Förfarande : 2013/2884(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0074/2014

Ingivna texter :

B7-0074/2014

Debatter :

PV 05/02/2014 - 20
CRE 05/02/2014 - 20

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.9
CRE 06/02/2014 - 9.9

Antagna texter :

P7_TA(2014)0102

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 168kWORD 78k
28.1.2014
PE527.283v01-00
 
B7-0074/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

enligt artikel 110.2 i arbetsordningen


om 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP))


Doris Pack för utskottet för utrikesfrågor

Europaparlamentets resolution om 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (2013/2884(RSP))  
B7‑0074/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades den 16 juni 2008 och har ratificerats av samtliga EU‑medlemsstater och Bosnien och Hercegovina,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19 och 20 juni 2013 om västra Balkan och den tillhörande bilagan Thessaloniki-agendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk integration,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 11 december 2012 och 21 oktober 2013 om Bosnien och Hercegovina,

–       med beaktande av kommissionen meddelande av den 16 oktober 2013 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2013–2014 (COM(2013)0700), åtföljt av kommissionens arbetsdokument (SWD(2013)0415) av den 16 oktober 2013 om 2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 23 maj 2013 om 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina(1) och resolutionen av den 22 november 2012 om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen(2),

–       med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU är fortsatt mycket angeläget om ett självständigt och enat Bosnien och Hercegovina och att landet ska kunna bli medlem av unionen.

 

B.     Den invecklade och ineffektiva institutionella strukturen till följd av bilaga 4 till Daytonavtalet och de bosniska politiska ledarnas passivitet och oförmåga att kompromissa har fortfarande en negativ inverkan på landets förmåga att närma sig EU och förbättra medborgarnas liv. Det finns ett akut behov av konstitutionella reformer i riktning mot en fungerande och inkluderande demokratisk stat.

C.     Utsikterna till ett EU-medlemskap har erbjudits staten Bosnien och Hercegovina som helhet. Kommissionen bör göra landets integration i EU till en absolut prioritet och lägga lika mycket energi på och uppvisa samma uthållighet i denna fråga som i den pågående dialogen mellan Belgrad och Priština.

D.     Det behövs en ny dynamik och respekt gentemot medborgarna och de internationella förpliktelserna för att förhindra ett nytt dödläge inför parlamentsvalet i oktober 2014.

E.     Utbredd korruption, mycket hög arbetslöshet och bristande framtidsutsikter för medborgarna i Bosnien och Hercegovina är fortfarande ett allvarligt hinder för den socioekonomiska och politiska utvecklingen i landet.

F.     Samarbete med andra länder i regionen i en anda av god grannsämja är en förutsättning för fredlig samexistens och försoning i Bosnien och Hercegovina och i Sydosteuropa.

Allmänna överväganden

1.      Europaparlamentet är djupt oroat över den fortsatta brist på gemensamma visioner som de politiska ledarna för landets tre etniska grupper uppvisar. Parlamentet uppmanar de politiska grupperna på alla myndighetsnivåer i landet att intensifiera samarbetet och dialogen för att lösa befintliga tvister i syfte att göra framsteg i reformarbetet och förbättra livet för de bosniska medborgarna. Parlamentet anser att det civila samhället bör involveras mer i arbetet med att reformera landet.

2.      Europaparlamentet välkomnar det sexpunktsavtal som ingicks i Bryssel den 1 oktober 2013, men beklagar djupt att centralistiska krafter hindrar genomförandet av detta. Parlamentet betonar vikten av att följa principerna om federalism och legitim representation för att säkra Bosnien och Hercegovinas framtida väg.

3.      Europaparlamentet efterlyser en omsvängning från den nationalistiska och etnocentriska retorik som hörs från ledarna för landets tre konstituerande folkgrupper. Parlamentet fördömer all slags segregation och diskriminering på grund av religion eller etnicitet i ett land.

4.      Europaparlamentet uppmanar de politiska ledarna att inrikta sig på att genomföra färdplanen för dialogen på hög nivå och därmed göra det möjligt att uppfylla de villkor som krävs för att stabiliserings- och associeringsavtalet ska kunna träda i kraft.

