Postupak : 2014/2530(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0087/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0087/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.2
CRE 06/02/2014 - 9.2

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0096

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 66k
29.1.2014
PE527.298v01-00
 
B7-0087/2014

podnesen u skladu s člankom 88. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom (c) Poslovnika


o nacrtu Uredbe Komisije        od 13. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi() (2014/2530(RPS))


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestitelj:Matthias Groote

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu Uredbe Komisije        od 13. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi (2014/2530(RPS))    
B7‑0087/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir provedbenu uredbu Komisije od 13. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi,(1)

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjenu Uredbe (EZ) br. 1924/2006 i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanje izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ te Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004(2) („Uredba o informiranju potrošača o hrani”), a posebno njezin članak 7. stavak 1., i članak 26. stavak 2., 8. i 9.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 182/20012 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravilima i općim načelima na temelju kojih države članice nadziru Komisiju u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti(3), a posebno njezin članak 11.

–       uzimajući u obzir članak 88. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.     budući da se u članku 26. stavku 2. točki (b) Uredbe (EU) br. 1169/2011 zahtjeva označivanje zemlje podrijetla za meso obuhvaćeno oznakama kombinirane nomenklature (KN) navedenima u Prilogu XI. te Uredbe (koje uključuju svježe, rashlađeno i smrznuto svinjsko, ovčje i kozje meso te meso peradi);

B.     budući da se primjenom članka 26. stavka 2. podliježe usvajanju provedbenih akata sukladno stavku 8. tog članka, slijedom toga dovodi se u pitanje uvođenje nacrta Uredbe Komisije; budući da se, u skladu s uvodnom izjavom 9. Uredbe (EU) br. 1169/2011, provedbenim aktima mora utvrditi način označivanja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla mesa iz članka 26. stavka 2. točke (b);

C.     budući da se u stavku 9. članka 26. zahtjeva od Komisije da u svojim procjenama i izvješćima o provedbi točke (b) stavka 2. tog članka, između ostalog, razmotri mogućnosti za uvijete isticanja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla navedene hrane, a posebno u skladu sa svakom od sljedećih određenih točki života životinje: mjesto rođenja, mjesto uzgoja i mjesto klanja;

D.     budući da je na glasovanju o Uredbi o informiranju potrošača o hrani od 16. lipnja 2010. Europski parlament podržao označivanje zemlje podrijetla rođenja, uzgoja i klanja za svježe, rashlađeno i smrznuto meso;

E.     budući da, sukladno članku 7. stavku 1. Uredbe o informiranju potrošača o hrani, informacije o hrani ne smiju biti obmanjujuće u pogledu karakteristike hrane, a naročito u pogledu zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane;

F.     budući da je, kao posljedica krize koju je prouzročila goveđa spongiformna encefalopatija (BSE),(4) i uvođenjem pravila Unije za označivanje goveđeg mesa od 1. siječnja 2002., navođenje podrijetla goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa obavezno u Uniji; budući da ti zahtjevi za označivanje već uključuju mjesto rođenja, uzgoja i klanja;

G.     budući da su gore spomenuti zahtjevi koji se primjenjuju na goveđe meso i proizvode od goveđeg mesa povisili očekivanja potrošača u smislu informiranja o podrijetlu drugih vrsta mesa čija je konzumacija široko rasprostranjena u Uniji;

H.     budući da se uvodnom izjavom 31. Uredbe o informiranju potrošača o hrani ističe činjenica da je podrijetlo mesa od primarnog značaja za potrošače i kao rezultat tomu potrošači očekuju da ih se detaljno informira o podrijetlu zemlje mesa;budući da su tu činjenicu nadalje potvrdile nedavne studije i izvješća o istraživanjima koja se odnose na potrošače(5)

         budući da, s ciljem pružanja potrošačima točnih informacija o zemlji podrijetla mesa, mjesto rođenja, uzgoja i klanja treba se navesti na ambalaži hrane; budući da bi se na taj način potrošačima jasnije predstavili standardi dobrobiti životinja i utjecaj okoliša na mesne proizvode;

J.      budući da su nedavni skandali u vezi s hranom, uključujući lažnu zamjenu mesa konja goveđim mesom, pokazali potrebu i želju potrošača za čvršćim pravilima o sljedivosti i informiranju;

K.     budući da je uvođenje oznake „u EU” ili „izvan EU” na mljeveno meso i obreske gotovo besmisleno te bi moglo predstaviti neželjeni presedan, posebno za sva buduća označivanja zemlje podrijetla za meso koje se koristi kao sastojak; budući da se zahtjevima za označivanje goveđeg mesa pokazuje kako je preciznije navođenje podrijetla mljevenog mesa i obrezaka ostvarivo i primjereno za osiguranje bolje informiranosti potrošača i sljedivosti;

1.      smatra da provedbenom uredbom Komisija prekoračuje provedbene ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011;

2.      poziva Komisiju da povuče provedbenu uredbu;

3.      poziva Komisiju da sastavi revidiranu verziju provedbene uredbe koja bi trebala uključivati zahtjev za obvezno označivanje mjesta rođenja, uzgoja i klanja za neprerađeno svinjsko, ovčje, i kozje meso te meso peradi u skladu s postojećim zakonodavstvom o označivanju zemlje podrijetla za goveđe meso;

4.      poziva Komisiju da ukloni sva odstupanja prilikom provođenja uredbe za mljeveno meso i obreske;

5.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 335, 14.12.2013., str.19.

(2)

SL L 335, 14.12.2013., str. 19.

(3)

SL L 304, 22.11.11., str. 18.

(4)

SL L 55, 28.02.11., str. 13.

(5)

Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000. str. 1.)

(6)

Na primjer, izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o obaveznom isticanju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla mesa kao sastojka – COM (2013) 755 završna verzija i pripadajući radni dokument osoblja Komisije od 17. prosinca 2013. o označivanju podrijetla mesa kao sastojka: stavovi potrošača, izvedivost mogućih situacija i utjecaja SWD (2013) 437 završna verzija; te anketa Europske organizacije za zaštitu potrošača (BEUC) od 24. siječnja 2013. o označivanju podrijetla: http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139

 

Posljednje ažuriranje: 2. veljače 2014.Pravna napomena