Postupak : 2013/3002(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0094/2014

Podneseni tekstovi :

B7-0094/2014

Rasprave :

PV 06/02/2014 - 6
CRE 06/02/2014 - 6

Glasovanja :

PV 06/02/2014 - 9.13
CRE 06/02/2014 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0106

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 118kWORD 64k
31.1.2014
PE527.314v01-00
 
B7-0094/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B7‑0104/2014

u skladu s člankom 115. stavkom 5. Poslovnika


o NAIADES-u II ‒ akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2013/3002(RSP))


Brian Simpson u ime Odbora za promet i turizam
AMANDMANI

Rezolucija Europskog parlamenta o NAIADES-u II ‒ akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (2013/3002(RSP))  
B7‑0094/2014

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućen Komisiji o NAIADES-u II - akcijskom programu za potporu prijevozu unutarnjim plovnim putovima (O-000016/2014 – B7‑0104/2014),

–   uzimajući o obzir Rezoluciju od 26. listopada 2006. o „Promicanju prijevoza unutarnjim plovim putovima: NAIADES, integrirani europski akcijski program za prijevoz unutarnjim plovnim putovima”(1)

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 10. rujna 2013. pod nazivom „Ususret kvalitetnom prijevozu unutarnjim plovnim putovima - NAIADES II” (COM(2013)0623),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2011. o planu za jedinstveni europski prometni prostor – ususret konkurentnom prometnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima,(2)

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 17. siječnja 2006. o promicanju prijevoza unutarnjim plovnim putovima - „NAIADES ­– integrirani akcijski program za prijevoz unutarnjim plovnim putovima” (COM(2006)0006),

–   uzimajući u obzir Radni dokument službi Komisije od 10. rujna 2013. pod naslovom „Povećanje ekološke prihvatljivosti flote: smanjenje štetnih emisija u prijevozu unutarnjim plovnim putovima” (SWD(2013)0324),

–       uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da sektor prijevoza unutarnjim plovnim putovima pruža znatan doprinos prometnom sustavu EU-a prijevozom robe između luka EU-a i unutrašnjosti;

B.  budući da je prijevoz unutarnjim plovnim putovima energetski učinkovit i pridonosi ostvarenju ciljeva gospodarstva s niskim emisijama ugljičnog dioksida utvrđenih u Bijeloj knjizi o prometnoj politici EU-a;

C. budući da bi iskorištavanjem punog potencijala prijevoza unutarnjim plovnim putovima sektor unutarnjih plovnih putova mogao postati ključna karika u Europi u pogledu rješavanja pitanja zagušenosti i ekoloških problema koje stvaraju robe koje se uvozi kroz pomorske luke;

D. budući da bi modernizacija flote za unutarnje plovne putove i njezina prilagodba tehničkom napretku bila potrebna radi daljnjeg poboljšanja ekološke učinkovitosti plovila, među ostalim razvojem plovila prilagođenih riječnoj plovidbi za održivu unutarnju plovidbu (RASSIN) te stoga osiguravanjem konkurentne prednosti prijevoza unutarnjim plovnim putovima;

E.  budući da je slaba gospodarska situacija u Europi također utjecala na sektor unutarnje plovidbe i budući da je industrija unutarnjeg brodskog prijevoza u teškom gospodarskom položaju;

F.  budući da trenutačna preopterećenost ima razoran učinak na industriju unutarnjeg brodskog prijevoza;

G. budući da se struktura sektora prijevoza unutarnjih plovnim putovima uvelike temelji na malim i srednjim poduzećima, odnosno vlasnicima-prijevoznicima koji rade i žive sa svojim obiteljima na plovilima i budući da su ta poduzeća osobito ranjiva na krizu;

H. budući da su socijalni standardi, primjerice radno vrijeme, kao i obrazovanje od ključne važnosti za ovaj sektor;

I.   budući da su sektoru unutarnjih plovnih putova namijenjena ograničena financijska sredstva i da je pristup financijskim sredstvima sve teži;

1.  pozdravlja inicijativu Komisije da ažurira i obnovi program NAIADES do 2020.;

