28.    vyzýva príslušné orgány, aby aktívne chránili a presadzovali práva menšín a zraniteľných skupín, vykonávali protidiskriminačné zákony a politiky a vyvinuli celoštátnu protidiskriminačnú stratégiu; trvá na tom, aby sa politické strany a občianska spoločnosť dištancovali od diskriminácie a podporovali inkluzívnu a tolerantnú spoločnosť; vyjadruje znepokojenie nad nenávistnými prejavmi, hrozbami, obťažovaním a diskrimináciou, najmä voči komunite lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI);

29.    žiada, aby sa vyvíjalo úsilie s cieľom zaručiť a podporovať pluralitu médií; vyjadruje znepokojenie nad silnejúcim politickým a finančným tlakom voči médiám a vyhrážkami voči novinárom; zdôrazňuje, že transparentné a slobodné mediálne prostredie je nevyhnutným predpokladom uplatňovania slobody prejavu; vyzýva na prijatie opatrení na zaistenie bezpečného pracovného prostredia pre novinárov; naliehavo žiada príslušné orgány, aby zabezpečili politickú, inštitucionálnu a finančnú nezávislosť prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania v súlade s príslušným právom a dokončili digitalizáciu; vyzýva na ďalšie úsilie s cieľom zabezpečiť rovnaké šírenie informácií vo všetkých úradných jazykoch a zaručiť v rámci verejnoprávneho vysielania rovnaké práva pre všetky národy;

30.    vyzýva príslušné orgány, aby pridelili dostatočné zdroje na vzdelávanie v ranom detstve, poskytovali služby rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím a začali riešiť problém násilia páchaného na deťoch;

31.    naliehavo žiada orgány na všetkých úrovniach v celej Bosne a Hercegovine, aby v rozhodujúcej miere pokročili v reforme vzdelávania a zlepšovali tak úroveň vzdelávania, podporovali inkluzívny a nediskriminačný systém vzdelávania a skoncovali s etnickou segregáciou v oblasti vzdelávania (dve školy pod jednou strechou); vyzýva ich, aby podporovali odbornú prípravu učiteľov s cieľom vybaviť ich ďalšími zručnosťami, pokiaľ ide o to, ako majú nabádať študentov z rôznych etník na vzájomnú komunikáciu, a poskytovali podporu v oblasti dlhodobých programov budovania kapacít; nabáda médiá v Bosne a Hercegovine, aby presadzovali integrované vzdelávanie; naliehavo žiada konferenciu ministrov školstva, aby vypracovali jednotnejší legislatívny rámec v oblasti vzdelávania v celej Bosne a Hercegovine, čo by zahŕňalo i priblíženie školských osnov a noriem ako krok nevyhnutný na priblíženie etnických spoločenstiev; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v Bosne a Hercegovine sa nenašla jediná národná agentúra, ktorá by sa zúčastnila na niektorej z častí programu EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby takúto agentúru zriadili, čo by krajine umožnilo zúčastniť sa na nadväznom programe Erasmus+.

32.    vyzýva orgány, aby pre rómske deti zabezpečili rovnaký prístup k službám vzdelávania, spolupracovali s príslušnými mimovládnymi organizáciami s cieľom podnietiť rómske rodiny, aby podporovali svoje deti v prístupe k vzdelávaniu, a presadzovali účinné začleňovanie rómskych detí do vzdelávania, okrem iného aj prostredníctvom programov pripravenosti na školu;

33.    víta rozhodnutie príslušného ministerstva federácie dočasne prevziať zodpovednosť za financovanie kultúrnych inštitúcií, ako je Národné múzeum, Národná knižnica a Historické múzeum, a umožniť niektorým z nich znovuotvorenie a všetkým riadnu prevádzku; žiada, aby sa vyvinulo úsilie o urýchlené vyriešenie otázky statusu siedmich národných kultúrnych inštitúcií, a to Národného múzea, Umeleckej galérie, Historického múzea, Múzea literatúry a divadla, Filmového archívu, Národnej knižnice a Knižnice pre nevidiacich, aby mali riadny právny a finančný status; vyzýva na dlhodobé riešenie financovania týchto inštitúcií;

34.    žiada posilniť koordináciu na miestnej úrovni, zintenzívniť dialóg medzi donormi, zúčastnenými stranami a miestnymi orgánmi a zamerať sa na udržateľné opatrenia pre navrátilcov; vyzýva, aby sa vyvinulo úsilie s cieľom zabezpečiť návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny do všetkých postihnutých oblastí; vyzýva krajinu, aby sa zaoberala nedoriešeným humanitárnym problémom, ktorým je 7 886 prípadov osôb, ktoré sú od čias vojny naďalej nezvestné, a aby zlepšila pracovné podmienky Inštitútu pre nezvestné osoby;