5.      Europaparlamentet uppmanar regeringarna och de behöriga myndigheterna att förbättra sina institutioners effektivitet och funktionssätt och att införa en lämplig mekanism för EU‑samordning i syfte att säkerställa ett harmoniserat införlivande och genomförande av unionens regelverk i hela landet, till förmån för medborgarnas allmänna välstånd. I detta sammanhang uppmanar parlamentet dem att se till att de kan tala med en röst på statlig nivå. Parlamentet understryker att det kommer att fortsätta att råda dödläge i anslutningsprocessen till EU utan en sådan mekanism. Samtliga politiska partier uppmanas att arbeta för att stärka den politiska dialogen och främja den politiska kulturen.

6.      Europaparlamentet påminner kommissionen om att EU-utvidgningen är mer än bara en överföring av EU:s regelverk och måste grunda sig på ett verkligt och omfattande åtagande att följa europeiska värden. Parlamentet efterlyser ett fortsatt samarbete mellan EU och ledarna i Bosnien och Hercegovina och en omprövning av EU:s synsätt gentemot landet, med tanke på de uteblivna framstegen på vägen mot status som kandidatland till EU jämfört med de framsteg som andra länder i regionen gör. Parlamentet vädjar till det internationella samfundet, Europeiska rådet och i synnerhet medlemsstaterna att öka insatserna för att skapa samförstånd bland landets politiska ledare kring att gå vidare med de konstitutionella reformerna och EU-relaterade reformer. Parlamentet uppmanar nästa vice ordförande/höga representant och nästa kommissionsledamot med ansvar för utvidgning att göra Bosnien och Hercegovina till en central prioritering efter utnämningen av den nya kommissionen 2014.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig ytterligare för att underlätta ett avtal om genomförande av Sejdić och Finci-domen som garanterar lika rättigheter för alla konstituerande folk och medborgare och att bidra till att genomföra målen för EU-agendan, bland annat ett funktionellt system för god samhällsstyrning, demokratisk utveckling och ekonomiskt välstånd samt respekt för mänskliga rättigheter.

8.      Europaparlamentet uppmanar EU:s stats- och regeringschefer och utrikesministrar att stärka sitt personliga engagemang för landet.

9.      Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att uppfylla de återstående målen och villkoren för nedläggningen av den höge representantens kansli, i syfte att lämna plats för ökat lokalt egenansvar och större ansvar. Parlamentet understryker att en upplösning av den höge representantens kansli kan bli aktuell först efter det att samtliga villkor har uppfyllts.

10.    Europaparlamentet är djupt oroat över att en fyra år lång oenighet bland de politiska ledarna till en början fick Europarådet att överväga att tillfälligt upphäva landets rätt att vara representerat i organisationen om det inte gjorde några betydande framsteg före valet i fråga om genomförandet av Europadomstolens dom. Parlamentet betonar att legitimiteten för 2014 års val kommer att ifrågasättas om Europadomstolens dom inte genomförs.

11.    Europaparlamentet upprepar att konstitutionella reformer fortfarande är en nyckelfråga för att Bosnien och Hercegovina ska kunna omvandlas till en verklig och fullt funktionsduglig stat. Parlamentet uppmanar federationen att överväga konkreta förslag i detta avseende, inbegripet en sammanslagning av vissa kantoner och en omfördelning av behörighetsområden, i syfte att förenkla den komplexa institutionella strukturen, säkerställa en mer balanserad representation av samtliga konstituerande folk och medborgare, undanröja etnisk diskriminering samt göra staten mer funktionell, billigare och mer ansvarig inför sina medborgare. Vidare uppmanar parlamentet alla politiska partier att delta i denna process på ett konstruktivt och öppet sätt och att utnyttja de råd och den vägledning som Venedigkommissionen kan ge under processen. Parlamentet välkomnar och stöder de insatser som det civila samhällets organisationer har gjort för att påverka de konstitutionella reformerna.

12.    Europaparlamentet gläder sig över att räkningsfasen i den första folk- och bostadsräkningen sedan 1991 har slutförts utan problem. Parlamentet uppmanar de ansvariga myndigheterna att se till att folkräkningen förblir en statistisk angelägenhet och att den överensstämmer med internationell standard. Parlamentet uppmanar bestämt alla behöriga myndigheter att inte politisera en folkräkning vars syfte är att få fram objektiva socioekonomiska uppgifter.