2.  podupire posebne mjere utvrđene akcijskim programom NAIADES II 2014.-2020.;

3.  žali zbog činjenice što Komisija nije popratila prijedlog za NAIADES II odgovarajućim i namjenskim financiranjem radi ostvarivanja ciljeva akcijskog programa i stoga poziva na kreiranje dobro strukturirane politike s kratkoročnim i srednjoročnim ostvarivima ciljevima te konkretnim planom djelovanja kojim se među ostalim opisuju resursi za provedbu;

4.  poziva Komisiju da što prije osigura moguće konkretne mjere kojima se uzimaju u obzir specifičnosti sektora koji se uvelike temelji na malom i srednjem poduzetništvu;

5.  naglašava važnost visokokvalitetne infrastrukture kao uvjeta za razvoj i integriranje prijevoza unutarnjim plovnim putovima i luke unutarnjih voda u transeuropsku prometnu mrežu, poziva Komisiju i države članice da integriraju sva važna uska grla u planove za provedbu razvoja koridora koje treba usvojiti te ističe činjenicu da Instrument za povezivanje Europe (IPE) prednost pri financiranju daje razvoju infrastrukture za načine prijevoza koji više pridonose očuvanju okoliša, kao što su unutarnji plovni putovi;

6.        pozdravlja činjenicu što su unutarnji plovni putovi uvršteni u šest od devet koridora središnje mreže TEN-T i nada se da će se pronaći odgovarajuća rješenja za uska grla i veze koje nedostaju s obzirom na to da IPE prednost pri financiranju pruža otklanjanju uskih grla, premošćivanju veza koje nedostaju te, osobito, poboljšavanju prekograničnih dionica središnje mreže; podsjeća na to da će IPE također učiniti prioritetnim financiranje sustava telematskih uređaja koji funkcioniraju kao riječne informacijske službe (RIS);

7.  uz obveze država članica da dovrše središnju mrežu, ističe odgovornost pružanja odgovarajuće i pouzdane infrastrukture redovitim održavanjem kako bi se očuvao dobar plovni status u cilju osiguravanja uloge prijevoza unutarnjim plovnim putovima kao pouzdanog i isplativog načina prijevoza;

8.  traži Komisiju da ubrza integraciju RIS-a, podataka prikupljenih promatranjem tržišta prijevoza unutarnjim plovnim putovima i alata koridora TEN-T-a kako bi podržao upravljanje integriranim multimodalnim prijevozom; podupire širenje i integraciju razmjene podataka RIS-a u obavijesne tokove drugih načina prometa kako bi se ubrzala integracija prijevoza unutarnjim plovnim putovima s ostalim načinima prijevoza te poziva Komisiju da brzo razvije smjernice kako bi omogućila ostvarenje te integracije;

9.  poziva Komisiju da podrži usvajanje najboljih praksi na području integriranja usluga prijevoza unutarnjim plovnim putovima u multimodalne logističke lance;

10. ističe važnost pružanja odgovarajućeg financiranja novih tehnologija, inovacija i usluga održivog prijevoza tereta u okviru postojećih programa EU-a kao što su Instrument za povezivanje Europe, Obzor 2020. i Kohezijski fond kako bi se potaknulo usvajanje inovacija i povećala ekološka učinkovitost prijevoza unutarnjim plovnim putovima te traži Komisiju da razradi konkretne programe financiranja kako bi se taj cilj ostvario;

11. potiče Komisiju da predstavi mogućnosti za bolje iskorištavanje rezervnih fondova njihovim korištenjem u kombinaciji s financijskim instrumentima koji su dostupni u okviru postojećih fondova Unije kao što su i IPE i putem Europske investicijske banke;

12. poziva države članice na daljnje razvijanje nacionalnih strategija za poticanje prijevoza unutarnjim plovnim putovima, uzimajući pritom u obzir Europski akcijski program i da potiču regionalna, lokalna i lučka tijela da čine isto;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi       Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 313 E, 20.12.2006, str. 443.

(2)

SL C 168 E, 14.6.2013., str. 72.

Posljednje ažuriranje: 3. veljače 2014.Pravna napomena