35.    vzdáva úctu viac ako 430 mužom, ženám a deťom zabitým počas vojny, ktorých telesné pozostatky boli nájdené v septembri 2013 v masovom hrobe v Tomašici pri Prijedore (Republika srbská), a vyjadruje sústrasť ich rodinám; žiada dôkladné a rozsiahle vyšetrenie týchto brutálnych činov; vyzýva všetkých, ktorí majú informácie o miestach doposiaľ neobjavených masových hrobov, aby informovali orgány rovnako, ako to bolo v prípade hrobu v obci Tomašica;

Sociálno-hospodárske otázky

36.    naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby posilnili koordináciu vnútroštátnej hospodárskej politiky v záujme vytvorenia podmienok pre hospodársky rast, naštartovali ďalšie štrukturálne reformy, udržiavali fiškálnu disciplínu a zlepšili výkonnosť, pokiaľ ide o príjmy; ďalej ich žiada, aby zlepšili zloženie a efektívnosť verejných výdavkov a rozsiahleho neefektívneho verejného sektora s jeho početnými prekrývajúcimi sa právomocami a chránili stabilitu finančného sektora posilňovaním legislatívneho a regulačného rámca; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nedostatočným presadzovaním práva a protikorupčných opatrení, čo obmedzuje podnikateľské prostredie, bráni zahraničným investíciám a prispieva k rozsiahlemu neformálnemu sektoru; opakuje, že s cieľom zlepšiť fiškálnu situáciu a zintenzívniť hospodársku súťaž je potrebné vytvoriť jeden hospodársky priestor a opätovne naštartovať a urýchliť pozastavený proces privatizácie; naliehavo žiada orgány, aby zlepšili ochranu životného prostredia v súlade s normami EÚ;

37.    vyjadruje znepokojenie nad neefektívnymi opatreniami krajiny v oblasti sociálnej ochrany napriek vysokej úrovni verejných výdavkov; zdôrazňuje, že je potrebné harmonizovať a zreformovať roztrieštené systémy sociálnej ochrany s cieľom poskytnúť všetkým občanom vrátane osôb so zdravotným postihnutím rovnaké zaobchádzanie; naliehavo vyzýva vlády, aby zlepšili podnikateľské prostredie a vykonali reformy trhu práce s cieľom znížiť veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá oslabuje makroekonomickú stabilitu, prostredníctvom konkrétnych hospodárskych opatrení; žiada ďalšie opatrenia na uľahčenie zapojenia mnohých nezamestnaných mladých ľudí v krajine do trhu práce;

Regionálna spolupráca

38.    vyzdvihuje Bosnu a Hercegovinu za konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva v rámci regionálnej spolupráce, a vyzýva ju, aby pokračovala v úsilí o vyriešenie zostávajúcich problémov týkajúcich sa hraníc a vlastníckych problémov so susednými krajinami; podporuje ďalšie vyvíjanie vzťahov s ostatnými krajinami zapojenými do európskeho integračného procesu;

39.    s potešením víta odhodlanie Bosny a Hercegoviny a Srbska zlepšiť svoje obojstranné vzťahy vrátane podpísania dohôd o extradícii a readmisii, ako aj protokolu o spolupráci pri trestnom stíhaní páchateľov vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy; víta obojstranné dohody o hraniciach s Chorvátskom; vyzýva Bosnu a Hercegovinu, aby naďalej spolupracovala s Komisiou, pokiaľ ide o úpravu dočasnej dohody / Dohody o stabilizácii a pridružení, najmä z hľadiska cezhraničného obchodu, s cieľom zabezpečiť, aby pokračovali obchodné toky medzi členskými štátmi EÚ a partnermi Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode; naliehavo vyzýva Bosnu a Hercegovinu na uznanie cestovných dokladov kosovských občanov, aby mohli vstupovať do krajiny;

40.    opätovne potvrdzuje, že podporuje liberalizáciu vízového režimu pre krajiny západného Balkánu ako dôležitý pilier ich európskeho integračného procesu; vyzýva členské štáty EÚ, aby skrátili konania o azyle pre občanov krajín západného Balkánu, ktorí využívajú výhody bezvízového cestovania v schengenskom priestore, ako účinný prostriedok na zníženie počtu nepodložených žiadostí o azyl, pričom žiadateľom sa jednako poskytne právo na dôkladné vypočutie ich prípadu; okrem toho víta úmysel novej koaličnej vlády v Nemecku, vyjadrený v jej koaličnej dohode s odkazom na vnútroštátne právne predpisy v oblasti azylu, vyhlásiť Bosnu a Hercegovinu za „bezpečnú krajinu pôvodu“ a urýchliť tak konania na vybavovanie týchto žiadostí;

°

°       °

41.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny a Hercegoviny, Parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny a vládam a parlamentom Federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0225.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0453.

Posledná úprava: 3. februára 2014Právne oznámenie