13.    Europaparlamentet är allvarligt oroat över att tvister om behörighetsfördelningen hindrar EU:s ekonomiska bistånd. Parlamentet beklagar, men stöder till fullo, kommissionens beslut att avbryta projekt inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen (föranslutningsinstrument I). Parlamentet är oroat över att passiviteten kan få konsekvenser för tilldelningen av miljontals euro i EU-medel till politisk och socioekonomisk utveckling inom ramen för föranslutningsinstrument II.

Politiska kriterier

14.    Europaparlamentet uttrycker oro över att lagstiftandet fortfarande hindras av politisk omedgörlighet. Parlamentet uppmanar de politiska ledarna att uppvisa en större politisk ansvarighet inför befolkningen i Bosnien och Hercegovina.

15.    Europaparlamentet uppmanar alla politiska partier som finns representerade i Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling att omgående anta de ändringar av vallagen som behövs för att de allmänna valen ska kunna hållas i oktober 2014. Parlamentet upprepar att besluten från landets författningsdomstol är slutgiltiga och bindande och därför måste genomföras.

16.    Europaparlamentet uttrycker djup oro över det ineffektiva rättssystemet och den växande oförmågan att genomföra rättsliga avgöranden. Parlamentet kräver att politiska angrepp på rättsväsendet förhindras och att man tar itu med fragmenteringen av budgetansvaret inom rättsväsendet.

17.    Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning över den strukturerade dialogen om rättsliga frågor, som har lett till konkreta resultat med ett antal genomförda rekommendationer. Parlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att minska antalet mål som väntar på avgörande. Parlamentet upprepar, i linje med rekommendationerna från den strukturerade dialogen, sin uppmaning om strukturella och institutionella reformer av rättsväsendet, bland annat genom att man tar upp frågor som rör harmoniseringen av de fyra olika rättssystemen i Bosnien och Hercegovina, inbegripet inrättandet av en högsta domstol på statlig nivå, i enlighet med rekommendationerna i yttrandet från Venedigkommissionen.

18.    Europaparlamentet uttrycker tillfredsställelse över att antalet oavgjorda mål om krigsförbrytelser också har minskat och att lagföringen av krigsförbrytelser som omfattar sexuellt våld har blivit bättre. Parlamentet välkomnar utnämnandet av 13 nya åklagare till den statliga åklagarmyndigheten, vilka främst kommer att ansvara för att lagföra krigsförbrytelser. Parlamentet efterlyser större ansträngningar när det gäller utredning och lagföring av dessa brott, inbegripet ett tillräckligt starkt vittnesskydd, ett statligt program för att förbättra ställningen för de personer som fallit offer för krigsförbrytelser, bland annat i form av sexuellt våld och tortyr, samt åtgärder för att öka de relevanta resurserna på alla nivåer.

19.    Europaparlamentet noterar Europadomstolens dom i målet Maktouf och Damjanović mot Bosnien och Hercegovina samt följderna av denna, nämligen en ändrad rättspraxis för andra överklaganden inför Bosnien och Hercegovinas författningsdomstol, inbegripet åtal om folkmord, med följden att tio personer som tidigare dömts till långa fängelsestraff frisläpptes. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt för offren och deras familjer att det skipas rättvisa för krigsförbrytelser och att vederbörlig hänsyn därför bör tas innan sådana frisläppanden sker. Parlamentet betonar vikten av att de nationella myndigheterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att, när så krävs, se till att tidigare dömda personer hålls fängslade i avvaktan på ny prövning, förutsatt att kvarhållandet är förenligt med Europadomstolens domar, eller att de vidtar andra säkerhetsåtgärder.

20.    Europaparlamentet är oroat över den offentliga förvaltningens finansiella hållbarhet, fragmenteringen och politiseringen av den samt bristen på politisk vilja att reformera den. Parlamentet gläder sig över att det gjorts vissa förbättringar av samordningen inom de statliga myndigheterna i fråga om att anpassa lagstiftningen till EU:s normer, men är fortfarande oroat över den eventuella inverkan som den komplexa fördelningen och tilldelningen av behörighetsområden har på tillhandahållandet av allmänna tjänster. Parlamentet är bekymrat över att de fytosanitära analysfaciliteter som krävs för att få exportera jordbruksprodukter till EU inte har utvecklats i tillräcklig utsträckning. Parlamentet uppmanar kraftfullt regeringen att stödja inrättandet av ett statligt jordbruksministerium.

21.    Europaparlamentet gläder sig över att samarbetet med det civila samhället blir allt bättre, men efterlyser institutionella mekanismer för samarbete mellan statliga institutioner och organisationer i det civila samhället som införs på statlig nivå och tas i bruk på entitets- och kantonsnivå så snart som möjligt. Det civila samhällets delaktighet i anslutningsprocessen till EU bör stärkas på ett regelbundet och strukturerat sätt. Parlamentet uppmuntrar till ökat samarbete och större synergieffekter bland icke-statliga organisationer.

22.    Europaparlamentet understryker att Bosnien och Hercegovina har ratificerat ILO:s viktigaste arbetsrättsliga konventioner. Parlamentet beklagar att arbetstagar- och fackföreningsrättigheterna fortfarande är begränsade och uppmanar regeringen att garantera dessa rättigheter.

23.    Europaparlamentet uttrycker oro över den omfattande korruptionen på alla nivåer i samhällslivet och de komplexa kopplingarna mellan de politiska aktörerna, näringslivet och medierna. Parlamentet efterlyser ett snabbare genomförande av strategin för korruptionsbekämpning och åtgärder för att göra utredningar, åtal och fällande domar i korruptionsmål effektivare.

24.    Europaparlamentet välkomnar det enhälliga beslutet från federationens regering att låta de lagar som ska bekämpa korruption och organiserad brottslighet genomgå det parlamentariska förfarandet. Parlamentet beklagar att lagstiftningspaketet inte stöddes av en majoritet i parlamentet i federationen. Parlamentet betonar vikten av att göra kampen mot korruption till en absolut prioritet, och efterlyser en inkluderande samrådsprocess med alla berörda parter och institutioner i syfte att uppdatera lagstiftningsförslaget. Parlamentet välkomnar i detta avseende det tekniska stödet från EU:s delegation i Bosnien och Hercegovina.

25.    Europaparlamentet är oroat över att organiserad brottslighet, penningtvätt och människohandel, narkotikahandel och olaglig varuhandel fortgår i avsaknad av effektiva institutioner. Parlamentet lovordar samarbetet med grannländerna, men efterlyser strukturella förbättringar i samarbetet mellan gränsbevakningen, polisen och åklagarmyndigheten samt garantier för en mer verkningsfull rättslig uppföljning. Parlamentet begär en förstärkning av de brottsbekämpande organens systematiska insamling, analys och användning av underrättelseuppgifter.

26.    Europaparlamentet är oroat över att Bosnien och Hercegovina fortsätter att vara ett ursprungs‑, transit- och destinationsland för handel med kvinnor. Parlamentet välkomnar antagandet av en ny strategi och handlingsplan avseende människohandel 2013–2015. Parlamentet betonar att en omfattande, tvärdisciplinär och offerinriktad strategi mot människohandel behöver utvecklas och identifieringen av offer förbättras.

27.    Europaparlamentet är oroat över att det endast har gjorts begränsade framsteg i fråga om kvinnors rättigheter och jämlikhet, även om det finns rättsliga bestämmelser på området. Parlamentet efterlyser en fullständig tillämpning av relevant lagstiftning och politik, även med avseende på vallagen före nästa allmänna val 2014, och begär att konkreta åtgärder vidtas för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och på den politiska arenan.

28.    Europaparlamentet uppmanar de behöriga myndigheterna att aktivt skydda och främja minoriteters och utsatta gruppers rättigheter, att genomföra lagstiftning och politik mot diskriminering samt att ta fram en landsomfattande antidiskrimineringsstrategi. Parlamentet insisterar på att de politiska partierna och det civila samhället måste ta avstånd från diskriminering och arbeta för ett inkluderande och tolerant samhälle. Parlamentet är oroat över hets, hotelser, trakasserier och diskriminering, särskilt mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (hbti-personer).

29.    Europaparlamentet efterlyser insatser för att garantera och främja mediemångfalden. Parlamentet är oroat över de tilltagande politiska och ekonomiska påtryckningarna på medierna och hoten mot journalister. Parlamentet betonar att öppna och fria medier är viktiga för utövandet av yttrandefriheten. Parlamentet efterlyser åtgärder för att journalister ska få en säker arbetsmiljö. Myndigheterna uppmanas kraftfullt att trygga det politiska, institutionella och ekonomiska oberoendet för de offentliga programföretagen i enlighet med relevant lagstiftning och att fullborda övergången till digital teknik. Parlamentet efterlyser ytterligare ansträngningar för att säkerställa att lika mycket information ges på alla officiella språk och garantera lika rättigheter för alla konstituerande folk när det gäller offentliga sändningar.

30.    Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att anslå tillräckliga resurser för förskoleverksamhet, tillhandahålla tjänster för familjer med barn med funktionsnedsättning och bekämpa våld mot barn.

31.    Europaparlamentet uppmanar kraftfullt myndigheterna på alla nivåer i hela Bosnien och Hercegovina att beslutsamt gå vidare med utbildningsreformer i syfte att förbättra utbildningsstandarden, främja ett inkluderande och icke-diskriminerande utbildningssystem och få bort den etniska segregeringen på utbildningsområdet (två skolor under samma tak). Myndigheterna uppmanas att stödja fortbildning för lärare så att dessa blir bättre rustade att uppmuntra en blandning av elever med olika etnisk bakgrund samt att bistå med långsiktiga program för kapacitetsuppbyggnad. Parlamentet uppmanar medierna i Bosnien och Hercegovina att främja integrerad undervisning. Parlamentet uppmanar kraftfullt utbildningsministerkonferensen att skapa en mer sammanhållen lagstiftningsram på utbildningsområdet i hela Bosnien och Hercegovina, inbegripet en ökad överensstämmelse mellan läroplaner och normer, som ett nödvändigt steg för att föra de etniska grupperna närmare varandra. Parlamentet beklagar djupt att det inte fanns något nationellt organ i Bosnien och Hercegovina som kunde delta i någon del av EU:s program för livslångt lärande. De behöriga myndigheterna uppmanas kraftfullt att inrätta ett sådant organ, vilket skulle göra det möjligt för landet att delta i uppföljningen av programmet Erasmus+.

32.    Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att säkerställa lika tillgång till utbildning för romska barn, att samarbeta med relevanta icke-statliga organisationer för att uppmuntra romska familjer att stödja sina barns tillgång till utbildning och att främja en verklig integrering av romska barn i utbildningsväsendet, bland annat genom skolmognadsprogram.

33.    Europaparlamentet välkomnar det beslut som fattats av federationens behöriga ministerium om att tillfälligt överta ansvaret för finansiering av kulturinrättningar såsom nationalmuseet, nationalbiblioteket och det historiska museet, så att några av dem kan öppna på nytt och alla kan fungera korrekt. Parlamentet efterlyser insatser för en omedelbar lösning som ger de sju nationella kulturinrättningarna – nationalmuseet, konstgalleriet, det historiska museet, litteratur- och teatermuseet, filmarkivet, nationalbiblioteket och biblioteket för synskadade – en korrekt juridisk och finansiell ställning. Parlamentet efterlyser en varaktig lösning i fråga om finansieringen av dessa inrättningar.

34.    Europaparlamentet efterlyser närmare samordning på lokal nivå, ökad dialog mellan givare, berörda parter och lokala myndigheter samt ett fokus på hållbara åtgärder för återvändande personer. Parlamentet efterlyser åtgärder som säkerställer att flyktingar och internt fördrivna personer kan återvända till alla berörda områden. Parlamentet uppmanar landet att ta itu med den olösta humanitära frågan om de 7 886 personer som fortfarande saknas sedan kriget och att förbättra arbetsförhållandena vid institutet för saknade personer.

35.    Europaparlamentet hedrar minnet av de över 430 män, kvinnor och barn som dödades under kriget och vars kvarlevor återfanns i september 2013 i massgraven i Tomašica nära Prijedor i Republika Srpska, och uttrycker sitt deltagande med deras familjer. Parlamentet begär en fullständig och omfattande utredning av dessa illdåd. Parlamentet vädjar till alla som har information om oupptäckta massgravar att underrätta myndigheterna om detta, så som var fallet med massgraven i Tomašica.

Socioekonomiska frågor

36.    Europaparlamentet uppmanar kraftfullt de behöriga myndigheterna att stärka den inhemska samordningen av den ekonomiska politiken så att en ekonomisk tillväxt blir möjlig, inleda ytterligare strukturreformer, upprätthålla budgetdisciplinen och förbättra intäkterna. Vidare uppmanas de att förbättra utgiftsprioriteringarna och kostnadseffektiviteten i de offentliga finanserna och i den stora ineffektiva offentliga sektorn, som har flera överlappande befogenheter, och garantera stabiliteten i den finansiella sektorn genom att stärka lagstiftningen och regelverket. Parlamentet oroas av den svaga verkställigheten för lagstiftning och åtgärder mot korruption, vilket hämmar affärsklimatet, avskräcker utländska investeringar och bidrar till en stor informell sektor. Parlamentet upprepar behovet att upprätta ett enhetligt ekonomiskt område och av en omstart och ett påskyndande av privatiseringsprocessen, som gått i stå, i syfte att förbättra budgetsituationen och stärka konkurrenskraften. Parlamentet uppmanar myndigheterna att stärka miljöskyddet i överensstämmelse med EU:s normer.

37.    Europaparlamentet oroas av att landets socialförsäkringssystem är ineffektivt, trots höga offentliga utgifter. Parlamentet betonar behovet att harmonisera och reformera de fragmenterade socialförsäkringssystemen för att alla medborgare, inbegripet personer med funktionsnedsättning, ska behandlas lika. Parlamentet uppmanar regeringarna att förbättra företagsklimatet och genomföra arbetsmarknadsreformer i syfte att ta itu med den mycket höga arbetslösheten, som undergräver den makroekonomiska stabiliteten, med hjälp av konkreta ekonomiska åtgärder. Parlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att göra det lättare för landets många unga arbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden.

Regionalt samarbete

38.    Europaparlamentet berömmer Bosnien och Hercegovina för dess konstruktiva roll i det regionala samarbetet, och uppmanar landet att arbeta vidare för att lösa återstående gräns- och egendomsrelaterade frågor tillsammans med grannländerna. Parlamentet uppmuntrar en vidareutveckling av förbindelserna med andra länder som ingår i den europeiska integrationsprocessen.

39.    Europaparlamentet gläder sig mycket över att Bosnien och Hercegovina och Serbien har åtagit sig att förbättra de bilaterala förbindelserna, bland annat genom att underteckna utlämnings- och återtagandeavtalen samt ett protokoll om samarbete kring åtal mot personer som begått krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Likaså välkomnar parlamentet de bilaterala gränsavtalen med Kroatien. Parlamentet uppmanar Bosnien och Hercegovina att samarbeta ytterligare med kommissionen angående anpassningen av interimsavtalet/stabiliserings- och associeringsavtalet, särskilt i fråga om gränsöverskridande handel, i syfte att säkerställa fortsatta traditionella handelsflöden mellan EU:s medlemsstater och parterna i Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta). Parlamentet vädjar till Bosnien och Hercegovina att godta de resehandlingar som utfärdas till kosovanska medborgare så att dessa kan resa in i landet.

40.    Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd till viseringsliberalisering för länderna på västra Balkan som en viktig grundbult i den europeiska integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att förkorta asylförfarandena för medborgare i länder på västra Balkan som får resa visumfritt inom Schengenområdet, för att på ett effektivt sätt minska antalet ogrundade asylansökningar samtidigt som de sökande fortfarande har rätt att få sin sak prövad i en fullständig intervju. Vidare välkomnar parlamentet den nya tyska koalitionsregeringens avsikt, som uttrycktes i landets koalitionsavtal med avseende på den nationella asyllagstiftningen, att förklara Bosnien och Hercegovina som ett säkert ursprungsland i syfte att möjliggöra snabbare förfaranden vid handläggning av ansökningar av detta slag.

°

°       °

41.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, Bosnien och Hercegovinas presidentråd, Bosnien och Hercegovinas ministerråd, Bosnien och Hercegovinas parlamentariska församling samt regeringarna och parlamenten i Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0225.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2012)0453.

Senaste uppdatering: 2 februari 2014Rättsligt meddelande